Сектори МПНТР

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Предшколско васпитање и образовање

Основно образовање и васпитање

Члан 3.

У Сектору за предшколско и основно образовање и васпитањe обављају се послови који се односе на:

 • праћење стања и покретање иницијативе за решавање питања,  учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање области предшколског и основног образовања и васпитања;
 • припрему, организацију и спровођење завршног испита за ученике основних школа;
 • израду анализа, студија, елабората и извештајаиз области предшколског и основног образовања и васпитања;
 • припрему критеријума за мрежу предшколских установа и основних школа;
 • припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству, праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству;
 • израду акта којим се уређује календар образовно- васпитног рада основног образовања и васпитања и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за нивое и врсте образовања из делокруга Сектора;
 • успостављање и ажурирање регистра предшколских установа и основних школа;
 • стручну обраду предмета и представкииз области предшколског и основног образовања и васпитања;
 • припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;
 • стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго;
 • припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;
 • израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку;
 • спровођење поступка утврђивања испуњености услова за оснивање и рад предшколских установа и основних школа;
 • координцију, планирање, развој, спровођење и праћење активности у области социјалне инклузије и активности којима се ојачава системска заштита од насиља и дискриминације у образовно-васпитним установама;
 • координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем;
 • праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања;
 • израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава;
 • праћење и усавршавање образовања на језицима националних мањина;
 • поступање по представкамаи спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;
 • ажурирање електронске документације и базе података, као иприпремаинформација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и
 • друге послове у складу са законом.

Члан 4.

У Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Oдељење за области предшколског и основног образовања и васпитања;
 2. Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању.

Члан 5.

У Одељењу за области предшколског и основног образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: праћење стања и покретање иницијативе за решавање питања, учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање области предшколског и основног образовања и васпитања; припрему, организацију и спровођење завршног испита за ученике основних школа; израду анализа, студија, елабората и извештаја из области предшколског и основног образовања и васпитања; припрему критеријума за мрежу предшколских установа и основних школа;припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга Одељења; израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству и праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству; израду акта којим се уређује календар образовно- васпитног рада основног образовања и васпитања и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за нивое и врсте образовања из делокруга Одељења; стручну обраду предмета и представки из области предшколског и основног образовања и васпитања; координцију, планирање, развој, спровођење и праћење активности у области социјалне инклузије и активности којима се ојачава системска заштита од насиља и дискриминације у образовно-васпитним установама; праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања; израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава; координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одељења; сарадњу са установама, надлежним органима и институцијама и другим организацијама од значаја за питања из делокруга Одељења; ажурирање електронске документације и базе података, као иприпрема информација из надлежности Одељења за постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 6.

У Одељењу за области предшколског и основног образовања и васпитања образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за послове предшколског васпитања и образовања;
 2. Одсек за послове основног образовања и васпитања
 3. Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације

Члан 7.

У Групи за послове предшколског васпитања и образовања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области предшколског васпитања и образовања; праћење територијалне покривености предшколским установама и обухвата деце; израду критеријума за мрежу предшколских установа; пружање подршке и праћење реализације пројеката у делатности предшколског васпитања и образовања у циљу повећања обухвата деце и ширења програмске понуде; сарадњу са установама, школским управама, стручним удружењима, универзитетима, заводима, органима локалне самоуправе и појединцима у праћењу стања и покретању иницијатива за решавање питања у овој области; припрему мишљења, извештаја и стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 8.

У Одсеку за послове основног образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области основног образовања и васпитања; праћење остваривања и развоја основног образовања и васпитања, покретање иницијатива, учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање стања у овој области; припрему, организацију и спровођење завршног испита и израда анализа о реализацији, резултатима и унапређивању завршног испита; израду критеријума за мрежу основних школа; израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству и праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству; израду акта којим се уређује календар образовно-васпитног рада основног образовања и васпитања; припрему програма такмичења ученика основних школа и организацију и праћење такмичења и смотри ученика основних школа; праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања; израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава; сарадњу са образовно-васпитним установама, надлежним органима и институцијама и другим организацијама од значаја за питања из делокруга Одсека; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 9.

У Групи за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације обављаjу се послови који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области образовања националних мањина и осетљивих група; пружање стручне подршке у изради стратегија, прописа и у координацији мера у овим областима; пружање подршке деци, породицама, запосленима, образовно-васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација иницијатива, програма и пројеката са саветима националних мањина у обављању послова везаних за поштовање људских и мањинских права у области образовања, као и другим ресорима који се баве социјалном инклузијом и заштитом од насиља и дискриминације (социјална политика, здравље, омладина и спорт, државна управа и локална самоуправа), релевантним установама, независним телима и институцијама (домаћим и међународним), невладиним организацијама; координација активности на пословима припреме докумената, приручника, образаца, брошура и конкурса у наведеним областима; праћење и извештавање о спровођењу националних и међудржавних програма из области родне равноправности; предлагање поступака за усавршавање образовања на језицима националних мањина; координација пројеката из ових области у које је укључено Министарство; развој система редовног праћења и извештавања; подршку унапређивању капацитета школских управа за пружање подршке установама; учешће у информисању јавности/медија и стручњака у овој области и реализација осталих активности у складу са приоритетима и потребама Министарства и образовно-васпитних установа и обавља и друге послове у овој области у складу са законом.

Члан 10.

У Групи за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању обављају се послови који се односе на: припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; стручну обраду решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; успостављање и ажурирање регистра предшколских установа и основних школа; припрему аката за Владу о критеријумима за мрежу основних школа и предшколских установа; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

 

 

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Средње образовање и васпитање 

Образовање одраслих

 

У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих обављају се послови који се односе на:

Члан 11.

 • праћење примене закона и прописа из области средњег образовања и образовања одраслих;
 • припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из области средњег образовања и образовања одраслих;
 • припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;
 • стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго;
 • припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;
 • израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку;
 • израду анализа, студија, елабората и извештаја из области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
 • припрему предлога одлуке о мрежи школа;
 • развијање стандарда и норматива простора, опреме, наставних средстава у области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
 • припрему, организацију и спровођење уписа ученика у средње школе;
 • израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике;
 • успостављање и ажурирање регистра средњих школа и школа за образовање одраслих;
 • стручну обраду предмета и представки из области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
 • сарадњу са другим органима управе и јединицама локалне самоуправе у вези обављања послова из надлежности Сектора;
 • поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора
 • ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и
 • друге послове у складу са законом.

Члан 12.

У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих;
 2. Група за образовање одраслих;
 3. Група за средње стручно образовање и васпитање и
 4. Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање.

Члан 13.

У Групи за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих обављају се послови који се односе на: праћење примене прописа у области средњег образовања и васпитања и образовања одрaслих; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; праћење, развој и унапређивање правног система у области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; израду решења о поступку верификације, поступцима избора и разрешења директора средњих школа, увођење привремених мера; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; припрему аката за Владу о мрежи средњих школа; израду нацрта и предлога закона из области средњег образовања и образовања одраслих; спровођењу јавне расправе на преднацрте закона из делокруга средњег образовања и прибављених мишљења на нацрте закона и обраду амандмана народних посланика на предлоге закона; припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости  прописа из области средњег и образовања одраслих; координацији рада радних група за израду закона и подзаконских аката; припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости прописа из области средњег и образовања и образовања одраслих; припреми мишљења и израђује информација о примени прописа из области средњег образовања и образовања одраслих; обједињавању ставова са осталим организационим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацрте закона државних органа и других овлашћених предлагача који се Министарству достављају на мишљење; припрему одговора на питања народних посланика, грађана и државних органа; смотри, такмичења, доделе Светосавске награде и сл.; координацију послова Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за уџбенике и наставна средства за потребе рада Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; поступање по представкама препорукама Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Члан 14.

У Групи за образовање одраслих обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области образовања одраслих и доживотног учења; планирање, праћење и развој обуке, оспособљавања и усавршавања одраслих и доживотног учења; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава за образовање одраслих; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у праћењу остваривања и развоја образовања одраслих и доживотног учења; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 15.

У Групи за средње стручно образовање и васпитање обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег стручног образовања и васпитања; планирање, праћење и развој стручног образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика и образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, организацију и спровођење уписа ученика у средње школе; израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике; учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама у овој области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки у овој области и друге послове у складу са законом.

 Члан 16.

У Групи за средње опште и уметничко образовање  и васпитање обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег општег и уметничког образовања и васпитања; планирање, праћење и развој општег и уметничког образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика,  образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки из ових области и друге послове у складу са законом.

 

 

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Међународна просветна сарадња

Међународна научна сарадња

 

Члан 17.

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на:

–    планирање, припремање, спровођење, координацију и праћење програма и пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области образовања и науке, с изузетком донација и међународних кредита који се односе на инвестиције и инвестиционо одржавање и опремање установа у области образовања и васпитања;

–    учествовање у доношењу стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ у области образовања и науке;

–    усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења, праћења и вредновања ефеката пројеката;

–    координацију активности неопходних за обезбеђивање увођења у систем националног суфинансирања ЕУ пројеката;

–    спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама;

–    припрему извештаја о припреми, спровођењу и праћењу спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ у области образовања и науке;

–    сарадњу са Министарством за европске интеграције и релевантним националним телима у спровођењу развојних програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ;

–    сарадњу са Републичким секретаријатом за јавне политике и другим релевантним националним телима на доношењу и спровођењу Стратегије паметне специјализације;

–    сарадњу и координацију послова у области образовања и науке са Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније и европским институцијама и органима држава чланица у области образовања и науке;

–    анализу усклађености система у области образовања и науке са стандардима Европске уније;

–    учешће у раду Координационог тела за Програм економских реформи из области образовања и науке;

–    упоредне анализе законских и системских решења у области образовања и науке и

израда изјаве о усклађености нацрта закона са прописима ЕУ

–    спровођење програма ЕУ за сарадњу у области образовања, обука, омладине и спорта, ЕРАСМУС +, сарадњу са Министартвом за европске интеграције о питањима везаним за област образовања и науке;

–    учешће у оквирном програму за истраживања и иновације Европске уније;

–    праћење доношења нових и измену постојећих законских решења у области образовања по свим нивоима у законодавству држава чланица ЕУ и придружених држава;

–    учешће у припреми и имплементацији Програма економске реформе;

–    учешће у припреми и имплементацији Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике Србије;

–    изјаве о усклађености нацрта закона са прописима Европске уније;

–    израда уговора и других правних аката о реализацији програма и пројеката;

–    стручну обраду предлога аката које доноси Влада;

–    стручну обраду предмета и представки из ове области;

–    поступање по представкама и спровођење препорука Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрему информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства

–    израду, усклађивање и комплетирање нацрта међународних билатералних уговора у области просветне сарадње и оних чија је израда у надлежности Министарства спољних послова, а обухватају и област просветне сарадње, и реализација процедуре према Влади РС;

–    праћење важења закључених међународних уговора у области образовања и предлагање њиховог продужења или обнављања;

–    вођење базе података о потписаним међународним билатералним уговорима о просветној сарадњи и уговорима који су у процедури припреме;

–    израду мишљења на предлоге за консолидацију билатералних уговорних стања и израду мишљења на платформе и извештаје са заседања мешовитих комисија;

–    израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области образовања пред Народном скупштином и пратећег материјала; прибављање мишљења надлежних институција на предметна документа; упућивање комплетираног материјала Министарству спољних послова на даље поступање; парафирање предметних материјала у Народној скупштини пред расправу;

–    израду информација о међународној билатералној просветној и научној сарадњи за потребе кабинета председника Републике Србије, председника Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, ресорних министарстава и

–    друге послове у складу са законом;

Члан 18.

