Nacionalni savet za visoko obrazovanje ponovio je javni poziv za prijavljivanje kandidata za recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, a rok za prijavljivanje kandidata je 15. decembar 2018.godine.

Recenzente imenuje direktor Nacionalnog akreditacionog tela sa liste koju utvrdi Nacionalni savet, a na predlog Komisije za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela.

Za recenzenta mogu biti imenovani nastavnici visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, kao i nastavnici u odgovarajućem zvanju sa visokoškolskih ustanova van teritorije Republike

Za recenzenata ne može biti imenovano lice koje je izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organu političke stranke, na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, člana Nacionalnog saveta, Komisije za akreditaciju, kao ni lice koje je zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu.

Informacije o uslovima i načinu prijavljivanja nalaze se na sajtu Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje na adresi www.nsvo.gov.rs