Сектори МПНТР

Предшколско и основно образовање и васпитање и образовање

Средње образовање и васпитање 

Образовање одраслих

 

У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих обављају се послови који се
односе на: праћење примене закона и прописа из области средњег образовања и образовања
одраслих; припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из области
средњег образовања и образовања одраслих; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора,
споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; стручну
обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији,
именовањима и разрешењима и друго; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;
израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима
Министарство није странка у поступку; израду анализа, студија, елабората и извештаја из области
средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; припрему предлога одлуке о мрежи школа;
развијање стандарда и норматива простора, опреме, наставних средстава у области средњег
образовања и васпитања и образовања одраслих; припрему, организацију и спровођење уписа
ученика у средње школе; израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике;
успостављање и ажурирање регистра средњих школа и школа за образовање одраслих; стручну
обраду предмета и представки из области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
сарадњу са другим органима управе и јединицама локалне самоуправе у вези обављања послова из
надлежности Сектора; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези
послова из надлежности Сектора; ажурирање електронске документације и базе података, као и
припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и друге
послове у складу са законом.
У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих образују се следеће уже
унутрашње јединице: 1. Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању
одраслих; 2. Група за образовање одраслих; 3. Група за заштиту од насиља и дискриминације; 4.
Група за средње стручно образовање и васпитање и 5. Група за средње опште и уметничко
образовање и васпитање.

Контакт: 011/ 3616 527 

 

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Средње образовање и васпитање 

Образовање одраслих

 

У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих обављају се послови који се
односе на: праћење примене закона и прописа из области средњег образовања и образовања
одраслих; припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из области
средњег образовања и образовања одраслих; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора,
споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; стручну
обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији,
именовањима и разрешењима и друго; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;
израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима
Министарство није странка у поступку; израду анализа, студија, елабората и извештаја из области
средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; припрему предлога одлуке о мрежи школа;
развијање стандарда и норматива простора, опреме, наставних средстава у области средњег
образовања и васпитања и образовања одраслих; припрему, организацију и спровођење уписа
ученика у средње школе; израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике;
успостављање и ажурирање регистра средњих школа и школа за образовање одраслих; стручну
обраду предмета и представки из области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
сарадњу са другим органима управе и јединицама локалне самоуправе у вези обављања послова из
надлежности Сектора; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези
послова из надлежности Сектора; ажурирање електронске документације и базе података, као и
припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и друге
послове у складу са законом.
У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих образују се следеће уже
унутрашње јединице: 1. Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању
одраслих; 2. Група за образовање одраслих; 3. Група за заштиту од насиља и дискриминације; 4.
Група за средње стручно образовање и васпитање и 5. Група за средње опште и уметничко
образовање и васпитање.

Контакт: 011/ 3616 527

 

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Међународна просветна сарадња

 

Међународна научна сарадња

 

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на:
обезбеђивања и реализације донација и међународних кредита; планирање, припремање, спровођење,
координацију и праћење пројеката који се финансирају из међународних донација и кредита и
фондова ЕУ у области образовања и науке, с изузетком донација и међународних кредита који се
односе на инвестиције и инвестиционо одржавање и опремање установа у области образовања и
васпитања; учествовање у доношењу стратешких и програмских докумената за финансирање из
фондова ЕУ у области образовања и науке; усклађивање и надгледање активности других субјеката
из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења, праћења и вредновања
ефеката пројеката; координацију активности неопходних за обезбеђивање увођења у систем
националног суфинансирања ЕУ пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и
одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним
процедурама; припрема извештаја о припреми, спровођењу и праћењу спровођења пројеката
финансираних из фондова ЕУ у области образовања и науке; праћење реализације уговора у вези са
изградњом капиталних објеката и друге инфраструктуре који се финансирају средствима ино
кредита, зајмова и донација; израда правних аката и других материјала за Владу, а у вези са радом и
пословањем организација- корисника субвенција и срестава кредита, зајмова и донација; контрола
трошења средстава из иностраних кредита, зајмова и донација за реализацију програма; сарадњу са
Канцеларијом за европске интеграције и релевантним националним телима у спровођењу развојних
програма и пројеката; сарадња са Европском инвестиционом банком, Банком за развој Савета Евопе
и Светском банком у вези са реализацијим кредитних средстава, зајма и донација; сарадњу и
координацију послова у области образовања и науке са Канцеларијом за европске интеграције и
европским институцијама и органима држава чланица у области образовања и науке; анализе
усклађености система у области образовања и науке са стандардима Европске уније; упоредне
анализе законских и системских решења у области образовања и науке и израда изјаве о
усклађености нацрта закона са прописима ЕУ; израда уговора и других правних аката о реализацији
програма и пројеката; стручну обраду предлога аката које доноси Влада; израду информација из
надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у
поступку; стручну обраду предмета и представки из ове области; поступање по представкама и
спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора; ажурирање
електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за
постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.
У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције образују се следеће уже унутрашње
јединице: 1. Oдељење за програмирање и праћење пројеката претприступних фондова ЕУ; 2. Одсек
за развојне и истраживачке програме и пројекте у науци и образовању и 3. Група за координацију
процеса придруживања у области образовања и науке.

