U informacionom sistemu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „DOSITEJ“ uspostavljen je jedinstven registar ustanova (instituta, visokoškolskih ustanova i inovacionih organizacija) i zaposlenih  istraživača, nastavnika i saradnika koji imaju nastavno-naučno, naučno, istraživačko ili stručno zvanje. Cilj uspostavljanja registra je povećanje kvaliteta, praćenje i unapređenje  naučno-istraživačkog rada i visokog obrazovanja u Srbiji na nivou ustanove i zaposlenih sa zvanjima, s obzirom da će on omogućiti praćenje performansi sistema u realnom vremenu i transparentnost kroz portal otvorenih podataka.

Trenutno u registru ustanova, kojih ima ukupno 290, u državnom, privatnom i mešovitom vlasništvu, osim osnovnih podataka o ustanovi, postoje i podaci o broju zaposlenih istraživača, nastavnika i saradnika razvrstanih po vrsti zvanja, uključujući i studente doktorskih studija. U ustanovama koje su akreditovane za naučnoistraživački rad ukupan broj istraživača sa zvanjima u registru je 17421 na današnji dan, od čega 13455 zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, 4120 na institutima i 325 istraživača je zaposleno u inovacionim organizacijama.  Treba napomenuti da  je 4327 istraživača u statusu studenta doktorskih studija, od toga njih 1705 nije uključeno u tekući projektni ciklus.

U odnosu na 11450 do sada finansiranih istraživača u okviru tekućeg  projektnog ciklusa, u registru je do sada prijavljeno od strane ustanova 5523 novih istraživača, i to njih 4490 zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, 474 na institutima i 65 u inovacionim organizacijama.  Mlađih od 30 godina je 994 istraživača koji nisu uključeni u projekte. Najviše je novih istraživača u zvanju docenta (1492), asistenta (1369), a nešto manje u zvanju vanrednog i redovnog profesora (950 i 875). U istraživačkim zvanjima je njih 360, naučnim 125 a sa stručnim zvanjima je 357 novih istraživača.

Značajno je istaći da u jedinstvenom registru postoje  podaci o ugovornim angažovanjima istraživača, nastavnika i saradnika na ustanovama u Srbiji, a za one koji su uključeni u nastavu na akreditovanim studijskim programima i podaci o njihovom akreditacionom opterećenju izraženom u  prosečnom broju časova aktivne nastave nedeljno na nivou školske godine, što će omogućiti kvalitetnije osiguranje i kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju i nauci, kao i transparentnost u angažovanju zaposlenih na više od jedne ustanove.

Svaka ustanova u informacionom sistemu DOSITEJ  ima uvid u sve podatke koji se odnose na tu ustanovu preko Ovlašćene Osobe Institucije (OOI) koja je imenovana od strane dekana ili direktora, pa na taj način i ustanova može pratiti napredak svojih istraživača kroz pojedinačno i zbirno bodovanje naučnih rezultata (M-kategorija) koje je omogućeno u informacionom sistemu. Pored toga, omogućeno je svakom istraživaču i zaposlenom sa zvanjem da ima i sopstveni korisnički panel i pristup preko kredencijala koji su OOI dodelile novim istraživačima u junu mesecu,  a istraživačima na projektima  u avgustu. Svaki istraživač i zaposleni može videti svoje podatke, a posebno imati uvid i u reference koje su u periodu od 2010. do 2016. godine rukovodioci projekata unosili u njihovo ime.

Pošto su reference preuzete iz baza naučnih projekata, na osnovu recenzija koje su radili Matični odbori u tom periodu, i na taj način kategorisali reference u skladu sa važećim Pravilnikom o vrednovanju naučnih rezultata (M-kategorije), pri preuzimanju u DOSITEJ bazu i registar desila su se dupliranja referenci u slučajevima kada je istraživač bio angažovan na dva i više projekata istovremeno. Pri unosu referenci od strane rukovodioca projekta korišćenjem tadašnje softverske aplikacije nije bilo omogućeno da se zadrži redosled autora kako je to u objavljenom radu, već su imena autora sačuvana u abecednom redosledu, pa su reference u registru prikazane na taj način. Postoje i slučajevi kada rukovodioci projekta nisu naveli sve koautore rada odnosno reference. Tada definisana struktura opisa reference u aplikaciji nije bila adekvatna uobičajenom predstavljanju reference, koje počinje imenima autora, nazivom rada itd.

Istraživačima je od 14. avgusta omogućeno da kroz informacioni sistem DOSITEJ i uvid u svoje reference, na ovaj način pridružene registru, zahtevaju i predlažu izmene referenci slanjem tiketa ka analitičarima u Ministarstvu. Takođe, njima je omogućeno da referencu označe kao duplikat ili je brišu. Inicijalni rok za ove korekcije je produžen do 4. septembra, ali je važno da se istakne da će istraživači moći da „upravljaju“ svojim podacima i u narednom periodu i signaliziraju potrebe za izmenama. Istraživač može predlagati izmene u opisu reference, ali ne i u njenoj kategoriji, s obzirom da su one recenzirane i verifikovane odlukom matičnih odbora u prethodnim godinama.

U saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije u narednom periodu će biti omogućeno da se sve reference koje se nalaze u bazi KOBSON, odnosno na portalu „Naši u WOS-u“ (Web of Science) proveravaju pri unosu od strane istraživača, pa će se na taj način verifikovati automatski kroz informacioni sistema DOSITEJ , lista i redosled autora, kao i M-kategorija reference. Do sada je kroz tiketing sistem pristiglo 34425 zahteva od strane istraživača za izmenu referenci, i rešeno je od strane analitičara u Ministarstvu 23376 zahteva. Preostali zahtevi će biti rešavani sukcesivno, sa prosečnom dnevnom dinamikom od čak 1000 rešenih zahteva dnevno kroz komunikacioni alat u DOSITEJ-u i obezbeđenu istoriju izmena koja se trajno čuva u informacionom sistemu.

Uskoro se pokreće i modul za unos dodatnih (novih) referenci od strane istraživača, koje su publikovane od 2010 do 2016. godine, a nisu unete od strane rukovodioca projekta, sa izborom autora direktno iz baze istraživača DOSITEJ, definisanjem  prvog autora rada, uključujući i verifikaciju sa KOBSON bazom. Za unos referenci koje su publikovane u 2017. godini će se primenjivati novi Pravilnik koji je usvojen početkom ove godine, pa će se unos  tih referenci pokrenuti kasnije i trajno omogućiti za budući period na dnevnom nivou.

Transparentnost podataka o ustanovama i istraživačima i zaposlenima sa zvanjima je omogućena kroz Portal otvorenih podataka, koji je razvijen i čije se javno objavljivanje očekuje u narednom periodu kada se zajedničkim naporima Ministarstva, istraživača i naučne zajednice bibliografija naučnih rezultata istraživača unapredi i standardizuje  njenu kategorizacija i verifikaciju.

Prijavljivanje projekata koje finansira/sufinansira  Ministarstvo će biti posredstvom on-line aplikacija u DOSITEJ-u, koristeći podatke iz jedinstvenog registra ustanova, istraživača, nastavnika i saradnika.