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције образују се следеће организационе јединице:

 1. Одељење за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), донације и придруживање ЕУ у образовању и науци;
 2. Одсек за развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци

 Члан 19.

У Одељењу за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), међународну сарадњу, донације и придруживање ЕУ у образовању и науци обављају се послови који се односе на: припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ; учествовање у припреми истраживања и изради анализа у области политике образовања, научног истраживања и технолошког развоја за потребе увођења у систем и обезбеђивања и коришћења фондова ЕУ; предлагање пројеката у складу са релевантним процедурама; дефинисање пројектне идеје, организацију обука, праћење припреме релевантне пројектне документације, вођење евиденције о свим предложеним пројектима, обављање неопходних активности у циљу увођења у систем успешних програма и правовременог обезбеђивања средстава за национално суфинансирање пројеката; припрему и подношење извештаја о процесу  програмирања/припреме пројеката; обезбеђивање учешћа у секторским групама за припрему пројеката, припрему стратешких и програмских докумената и релевантним одборима за праћење и вредновање ефеката програма и организовање извештавања о вредновању ефеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама; организовање, обављање и контролисање спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ у складу са релевантним процедурама; припрему техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; учешће у изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; организацију и координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру; праћење спровођења пројеката и уговора кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; израду и подношење извештаја о спровођењу и чување неопходне документације ради спровођења поступка ревизије; обављање контроле и потврђивања исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката, укључујући и контролу на лицу места; извештавање о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; припрему предлога буџета Сектора; припрему и контролу документације за стварање обавеза; поштовање успостављених политика и процедура и њихову примену; проверу усклађености планираних расхода са стварним потребама; израду планова, програма и извештаја из материјално-финансијске области Сектора; припрему препорука за оцену приоритета пројеката; учествовање у припреми истраживања и изради анализа у области образовних политика; сарадњу са Републичким секретаријатом за јавне политике и другим релевантним националним телима на доношењу и спровођењу стратешких приоритета; анализу усклађености система у области образовања и науке са стандардима Европске уније и осталих међународних организација и удружења; учешће у раду Координационог тела за Програм економских реформи из области образовања; упоредне анализе законских и системских решења у области образовања и науке и израда изјаве о усклађености нацрта закона са прописима ЕУ; координацију припреме података за потребе извештавања о стању система образовања у Републици Србији и ефектима мера образовне политике;  координација и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства;административни и стручни послови и координација учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координација реализације и припрема прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; спровођење програма ЕУ за сарадњу у области образовања, обука, омладине и спорта ЕРАСМУС +, сарадња Министарства са Министарством за европске интеграције о питањима везаним за област образовања; праћење доношења нових и измену постојећих законских решења у области образовања по свим нивоима у законодавству држава чланица ЕУ и придружених држава; изјаве о усклађености нацрта закона са прописима Европске уније; израда уговора и других правних аката о реализацији програма и пројеката; стручна обрада предлога аката које доноси Влада; стручна обрада предмета и представки из ове области; праћење важења закључених међународних уговора у области образовања и предлагање њиховог продужења или обнављања; израду мишљења на нацрте међународних билатералних уговора, који обухватају и област просветне сарадње, а чија израда је у надлежности Министарства спољних послова; комплетирање и интегрисање мишљења надлежних сектора/унутрашњих јединица Министарства на предметне нацрте; израду мишљења на предлоге за консолидацију билатералних уговорних стања; израду мишљења на платформе и извештаје са заседања мешовитих комисија; израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области образовања пред Народном скупштином и пратећег материјала; прибављање мишљења надлежних институција на предметна документа; упућивање комплетираног материјала Министарству спољних послова на даље поступање; вођење базе података о потписаним међународним билатералним уговорима о просветној сарадњи и уговорима који су у процедури припреме; координација у планирању развојне помоћи, донација и кредита; припремање пројектних докумената за обезбеђивање донација и међународних кредита; управљање средствима из међународних донација и кредита у области образовања; припрему уговора и других аката за реализацију донација и међународних кредита за потребе система образовања и друге послове у складу са законом.

Члан 20.

У Одељењу за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), донације и придруживање ЕУ у образовању и науци  образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за програмирање средстава претприступних фондова (ИПА)
 2. Одсек за праћење спровођења пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА)
 3. Група за придруживање ЕУ и међународне програме, пројекте, споразуме и донације у образовању и науци

 Члан 21.

У Групи за програмирање средстава претприступних фондова (ИПА) обављају се послови који се односе на: планирање и организовање рада на анализирању и праћењу потреба за коришћењем фондова ЕУ, као и припрему прилога за израду стратешких и планских докумената; предлагање приоритета програмирања пројеката и припрему препорука за оцену приоритета пројеката; израду нацрта предлога пројеката и пројектне документације у одговарајућем формату за потребе обезбеђивања и коришћење фондова ЕУ; прибављање потребне документације за национално суфинансирање пројеката ради планирања буџета и учешће у програмирању приоритета за коришћење фондова ЕУ; припрему документације за информисање јавности у вези са претприступним фондовима ЕУ; припрему извештаја о процесу програмирања /планирања и учешће у раду одбора за праћење, анализу и презентацију у вези са припремом пројеката; спровођење правила и принципа неопходне за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ у складу са процедурама; координацију обуке других субјеката из делокруга рада Министарства из области програмирања и припремања пројеката претприступних фондова и други послови у складу са законом.

Члан 22.

У Одсеку за праћење спровођења пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА) обављају се послови који се односе на: праћење спровођења пројеката и уговора у оквиру средстава претприступних фондова ЕУ кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за плаћање понетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора финансираних из фондова ЕУ; сарадњу са другим организационим јединицама министарства, установама, локалном заједницом, социјалним партнерима, Министарством за европске интеграције,  Делегацијом Европске уније и другим организацијама и институцијама у спровођењу пројеката; припрему и ажурирање плана јавних набавки и израду техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; предлагање чланова са правом гласа за Комисију за одабир понуда и пријава и учешће у раду комисије за одабир понуда и пријава; учешће у раду релевантних одбора за праћење пројеката и изради стручне анализе и извештаја о реализацији и резултатима пројеката; праћење спровођења акционих планова, као и проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката и уговора; обезбеђивање средстава за национално суфинансирање секторских програма, мера у оквиру секторских програма и/или пројеката; организовање активности од значаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из средстава ЕУ; сарадњу са екстерним оцењивачима и ревизорима у поступку контроле и оцењивања пројеката и праћење спровођења њихових препорука, као и спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ и друге послове у складу са законом.

Члан 23.

У Групи за придруживање ЕУ и међународне програме, пројекте, споразуме и донације у образовању и науци обављају се послови које се односе на: координација и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства;административни и стручни послови и координација учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координација реализације и припрема прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; сарадња са Министарством за европске интеграције и релевантним националним телима у спровођењу развојних програма и пројеката; сарадња и координација послова у области образовања са Министартвом за европске интеграције, Делегацијом Европске уније и европским институцијама и органима држава чланица у области образовања; анализа усклађености система у области образовања са стандардима Европске уније; упоредне анализе законских и системских решења у области образовања и израда изјаве о усклађености нацрта закона са прописима ЕУ; спровођење програма ЕУ за сарадњу у области образовања, обука, омладине и спорта ЕРАСМУС +, сарадња Министарства са Министарством за европске интеграције о питањима везаним за област образовања; праћење доношења нових и измену постојећих законских решења у области образовања по свим нивоима у законодавству држава чланица ЕУ и придружених држава; изјаве о усклађености нацрта закона са прописима Европске уније; израда уговора и других правних аката о реализацији програма и пројеката; стручна обрада предлога аката које доноси Влада; стручна обрада предмета и представки из ове области;  учествовање у разматрању предлога међународних уговора из делокруга Сектора и, у сарадњи са другим унутрашњим јединицама, припреми ставова о тим предлозима; израду нацрта међународних билатералних уговора у области просветне сарадње; усклађивање нацрта међународних билатералних уговора двеју страна; комплетирање и интегрисање мишљења надлежних сектора/унутрашњих јединица Министарства; израду пратећих материјала нацрта међународних билатералних докумената; прибављање мишљења надлежних институција; упућивање докумената Влади Републике Србије на разматрање и одлучивање; обављање правно-техничке процедуре у Републичком секретаријату за законодавство и Влади Републике Србије; праћење важења закључених међународних уговора у области образовања и предлагање њиховог продужења или обнављања; израду мишљења на нацрте међународних билатералних уговора, који обухватају и област просветне сарадње, а чија израда је у надлежности Министарства спољних послова; комплетирање и интегрисање мишљења надлежних сектора/унутрашњих јединица Министарства на предметне нацрте; израду мишљења на предлоге за консолидацију билатералних уговорних стања; израду мишљења на платформе и извештаје са заседања мешовитих комисија;  израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области образовања пред Народном скупштином и пратећег материјала; прибављање мишљења надлежних институција на предметна документа; упућивање комплетираног материјала Министарству спољних послова на даље поступање; парафирање предметних материјала у Народној скупштини пред расправу;  израду информација о међународној билатералној просветној и научној сарадњи за потребе кабинета председника Републике Србије, председника Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, ресорних министарстава; вођење базе података о потписаним међународним билатералним уговорима о просветној сарадњи и уговорима који су у процедури припреме; координација у планирању развојне помоћи, донација и кредита; припремање пројектних докумената за обезбеђивање донација и међународних кредита, сарадња и координација са другим ужим унутрашњим јединицама Министарства у утврђивању приоритета за обезбеђивање донаторске помоћи, за извештавање о напретку и вредновању ефеката  програма, и увођењу у систем успешних програма; управљање средствима из међународних донација и кредита у области образовања; припрему уговора и других аката за реализацију донација и међународних кредита за потребе система образовања; припрему плана јавних набавки за потребе пројеката (осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); припрему документације за спровођење поступка јавних набавки за потребе пројеката у области образовања(осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); праћење спровођења  потписаних  уговора  и  активности  у  реализацији  пројеката  у области образовања (осим  пројеката  у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); успостављање процедура за оцењивање спровођења  пројеката  (осим  пројеката  у  оквиру  Инструмента  за  претприступну  помоћ); сарадњу са екстерним оцењивачима и ревизорима; и друге послове у складу са законом.

Члан 24.