Контакт: 011/3631 755

Сектор за развој и високо образовање

Високо образовање

 

У Сектору за развој и високо образовање обављају се послови који се односе на: израду аката у вези школског календара и програма такмичења ученика основних и средњих школа и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за све нивое и врсте образовања; учешће у изради закона и подзаконских аката из области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим документима и сачињавање извештаја о њиховом остваривању, а посебно у односу на питања остваривања права детета, равноправности полова, положаја ромске популације и других осетљивих група; учешће у анализи стања у области образовања, демографских промена и кретања у производним и другим делатностима и пројектовање резултата у систем и политику образовања; праћење и усавршавање образовања на језицима националних мањина; праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања; израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава; подршку развојним иницијативама на регионалном, локалном и школском нивоу; анализу и предлагање мера за опремање и модернизацију образовно- васпитног рада; унапређивање рада стручних сарадника у образовно-васпитним установама; прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству; спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања; давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству; давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена; провера веродостојности стране школске исправе; упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма; пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање; сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе; израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања; израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству; припрему аката којима се успостављају права и обавезе у међународној сарадњи у области образовања и науке; ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом. У Сектору за развој и високо образовање образују се следеће уже унутрашње јединице: 1. Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра; 2. Одсек за развој високог образовања; 3. Група за аналитичке послове, праћење и развој матуре; 4. Група за развој информационог система; 5. Група за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању; 6. Група за развој наставе, уџбеника и наставних средстава; 7. Група за социјалну инклузију и 8. Група за квалификације.

Контакт: 011/3631 148

 

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

Ученички и студентски стандард 

 

У Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције обављају се послови који се односе на: праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања у области ученичког и студентског стандарда; стручну обраду закона и других прописа и аката из области ученичког и студентског стандарда из надлежности Министарства; израду концепције, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; кредитирање и стипендирање ученика и студената; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; праћење реализације пројеката из области инвестиција (ЦЕБ и др.); спровођење активности у организацији и праћењу израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у области образовања и организацију и спровођење пројеката из Националног инвестиционог плана; ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом. У Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције образују се следеће уже унутрашње јединице: 1. Одсек за инвестиције и инвестиционе пројекте; 2.; Група за ученички и студентски стандард и 3. Група за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Контакт: 011/ 3631 479

Сектор за правне послове

У Сектору за правне послове обављају се послови који се односе на: израду нацрта и предлога закона

