Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević razgovarao je sa predstavnicima Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS) i GSPRS Nezavisnost o unapređivanja mera za preventivno i intervetno reagovanje na različite pojave nasilja.

Izuzetno nam je drago što sindikati pokazuju interesovanje i žele da daju svoj doprinos unapređivanju zaštite od nasilja u obrazovnom sistemu. Ministarstvo je otvoreno za saradnju sa predstavnicima sindikata u cilju unapređivanja mera za preventivno i intervetno reagovanje na različite pojave nasilja. Zastupajući interese svih zaposlenih, sindikati zajedno sa mistarstvom su u obavezi da rade na osnaživanju profesionalne uloge nastavnika i stručnih saradnika, istakao je ministar Šarčević.

Ministarstvo prosvete je učinilo vidljivim nasilje, insistirajući na poštovanju procedura i prijavljivanju. Škole revnosnije prijavljuju situacije nasilja, ali i druge rizične i nebezbedne situacije. Od velike važnosti je praćenje situacija i pružanje podrške školama u primeni procedura. MPNTR je još 2011. godine je uvelo SOS telefon za prijavu nasilja u školama. Ovaj broj koji je namenjen deci/učenicima, roditeljima, zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja i onima koji se na različite načine bave pitanjem prevencije nasilja.

Analizirajući podatke sa terena, ne može se govoriti o porastu pojave nasilja u školama već o njegovoj vidljivosti i prepoznavanju. Dobrom organizacijom obrazovno-vaspitnog rada  moguća je prevencija  mnogobrojnih situacija. Direktor škole je najodgovornija osoba, koja se stara o realizaciji godišnjeg plana rada, čiji je sastavni deo godišnji program zaštite od nasilja. Pored vaspitnih aktivnosti važan deo prevencije obuhvata i obezbeđivanje sigurnog fizičkog okruženja kao i dobra organizacija i realizacija plana dežustava. Kako bi se postigla puna zaštita od nasilja neophodno je da svi postupaju u skladu sa svojim obavezama kako kolektivno, ali i individualno.

Vršnjačko nasilje je kompleksan psihološki i društveni fenomen koji se ne može uspešno i dugoročno rešavati bez intersektorske saradnje i dosledne primene propisa.

Neophodna je saradnja obrazovnog sistema, sistema socijalne zaštite, zdravstevenog sistema, policije i tužilaštva. Naš zadatak je da utičemo na roditelje da budu odgovorni kao i da im pružimo podršku u primeni adekvatnih vaspitnih stilova. Podršku porodici moraju da pruže i obezbede i  drugi sistemi. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana je odgovornost roditelja za saradnju sa školom, ali i kaznene odredbe ukoliko ta saradnja izostane, naglasio je ministar Šarčević.

Predstavnici tri reprezentativna sindikata podržali su inicijativu da se poštuju zakoni, osnaži rad pedagoga i pshologa, timova za zaštitu kao i sekretara škole, ali i opštinskih saveta roditelja i prepoznavanje njihove uloge kao ključne u prevenciji nasilja i kreiranju bezbedne sredine za učenje i razvoj učenika na čemu ministarstvo kontinuirano radi. Značajnu podršku, ali i kontrolu rada ustanova obebeđuju prosvetni savetnici i prosvetni inspektori.

Od školske 2019/20 angažovano je 74 spoljnih saradnika za zaštitu od nasilja. U okviru Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije vrše se poslovi koordinacije aktivnosti na zaštiti od nasilja i rad sos telefona.

Ministar je ocenio da je jedan od važnih projekata jednosmenska nastava. U ovom trenutku u 300 objekata u kojima deca borave do 17 časova postoji mogućnost različitih sadržaja kao što je đačka zadruga, sport, kultura.

Ukoliko se deci ponudi učešće u raznovrsnim kvalitetnim aktivnostima vi istovremeno kanališete njihovo ponašanje i prevenirate pojavu nasilnog, agresivnog i rizičnog ponašanja, zaključuje ministar Šarčević.

Uloga medija je od posebne važnosti. Umesto senzacionalističkog izveštavanja o pojedinačnim situacijama u kojima se često ne vodi računa o zaštiti informacija o maloletnicima i privatnosti, mediji mogu biti značajan resurs u sprovođenju preventivnih kampanja, edukaciji šire javnosti i vaspitnog uticaja na mlade kvalitetnom ponudom obrazovih programa i emisija.