Grupa za internu reviziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je tokom interne revizije poslovanja Mlekarske škole sa domom učenika „Dr Obren Pejić“ sa sedištem u Pirotu, ukazala na značaj i potrebu uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole (značaj kontrolne aktivnosti duplog potpisa), čime  se rizici od nenamenskog trošenja budžetskih  sredstava, necelishodnog trošenja sopstvenih sredstava i mogućnost zloupotreba, korupcije i sukoba interes,  svode na minimum.

Postupajući po preporukama revizora, rukovodstvo škole je sumnju na zloupotrebu položaja finansijskog radnika Z.M. prijavilo Odeljenju za privredni kriminal i imenovalo komisiju koja je ispitala okolnosti i činjenice u vezi sa tim  i o tome sačinila izveštaj. 

Utvrđeno je da je  Z.M.   finansijski radnik u mlekarskoj školskoj radionici, zloupotrebila položaj  i oštetila Školu, tako što je u periodu od januara 2013. do avgusta 2019. godine, na svoj i još jedan račun prebacivala određena novčana sredstva Škole.

Zaposlenoj je danas uručen  zaključak o pokretanju  disciplinskog postupka i rešenje o udaljenju sa rada.

Očekuje se postupanje ostalih državnih organa.