за све нивое образовања, ученички и студентски стандард, иновациону делатност, технолошки развој
и заштиту интелектуалне својине; спровођење поступка израде нацрта закона за Владу и предлога
закона за Народну скупштину, као и све послове неопходне за усвајање закона; припреми одговора и
мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости прописа из области образовања,
иновационе делатности, технолошког развоја и заштите интелектуалне својине; координацију рада
радних група за израду закона и подзаконских аката; припреми мишљења и сачињавању
информација о примени прописа из области из области образовања, иновационе делатности,
технолошког развоја и заштите интелектуалне својине; обједињавању ставова са осталим
организационим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацрте закона
државних органа и других овлашћених предлагача који се Министарству достављају на мишљење и
припреми одговора на питања народних посланика, грађана и државних органа; израду аката из
области припремања, одобравања, издавања и употребе уџбеника и наставних средстава; израду
аката у вези спровођења конкурса за избор наставника који остварују образовно-васпитни рад у
иностранству и решења о њиховом ангажовању; проверу уговора и других аката из надлежности
Министарства; праћење правне усклађености свих аката којима се успостављају права и обавезе из
делокруга рада Министарства; проверу усклађености и исправности документације при закључивању
уговора и докумената који се односе на донаторске пројекте и међународне кредите у области
образовања и науке; проверу и праћење усклађености спровођења поступка јавних набавки са
законским прописима из ових области; поступак и праћење реализације заштите имовинских права
Републике Србије из делокруга Министарства; припремање пратећих докумената, стручну и
техничку помоћ радним групама за преговоре из ових области и припрема и међусекторска
координација у области признавања професионалних квалификација; нормативне и друге правне
послове у области иновационе делатности, технолошког развоја и заштите интелектуалне својине;
организацију и спровођење полагања испита за лиценцу, директоре и секретаре установа; вођење
регистра издатих, суспендованих и одузетих лиценци васпитача, наставника и стручних сарадника;
ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности
Сектора за постављање на сајт Министарства и други послове у складу са законом.
У Сектору за правне послове образују се следеће уже унутрашње јединице: 1. Одељење за
нормативне послове; 2. Одсек за правне и имовинско-правне послове и 3. Одсек за полагање испита
за лиценцу, директоре и секретаре установа.

Контакт: 011/ 3631 822

 

Сектор за финансије

 

У Сектору за финансије обављају се послови у области образовања и науке који се односе на:
припрему предлога финансијског плана у поступку доношења Закона о буџету за одређењу буџетску
годину; финансирање образовања и науке и процену финансијских ефеката у поступку припреме
прописа у области образовања и науке; финансијско управљање и контролу и планирање извршења
буџета по свим сегментима образовања и науке; припрему планских аката са финансијским
елементима за пројектно финансирање пројеката од општег интереса у научноистраживачкој и
иновационој делатности и израду анализа примене економских инструмената у развоју
научноистраживачке и иновационе делатности; послове припреме плана расподеле финансијских
средстава из буџета за финансирање програма од општег интереса, посебних програма, као и
програма иновационе делатности; учешће у изради закона и подзаконсих аката у делу који се односи
на финансирање образовања и науке; сарадњу у припреми мишљења на нацрте прописа чији су
обрађивачи друга министарства, а који се односе на област финансија; финансијско управљање
пројектима из научноистраживачке и иновационе делатности од општег интереса за Републику;
оперативно планирање финансијских средстава и припрему финансијске документације за
реализацију исплата; сарадњу са надлежном службом у вези обрачуна плата, накнада и других
примања; обављање финансијско-материјалних послова за припремни предшколски програм,
допунско основно образовање у иностранству, програме, пројекте и донације из области просвете;
праћење и израду извештаја о реализацији исплата; књижење веродостојних књиговодствених
исправа и билансирање књиговодствених промена; израду књиговодствених извештаја и биланса;
евиденције о реализованим финансијским трансакцијама са трезором и индиректним корисницима
буџета; анализу завршних рачуна индиректних корисника; прикупљање и израду збирних
(консолидованих) биланса; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање
права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање
предлога финансијских планова школа и припремање предлога потребних средстава за остваривање
годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем;
поступање по представкама и спровођење препоруке Заштитника грађана у вези послова из
надлежности Сектора; учешће у изради закона у делу који се односи на финансирање образовања и
науке, израда предлога подзаконских аката који се односе на област финансирања образовања и
науке; сарадњу у припреми мишљења на нацрте прописа чији су обрађивачи друга министарства, а
који се односе на област финансија; стручну обраду предмета и представки из ове области;
ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности
Сектора за постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.
У Сектору за финансије образују се следеће уже унутрашње јединице: 1. Одсек за припрему
програмског буџета; 2. Одељење за извршење програмског буџета; 3. Одсек за буџетско
рачуноводство; 4. Одсек за имплементацију програмског буџета у области науке; 5. Група за
обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Београд, Зрењанин и
Пожаревац, са седиштем у Београду; 6. Група, за обављање финансијско материјалних послова за
подручје школских управа Лeсковац, Зајечар, Ниш, Ранилуг, Косовска Митровица и Групе за
стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару, са
седиштем у Лесковцу; 7. Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје
школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву и 8. Група за обављање
финансијско материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, Чачак,
Крагујевац, Јагодина и Крушевац, са седиштем у Краљеву.

