Grupa za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a za Srbiju i uz podršku Centra za interaktivnu pedagogiju organizovala je stručni skup pod nazivom „Predškolsko vaspitanje i obrazovanje po meri svakog deteta“ u Beogradu 8.12.2015. godine u hotelu „Tulip In“ .
Skupovi su održani još i u Nišu, Čačku, Šapcu i obuhvaćeno je više od polovine predškolskih ustanova u Republici Srbiji. Učesnici su bili stručni saradnici i saradnici PU, defektolozi-vaspitači, vaspitači, direktori PU, predstavnici lokalnih samouprava (načelnik društvenih delatnosti), predstavnici Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, predstavnici ŠU – koordinatori za inkluzivno obrazovanje.

Skupovi su održani sa ciljem da se: unaprede kompetencije zaposlenih u predškolskoj ustanovi za sprovođenje inkluzivnog/kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u Srbiji; podrže aktivnosti kojima se postiže povećan obuhvat dece pripremnim predškolskim programom i osnovnim obrazovanjem; pojača saradnja između različitih aktera na nivou predškolske ustanove i lokalne samouprave; pruži kvalitetna podrška deci u tranzicionim periodima i da se razviju saradnički odnosi sa roditeljima.

U prvom delu skupa govorilo se o modalitetima za unapređenje dostupnost, pravednosti i kvaliteta PVO u odnosu na istraživačku praksu, podatke i uspešnih pilot projekata.

U drugom delu skupa učesnici su prošli kroz dve radionice. Prva radionica imala je za cilj razmenu primera dobre prakse za diversifikovanje programa za povećanje obuhvata dece iz osetljivih grupa. Zaključci sa ove radionice su da rano uključivanje u obrazovanje i vaspitanje ima izuzetan uticaj na fizički, emotivni i psihološki razvoj dece posebno dece sa teškoćama u razvoju i invaliditetom kao i dece iz siromašnih i romskih porodica koja time dobijaju mogućnost izlaska iz socijalne i ekonomske deprivacije i jednak položaj u odnosu na vršnjake u nastavku obrazovanja i vaspitanja.

 

S obzirom na važnost perioda tranzicije u obrazovanju (prelazak iz porodice u PVO, prelazak iz jaslene grupe u srednju grupu, prelazak iz PVO u OŠ…), druga radionica imala je za cilj prikupljanje primera dobre prakse za kvalitetno uključivanje dece u periodima tranzicije u različitim nivoima obrazovanja i vaspitanja i povećanje uloge roditelja. Sa ove radionice proizašli su zaključci da tranzicioni period prate brojne prepreke, institucionalne, fizičke, društvene i da se zato moraju sprovesti planske aktivnosti usmerene na individualne potrebe deteta i da se pruži pomoć porodici posebno porodici deteta iz osetljive grupe jer je porodica u centru zbivanja i nosi najveći teret. Prikupljeni primeri sa radionica koristiće se za izradu priručnika za neometan prelazak dece, naročito dece iz osetljivih grupa, u sledeće nivoe obrazovanja.

Organizatori skupa poslali su jasnu poruku o važnosti učenja u ranom detinjstvu. Tu se Republika Srbija priključuje novim evropskim trendovima u kojim je obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja u ranom detinjstvu centralno mesto u evropskoj Strategiji pametnog, održivog i inkluzivnog rasta (EU2020) http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/EU-2020.pdf.

Grupa za socijalnu inkluziju će i dalje u saradnji sa partnerima nastaviti sa obukama zaposlenih u ustanovama u cilju povećanja pravednosti i kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za svu decu.