У Одсеку за развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци обављају се послови који се односе на: припремање програма научно-технолошке сарадње; припремање програма и пројеката у области научних и технолошких истраживања и иновација;  промоцију Оквирног програма ЕУ за  истраживања, технолошки развој и огледне активности; подршку истраживачким и привредним организацијама и при учешћу у програму ЕУ за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ; номиновање и координацију рада мреже националних контакт особа за Оквирни програм за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ; номиновање и координацију рада експерата у различитим програмским и другим експертским комитетима Оквирног програма за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ, односно Европског истраживачког простора; учешће у консултацијама при дефинисању политике и приоритених области истраживања унутар ЕУ; учешће у пројектима Оквирног програма за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ који за циљ имају интеграцију у Европски истраживачки простор, заједничко програмирање, синергију са другим програмима и фондовима ЕУ, развој истраживачке и иновационе политике, као и унапређење рада националних контакт особа; припрема стручних основа за израду уговора, споразума, конвенција и других општих аката који се односе на научну и технолошку сарадњу, европске интеграције у области научног и технолошког развоја; припремање докумената за спровођење пројеката, координација у планирању развојне помоћи, донација и кредита; припремање пројектних докумената за   обезбеђивање донација и међународних кредита, сарадња и координација са другим ужим унутрашњим јединицама Министарства у утврђивању приоритета за обезбеђивање донаторске помоћи, за извештавање о напретку и вредновању  ефеката  програма,  и  у  увођењу  у  систем  успешних  програма;  управљање средствима из међународних донација и кредита у области истраживања; припрему уговора и других аката за реализацију донација и међународних кредита; припрему плана јавних набавки за потребе пројеката (осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); припрему документације за спровођење поступка јавних набавки за потребе пројеката (осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); праћење спровођења  потписаних  уговора  и  активности  у  реализацији  пројеката  (осим  пројеката  у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); успостављање процедура за оцењивање спровођења  пројеката  (осим  пројеката  у  оквиру  Инструмента  за  претприступну  помоћ); сарадњу са екстерним оцењивачима и ревизорима; и друге послове у складу са законом.

Сектор за развој и високо образовање

Високо образовање

 

Члан 25.

У Сектору за развој и високо образовање обављају се послови који се односе на:

–      укључивање Србије у међународне институције и удружења;

–    предлагање мерa везане за увођење страних језика у образовни систем, као и развијање двојезичности у школама;

–    предлагање мерa везане за увођење страних језика у образовни систем, као и развијање двојезичности у школама;

–    сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом

–    координирање активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење свих стратегија у образовању;

–    координирање активности са заводима и предлагање мере за унапређивање квалитета ефикасности образовања и квалитета националних испита;

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања из области високог образовања;

–    израду нацрта закона и подзаконских аката из области високог образовања, праћење примене закона и прописа из области високог образовања давањем мишљења;

–    учествовање у  изради стандарда и критеријума за акредитацију установа и студијских програма у овој области, укључујући праћење,  израду анализа, извештаја и студија у вези са акредитацијом, вредновањем квалитета и самовредновањем установа и студијских програма;

–    стручну обраду закона и других прописа и аката из области високог образовања из надлежности Министарства;

–    израду концепције развоја, елабората, анализа и студија који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у области високог образовања;

–    предлагање броја студената за упис у високошколске установе, припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике;

–    издавање дозволе за рад високошколских установа;

–    успостављање и одржавање базе података о високом образовању, праћење међународних активности у области високог образовања;

–    старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији;

–    стручну обраду предмета и представки из области високог образовања;

–    финансијске послове у области високог образовања и

–    прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству;

–    спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања;

–    давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству;

–    давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;

–    упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма;

–    пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма;

–    по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање;

–    сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе;

–    израђује решење о признавању стране школске исправе, води евиденцију о спроведеним поступцима признавања.

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства;

–    аналитичке послове у областима развоја и праћења дуалног образовања, Националног оквира квалификација, каријерног вођење;

–    изради нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и координира израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области;

–    припремање предлога за унапређивање постојећег система индикатора за праћење квалитета и ефикасности образовања и припрему мера и активности за унапређивања квалитета и ефикасности образовања;

–    планирање програма и пројеката из средстава ИПА и других донатора/финансијера у вези са унапређивањем праћења и анализе квалитета и ефикасности образовања;

–    сарадња са заводима из области образовања у креирању нових програма и других иницијатива у области анализе и праћења квалитета и ефикасности образовања и квалитета националних испита;

–    координирање активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење квалитета националних испита и сарађује са универзитетима и научним институцијама и Републичким заводом за статистику у спровођењу истраживања о квалитету националних испита и прикупљањању података за систематско праћење квалитета, праведности и ефикасности образовања;

–    планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација;

–    пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области);

–    координацију рада тима за припрему НОК, координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа, учешће у припреми прописа из ове области;

–    обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација;

–    пројектовање, успостављање, одржавање и ажурирање базе података о систему образовања и науке;

–    прикупљање података и израду статистичких анализа из ових области;

–    организацију, контролу рада, усаглашавање и одржавање информационог система Министарства;

–    координацију информационог система између Министарства, школских управа и установа, научноистраживачких организација, као и између Министарства и других органа државне управе;

–    израду Информационог система кроз учешће у радним групама;

–    прикупљање и обраду података и припрему извештаја и анализа из Информационог система за потребе Министарства и установа из области образовања и науке, као и других заинтересованих правних и физичких лица;

–    сарадњу са другим секторима Министарства у вези са израдом и коришћењем Информационог система;

–    припрему материјала за прикупљање статистичких података, упитника и методолошког материјала, прикупљање података и израду статистичких извештаја из области образовања и науке;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 26.

У Сектору за развој и високо образовање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за развој високог образовања,
 2. Одсек за признавање страних школских исправа и послове ENIC/NARIC центра,
 3. Одсек за високо образовање,
 4. Одсек за развој информационог система,
 5. Група за аналитичке послове и
 6. Група за национални оквир квалификација,

Члан 27.

У Групи за развој високог образовања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката у овој области, израду анализа, елабората, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области; укључивање Србије у међународне институције и удружења; предлагање мерa везане за увођење страних језика у образовни систем, као и развијање двојезичности у школама; праћење и координирање активности које се односе на правилан и ефикасан рад Националног савета за високо образовање, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих; координирање активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење свих стратегија у образовању; координирање активности са заводима и предлагање мере за унапређивање квалитета ефикасности образовања и квалитета националних испита; предузимање мера по захтевима Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против корупције и предузимање мере ради спровођења препорука Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против корупције у вези послова из ове области; и друге послове у складу са законом. Припрема одлуке министра о стипендистима „Свет у Србији“ и  ,,Србија за Србе из региона” за нову школску годину; прати важење уговора и предлаже њихово продужење; води базу података о активним стипендистима и њиховом напретку на факултетима; припрема финансијског извештаја на годишњем нивоу; израђује интерне налоге на месечном нивоу за исплату; израда индивидуалних потврда у разне сврхе за стипендисте; прати реализацију међународних и међудржавних програма и пројеката у области стипендирања (CEEPUS и други) и друге послове у складу са законом.

Члан 28.

У Одсеку за признавање страних школских исправа и послове ENIC/NARIC центра обављају се послови који се односе на: прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству; спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања; давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству; давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена; упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма; пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање; сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе; израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и друге послове у складу са законом.

Члан 29.

У Одсеку за високо образовање обављају се послови који се односе на: израду анализа, елабората и студија за потребе утврђивања стања и спровођења политике у области високог образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области високог образовања и стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; израду стандарда и критеријума за акредитацију установа и студијских програма у овој области, укључујући праћење,  израду анализа, извештаја и студија у вези са акредитацијом, вредновањем квалитета и самовредновањем установа и студијских програма; израду решења о дозволи за рад високошколских установа; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Одсека; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката; предлагање броја студената за упис у високошколске установе; припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике; издавање дозволе за рад високошколских установа; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Одсека за тужилаштво, суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење домаћих и страних прописа и давање предлога у вези са усаглашавањем домаћих и страних стандарда и поступака у овој области; прикупљање и обраду материјала од значаја за упис студената, статус и интересе студената у процесу образовања; праћење реализације уписне политике и израде свих анализа у вези са уписом; припремање и обраду материјала за учествовање на међународним скуповима и извршавање међународних обавеза; сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом; праћење међународних активности у области високог образовања и старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији; поступање по предметима и представкама грађана и установа и давање информација о стеченом високом образовању; успостављање и вођење регистра високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених у високошколским установама, финансијске послове у области високог образовања; поступање по представкама и препорукама Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека и друге послове у складу са законом.

Члан 30.

У Одсеку за развој информационог система обављају се послови који се односе на: пројектовање, успостављање, одржавање и ажурирање базе података о систему образовања и науке; прикупљање података и израду статистичких анализа из ових области; организацију, контролу рада, усаглашавање и одржавање информационог система Министарства; координацију информационог система између Министарства, школских управа и установа, научноистраживачких организација, као и између Министарства и других органа државне управе; планирање, организовање и спровођење активности на систематској подршци информационом систему просвете и науке  и његовом успешном функционисању; пружање подршке корисницима информационог система просвете и науке и обавештавање корисника; организовање израде материјала за обуку корисника информационог система и спровођење њихове обуке;  координацију рада на праћењу уноса података и израду извештаја и анализа података из информационог система; израду анализа о степену попуњености и квалитета података унетих у информациони систем на нивоу система и давање препорука за унапређивање процедура скупљања  и провере података; учешће у изради пројектних задатака и пројектне документације за надоградњу информационог система, у складу са прописима; праћење поштовања успостављених политика и процедура и њихову примену; израду недељних, месечних и годишњих планова и организацију прикупљања података од установа, који се не прикупљају кроз информациони систем; израду извештаја и анализу података који се не прикупљају кроз информациони систем; прикупљање података у вези спровођења пројекта „Бесплатни уџбеници“; прикупљање података за спровођење завршног испита за ученике основних школа и упис ученика у средње школе и друге послове у складу са законом.

Члан 31.

У Групи за аналитичке послове обављају се послови који се односе на: прикупљање и обраду података и анализу потреба у вези опште, стручне и уметничке матуре; координацију израде и учешће у изради програма опште, стручне и уметничке матуре; стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; праћење страних стандарда и поступака у овој области;  аналитичке послове у областима развоја и праћења дуалног образовања, Националног оквира квалификација, каријерног вођење; израду нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области; припрему предлога за унапређивање постојећег система индикатора за праћење квалитета и ефикасности образовања и припрему мера и активности за унапређивања квалитета и ефикасности образовања; планирање програма и пројеката из средстава ИПА и других донатора/финансијера у вези са унапређивањем праћења и анализе квалитета и ефикасности образовања; сарадњу са заводима из области образовања у креирању нових програма и других иницијатива у области анализе и праћења квалитета и ефикасности образовања и квалитета националних испита; имплементацију стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење квалитета националних испита и сарадња са универзитетима и научним институцијама и Републичким заводом за статистику у спровођењу истраживања о квалитету националних испита и прикупљањању података за систематско праћење квалитета, праведности и ефикасности образовања; одговоре суду по тужби у управном спору и израда информације из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку и поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из ове области; и друге послове у складу са законом.

