Od 585 predloga projekata za PROMIS 454 (77.61%) predloga se prosleđuje u dalju evaluaciju, dok je 131 (22.39%) isključeno iz dalje evaluacije.

Tokom procesa administrativne provere predloženih projekata, od 585 projekata koliko je pristiglo na portal eUprave, ustanovljeno je da 112 (19.15%) predloga projekata zahtevaju pojašnjenje ispunjenosti uslova, a da je 99 (16.92%) predloga projekata nepotpuno ili ne ispunjava uslove.

Fond za nauku RS je za 112 projekata tražio pojašnjenja odnosno dokaz ispunjenosti uslova definisanih Programom, od čega je za 80 projekata u traženom roku dostavljen dokaz o ispunjenosti uslova i oni se upućuju u dalju evaluaciju, za 25 projekata je utvrđeno da uslovi nisu ispunjeni i za 7 projekata nije dostavljeno pojašnjenje tj. dokaz o ispunjenosti uslova i oni se isključuju iz dalje evaluacije.

Nakon završetka administrativne provere, 454 predloga projekata se upućuje u prvi stepen evaluacije koju će obavljati recenzenti.

Najčešće greške ili nedostaci projektne dokumentacije zbog kojih su predlozi projekata isključeni iz evaluacije: neispunjenost uslova za rukovodioce ili članove projektnog tima, nepotpuna dokumentacija, nepoštovanje uputstva za pripremu projektne dokumentacije, nepoštovanje ograničenja broja strana, neusklađena projektna dokumentacija (različiti podaci u budžetu, gantogramu i opisu projekta), nedozvoljeni troškovi.

Svi rukovodioci čiji su predlozi projekata isključeni iz dalje evaluacije su dobili obaveštenje putem e-maila, a rukovodioci čiji je projekat prošao administrativnu proveru će do kraja dana dobiti e-mail sa potvrdom o tome.

Zahvaljujemo se svima na trudu koji su uložili u pripremu predloga projekata.