Стипендије за студенте докторских академских студија

Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XVIII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства

На Јавни позив Министарства (XVIII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који је објављен 29.12.2017. године пријавило се  укупно 349 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 16.03.2018.године), уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈУ-за студенте докторских академских студија.

Уколико неко од кандидата одустаје од стипендије, одлази на даље школовање у иностранство, заснива радни однос и сл. потребно је да о томе обавести Министарство, закључно са 16.03.2018. године на e-mail mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs .

Коначне листе кандидата којима су одобрене стипендије за сваку од научних области, грана или дисциплина наведених у Јавном позиву, објавиће се до краја марта 2018. године, а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.


 

АРХИВА

На основу чл. 97. и 106. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-испр., 18/10 и 112/15- Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 10.  став 2. тачке 10), 11), 13), 14) и 15) Закона,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У 2018. ГОДИНИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Мистарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2018. години суфинансира следеће програмске активности:

Рок за подношење пријава по тачкама 1., 5. и 11. до 18. је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 29.01.2018. године, а до краја прве половине 2018. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавањa монографија у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве за програмску активност под тачком 10. је 60 дана од дана објављивања, закључно са 27.02.2018. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 2. до 4.  и 6. до 9. је отворен током целе године.

Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Обрасци одговарајућих захтева, као и критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на сајту Министарства: www.mpn.gov.rs .

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са  назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

z

Обавештења

10.04.2018. – Уплата стипендије за март 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10. априла 2018. године, у износу од  40.000 динара.

16.03.2018. – Уплата стипендије за фебруар 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 16. марта 2018. године, у износу од  40.000 динара.

14.02.2018. – Уплата стипендије за јануар 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 14. фебруара 2018. године, у износу од  40.000 динара.

17.01.2018. – Уплата стипендије за децембар 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 17 јануара 2018. године, у износу од  40.000 динара.

18.12.2017. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 4. квартал (октобар, новембар и децембар) 2017. године извршена је 18. децембра 2017. године, и то у следећим износима:

  • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 4.380,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 9.000,00 динара месечно;

 

 

 

 

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.