Члан 32.

У Групи за национални оквир квалификација обављају се послови који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација; пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области); координацију рада тима за припрему НОК; координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа; учешће у припреми прописа из ове области; припрему и учешће у пројектима из ове области; промоцију значаја НОК: обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација и друге послове у складу са законом праведности  и  ефикасности  образовања  и  квалитета  националних  испита,  а посебно извештаје релевантних ЕУ агенција  (Eurostat и Eurydice); припрема предлоге мера и активности за унапређивања квалитета, праведности и  ефикасности образовања и квалитета националних испита; спроводи мапирање и евалуацију постојећих  модела  и  пракси  праћења квалитета, праведности  и  ефикасности  образовања и националних испита из других земаља, а посебно из ЕУ земаља; припрема  предлоге мера за унапређење квалитета националних испита; учествује у изради  нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и припрема елаборате, анализе, пројекте,  студије  и друге материјале који служе као стручна основа  за  утврђивање  и  спровођење  политике у овој области;  израђује  предлоге  система индикатора за праћење квалитета и ефикасности  образовања;  обавља  послове у вези са међународним  истраживањима (ПИСА и ТИМСС) и друге послове у складу са законом.

Сектор за ученички и студентски стандард

Ученички и студентски стандард 

 

Члан 33.

У Сектору за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на:

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања у области ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду закона и других прописа и аката из области ученичког и студентског стандарда из надлежности Министарства;

–    израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда;

–    утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда;

–    кредитирање и стипендирање ученика и студената;

–    праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда;

–    обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда;

–    увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

 Члан 34.

У Сектору за ученички и студентски стандард образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за ученички и студентски стандард
 2. Група за ученичке и студентске кредите и стипендије.

Члан 35.

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Члан 36.

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије обављају се послови који се односе на: спровођење поступка за остваривање права на кредите и стипендије ученика и студената; утврђивање износа и исплату кредита и стипендија ученика и студената и  стручну обраду материјала и друге послове у складу са законом.

Члан 37.

У Сектору за инвестиције обављају се послови који се односе на:

 • спровођење активности у организацији и праћењу израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у области образовања;
 • сарадњуса органима државне управе и локалне самоуправе, институцијама, организацијама,представницима међународних организација и организационим јединицама Министарства упоступку израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за инвестиције иинвестиционо одржавање у области образовања;
 • организовање,координацију и контролу спровођењаинвестиционих пројеката финансираних из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана;
 • планирање средстава за инвестиције; израду програма расподеле инвестиционих средстава, опремања и инвестиционог одржавања објеката из делатности Министарства;
 • учествовање у изради плана јавних набавки, припреми и спровођењу јавних набавки Министарства;
 • израду периодичних извештаја о реализацији јавних набавки Министарства;
 • учествовање у изради интерних докумената и аката Миннистарства који се односе на послове јавних набавки;
 • учествовање и заступање Министарства у свим поступцима који се односе на послове јавних набавки;
 • израду и ажурирање евиденција и електронских база података и извештаја везаних за реализацију инвестиционих пројеката и
 • друге послове у складу са законом.

Члан 38.

У Сектору за инвестиције образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката и
 2. Група за јавне набавке.

 

Члан 39.

У Одсеку за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката обављају се послови који се односе на: Припрему предлога идеја капиталних пројеката који садрже сврху и циљеве који се желе остварити реализацијом капиталних пројеката као и индикаторе учинка којима се прати остварење постављених циљева, процена трошкова и могући извори финансирања; припрему предлога за обезбеђење потребних финансијских средстава за реализацију инвестиционих пројеката; припрему Споразума о уређењу међусобних односа, права и обавеза два или више учесника у реализацији инвестиционог пројекта; учешће у припреми предлога и прикупљању инвестиционе документације потребне за реализацију инвестиционих пројеката; прикупљање и анализу података добијених од крајњег корисника ради припреме предлога за реализацију инвестиционог пројекта; координацију и сарадњу са крајњим корисником ради обезбеђења потребних дозвола и решења; проверу спремности инвестиционог пројекта за реализацију и припрему Извештаја о спремности инвестиционог пројекта, извештаја о напретку реализације инвестиционих пројеката и  завршних Извештаја о реализацији инвестиционих пројеката; израду Плана реализације инвестиционих пројеката на основу Извештаја о спремности и опредељених буџетских средстава; праћење, координацију и контролу реализације инвестиционих пројеката; координацију и сарадњу са представницима локалне самоуправе, крајњим корисником и надзорним органом у циљу реализације инвестиционог пројекта; контролу усклађености  Плана реализације инвестиционих пројеката у односу на одобрена буџетска средства; контролу и обраду пратеће документације достављене за плаћање, а у вези са реализацијом инвестиционих пројеката; израду дописа, извештаја, евиденција  и анализа као и Аката из надлежности Одсека; праћење и реализацију послова везаних за завршетак инвестиционих пројеката; израду периодичних извештаја о реализацији инвестиционих пројеката; праћење, кородинацију и реализацију послова везаних за пројекте који су финансирани из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана; праћење и реализацију послова везаних за област урбанизма; учешће у припреми поступака јавних набавки; прикупљање и достављање података везаних за процену финансијских ефеката инвестиционих пројеката; учешће у изради стратегија, студија и других правних аката везаних за инвестиционе пројекте; сарадњу са другим организационим јединицама Министарства у изради правилника и општих аката; учешће у припреми и спровођењу поступака јавних набавки који се односе на инвестиционе пројекте; прикупљање, евидентирање, обраду и унос података везаних за инвестиционе пројекте у јединствену информациону базу министарства и друге послове у складу са законом.

 

Члан 40.

У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: прикупљање и припрему података за израду Плана јавних набавки; израду плана јавних набавки; контролу исправности докумената везаних за поступке јавних набавки и  процедуре набавке; спровођење поступака јавне набавке; учешће у поступцима везаним за јавне набавке; израду свих врста извештаја везаних за реализацију јавних набавки; учешће у изради аката Министарства везаним за јавне набавке; електронско праћење реализације јавних набавки; израду појединачних аката у вези са јавним набавкама; студијско-аналитичке послове из ове области и друге послове у складу са Законом.

Сектор за инвестиције

Инвестиције

Члан 37.
У Сектору за инвестиције обављају се послови који се односе на:
– спровођење активности у организацији и праћењу израде и реализације пројеката,
стратегија, планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у области
образовања;
– сарадњуса органима државне управе и локалне самоуправе, институцијама,
организацијама,представницима међународних организација и организационим јединицама
Министарства упоступку израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за
инвестиције иинвестиционо одржавање у области образовања;
– организовање,координацију и контролу спровођењаинвестиционих пројеката
финансираних из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката
Националног инвестиционог плана;
– планирање средстава за инвестиције; израду програма расподеле инвестиционих
средстава, опремања и инвестиционог одржавања објеката из делатности Министарства;
– учествовање у изради плана јавних набавки, припреми и спровођењу јавних набавки
Министарства;
– израду периодичних извештаја о реализацији јавних набавки Министарства;
– учествовање у изради интерних докумената и аката Миннистарства који се односе на
послове јавних набавки;
– учествовање и заступање Министарства у свим поступцима који се односе на послове
јавних набавки;
– израду и ажурирање евиденција и електронских база података и извештаја везаних за
реализацију инвестиционих пројеката и
– друге послове у складу са законом.

Члан 38.

У Сектору за инвестиције образују се следеће уже унутрашње јединице:
1. Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката и
2. Група за јавне набавке.

Члан 39.

У Одсеку за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката
обављају се послови који се односе на: Припрему предлога идеја капиталних пројеката који
садрже сврху и циљеве који се желе остварити реализацијом капиталних пројеката као и
индикаторе учинка којима се прати остварење постављених циљева, процена трошкова и
могући извори финансирања; припрему предлога за обезбеђење потребних финансијских
средстава за реализацију инвестиционих пројеката; припрему Споразума о уређењу
међусобних односа, права и обавеза два или више учесника у реализацији инвестиционог
пројекта; учешће у припреми предлога и прикупљању инвестиционе документације потребне
за реализацију инвестиционих пројеката; прикупљање и анализу података добијених од
крајњег корисника ради припреме предлога за реализацију инвестиционог пројекта;
координацију и сарадњу са крајњим корисником ради обезбеђења потребних дозвола и
решења; проверу спремности инвестиционог пројекта за реализацију и припрему Извештаја о
спремности инвестиционог пројекта, извештаја о напретку реализације инвестиционих
пројеката и завршних Извештаја о реализацији инвестиционих пројеката; израду Плана
реализације инвестиционих пројеката на основу Извештаја о спремности и опредељених
буџетских средстава; праћење, координацију и контролу реализације инвестиционих
пројеката; координацију и сарадњу са представницима локалне самоуправе, крајњим
корисником и надзорним органом у циљу реализације инвестиционог пројекта; контролу
усклађености Плана реализације инвестиционих пројеката у односу на одобрена буџетска
средства; контролу и обраду пратеће документације достављене за плаћање, а у вези са
реализацијом инвестиционих пројеката; израду дописа, извештаја, евиденција и анализа као
и Аката из надлежности Одсека; праћење и реализацију послова везаних за завршетак
инвестиционих пројеката; израду периодичних извештаја о реализацији инвестиционих
пројеката; праћење, кородинацију и реализацију послова везаних за пројекте који су
финансирани из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката
Националног инвестиционог плана; праћење и реализацију послова везаних за област
урбанизма; учешће у припреми поступака јавних набавки; прикупљање и достављање
података везаних за процену финансијских ефеката инвестиционих пројеката; учешће у
изради стратегија, студија и других правних аката везаних за инвестиционе пројекте;
сарадњу са другим организационим јединицама Министарства у изради правилника и
општих аката; учешће у припреми и спровођењу поступака јавних набавки који се односе на
инвестиционе пројекте; прикупљање, евидентирање, обраду и унос података везаних за
инвестиционе пројекте у јединствену информациону базу министарства и друге послове у
складу са законом.

Члан 40.

У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: прикупљање и припрему
података за израду Плана јавних набавки; израду плана јавних набавки; контролу
исправности докумената везаних за поступке јавних набавки и процедуре набавке;
спровођење поступака јавне набавке; учешће у поступцима везаним за јавне набавке; израду
свих врста извештаја везаних за реализацију јавних набавки; учешће у изради аката
Министарства везаним за јавне набавке; електронско праћење реализације јавних набавки;
израду појединачних аката у вези са јавним набавкама; студијско-аналитичке послове из ове
области и друге послове у складу са Законом.

Сектор за стратешко планирање

 

Члан 41.