Контакт: 011/ 3631 368

 

Сектор за инспекцијске послове

Просветна инспекција 

 

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који се односе на: надзор над законитошћу
рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу
аката установа из ових области када се на основу закона решава о правима, обавезама и правним
интересима грађана; инспекцијски надзор и надзор над радом установа високог и вишег образовања;
надзор над законитошћу рада и аката Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања; инспекцијски надзор над радом установа када га не
обавља општинска, односно градска управа; обављање послова надзора над установама ученичког и
студентског стандарда; управне послове у вези са повереним пословима; утврђивање испуњености
услова за издавање дозволе за рад установа високог и вишег образовања; припрему одговора на
тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима;
припрему решења по жалби против првостепеног решења просветног инспектора у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања; остваривање непосредног надзора над радом
општинских, односно градских просветних инспектора у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања; давање обавезних инструкција, одузимање овлашћења поједином
инспектору у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; стручну обраду
предмета и представки у вези са вршењем инспекцијског надзора; поступање по представкама и
спровођење препорука Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора; ажурирање
електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за
постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.
У Сектору за инспекцијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања;

2. Одсек за за инспекцијске послове у установама високог образовања и науке и ученичког и
студентског стандарда;

3. Група за правне, аналитичке и информатичке послове

Контакт:

 

Сектор за науку

Наука

 

У Сектору за науку обављају се послови који се односе на: послове програмирања, праћења,
остваривања, анализе и оцењивања научног и технолошког развоја, избор и оцењивање пројеката у
оквиру програма основних истраживања, интердисциплинарних пројеката, и праћење светских
трендова у области науке; учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга сектора; израду
акта о избору, вредновању и финансирању програма основних истраживања, као и аката о
критеријумима и мерилима за (су)финансирање програма од општег интереса; иницирање мера и
инструмената за реформу научноистраживачког система (рационализација Мреже НИО,
трансформација института, статусне промене института, приватизација института, промена
организационе форме института и др.); припрему уговора и других аката у вези са финансирањем
пројеката; израду уговора, програма и других аката у области развоја научноистраживачких кадрова;
израду аката за одређивање представника Владе Републике Србије, као оснивача у скупштине и
управне одборе института који су организовани као привредна друштва, именовање и разрешење
директора тих института; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања као
основе за припрему стратешких докумената развоја науке у области основних истраживања;
предлагање нових програма и решења из области научноистраживачког рада; политику и
критеријуме за вредновање истраживача, научноистраживачких организација (у даљем тексту: НИО)
и научно истраживачких пројеката; припремање анализа и припремање податка за уговоре и решења,
припремање извештаја, информација и других материјала у области основних наука; праћење
извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и
пројеката у области основних истраживања; координацију и обезбеђење функционисања експертских
тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и
пројеката у области основних наука; планирање и развој кадрова за научноистраживачки рад; израду
аналитичких материјала, послове програмирања, праћења, реализације и анализе остварења програма
развоја научноистраживачких кадрова; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад
(магистратуре односно мастера, докторати, постдокторско усавршавање у иностранству);
подстицање и стипендирање кадрова за научноистраживачки рад (магистраната односно мастера,
доктораната, ученика-талената); подстицање активности НИО и научних и стручних друштава за
одржавање научних скупова у земљи; усавршавање научноистраживачких кадрова у иностранству –
научни скупови, конгреси, радни састанци и студијски боравци у иностранству, учешће и рад у
међународним научним и стручним асоцијацијама; научне и стручне публикације и програм набавке
научно-стручне литературе (домаћи и страни часописи, монографије, базе); припремање анализа и
стручних основа за уговоре, решења, извештаје и друге материјале у вези са развојем и
програмирањем усавршавања кадрова; подстицање активности научних организација и друштава у
области промоције и популаризације науке и технологије; праћење извршења и наменског
коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма усавршавања кадрова за
научноистраживачки рад, подстицања младих и надарених за научноистраживачки рад, набавке
научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама
података, издавања научних публикација и одржавања научних скупова и подстицаја активности
научних и стручних друпштава који су у функцији унапређивања научноистраживачког рада;
праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања из области докторских студија;
предлагање броја студената за упис на докторске студије; припремање, предлагање, анализа и
праћење уписне политике докторских студија; припрему и израду одлука, решења, закључака,
уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;
стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији,
именовањима и разрешењима и друго; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;
израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима
Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке
Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора; ажурирање електронске документације
и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт
Министарства и друге послове у складу са законом.
У Сектору за науку образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове;

