Skupština Republike Srbije usvojila je danas Zakon o Fondu za nauku kojim se obezbeđuju mere za podsticanje naučno-tehnološkog razvoja Srbije, kao i izmene i dopune Zakona o patentima čiji je cilj da se  uspostavi efikasniji sistem zaštite pronalazaka.

Uspostavljanjem Fonda za nauku biće omogućena efikasnija i konzistentnija podrška naučnim istraživanjima i primena njihovih rezultata radi bržeg društvenog, tehnološkog i ekonomskog razvoja Srbije. Osnovna uloga Fonda biće finansiranje naučno-istraživačkih projekata, a njegovim formiranjem, nadležnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će biti redefinisana u tom domenu.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja baviće se politikom u oblasti naučnih istraživanja, kao i institucionalnim finansiranjem kojim će biti obezbeđena stabilnost rada naučnih ustanova i samih istraživača.

Uspostavljanje Fonda zasnovano je na principima evropske naučnoistraživačke prakse. Poseban akcenat je na uspostavljanju delotvornog nacionalnog istraživačkog sistema integrisanog u Evropski istraživački prostor, koji se oslanja na partnerstva u zemlji i inostranstvu i doprinosi ekonomskom rastu, podizanju konkurentnosti privrede, društvenom i kulturnom napretku, podizanju standarda građana i kvalitetu života.

Uspostavljanjem Fonda i uvođenjem naučnih, tehnoloških i razvojnih Programa u okviru kojih će se realizovati Projekti, ostvariće se ciljevi sadržani u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine, kao i u Akcionom planu za sprovođenje ove Strategije.

Skupština Srbije usvojila je danas i izmene i dopune Zakona o patentima čiji je cilj da se   uspostavi efikasniji sistem zaštite pronalazaka. Izmenama i dopunama izvršeno je, između ostalog, i usklađivanje sa relevantnim propisima EU u skladu sa komentarima Evropske komisije za Poglavlje 7 – Intelektualna svojina.