У Сектору за стратешко планирање обављају се послови који се односе на:

–    учешће у истраживању општих питања и утврђивању опште политике образовања и васпитања;

–    учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу с усвојеним стратешким документима, међународним конвенцијама и другим документима и  израду извештаја о њиховом остваривању;

 • припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из предузетничког, дуалног, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • праћење примене закона и прописа из области предузетничког, дуалног, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • процену друштвених ефеката увођења о дуалног образовања, у складу са Програмом економских реформи;
 • стручну обраду предмета и представки из области предузетничког, дуалног, финансијског и информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;
 • праћење стања и покретање иницијативе за решавање питања из области дуалног, предузетничког, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • израду анализа, студија, елабората и извештаја из области дуалног, предузетничког, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • планирање, праћење, развој и спровођење дигитализације образовања;
 • планирање, праћење и развој образовања за област ИКТ;
 • планирање, праћење и развој примене ИКТ у образовању;
 • развијање сарадње са другим органима управе и јединицама локалне самоуправе, заводима и другим секторима у оквиру министарства у вези са обављањем послова из надлежности Сектора;
 • израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике на свим нивоима образовања;
 • подршку развојним иницијативама на регионалном, локалном и школском нивоу;
 • унапређивање рада запослених у образовно-васпитним установама;
 • развијање стандарда и норматива простора, опреме, наставних средстава у области дуалног, предузетничког, финансијског и информатичког образовања;
 • праћење и проверу реализације такмичења и смотри ученика и студената из области предузетничког, дуалног, финансијског и информатичког образовања;
 • планирање, праћење и развој каријерног вођења и саветовања ученика на свим нивоима образовања;
 • усаглашавање стратешких мера у спровођењу међусекторске сарадње у области предузетничког, дуалног, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • планирање, праћење и развој студентских пракси;
 • друге послове у складу са законом.

 Члан 42.

У Сектору за стратешко планирање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања
 2. Група за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања и
 3. Група за е-просвету

Члан 43.

У Групи за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања обављају се послови који се односе на: праћење и анализирање стратегије развоја предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Националним просветним саветом и Саветом за стручно образовање и образовање одраслих, сарадњу у изради закона и подзаконских аката из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим документима и у изради извештаја о њиховом остваривању; сарадњу у изради планова и програма образовања за предузетничко и дуално образовање; стручну обраду предмета и представки из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; праћење остваривања програма стручног усавршавања наставника, стручних сарадника, директора и секретара установа из наведених области; праћење и подржавање образовања друштвено осетљивих (вулнерабилних) група у области предузетничког и дуалног образовања; учешће у поступку вредновања квалитета рада средњих школа, учествовање у припреми плана развоја образовања и васпитања и праћење његовог остваривања; унапређивањем рада запослених у образовно- васпитним установама; праћење реализацију дуалног образовања, прикупљање релевантних података, ажурирање и одржавање електронске документације и базе података,  координација пројектима из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања, учествовање у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког, дуалног образовања,каријерног вођења и саветовања, сарадња са привредним субјектима, државним инстуцијама невладиним организацијама и међународним партнерима; подстицање спровођења истраживања која имају за циљ утврђивање тренутне ситуације у погледу услова у којима се обављају студентске праксе, а на основу којих би могле да се прецизније дефинишу препоруке за њихово унапређење; дефинисање обавезних елемената квалитетне студентске праксе и друге послове у складу са законом.

Члан 44.

У Групи за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања  и високог образовања обављају се послови који се односе на: анализу националних потреба и израду стратегија у области интеграције предузетничког и финансијског образовања у систем образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области предузетничког и финансијског образовања; стручну обраду предмета и представки из области предузетничког и финансијског образовања; сарадњу са заједницама школа, школама, органима локалне самоуправе, институтима, високообразовним институцијама, социјалним партнерима, удружењима, компанијама у вези са планирањем потреба и интеграцијом предузетничког и финасијског образовања у систем образовања; координирање радом тимова за припрему исхода и стандарда квалитета предузетничког и финансијског образовања; пружање подршке школама и факултетима у креирању и реализацији пројеката из области предузетничког и финасијског образовања; анализу, планирање, развој и праћење обука, оспособљавања и усавршавања запослених у образовним институцијама из области предузетничког и финансијског образовања и покретања и развоја ученичких задруга и ученичких и студентских компанија; развој базе дигиталних материјала као подршке увођењу предузетничког и финансијског образовања; праћење реализације предузетничког и финансијског образовања; прикупљање релевантних података, ажурирање и одржавање електронске документације и базе података; учествовање у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког и финансијског образовања; праћење и проверу реализације такмичења и смотри ученичких задруга и ученичких и студентских компанија; припрема предлога одлуке о уређењу и мрежи ученичких задруга и ученичких и студентских компанија; вредновање рада и предлагање мера за унапређивање рада ученичких задруга и ученичких и студентских компанија.

Члан 45.

У Групи за е-просвету обављају се послови који се односе на: планирање, праћење, развој и спровођење дигитализације образовања кроз централне сервисе; планирање, праћење, развој и спровођење образовања за област информационо-комуникационих технологија (ИКТ), као и применом ИКТ-а у образовању. анализуa националних потреба и стратегија у области интеграције информационо-комуникационих технологија у систем образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области примене ИКТ у образовању; учешће у припреми правних аката из области примене ИКТ у образовању; анализу, планирање, развој и праћење обука, оспособљавања и усавршавања наставника и стручних сарадника из области подизања нивоа дигиталних компетенција и примене ИКТ у образовању; развој база електронских наставних материјала; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; развој и реформу система образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и обавезама и националним и међудржавним развојним програмима и пројектима из области развоја дигиталних компетенција;стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

 

Сектор за финансије

Члан 46.

У Сектору за финансије обављају се послови у области образовања и науке који се односе на:

–    припрему предлога финансијског плана у поступку доношења Закона о буџету за одређењу буџетску годину;

–    финансирање образовања и науке и процену финансијских ефеката у поступку припреме прописа у области образовања и науке;

–    припрему планских аката са финансијским елементима за пројектно финансирање пројеката од општег интереса у научноистраживачкој и иновационој делатности и израду анализа примене економских инструмената у развоју научноистраживачке и иновационе делатности;

–    послове припреме плана расподеле финансијских средстава из буџета за финансирање програма од општег интереса, посебних програма, као и програма иновационе делатности;

–    учешће у изради закона и подзаконсих аката у делу који се односи на финансирање образовања и науке;

–    сарадњу у припреми мишљења на нацрте прописа чији су обрађивачи друга министарства, а који се односе на област финансија;

–    финансијско управљање пројектима из научноистраживачке и иновационе делатности од општег интереса за Републику;

–    оперативно планирање финансијских средстава и припрему финансијске документације за реализацију исплата;

–    сарадњу са надлежном службом у вези обрачуна плата, накнада и других примања;

–    обављање финансијско-материјалних послова за припремни предшколски програм, допунско основно образовање у иностранству, програме, пројекте и донације из области просвете;

–    праћење и израду извештаја о реализацији исплата;

–    књижење веродостојних књиговодствених исправа и билансирање књиговодствених промена;

–    израду књиговодствених извештаја и биланса;

–    евиденције о реализованим финансијским трансакцијама са трезором и индиректним корисницима буџета;

–    анализу завршних рачуна индиректних корисника;

–    прикупљање и израду збирних (консолидованих) биланса;

–    прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања);

–    поступање по представкама и спровођење препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    учешће у изради закона у делу који се односи на финансирање образовања и науке, израда предлога подзаконских аката који се односе на област финансирања образовања и науке;

–    сарадњу у припреми мишљења на нацрте прописа чији су обрађивачи друга министарства, а који се односе на област финансија;

–    стручну обраду предмета и представки из ове области;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 47.

У Сектору за финансије образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за припрему програмског буџета;
 2. Одељење за извршење програмског буџета;
 3. Одсек за буџетско рачуноводство;
 4. Одсек за припрему и извршење програмског буџета и буџетско рачуноводство у области науке;
 5. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Београд и Пожаревац, са седиштем у Београду;
 6. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Лeсковац, Зајечар и Ниш и за установе у Косовско-Поморавском управном округу, са седиштем у Лесковцу;
 7. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву;
 8. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, Крушевац, Косовска Митровица и Групе за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару, са седиштем у Краљеву;
 9. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Крагујевац, Јагодина, Чачак и Зрењанин, са седиштем у Крагујевцу.

Члан 48.

У Одсеку за припрему програмског буџета обављају се послови који се односе на: учествовање, прикупљање и припрему предлога финансијског плана у поступку доношења закона о буџету за одређену буџетску годину, по програмској методологији, за све нивое образовања; учествовање, прикупљање и припрему предлога приоритетних области финансирања, по програмској методологији, за све нивое образовања; учествовање у изради  финансијског плана; израду и праћење плана реализације утврђених буџетских средстава; сарадњу у изради закона, других прописа и општих аката који се односе на финансирање образовања; израду мишљења о финансијским ефектима закона и прописа из надлежности Министарства; сарадњу у припреми мишљења о законима и другим прописима из области финансија; обраду података везано за финансирање образовања и друге послове у складу са законом.

Члан 49.

У Одељењу за извршење програмског буџета обављају се послови који се односе на припрему финансијске документације и реализацију исплата из делокруга рада Министарства; обрачун плата за запослене у установама високог образовања, за запослене у установама ученичког и студентског стандарда, за запослене у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводу за унапређивање образовања и васпитања; обрачун цене и реализација исплате припремно-предшколског програма; обрачун накнада и других примања запослених, постављених и ангажованих лица у Министарству; обављање финансијско-материјалних послова за реализацију свих осталих програмских и пројектних активности Министарства; послови креирања и уноса налога за плаћања и праћење реализације истих; израда појединачних извештаја о извршењу буџета; циклично финансијско планирање трошковаn образовања и обављање других послова у складу са законом.

Члан 50.

У Одсеку за буџетско рачуноводство обављају се послови који се односе на: анализу извештаја завршних рачуна и периодичних обрачуна индиректних корисника и прикупљање и израду збирних (консолидованих) биланса; књижење веродостојних књиговодствених исправа; билансирање књиговодствених промена; израду књиговодствених извештаја и биланса; вођење помоћних књига за финансијско-материјално пословање; унос података у помоћне књиге и евиденције Министарства; отварање евиденционих рачуна; евиденцију и израду извештаја о реализованим финансијским трансакцијама са Управом за трезор и индиректним корисницима буџета; усаглашавање стања, сравњење података, прекњижавање непрепознатих ставки, повраћај средства и спровођење рефундације и друге послове у складу са законом.

Члан 51.

У Одсеку за припрему и извршење програмског буџета и буџетско рачуноводство у области науке обављају се послови који се односе на: финансијско управљање пројектима из научноистраживачке и иновационе делатности од општег интереса за Републику; припрему планских аката са финансијским елементима за пројектно финансирање пројеката од општег интереса у научноистраживачкој и иновационој делатности и израду анализа примене економских инструмената у развоју научноистраживачке и иновационе делатности; послове припреме плана расподеле финансијских средстава из буџета за финансирање програма од општег интереса, посебних програма, као и програма иновационе делатности; припрему предлога финансијског плана; припрему планова извршења буџета; припрему извештаја о извршењу буџета; обављање финансијско-материјалних послова за програме и пројекте који се финансирају из буџета Републике Србије; послове из домена финансијско-материјалног пословања; вођење помоћних књига за финансијско-материјално пословање и друге послове у складу са законом.

Члан 52.

У Групи за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Београд и Пожаревац, са седиштем у Београду, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обављање других послова у складу са законом.