2. Одсек заразвој научноистраживачких кадрова;

3. Одсек за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности;

4. Група за докторске студије

Контакт: 011/ 3640 230

        011/ 3640 232

Секретаријат Министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови од значаја за рад Министарства а везани су за
кадровска, информатичка, финансијска, општа и друга питања, као и усклађивање рада унутрашњих
јединица и сарадњу са другим органима.
У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за опште послове;

2. Одељење за усклађивање рада унутрашњих јединица;

3. Одсек за развој кадрова.

Контакт: 011/ 3631 257

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Технолошки развој 

 

У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем обављају се послови
државне управе који се односе на: утврђивање и обезбеђивање реализације програма научних
истраживања у области технолошког развоја, трансфера технологија и области
интердисциплинарних истраживања , као и на начин избора и услове за одобравање пројеката којима
се ти програми реализују; предлагање аката којима се утврђује национална иновациона политика, као
и програми који обезбеђују њену реализацију; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и
технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; израду
аналитичких материјала и упоредних анализа реализације и резултата истраживања у области
технолошког развоја, трансфера технологија и у области интердисциплинарних истраживања у
Републици Србији као основа за припрему стратешких докумената развоја науке у овој области;
развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-
технолошке инфраструктуре; координацију сарадње са Фондом за иновациону делатност и другим
организацијама у иновационе делатности у земљи и иностранству; припрему уговора и других аката
у вези са унапређењем иновационе делатности у републици Србији, као и у вези са финансирањем
научноистраживачких, иновационих и међународних пројеката и програма из делокруга Сектора;
припрему одговора на поднеске у управним и судским поступцима на захтев Државног
правобранилаштва, органа и организација државне управе, као и учествовање у изради правних
мишљења Министарства која се односе на питања из делокруга Сектора; учествовање у припреми
аката у вези са поступањем по закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног
значаја, као и поступање по захтевима тела за борбу против корупције, а у односу на питања из
делокруга Сектора; координацију и обезбеђивање рада а тела (одбори, комисије и сл.) за
вредновање резултата програма и пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија,
интердисциплинарних истраживања, иновационе делатности; учествовање у поступку утврђивања
критеријума за вредновање истраживача, НИО и научноистраживачких пројеката у области
технолошког развоја, трансфера технологија и области интердисциплинарних истраживања;
сачињавање анализа и припремање података за уговоре, одлуке, меморандуме, извештаје,
информације и друге материјале из области технолошког развоја, трансфера технологија,
интердисциплинарних истраживања, иновационе делатности; координацију и унапређење
активности којима се, кроз трансфер знања и нових технологија у привреду обезбеђује
комерцијализација иновација која доприноси остваривању брзог, паметног и инклузивног
економског раста, повећању запослености и сарадњи са дијаспором; праћење извршења и контролу
наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у
области технолошког развоја, трансфера технологија, интердисциплинарних истраживања и
подстицања примене резултата научноистраживачког рада, као и програма и пројеката из области
иновационе делатности; вођење базе података Министарства у складу са законом о иновационој
делатности; програмирање и учествовање у припреми пројеката који се су/финансирају из фондова
ЕУ и других међународних извора, а у вези су са делокругом Сектора; спровођење активности у
организацији и праћењу израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за
инвестиције и инвестиционо одржавање у области науке; припрему аката за Владу у вези са
именовањем и разрешењем органа код организација које су корисници средстава буџетске
субвенције са раздела Министарства , у складу са законом; остваривање међународне сарадње и
старање о њеном унапређењу, обезбеђивање усклађивања прописа са правом Европске уније,
учествовање у преговарачкој структури, припремање преговарачке позиције и вођење преговора о
приступању Европској унији, са аспекта надлежности Сектора; програмирање и припрему пројеката
који се финансирају из предприступних фондова ЕУ; израда аката за Владу у вези са именовањем
скупштина, управних и надзорних одбора и директора организација корисника средстава субвенција
и средстава иностраних кредита, зајмова и донација; праћење рада и текућег пословања
организација-корисника буџетских средстава субвенција (ЈУП Истраживање и развој д.о.о,, Центар
за промоцију науке; ЈП „Нуклеарни објекти Србије” и Фонд за иновациону делатност); ажурирање
електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за
постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.
У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем обраују се следеће уже
унутрашње јединице:

