Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević potpisali su danas Uputstvo o postupanju ustanova obrazovanja i vaspitanja i centara za socijalni rad – organa starateljstva u zaštiti dece od nasilja.

Svrha ovog uputstva je da se obezbede uslovi za delotvoran rad ustanova obrazovanja i vaspitanja i centara za socijalni rad – organa starateljstva u unapređenju podrške i pomoći deci i učenicima, žrtvama svih vrsta nasilja, kao i pružanju pomoći deci počiniocima nasilja i njihovim porodicama u promeni ponašanja i promeni sistema vrednosti.

Kako je istaknuto, neophodno je da navedene ustanove uspostave kontinuiranu saradnju radi zajedničkog delovanja u prevenciji, sprečavanju, otkrivanju i reagovanju na ovu učestalu pojavu.

Ministar prosvete je nakon potpisivanja dokumenta ukazao na njegov značaj i ocenio da je upravo ovakav  sporazum bio nešto što nedostaje.

Ovaj sporazum može da da upravo ono što nedostaje u nekoj životnoj situaciji kada treba da se suočimo sa nekim lošim momentima i da onda u sadejstvu ljudi iz škola i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ljudi na terenu i iz centara za socijalni rad se uključe i imamo sve te procedure –šta i kada treba raditi. Ne samo u otklanjanju nevolja, nego i na preventivi, kazao je Šarčević.

On je ukazao i da je u tom procesu veoma bitna saradnja škole i  porodice.

Ministar Đorđević je kazao da centri za socijalni rad treba da budu u službi svih građana.

On je naveo i da će sličnih sporazuma biti i sa drugim ministarstvima.

Cilj je da svakako zajedničkim radom nastavimo da unapređujemo saradnju i da time sprečavamo nasilje i da pomognemo i nekim porodicama koje se nađu u nezavidnoj situaciji, rekao je on i dodao da je u prethodnom periodu velika pažnja posvećena Centrima za socijalni  rad čiji je rad  dugo bio zanemaren.

Polazeći od prava deteta, posebno prava deteta žrtve nasilja i zabrane nasilja, ovim uputstvom se definišu posebno: obaveze ustanova obrazovanja i vaspitanja i centara za socijalni rad – organa starateljstva u prevenciji, sprečavanju, otkrivanju i reagovanju na pojavu nasilja nad decom; oblici i načini ostvarivanja međusobne saradnje navedenih ustanova i saradnje sa drugim ustanovama u prevenciji, sprečavanju, otkrivanju i reagovanju na pojavu nasilja nad decom; nadzor/kontrola i primena ovog uputstva.

Ovo uputstvo zasnovano je na Zakonu o osnovama sistema obrazovanja  i vaspitanja, Zakonu o socijalnoj zaštiti i Porodičnom zakonu i drugim pozitivnim propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, socijalne i porodične zaštite, kao i opštim i posebnim protokolima za zaštitu dece od nasilja.