Члан 53.

У  Групи за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Лeсковац, Зајечар и Ниш и за установе у Косовско-Поморавском управном округу, са седиштем у Лесковцу, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обављање других послова у складу са законом.

Члан 54.

У Групи за обављање финансијскоматеријалних послова подручје школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обављање других послова у сладу са законом.

Члан 55.

У Групи за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, Крушевац, Косовска Митровица и Групе за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару,  са седиштем у Краљеву, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; старање о тачности података; обављање других послова у складу са законом.

Члан 56.

У Групи за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Крагујевац, Јагодина, Чачак и Зрењанин, са седиштем у Крагујевцу, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; старање о тачности података; обављање других послова у складу са законом.

 

 

Сектор за инспекцијске послове

Просветна инспекција 

Члан 57.

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који се односе на:

–    надзор над законитошћу рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу аката установа из ових области када се на основу закона решава о правима, обавезама и правним интересима грађана;

–    инспекцијски надзор и надзор над радом установа високог образовања;

–    надзор над  законитошћу рада и аката Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања;

–    инспекцијски надзор над радом установа када га не обавља општинска, односно градска управа;

–    обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда;

–    управне послове у вези са повереним пословима;

–    утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за рад установа високог и вишег образовања;

–    припрему одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима;

–    припрема и израда годишњег плана инспекцијског надзора и објављивање на интернет страници Министарства;

–    припрема, преиспитивање садржаја, измена и допуна контролних листа и њихово објављивање на интернет страници Министарства;

–    израда месечних и кварталних извештаја о извршеним инспекцијским надзорима;

–    израда годишњег извештаја о извршеним инспекцијским надзорима и објављивање на интернет страници Министарства;

–    израду нацрта закона, подзаконских и других аката из надлежности Сектора;

–    припрему решења по жалби против првостепеног решења просветног инспектора у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о инспекцијском надзору;

–    остваривање непосредног надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;

–    давање обавезних инструкција, одузимање овлашћења поједином инспектору у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о инспекцијском надзору;

–    стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем инспекцијског надзора;

–    поступање по представкама и спровођење препорука Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за објављивање на интернет страницу Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 58.

У Сектору за инспекцијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања
 2. Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда и
 3. Група за правне, аналитичке и информатичке послове и праћење стања и процену ризика.

Члан 59.

У Одељењу за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: планирање спровођења инспекцијског надзора над радом установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу аката установа из ових области када се на основу закона решава о правима, обавезама и правним интересима грађана; надзор над законитошћу рада и аката Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања; инспекцијски надзор над радом установа из ових области када га не обавља општинска, односно градска управа; управне послове у вези са повереним пословима; утврђивање испуњености услова у поступку верификације установа; припрему одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; припрему решења по жалби против првостепеног решења просветног инспектора; остваривање непосредног надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора; давање обавезних инструкција; стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем инспекцијског надзора; вођење евиденције о инспекцијском надзору; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у вези послова из надлежности Одељења; контролу установа у примени Закона о заштити становништва изложености дуванског дима; учествовање у припреми извештаја о раду и друге послове у складу са законом.

Члан 60.

У Одсеку за инспекцијске послове у установама високог образовања  и ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на: планирање спровођења инспекцијског надзора над радом високошколских установа; послови инспекцијског надзора у установама високог образовање и надзор над законитошћу рада и аката установа високог образовања; припремање одговора на тужбе у управном  спору када се спор покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора и одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; припремање одговора за потребе: јавних тужилаштава, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенције за борбу против корупције у вези предмета из надлежности инспектора; обављање контаката унутар (са одговарајућим службама) и изван Министарства (са надлежним органима и телима високошколских установа9; непосредан рад са странкама (подносиоцима поднесака); проверавање веродостојности јавних исправа; контрола спровођења Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму;  израду анализа и извештаја у вези са уоченим неправилностима и недостацима током вршења надзора и предлагање министру неопходних мера; обављање послова надзора на установама ученичког и студентског стандарда; доношење решења и закључака и подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријављивање за покретање поступка за привредни преступ и кривичне пријаве; поступања по пријавама грађана и извештавање о предузетим мерама; учествовање у припреми извештаја о раду; и друге посл9ове у складу са законом.

Члан 61.

У Групи  за правне, аналитичке и информатичке послове и праћење стања и процену ризика обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, подзаконских и других аката из надлежности Сектора; праћење прописа из области образовања и других прописа релевантних за обављање инспекцијског надзора и давање предлога у вези са усаглашавањем закона и подзаконских аката у овој области;  израду годишњег плана инспекцијског надзора ради објављивања на интернет страници Министарства;  израду месечног, тромесечног и полугодишњег плана иниспекцијског надзора према процени ризика у сарадњи са организационим јединицама Сектора;  израду контролних листа ради објављивања на интернет страници Министарства; вршење измена контролних листа;  израду годишњег извештаја о раду Сектора ради објављивања на интернет страници Министарства, анализу месечног, тромесечног, шестомесечног и годишњег извештаја о евиденцији о инспекцијском надзору, израду једномесечног, тромесечног, шестомесечног и годишњег извештаја о процени ризика; припремање аката о примени прописа ради објављивања на интернет странивци Министарства, правно техничку анализу и стручну обраду записника сачињених у ванредном и контролном инспекцијском надзору; покретање иницијативе за решавање питања из делокруга инспекцијског надзора; праћење функционисања сиистема надзора, обављање управних послова у вези са пословима инспекцијског надзора, припрему одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; сарадњу са организационим јединицама Министарства у прикупљању података потребних за обављање инспекцијског надзора; поступање по мпредставкама и спровођење препорука Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Сектора; прикупљање записника просветних инспектора ради обједињавња у бази података, о надзорима и установама, сарадња са другим инспекцијским органима,  израду анализа и извештаја у вези са уоченим неправилностима и недостацима током вршења надзора и предлозима за отклањање истих;и друге послове у складу са законом.

 

 

Сектор за науку

Наука

Члан 62.

У Сектору за науку обављају се послови који се односе на:

–    послове програмирања, праћења, остваривања, анализе и оцењивања научног и технолошког развоја, избор и оцењивање пројеката у оквиру програма основних истраживања, интердисциплинарних пројеката, и праћење светских трендова у области науке;

–    учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга сектора

–    израду акта о избору, вредновању и финансирању програма основних истраживања, као и аката о критеријумима и мерилима за (су)финансирање програма од општег интереса;

–    иницирање мера и инструмената за реформу научноистраживачког система  (рационализација Мреже НИО, трансформација института, статусне промене института, приватизација института, промена организационе форме института и др.);

–    припрему уговора и других аката у вези са финансирањем пројеката;

–    израду уговора, програма и других аката у области развоја научноистраживачких кадрова;

–    израду аката за одређивање представника Владе Републике Србије, као оснивача у скупштине и управне одборе института који су организовани као привредна друштва, именовање и разрешење директора тих института;

–    израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања као основе за припрему стратешких докумената развоја науке у области основних истраживања;

–    предлагање нових програма и решења из области научноистраживачког рада;

–    политику и критеријуме за вредновање истраживача, научноистраживачких организација (у даљем тексту: НИО) и научно истраживачких пројеката;

–    припремање анализа и припремање податка за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала у области основних наука;

–    праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области основних истраживања;

–    координацију и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области основних наука;

– планирање и развој кадрова за научноистраживачки рад;

–    израду аналитичких материјала, послове програмирања, праћења, реализације и анализе остварења програма развоја научноистраживачких кадрова;

–    усавршавање кадрова за научноистраживачки рад (магистратуре односно мастера, докторати, постдокторско усавршавање у иностранству);

–    подстицање и стипендирање кадрова за научноистраживачки рад (магистраната односно мастера, доктораната, ученика-талената);

–    подстицање активности НИО и научних и стручних друштава за одржавање научних скупова у земљи;

–    усавршавање научноистраживачких кадрова у иностранству – научни скупови, конгреси, радни састанци и студијски боравци у иностранству, учешће и рад у међународним научним и стручним асоцијацијама;

–    научне и стручне публикације и програм набавке научно-стручне литературе (домаћи и страни часописи, монографије, базе);

–    припремање анализа и стручних основа за уговоре, решења, извештаје и друге материјале у вези са развојем и програмирањем усавршавања кадрова;

–    подстицање активности научних организација и друштава у области промоције и популаризације науке и технологије;

–    праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, подстицања младих и надарених за научноистраживачки рад, набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, издавања научних публикација и одржавања научних скупова и подстицаја активности научних и стручних друпштава који су у функцији унапређивања научноистраживачког рада и

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања из области докторских студија;

–    предлагање броја студената за упис на докторске студије;

–    припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике докторских студија;

–    припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;

–    стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго;

–    припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;

–    израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку;

–    поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 63.

У Сектору за науку образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове,
 2. Одсек за развој научноистраживачких кадрова,
 3. Група за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности.

Члан 64.

У Одсеку за праћење реализације програма и  пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове обављају се послови државне управе који се односе на: послове програмирања, праћења, остваривања, анализе и оцењивања научног и технолошког развоја Републике Србије; избор и оцењивање пројеката у оквиру програма основних истраживања, избор и оцењивање интердисциплинарних пројеката; праћење светских трендова у области науке; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања у Републици Србији као основе за припрему стратешких докумената развоја науке у области основних истраживања; предлагање нових програма и решења из области научно-истраживачког рада; политику и критеријуме за вредновање истраживача, научноистраживачких организација (у даљем тексту: НИО) и научноистраживачких пројеката; припремање анализа и припремање податка за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала у области основних наука; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области основних истраживања; координацију и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области основних наука; друге послове у области основних истраживања, у складу са законом.

Члан 65.

У Одсеку за развој научноистраживачких кадрова обављају се послови државне управе који се односе на: планирање и развој кадрова за научноистраживачки рад; израду аналитичких материјала, послове програмирања, праћења, реализације и анализе остварења програма развоја научноистраживачких кадрова; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад (магистратуре односно мастера, докторати, постдокторско усавршавање у иностранству); подстицање и стипендирање кадрова за научноистраживачки рад (магистраната односно мастера, доктораната, ученика-талената); подстицање активности НИО и научних и стручних друштава за одржавање научних скупова у земљи; усавршавање научноистраживачких кадрова у иностранству – научни скупови, конгреси, радни састанци и студијски боравци у иностранству, учешће и рад у међународним научним и стручним асоцијацијама; научне и стручне публикације и програм набавке научно-стручне литературе (домаћи и страни часописи, монографије, базе); припремање анализа и стручних основа за уговоре, решења, извештаје и друге материјале у вези са развојем и програмирањем усавршавања кадрова; подстицање активности научних организација и друштава у области промоције и популаризације науке и технологије; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, подстицања младих и надарених за научноистраживачки рад, набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, издавања научних публикација и одржавања научних скупова и подстицаја активности научних и стручних друпштава који су у функцији унапређивања научноистраживачког рада; и друге послове у складу са законом.

Члан 66.