1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког
развоја и студијско-аналитичке послове;

2. Група за национални иновациони систем;

3. Група за праћење рада и пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција и средстава из
иностраних кредита и донација

Контакт: 011/ 3631 257

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Технолошки развој 

 

У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем обављају се послови
државне управе који се односе на: утврђивање и обезбеђивање реализације програма научних
истраживања у области технолошког развоја, трансфера технологија и области
интердисциплинарних истраживања , као и на начин избора и услове за одобравање пројеката којима
се ти програми реализују; предлагање аката којима се утврђује национална иновациона политика, као
и програми који обезбеђују њену реализацију; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и
технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; израду
аналитичких материјала и упоредних анализа реализације и резултата истраживања у области
технолошког развоја, трансфера технологија и у области интердисциплинарних истраживања у
Републици Србији као основа за припрему стратешких докумената развоја науке у овој области;
развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-
технолошке инфраструктуре; координацију сарадње са Фондом за иновациону делатност и другим
организацијама у иновационе делатности у земљи и иностранству; припрему уговора и других аката
у вези са унапређењем иновационе делатности у републици Србији, као и у вези са финансирањем
научноистраживачких, иновационих и међународних пројеката и програма из делокруга Сектора;
припрему одговора на поднеске у управним и судским поступцима на захтев Државног
правобранилаштва, органа и организација државне управе, као и учествовање у изради правних
мишљења Министарства која се односе на питања из делокруга Сектора; учествовање у припреми
аката у вези са поступањем по закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног
значаја, као и поступање по захтевима тела за борбу против корупције, а у односу на питања из
делокруга Сектора; координацију и обезбеђивање рада а тела (одбори, комисије и сл.) за
вредновање резултата програма и пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија,
интердисциплинарних истраживања, иновационе делатности; учествовање у поступку утврђивања
критеријума за вредновање истраживача, НИО и научноистраживачких пројеката у области
технолошког развоја, трансфера технологија и области интердисциплинарних истраживања;
сачињавање анализа и припремање података за уговоре, одлуке, меморандуме, извештаје,
информације и друге материјале из области технолошког развоја, трансфера технологија,
интердисциплинарних истраживања, иновационе делатности; координацију и унапређење
активности којима се, кроз трансфер знања и нових технологија у привреду обезбеђује
комерцијализација иновација која доприноси остваривању брзог, паметног и инклузивног
економског раста, повећању запослености и сарадњи са дијаспором; праћење извршења и контролу
наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у
области технолошког развоја, трансфера технологија, интердисциплинарних истраживања и
подстицања примене резултата научноистраживачког рада, као и програма и пројеката из области
иновационе делатности; вођење базе података Министарства у складу са законом о иновационој
делатности; програмирање и учествовање у припреми пројеката који се су/финансирају из фондова
ЕУ и других међународних извора, а у вези су са делокругом Сектора; спровођење активности у
организацији и праћењу израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за
инвестиције и инвестиционо одржавање у области науке; припрему аката за Владу у вези са
именовањем и разрешењем органа код организација које су корисници средстава буџетске
субвенције са раздела Министарства , у складу са законом; остваривање међународне сарадње и
старање о њеном унапређењу, обезбеђивање усклађивања прописа са правом Европске уније,
учествовање у преговарачкој структури, припремање преговарачке позиције и вођење преговора о
приступању Европској унији, са аспекта надлежности Сектора; програмирање и припрему пројеката
који се финансирају из предприступних фондова ЕУ; израда аката за Владу у вези са именовањем
скупштина, управних и надзорних одбора и директора организација корисника средстава субвенција
и средстава иностраних кредита, зајмова и донација; праћење рада и текућег пословања
организација-корисника буџетских средстава субвенција (ЈУП Истраживање и развој д.о.о,, Центар
за промоцију науке; ЈП „Нуклеарни објекти Србије” и Фонд за иновациону делатност); ажурирање
електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за
постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.
У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем обраују се следеће уже
унутрашње јединице:

