РЕЗУЛТАТИ  ИЗ TIMSS 2015

Шта говоре подаци о четвртацима из циклуса TIMSS 2015 ?

TIMSS даје могућност да се прате трендови у постигнућу ученика, што представља једну од главних добити ове велике међународне студије. Другим речима, моћи ће да се врши поређење постигнућа ученика четвртог разреда у школској 2018/2019. години са резултатима који су ученици постигли на тестовима у претходним циклусима који су изведени 2011. и 2015. године у нашој земљи. Просветна и стручна јавност вероватно се сећа да су ученици из Србије у истраживању TIMSS 2015 остварили добре резултате.

Потребно је појаснити да се у приказивању резултата добијених TIMSS студијом користе међународне референтне вредности. Дефинисане су четири референтне вредности, и према њима четири категорије ученика: напредна (625 бодова), висока (550), средња (475) и ниска (400) вредност. Ове вредности се дефинишу на основу задатака које одређена категорија успешно решава – од најзахтевнијих задатака у домену компетенција ученика из напредне категорије, до најједноставнијих, које решавају како ученици који остварују ниско постигнуће, као и ученици из преостале три категорије. На пример, на тесту из математике ученици из наше земље имали су просечено укупно постигнуће од 518 бодова, а на тесту из природних наука 525 бодова. Постигнуће остварено на оба теста их смешта изнад просека TIMSS скале који износи 500 бодова, што је солидан резултат за ученике из Србије.

Упоређивање резултата ученика из TIMSS 2011. и 2015.

У односу на успех остварен 2011. године, ученици из Србије остварили су 2015. године значајан напредак у области приказ података када је у питању математика (Графикон 1). Такође, значајан напредак забележен је у области примене знања – показало се да су ученици 2015. године били успешнији у примени математичких знања него 2011. године. Ова информација је од великог значаја, будући да се математичка писменост заснива управо на могућности примене знања, и да познавање чињеница и процедура, без могућности њихове примене није сврсисходно. С обзиром на то да се наставни програм није мењао значајно до појаве ових резултата, забележени напредак би се најпре могао приписати промени у начину презентовања градива и задавања математичких задатака.

Графикон 1: Постигнуће из математике по садржају и когнитивним доменима (Milinković, Marušić Jablanović i Dabić Boričić, 2017)

У односу на просечно постигнуће ученика у природним наукама, ученици из Србије постигли су значајно боље резултате у областима Жива природа (531 поен) и Нежива природа (529 поена), док је њихово постигнуће из области Наука о земљи – које је износило 496 поена, било значајно ниже од укупног постигнућа. Слична ситуација била је и 2011. године, с тим што се тада постигнуће ученика у области Жива природа није значајно разликовало од њиховог укупног постигнућа. У поређењу са 2011. годином, ученици из наше земље су остварили значајан напредак у области Жива природа, као и известан напредак у области Нежива природа, док је резултат у области Наука о земљи остао приближно исти (Графикон 2).

Графикон 2: Постигнуће ученика према областима садржаја и когнитивним доменима из природних наука 2011‒2015 (Ševkušić i Kartal, 2017)

Такође, показало се да су наши ученици у TIMSS 2015 остварили значајан напредак у решавању задатака који захтевају примену знања из природних наука у односу на 2011. годину. Постигнуће наших ученика било је веће чак за 16 поена (Графикон 2).   

Каква је ситуација кад се упореде постигнућа ученика из Србије и других земаља?

 Кад се врши поређење са другим земљама, по постигнућу из математике, Србија је 2015. године била изједначена са многим социоекономски развијенијим земљама попут Канаде, Аустралије, Шведске, Словеније, Немачке и Чешке. Такође, остварени успех је бољи од успеха који бележе Шпанија, Хрватска, Словачка, Нови Зеланд, Француска и Турска. По постигнућу из природних наука, наши ученици једнаки су са ученицима из Италије, Холандије, Шпаније, Северне Ирске, Аустралије, Данске, Немачке, Канаде, а бољи су од ученика из Белгије, Португалије, Новог Зеланда, Француске, Кипра и Турске.

Поред праћења националне линије постигнућа ученика из циклуса у циклус, свака земља добија податак о томе како се позиционирају њени ученици у међународном контексту. На пример, највише постигнуће из математике оствариле су земље Далеког истока ‒ Сингапур, Хонг Конг, Јужна Кореја, Тајван и Јапан. За њима следе Северна Ирска и Русија. Србија се, са 518 бодова у области математике налази изнад просека скале, који износи 500 бодова, и разлика у односу на просек јесте статистички значајна. У области природних наука, такође, предњаче „Азијски тигрови“. Поред њих, изузетно високо постигнуће бележе Русија и Финска. Запажа се значајна разлика између успеха ових земаља и земаља које заузимају место на дну TIMSS лествице, где се групишу махом арапске земље. У области природних наука Србија је остварила боље постигнуће него у матаматици, и са 525 бодова приближила се многим развијеним земљама, што представља добар резултат.

Који се фактори ученичког постигнућа сматрају значајним?

Према подацима из циклуса TIMSS 2015, немогуће је објаснити свих 100 одсто разлика у постигнућу ученика. На пример, у математици можемо да објаснимо 45 одсто разлика у постигнућу ученика и то 30 одсто на основу индвидуалних карактеристика ученика као што су социо-економски статус, предшколско образовање, рана писменост и пол, док је 15 одсто разлика на основу фактора за које је делимично или у потпуности одговорна школа као што су ставови, самопоуздање, квалитет наставе, дисциплина, одсуствовање са наставе. Преостало је 55 одсто необјашњених разлика у постигнућу ученика из математике, које вероватно потичу од: (а) ученичких карактеристика које нису мерене у овом истраживању и које је иначе тешко мерити у овом типу истраживања (интелигенција, особине личности, итд.), (б) квалитета наставе, који, вероватно, игра значајнију улогу, али је важно да стекнемо обухватније информације о томе путем додатних питања у контекстуалним упитницима, као и кроз директно посматрање часова.

Више о резултатитима из циклуса TIMSS 2015 можете да погледате у секцији ПРЕУЗИМАЊЕ

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.