Republika Srbija je u aprilu 2017. godine dobila status posmatrača u Evropskoj agenciji za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju (European Agency for Special Needs and Inclusive Education), čime su prepoznata višegodišnja dostignuća naše zemlje u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Evropska agencija za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju je nezivisna evropska organizacija koja okuplja zemlje članice Evropske unije (EU), kao i Island, Norvešku i Švajcarsku. Osnovana je 1996. godine, sporazumom između ministarstava obrazovanja zemalja članica EU, kao platforma za saradnju u obezbeđivanju inkluzivnog obrazovanja.

Glavni cilj Agencije je da pomogne zemljama članicama da poboljšaju politiku i praksu inkluzije u obrazovanju. Rad Agencije usmeren je ka unapređivanju postignuća svih učenika, na svim nivoima celoživotnog učenja.

Kombinovanjem analiza politika, prakse i istraživanja, Agencija zemljama članicama i donosiocima političkih odluka na evropskom nivou pruža informacije zasnovane na dokazima i preporuke za implementaciju inkluzivnog obrazovanja.

Članicama Agencije je omogućeno učešće u analizama politika zemalja u oblasti inkluzivnog obrazovanja, prikupljanju podataka na osnovu evropske agencijske statistike o inkluzivnom obrazovanju (EASIE), besplatna stručna podrška u realizaciji projekata, multiakterski pristup u rešavanju ključnih problema i zajedničko mišljenje o ključnim pitanjima, pristup i korišćenje informacija zasnovanih na dokazima.

Evropska agencija za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju je pozvala Republiku Srbiju da postane punopravna članica od januara 2018. godine, čime se još jednom potvrđuje da je naša zemlja na pravom putu u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja za svako dete.