1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког
развоја и студијско-аналитичке послове;

2. Група за национални иновациони систем;

3. Група за праћење рада и пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција и средстава из
иностраних кредита и донација

Контакт: 011/ 3631 257

Одељење за координацију рада и школских управа

У Одељењу за координацију рада школских управа обављају се послови који се односе на:
усмеравање и координацију рада школских управа; координацију припреме оперативног плана за
спровођење стручно-педагошког надзора у установама из области образовања; координацију и
праћење рада школских управа у спровођењу стручно-педагошког надзора, стручног усавршавања,
развојног планирања, прикупљања и обраде финансијских и информатичких података; израду
извештаја и анализа о оствареним резултатима рада школских управа; предлагање мера за
унапређивање рада школских управа и друге послове у складу са законом.
У Одељењу за координацију рада школских управа, за подручја управних округа, ван седишта
Министарства, образују се следеће групе – школске управе, и то
1) Школска управа Ужице, за Златиборски управни округ, са седиштем у Ужицу;
2) Школска управа Краљево, за Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву;
3) Школска управа Чачак, за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;
4) Школска управа Крушевац, за Расински управни округ, са седиштем у Крушевцу;
5) Школска управа Крагујевац, за Шумадијски управни округ, са седиштем у Крагујевцу;
6) Школска управа Јагодина, за Поморавски управни округ, са седиштем у Јагодини.
7) Школска управа Сомбор, за Севернобачки и Западнобачки управни округ, са седиштем у
Сомбору;
8) Школска управа Нови Сад, за Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом
Информатор о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије септембар 2015. год.
41
Саду;
9) Школска управа Ваљево, за Мачвански и Колубарски управни округ, са седиштем у Ваљеву;
10) Школска управа Пожаревац, за Браничевски и Подунавски управни округ, са седиштем у
Пожаревцу;
11) Школска управа Зајечар, за Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Зајечару;
12) Школска управа Лесковац, за Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у Лесковцу;
13) Школска управа Зрењанин, за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски управни
округ, са седиштем у Зрењанину;
14) Школска управа Ниш, за Нишавски, Топлички и Пиротски управни округ, са седиштем у
Нишу;
15) Школска управа Косовска Митровица, за Пећки, Призренски, Косовско-Митровачки и
Косовски управни округ, са седиштем у Косовској Митровици;
16) Школска управа Београд, за подручје града Београда, са седиштем у Београду.
17) Школска управа Ранилуг, за подручјe Косовско-Поморавског управног округа, са седиштем у
Ранилугу и
18) Група за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у
Новом Пазару.
У Школској управи обављају се послови који се односе на: стручно-педагошки надзор у установама;
старање о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на
преузимање при школској управи; координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника, директора и секретара установа; давање подршке развојном планирању, развоју
предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања; учествовање у
припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образовања школска управа
и праћење његовог остваривања; обезбеђивање свих услова да установе несметано уносе,
попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог
информационог система просвете; вршење контроле наменског коришћења финансијских средстава
установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских
средстава за подручје за које је образована школска управа; остваривање сарадње са локалном
самоуправом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање
запослених у установама; стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем стручно-
педагошког надзора и друге послове у складу са законом.

Група за интерну ревизију

У Групи за интерну ревизију обављају се послови који се односе на: оперативно планирање,
организовање и извршавање задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцењивање свих
пословних функција из надлежности Министарства и индиректних корисника буџетских средстава
који су у надлежности министарства; оцену система интерних контрола у погледу њихове
адекватности, успешности и потпуности; давање савета и стручног мишљења када се уводе нови
системи, процедуре или задаци; израду годишњих, периодичних и појединачних извештаја о налазу
интерне ревизије са одговарајућим мишљењем и оценама; обављање посебних ревизија на захтев
министра или према потреби; праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно
обављених ревизија; обављање ревизије коришћења средстава Европске уније и других
међународних организација; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су
основа за реализацију функције интерне ревизије као и праћење извршења; сарадњу са Државном
ревизорском институцијом и другим надлежним органима; и друге послове у складу са законом.

Контакт: 011/ 3631 817

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса: Немањина 22 – 26,

11 000 Београд

Мејл: kabinet@www.mpn.gov.rs

Радно време: 7:30 – 15:30

Бр. централе: 011/3613-734

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.