Na osnovu Sporazuma o naučno-tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije potpisanog 31. maja 2002. godine održana su četiri zasedanja Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije Republike Slovenije.

Na Prvom zasedanju mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije Protokolom je usvojeno za sufinansiranje u 2004-2005. godine 35 projekata. Oblasti istraživanja su: matematika-1, fizika-4, biologija-2, geonauke-3, hemija-7, informatika-3, društveno-humanističke nauke-5, poljoprivreda-1, materijalo-4, medicina-4, energetska efikasnost-1.

Protokolom sa drugog zasedanja Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije od 15. marta 2005. godine za period 2005-2006. godine usvojeno je 29 projekatav iz sledećih oblasti: fizika-3, hemija-3, medicina-5, društeno-humanističke nauke-3, matematika-1, informatika-5, biologija-3, materijali -2.

Na Trećem zasedanju Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije održanom od 29. do 30. marta 2006. godine u Ljubljani Protokolom je za period 2006-2007. godinu. usvojeno je 31 predlog projekata. Oblasti su: fizika-7, hemija-5, medicina-2, biologija-4, materijali-2, poljoprivreda- 2, informatika-3, ekologija-3 i društveno-humanističke nauke-3.

Na Četvrtom zasedanju Mešovite komisije između Republike Srbije i Republike Slovenije za naučnu i tehnološku saradnju u Beogradu od 18. do 19. oktobra 2007. godine Mešovita komisija je za period 2008-2009. godinu usvojila 47 projekata za finansiranje iz sledećih oblasti: fizika–8, hemija–8, biologija–2, medicina–6, matematika–3, informatika–4, transport–1, društveno-humanističke nauke–8 i ekologija–7.

Peto zasedanje Mešovite komisije za međunarodnu naučno-tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije održano je 7. i 8. decembra u Ljubljani. Mešovita komisija je usvojila za finansiranje 41 predlog projekta za period 2010-2011. godine iz sledećih oblasti: biotehnologije-7, medicina-6, hemija-1, društveno-humanističke nauke-11, zaštita životne sredine-2, informacione tehnologije-5, matematika-2 i fizika-7.

Ukupno je do sada 183 projekta odobreno za finansiranje bilateralne saradnje sa Slovenijom.

Šesto zasedanje Mešovite komisije održaće se početkom marta 2012.godine u Beogradu gde će odoabrani projekti biti finansirani u periodu 2012-2013. godine.

Razmenjuju se informacije o naučno-tehnološkoj politici, programima i prioritetima međunarodne saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije pre svega o aktivnostima u sedmom okvirnom programu EU, COST, EUREKA, TEMPUS i drugim programima EU kao i stavovi o Akcionom planu EU za Zapadni Balkan u kome obe države aktivno učestvuju.


Odobreni projekti sa Slovenijom za period 2012-2013

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije, potpisanog 31. maja 2002. godine u Beogradu je 13. i 14. marta 2012. godine održano Šesto zasedanje Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije.

Na sastanku je izvršen izbor naučnih projekata koji su prijavljeni u okviru šestog poziva. Mešoviti komisija je za period 2012-2013. godinu ustanovio listu od 50 projekata prema njihovom naučnom kvalitetu i prioritetima bilateralne naučne saradnje između dve zemlje. Protokol sa Šestog zasedanja Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije i listu odobrenih projekata možete da pogledate ovde.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Nada Milošević
nada.milosevic@mpn.gov.rs
Tel: +381(0)11 3616 589


Odobreni projekti sa Slovenijom za period 2014-2015

Sedmo zasedanje Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije je realizovano međusobnom razmenom informacija i dokumenata tokom oktobra 2014. godine. Nakon toga je potpisan Protokol.
Mešovita komisija je utvrdila da je na konkurs za izbor predloga naučno-istraživačkih projekata u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za 2014. i 2015. godinu u Srbiji prijavljeno 158 predloga projekata, a u Sloveniji 161 predlog projekta.

Na osnovu postojećih kriterijum jedne i druge strane Mešovita komisija je usvojila 68 projekata za finansiranje u periodu 2014-2015. Odobreni projekti

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima i raspoloživim budžetskim sredstvima u godišnjem iznosu od 1760 evra po projektu, u nacionalnoj valuti tako da strana koja šalje pokriva troškove prevoza istraživača u oba smera u državu koja prima, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja i ishrane u skladu sa važećim propisima.
Projektni ciklus za odobrene projekte će trajati kraće i završiće se do decembra 2015. godine.
Novi Javni poziv za prijavu projekata će biti objavljen najkasnije do 15. aprila 2015. godine.


Odobreni projekti sa Slovenijom za period 2016-2017.