Prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je danas na javnoj raspravi da se Strategijom obrazovanja i vaspitanja Srbije do 2030. godine teži izgradnji modernog i prepoznatljivog sistema koji će biti među sistemima najvišeg ranga u pogledu kvaliteta obrazovnih programa, nastavnih aktivnosti, istraživanja i stručnog rada.

Važni ciljevi su, kako je rekao, veći obuhvat dece na svim nivoima, neosipanje osetljivih grupa iz obrazovnih krugova, bolja postignuća učenika, kvalitetniji programi, bolja podrška nastavnicima, kvalitetnije obrazovne politike, upotreba savremenih tehnika i alata, bolja veza obrazovanja i tržišta, ali i života generalno.

Učenici treba da znaju da svoje znanje iskoriste u životu, u bilo kom segmentu života“, rekao je ministar.

Dodao je da je izuzetno važno da nastavnici imaju kontinuiranu podršku u razumevanju novih standarda i primeni novih programa nastave i učenja.

Digitalizacija obrazovanja podrazumeva i nastavnika koji je kompetentan za primenu digitalnih tehnologija u nastavi, odnosno, postojanje kompetencija na nivou škole“, rekao je on.

Strategija predviđa i unapređivanje odnosa prema srpskom jeziku i književnosti kao elementima nacionalne kulture i nacionalnog identiteta.

Razvoj jezičkih kompetencija dece, učenika i odraslih treba da bude prioritet koji se neguje kroz nastavu svih predmeta i na svim nivoima obrazovanja. Intenziviraće se pružanje podrške obrazovno-vaspitnim ustanovama u radu na promovisanju standardizovanog srpskog jezika“, dodao je ministar.

Predviđeno je formiranje Resurs centara za dodatnu podršku je doprinos inkluzivnosti obrazovanja, koji treba da obezbede stručnu podršku zaposlenima u obrazovanju u neposrednom radu sa decom sa smetnjama u razvoju i da povećaju dostupnost stručne podrške deci, učenicima i porodicama.

Kako bi se unapredila relevantnost i kvalitet obrazovanja uvodi se dualno obrazovanje kao model realizacije nastave na dva mesta – u obrazovnim i privrednim sistemima.
Strategijom je predviđen je niz mera koje treba da doprinesu većoj participaciji odraslih u programima obrazovanja i otklanjanju sistemskih barijera za efikasno funkcionisanje mreža ovih ustanova.

Planirano je i uspostavljanje Okvira za praćenje i vrednovanje kvaliteta visokog obrazovanja, odnosno definisanje „indikatora kvaliteta“ visokog obrazovanja, kao i razvoj Strategije sprečavanja odliva akademski obrazovanih kadrova i povratka u zemlju stručnjaka koji su deo profesionalne karijere proveli u inostranstvu i njena primena.
Strategija u oblasti visokog obrazovanja planira i Osnivanje Fonda za podsticanje visoko tehnološkog preduzetništva.

Snimak javne rasprave pogledajte OVDE