У Групи за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности обављају се послови који се односе на: обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада; мере и инструменте за унапређење квалитета научноистраживачког рада и развој система научноистраживачке делатности; избор и именовање органа у институтима чији је оснивач Република (управни одбор, директор института); мере и инструменте за унапређење квалитета научноистраживачког рада; стручну, адмимистративно-техничку и  информатичку подршку функционисању и раду тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада (Националног савета за научни и технолошки развој, Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, матичних научних одбора и Комисије за стицање научних звања); припрему материјала за седнице, заказивање седица и учешће у раду седница ових тела; спровођење поступка акредитације научноистраживачких организација и поступка за  стицање научних звања истраживача; давање мишљења из области обезбеђивања квалитета научноистраживачког рада;  израду и доношење подзаконских аката у вези са  акредитацијом научноистраживачких организација и подзаконских аката о додели, потврђивању, и одузимању статуса центра изузетних вредности, и научноистраживачки рад центра изузетних вредности; спровођење поступка стицања научних звања истраживача;  израда аката за вођење Регистра научноистраживачких организација и Регистра истраживача; израда одлука у  вези са акредитацијом НИО; израда аката о стицању научних звања истраживача; вођење евиденције – базе података о акредитованим НИО и евиденције о додељеним научним звањима; израда аката о регистрацији института и упис у Регистар НИО; решавање по жалбама НИО на одлуке Одбора за акредитацију; комуникацију са корисницима услуга (институти, универизети и факултети и другим националним институцијама и телима у науци, високом образовању и технолошком развоју; коресподенцију државног секретара са корисницима услуга у науци и технолошког развоја и образовања,  организовање састанака са страним научницима и делегацијама, представницима монетарних организација, представницима страних амбасада, представницима међународних научно-образовних институција и асоцијација; послове припреме брошура, публикација и других маркетиншких материјала у функцији промоције науке и тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада; послове евиденције, праћења и администрирање поште и предмета, управљање током кретања документације и њено ажурирање и архивирање; припрема информација, анализа, извештаја о раду који се односи на рад Националног савета, Одбора за акредитацију и Комисије за стицање научних звања; административно-техничке; и друге послове у складу са законом.

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Технолошки развој 

Члан 67.

У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем обављају се послови државне управе који се односе на:

–    утврђивање и обезбеђивање реализације програма научних истраживања у областитехнолошког развоја, трансфера технологија, истраживања из других програма од општег интереса и програма из области иновационе делатности, као и на начин избора и услове за одобравање пројеката којима се ти програми реализују, тако да се допринесе укључивању Републике Србије у међународну научну и иновацуону заједницу;

–    развој и унапређење иновационог система у Републици Србији, на предлагање аката којима се утврђује национална иновациона политика, доприноси развоју националног иновационог система и реализују програми који обезбеђују њихово спровођењење;

–    подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија и примену знања и резултата истраживања у привреди;

–    израду аналитичких материјала и упоредних анализа реализације и резултата истраживања у области технолошког развоја, трансфера технологија и у области истраживања за иновације у Републици Србији као основа за припрему стратешких докумената развоја науке, трансфера технологија и иновативног предузетништва као покретача националног привредног и друштвеног развоја, заснованог на знању;

–    развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре;

–    координацију сарадње са Фондом за иновациону делатност и другим организацијама, фондовима и структурама иновационе делатности у земљи и иностранству, а у циљу укључивања Републике Србије у Иновациону унију, у складу са стратешким документима;

–    припрему уговора и других аката у вези са унапређењем иновационе делатности у Републици Србији, као и у вези са финансирањем научноистраживачких, иновационих и међународних пројеката и програма из делокруга Сектора;

–    припрему одговора на поднеске у управним и судским поступцима на захтев Државног правобранилаштва, органа и организација државне управе, као и учествовање у изради мишљења Министарства која се односе на питања из делокруга Сектора;

–    учествовање у припреми аката у вези са поступањем по закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, област заштите података о личности,   као и  поступање по захтевима тела за борбу против корупције, а  у односу на питања из делокруга Сектора;

–    координацију и обезбеђивање рада  тела (одбори, комисије и сл.) за вредновање резултата програма и пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија, истраживања по програмима од општег интереса за Републику Србију, као и из области иновационе делатности;

–    обезбеђивања рада матичних научних одбора образованих за научну област техничко-технолошких наука и научну област биотехничких наука;

–    учествовање у поступку утврђивања критеријума за вредновање истраживача, НИО и научноистраживачких пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија и области истраживања по другим програмима од општег интереса за Републику Србију, као и из области иновационе делатности;

–    правне послове из делокруга Сектора, на учествовање у припреми системских закона у области научноистраживачке делатности, технолошког развоја, трансфера технологија, иновационе делатности, примене науке у привреди, комерцијализације интелектуалне својине, као и заштите и промета права интелектуалне својине, на  припреми подзаконских аката за њихово спровођење, као и предлога аката из делокруга Сектора за разматрање и одлучивање на седницама Владе;

–    израду анализа и припремање мишљења и података који се односе на уговоре, одлуке, меморандуме, извештаје, информације и друге материјале из  области технолошког развоја, трансфера технологија, по другим програмима од општег интереса за Републику Србију, из области  иновационе делатности, као и из области заштите и промета права интелектуалне својине;

–    координацију и унапређење активности којима се, кроз трансфер знања и нових технологија у привреду, кроз институционализоване облике сарадње са дијаспором у области научноистраживачке и иновационе делатности, кроз обезбеђење заштите и одговарајућег управљања интелектуалном својином,  валоризују резултати научноистраживачке и иновационе делатности и обезбеђује њихова комерцијализација као допринос остваривању брзог, паметног и инклузивног економског раста, повећању конкурентности домаће привреде и запошљавању;

–    праћење извршења и контролу наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија, интердисциплинарних истраживања и подстицања примене резултата научноистраживачког рада, као и програма и пројеката из области иновационе делатности;

–    учествовање у вођењу евиденција у складу са прописима о научноистраживачкој делатности;

–    вођење базе података Министарства у складу са прописима о иновационој делатности,

–    учествовање у припреми пројеката који се су/финансирају из фондова ЕУ и других међународних извора, а у вези су са делокругом Сектора;

–    спровођење активности у организацији и праћењу израде и реализације стратегија, пројеката, планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у областима из делокруга Сектора;

–    припрему материјала за Владу у вези са именовањем и разрешењем органа управљања код организација које су корисници средстава буџетске субвенције са раздела Министарства, у складу са законом;

–    припрему материјала за Владу у вези са именовањем и разрешењем органа управљања код организација скупштина, управних и надзорних  одбора и директора организација корисника средстава иностраних кредита, зајмова и донација, у складу са законом;

–    припрему националних и међународних и извршних уговора, споразума, меморандума и других правних аката у вези са уређењем, унапређењем и развојем технолошког развоја, предузетништва, трансфера технологија, иновационе делатности и заштите и промета права интелектуалне својине у Републици Србији, као и у вези са финансирањем међународних пројеката и програма из делокруга Сектора;

–    остваривање међународне сарадње у области технолошког развоја, трансфера технологија, иновационе делатности и области заштите и промета права интелектуалне својине, као и старање о њеном унапређењу;

–    обезбеђивање усклађивања прописа из делокруга Сектора са правом Европске уније, учествовање у преговарачким структурама, припремање преговарачких позиција и реализацију одговарајућих делова НПАА, са аспекта надлежности Сектора;

–    припрему пројеката који се финансирају из предприступних фондова ЕУ, као и регионалних и међународних извора (су)финансирања;

–    праћење рада и текућег пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција (Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Центар за промоцију науке, ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, Фонд за иновациону делатност и Научно технолошког паркаБеоград), као унутрашњи надзор над радом посебне организације, у складу са законом;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за потребе извештавања и обезбеђивања јавности рада Министарства,и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 68.

У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове;
 2. Група за национални иновациони систем;
 3. Група за праћење рада и пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција и средстава из међународних кредита и донација.

Члан 69.

У Одсеку за праћење реализације програма и  пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове обављају се послови државне управе који се односе на: послове програмирања, праћења, остваривања и оцењивања научног и технолошког развоја Републике Србије, избор и оцењивање програма у области технолошког развоја; избор и оцењивање интердисциплинарних пројеката; праћење светских трендова у овој области; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања у области технолошког развоја у Републици Србији као основа за припрему стратешких докумената развоја науке у овој области; координацију и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области технолошког развоја, као и развојних програма и пројеката;обезбеђивања рада матичних научних одбора образованих за научну област техничко-технолошких наука и научну област биотехничких наука; предлагање нових програма и решења у научноистраживачком раду у области технолошког развоја; политику и критеријуме за вредновање истраживача, НИО и научноистраживачких пројеката у области технолошког развоја; вођење евиденција у складу са прописима о научноистраживачкој делатности;припремање анализа и припремање података за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала у области технолошког развоја; други послови у складу са законом.

Члан 70.

У Групи за национални иновациони систем обављају се послови државне управе који се односе на: подстицање технопредузетништва; иновациону политику, и подршку комерцијализације иновација; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области иновационе делатности и подстицања примене резултата научноистраживачког рада, као и програма и пројеката из области иновационе делатности; вођење електронске и јавно доступне базе података у складу сапрописима  о иновационој делатности; припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних извора; други послову у складу са законом.

Члан 71.

У Групи за праћење рада и пословања организација – корисника буџетских субвенција и средстава међународних кредита и донација, обављају се послови који се односе на: праћење рада и текућег пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција са раздела Минсистарства, а у односу на које Министарство има надлежности у складу са законом (Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд;Центар за промоцију науке; Фонд за иновациону делатност; ЈП „Нуклеарни објекти Србије“; Научно технолошки парк „Београд“); праћење реализације Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке којим је предвиђено спровођење основног пројекта Истраживање и развој у јавном сектору, као и потпројекатау оквиру тог пројекта;а; праћење реализације Оквирног уговора о зајму између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе који је предвиђено делимично финансирање квалификованих инвестиција за унапређење научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији, и праћење реализације и финансирања Програма набавке опреме и потрошног материјала за потребе јавних истраживачких установа и акредитованих лабораторија; праћење реализације уговора у вези са изградњом капиталних објеката и друге инфраструктуре који се финансирају средствима кредита, зајмова и донација; израду правних аката и других материјала за Владу, а у вези са радом и пословањем организација- корисника субвенција и средстава кредита, зајмова и донација, у складу са законом; контрола наменског трошења средстава субвенција; контролу трошења средстава из иностраних кредита, зајмова и донација, програма и пројеката у области нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом у Србији; сарадњу са Европском инвестицијином банком,  Банком  за развој Савета Евопе и Светском банком у вези са  реализацијим кредитних средстава, зајма и донација; израду уговора и других аката којима се распоређују и прати наменско трошење средстава буџетске субвенције; припрему материјала за Владу у вези са именовањем органа управљања организација корисника средстава субвенција и средстава иностраних кредита, зајмова и донација, у складу са законом и оснивачким актима; надзор над радом Агенције за јонизујућа зрачења и нуклеарну сигурност у Републици Србији у делу који се односи на нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом у Србији;  прати рад  и пословање ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, у складу са законом; давање мишљења на програме и друге акте из надлежности ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, у складу са законом;  давање мишљења на акте Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност; спровођење Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, у делу који се односи на нуклеарну сигурност и управљање радооактивним отпадом; давање мишљења на актеЈединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, у складу са законом; и друге послове у складу са законом.

