Polazeći od potrebe da se uspostavi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke Crne Gore u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017. godine, potpisanog 17. septembra 2015. godine, nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, usaglašen je i potpisan Protokol sa drugog zasedanja Mešovitog srpsko-crnogorskog komiteta za naučnu i tehnološku saradnju i usvojena je lista za finansiranje 35 projekata (od ukupno 55 predloženih koji su ispunjavali uslove Konkursa) u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. januara 2019. godine.