Inovaciona delatnost

 

Registar inovacione delatnosti

Saglasno članu 11. Zakon o inovacionoj delatnosti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vodi Registar inovacione delatnosti

Obaveštavamo vas da ste shodno izdatom rešenju o registraciji subjekta inovacione delatnosti dužni da Godišnji izveštaj o svom radu usvojen od strane nadležnog organa pravnog lica dostavite Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu shodno članu 8. i 9. Pravilnika o sadržaju,roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti ( „Sl.glasnik RS“, br. 1/2014 i 35/2017).

Fizičko lice koje je upisano u Registar u svojstvu registrovanog inovatora, pisani godišnji izveštaj o svom radu dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu shodno članu 12. Pravilnika o sadržaju,roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti( „Sl.glasnik RS“, br. 1/2014 i 35/2017).

Subjekti inovacione delatnosti
  • razvojno-proizvodni centri;
  • istraživačko-razvojni centri;
  • inovacioni centri;
  • poslovno-tehnološki inkubatori;
  • naučno-tehnološki parkovi;
  • registrovana fizička lica – inovatori
  • Centar za trensfer tehnologija
  • Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije

Spisak evidentiranih inovacionih projekata

Evidentirani inovacioni projekti:: EIP 2016.

Evidentirani infrastrukturni projekti: EIP 2015.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2013.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2011.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2009.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2007.

Evidentirani inovacioni projekti: EIP 2006.

Zakon o inovacionoj delatnosti

Aktuelno

Javni poziv za sprovođenje i organizaciju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2017. godini   datum objave: 03.2.2017.

2016 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.