Секретаријат Министарства

Члан 72.

У Секретаријату Министарства обављају се послови од значаја за рад Министарства а везани су за кадровска, информатичка, финансијска, општа и друга питања, као и усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима.

Члан 73.

У Секретаријат Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за опште послове
 2. Одељење за усклађивање рада унутрашњих јединица Министарства и
 3. Одсек за кадровске послове.

Члан 74.

У Одељењу за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију и спровођење полагања испита за лиценцу, директоре и секретаре установа; вођење регистра издатих, суспендованих и одузетих лиценци васпитача, наставника и стручних сарадника;  стручну обраду предмета и представки у вези са правом на стицање и коришћење лиценце; учешће у припреми финансијског плана; старање о имовини министарства; покретање и праћење поступка јавних набавки из надлежности Секретаријата; интерну комуникацију и спровођење интерног обавештавања; послове превоза; курирске послове, послове телефонисте и друге послове у складу са законом.

Члан 75.

У Одељењу за опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа и
 2. Група за одржавање возила и послове возача и курира.

Члан 76.

У Одсеку за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа обављају се послови који се односе на: организацију и спровођење полагања испита за лиценцу, директоре и секретаре установа; вођење регистра издатих, суспендованих и одузетих лиценци васпитача, наставника и стручних сарадника;  стручну обраду предмета и представки у вези са правом на стицање и коришћење лиценце и друге послове у складу са законом.

Члан 77.

У Групи за одржавање возила и послове возача и курира обављају се послови који се односе на: припрему документације и учешћје у поступку јавних набавки за сервисирање и одржавање возила; припрему предлога финансијских средстава за одржавање возила и набавку опреме; праћење реализације извршења уговора о одржавању службених возила; планирање и вођење евиденције о употреби службених возила; послове превоза службеним возилом; преузимање и достављање поште и материјала и друге послове у складу са законом..

Члан 78.

У Одељењу за усклађивање рада унутрашњих јединица Министарства обављају се послови који се односе на: израду плана рада и извештаја о остваривању плана рада Министарства за потребе Владе; израду информације о раду Министарства за потребе Народне скупштине; координацију израде предлога акта којим се утврђује унутрашње уређење и систематизују радна места у Министарству; спровођење Закона о заштити узбуњивача и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем; сарадњу са Агенцијом за борбу против корупције на планирању мера и доношењу процедура за превенцију корупције; припрему и спровођење Плана интегритета Министарства; израду предлога планова везаних за одбрану; израду Предлога плана за спровођење поступка процене ризика и учешће у припреми Акта о процени ризика; праћење примене мера за безбедност и здравље на раду; сарадњу са осигуравајућим друштвом у области осигурања запослених у Министарству; учешће у планирању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите и у изради и спровођењу Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; надзор над припремом одговора на захтеве и на жалбе по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и израдом Информатора о раду Министарства; координацију сарадње са Канцеларијом Заштитника грађана и припреме одговора по захтевима Заштитника грађана; пружање подршке корисницима приликом коришћења рачунара и опреме; праћење сервиса рачунара и опреме; сарадњу са органом надлежним за послове е управе; одржавање безбедности и квалитета података у оквиру интерне мреже Министарства, прављење резервних копија података насталих у програмима за финансијско-материјално пословање, пружање подршке и обуке корисника приликом коришћења рачунара и опреме, праћење сервиса рачунара и опреме, планирање, развој и имплементацију бежичних мрежа, надзор над активним мрежним сервисима и друге послове у складу са законом.

Члан 79.

У Одељењу за усклађивање рада унутрашњих јединица образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за јавност рада и
 2. Група за одржавање квалитета у интерној мрежи рачунара.

Члан 80.

У Групи за јавност рада обављају се послови који се односе на: припрему одговора на захтеве и на жалбе по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја; израду Информатора о раду Министарства; сарадњу са Канцеларијом Заштитника грађана и припрему одговора по захтевима Заштитника грађана; пријаву евиденција збирки података о личности у Централни регистар; информисање јавности о раду Министарства; праћење и анализу извештавања штампаних и електронских медија о раду Министарства; израду предлога за унапређивање јавности рада Министарства; планирање интерне комуникације и спровођење интерног обавештавања запослених и друге послове у складу са законом.

Члан 81.

У Групи за одржавање квалитета у интерној мрежи рачунара обављају се послови који се односе на: одржавање безбедности и квалитета података у оквиру интерне мреже Министарства, прављење резервних копија података насталих у програмима за финансијско-материјално пословање, пружање подршке и обуке корисника приликом коришћења рачунара и опреме, праћење сервиса рачунара и опреме,  планирање, развој и имплементацију бежичних мрежа, надзор над активним мрежним сервисима и друге послове у складу са законом.

Члан 82.

У Одсеку за кадровске послове обављају се послови из области радних односа који се односе на: заснивање радног односа, распоређивање и остваривање права из радног односа; провера способности приликом пријема у радни однос и у току рада; анализе послова, радних места и унутрашње организације; успостављање и ажурирање базе података о запосленима; ажурирање кадровске евиденције; међународну сарадњу у овој области, обуку и развој запослених; организовање полагања испита за просветне саветнике; награђивање и израду општих и појединачних аката из области рада и радних односа и друге послове у складу са законом.

Кабинет министра

Члан 83.

У Кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови за односе с јавношћу и административно-технички послови од значаја за рад министра.

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата

Члан 84.

У ужим унутрашњим јединицама изван сектора и Секретаријата обављају се правни послови, послови интерне ревизије, као и послови утврђени посебним законима из области образовања.

Члан 85.

У Министарству се образују следеће уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата, и то:

 1. Одсек за правне послове
 2. Група за интерну ревизију и
 3. Одељење за координацију рада школских управа.

Члан 86.

У Одсеку за правне послове обављају се послови који се односе на: израду нацрта системског закона из области предуниверзитетског образовања за Владу и предлога системског закона за Народну скупштину; анализу, планирање, координацију и праћење поступка  припреме других нацрта закона из области образовања, у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства; координација и учествовање у раду радних група на изради подзаконских аката који се доносе на основу системског закона односно подзаконских аката из области предуниверзитетског образовања; координацију послова са надлежним секторима,  заводима (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања) и саветима (Национални просветни савет и Савет за стручно образовање и образовање одраслих), у поступку доношења и објављивања прописа; припрему мишљења и изради информација о примени системског закона; припрему обједињених мишљења и информација о примени подзаконских аката који се доносе на основу системског закона, осим за подзаконске акте којима се прописује врста образовања и који се односе на финансирање; припрему материјала из делокруга Одсека који ће се разматрати на седници Владе и Народне скупштине; обједињавање ставова са осталим организационим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацте закона и предлоге аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност, осим за акте из области финансирања, инвестиција и науке и технолошког развоја, односно уколико нису у делокругу друге организационе јединице; учешће у припреми одговора по захтеву Заштитника грађана и повереника из делокруга Одсека; праћење правне усклађености свих аката којима се успостављају права и обавезе из делокруга рада Министарства; проверу уговора и других аката из надлежности Министарства; проверу усклађености и исправности документације при закључивању уговора и докумената који се односе на донаторске пројекте и међународне кредите; припрема поднесака и непосредна сарадња са Државним правобранилаштвом у вези са судским споровима у којима Државно правобранилаштво заступа Министарство као странку у поступку заштите имовинских права Републике Србије; поступак и праћење реализације заштите имовинских права Републике Србије из делокруга Министарства и друге послове у складу са законом.

 Члан 87.

У Групи за интерну ревизију обављају се послови који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршавање задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцењивање свих пословних функција из надлежности Министарства и индиректних корисника буџетских средстава који су у надлежности министарства; оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; давање савета и стручног мишљења када се уводе нови системи, процедуре или задаци; израду годишњих, периодичних и појединачних извештаја о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењем и оценама; обављање посебних ревизија на захтев министра или према потреби; праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; обављање ревизије коришћења средстава Европске уније и других међународних организација; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције интерне ревизије као и праћење извршења; сарадњу са Државном ревизорском институцијом и другим надлежним органима; и друге послове у складу са законом.

Члан 88.

У Одељењу за координацију рада школских управа обављају се послови који се односе на: усмеравање и координацију рада школских управа; координацију припреме оперативног плана за спровођење стручно-педагошког надзора  и спољашњег вредновања у установама из области образовања; координацију и праћење рада школских управа у спровођењу стручно-педагошког надзора, спољашњег вредновања, стручног усавршавања, развојног планирања, прикупљања и обраде финансијских и информатичких података; израду извештаја и анализа о оствареним резултатима рада школских управа; предлагање мера за унапређивање рада школских управа и друге послове у складу са законом.

Члан 89.

У Одељењу за координацију рада школских управа, за подручја управних округа, ван седишта Министарства, образују се следеће групе – школске управе, и то

1)    Школска управа Ужице, за Златиборски управни округ, са седиштем у Ужицу;

2)    Школска управа Краљево, за Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву;

3)    Школска управа Чачак, за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;

4)    Школска управа Крушевац, за Расински управни округ, са седиштем у Крушевцу;

5)    Школска управа Крагујевац, за Шумадијски управни округ, са седиштем у Крагујевцу;

6)    Школска управа Јагодина, за Поморавски управни округ, са седиштем у Јагодини.

7)    Школска управа Сомбор, за Севернобачки и Западнобачки управни округ, са седиштем у Сомбору;

8)    Школска управа Нови Сад, за Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом Саду;

9)    Школска управа Ваљево, за Мачвански и Колубарски управни округ, са седиштем у Ваљеву;

10)  Школска управа Пожаревац, за Браничевски и Подунавски управни округ, са седиштем у Пожаревцу;

11)  Школска управа Зајечар, за Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Зајечару;

12)  Школска управа Лесковац, за Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у Лесковцу;

13)  Школска управа Зрењанин, за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски управни округ, са седиштем у Зрењанину;

14)  Школска управа Ниш, за Нишавски, Топлички и Пиротски управни округ, са седиштем у Нишу;

15)  Школска управа Косовска Митровица, за Пећки, Призренски, Косовско-Митровачки,  Косовски и Косовско-Поморавски управни округ, са седиштем у Косовској Митровици;

16)  Школска управа Београд, за подручје града Београда, са седиштем у Београду и

17)  Група за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару.

Члан 90.

У Школској управи обављају се послови који се односе на: стручно-педагошки надзор у установама; спољашње вредновање квалитета рада установа; старање о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при школској управи; координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа; давање подршке развојном планирању, самовредновању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања; учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образовања школска управа и праћење његовог остваривања; обезбеђивање свих услова да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете; остваривање сарадње са локалном самоуправом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама; стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем стручно-педагошког надзора  и друге послове у складу са законом.

Члан 91.

У Групи за обављање стручно-педагошког надзора обављају се послови који се односе на стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање у установама и друге послове у складу са законом.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.