Konferenciji o bezbednosti mladih koja se organizovala u okviru projekta “Mladi u fokusu”, a koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije održana je 21.12.2017. godine. Imala je za cilj da podstakne diskusiju o važnim i aktuelnim problemima mladih, ali i da da odgovore na veoma važna i aktuelna pitanja iz oblasti bezbednosti mladih, i to kroz dijalog iskusnih aktera u ovoj oblasti i predstavnika mladih.

Izlagači na konferenciji su kroz dva plenarna dela ukazali na važnost ove teme i koliko je neophodno da bezbednost mladih bude vidljiva i zastupljena u javnim politikama u Republici Srbiji. Kroz plenarne diskusije stavljen je fokus na aktivizam svakog pojedinca. Upoznajući se sa primerima dobre prakse koje su prezentovali predstavnici državnih institucija,  ali i civilnog sektora iz skoro svih krajeva zemlje, ukazano je na važnost unapređenja postojećih, ali i razvijanje novih modela i instrumenata za veću bezbednost mladih.

Tokom plenarnih izlaganja nezaobilazna tema je bila i nasilje, koje je sve vidljivije u našem okruženju, gde je Biljana Lajović predstvanik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stavila akcenat na prevenciju svih oblika nasilja, ali i diskriminacije.

Prisutnima je podeljena brošura Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade  koja  daje dobre polazne osnove za kvalitetno uključivanje teme bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade,  gde je neophodno razmišljati o akterima, principima i načelima, ali i o prioritetima mladih. Konferencija  je omogućila raspravu na temu vidljivosti  bezbednosti mladih u javnim politikama, ali i efikasnosti dosadašnjeg sprovođenja specifičnog cilja unapređenja bezbednosti mladih u Nacionalnoj strategiji za mlade kako bi se formulisale preporuke za novi Akcioni plan za njeno sprovođenje, kao i utvrdila procena uspešnosti lokalnih akcionih planova za mlade i lokalnih saveta za bezbednost.

U radnom delu konferencije fokus je stavljen na  ključna pitanja kada je reč o mladima u Republici Srbiji gde su se kroz fokus grupe mapirale polazne tačke koje vode unapređenju bezbednosti mladih u našoj zemlji iz tri ugla:

Koji su izazovi bezbednosti posebno ranjivih grupa mladih (mlade žene, mladi u ruralnim oblastima, mlade osobe sa invaliditetom itd)?

Kako unaprediti Smernice za uključivanje bezbednosti mladih u lokalne akcione planove za mlade?

Kako unaprediti politike u oblasti bezbednosti mladih? (Savet za bezbednost mladih, Akcioni planovi).

U nizu nezaobilaznih problema uvidelo se da zdravlje, prevencija svih oblika nasilja (fizičko, psihičko, socijalno, elektronsko, digitalno) kao i diskriminacije u značajnoj meri utiču na bezbednost mladih u svim sredinama.

Aktivno učešće u Konferenciji  o bezbednosti mladih u Republici Srbiji uzele su Biljana Lajović i Irena Mučibabić iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.