Закон о основама система образовања и васпитања

„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 (чл. 29-32. нису у пречишћеном тексту) и 6/20 (чл. 23-25. нису у пречишћеном тексту

Правилници
 • Правилник о ресурсном центру

(Службени гласник РС, бр. 80/2021)

*Текст правилника

 • Правилник o календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21)

*Текст правилника

 • Правилник o изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања
  („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21)

*Текст правилника

 • Правилник o измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
  („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21)

*Текст правилника

 • Правилник о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
  („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/21)

*Текст правилника

 • Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

*Тескт правилника

 • Правилник о измени и допунама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитањ

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 115/20)

*Текст правилника

 • Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 115/20)

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 8/20)

*Текст правилника

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 104/20)

*Текст правилника

 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)

*Текст правилника + Прилог 1 + Прилог 2 + Прилог 3

 • Правилник о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)

*Текст правилника + Прилог 1 + Прилог 2 + Прилог 3

 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)

*Текст правилника + Прилог 1 + Прилог 2 + Прилог 3

 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС– Просветни гласник“, број 6/20)

*Текст правиника + Прилог 1 + Прилог 2 + Прилог 3

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и васпитања

*Текст правилника + прилози:

 Албански језик
Босански језик
Бугарски језик
Хрватски језик
Мађарски језик
Румунски језик
Русински језик
Словачки језик

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2020/2021. годину

*Текст правилника Табеларни приказ календара 

 • Правилник о плану и програму наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања са посебним способностима за математику („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3/20)

*Tекст правилника + Прилог: План и програм

 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 87/19)

*Текст правилника

 • Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник РС“, број 87/19)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја („Службени гласник РС“, број 81/19)

*Текст правилника

 • Правилник о јединственом информационом систему просвете („Службени гласник РС“, број 81/19)

*Текст правилника

 • Правилник o   плану наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарне за математику ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/19)

*Текст правилникаПрилог: План наставе и учења

 • Правилник o   изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/19)

*Текст правилника Прилог: Програми предмета

 • Правилник o   измени Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 12/19)

*Текст правилникаПрилог:  Програм предмета Техника и технологија

 • Правилник o  програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19)

*Текст правилника + Прилог:  Програм наставе и учења

 • Правилник o  Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као страни језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19)

*Текст правилника Прилог:  Општи стандарди постигнућа

 •  Правилник o програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19)

*Текст правилника Прилог:  Програм наставе и учења

 • Правилник допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи ( „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19)

*Текст правилника

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10/19)

*Текст правилникаПрограм предмета

 • Правилник o допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 9/19)

*Текст правилника

 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/19)

*Текст правилника

 • Правилник o плану и програму наставе и учења за основно балетско образовање и васпитање („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник” број 7/19)

*Текст правилника + План и програм наставе и учења

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 41/19)

*Текст правилника

 • Правилник  изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19)

*Текст правилника

 • Правилник плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19)

*Текст правилникаПлан и програм наставе и учења

 • Правилник  о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19)

*Текст правилника + Програм наставе и учења 

 • Правилник програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19)

*Текст правилникаПрограм наставе и учења 

 • Правилник календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19)

*Текст правилникаТабеларни преглед календара

 • Правилник календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 5/19)

*Текст правилникаТабеларни преглед календара

 • Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“, број 30/19)

*Текст правилника

 • Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС“, број 30/19)

*Текст правилника

 • Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитањa („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19)

*Текст правилника VI разред-прилог 1 + VI разред-прилог 2 + VI разред-прилог 3 + VI разред-прилог 4VI разред-прилог 5VI разред-прилог 5а + VI разред-прилог 5б

 • Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19)

*Текст правилника II разред-прилог 1II разред-прилог 2II разред-прилог 3II разред-прилог 4 + II разред-прилог 5 + II разред-прилог 5аII разред-прилог 5б

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/19)

*Текст правилника

 • Правилник о модел установи („Службени гласник РС“, број 20/19)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС“, број 20/19)

*Текст правилника

 • Правилник  о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Служени гласник РС-Просветни гласник број 1/19)

*Текст правилника

 • Правилник о допуни Правилника плану наставе и учења за први циклус основног образовња и васпитања и програму наставе и учења за  први разред основног образовања и васпитања („Служени гласник РС-Просветни гласник број 1/19)

*Текст правилника

 • Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, број 72/18)

* Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Просветни гласник“, број 17/18)

*Текст правилника

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018)

*Текст правилника

 • Правилник о Стандардима  компетеција за професију васпитача и његовог професионалног развоја ( „Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18)

*Текст правилника

 • Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања ( „Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 16/18)

*Текст правилникаОснове програма предшколског образовања и васпитања

 •  Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (,,Службени гласник РС, бр. 68/18)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14/18)

*Текст правилника

 • Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/18)

*Текст правилника + Образац лиценце

 • Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 13/18.)

*Текст правилника + ПрилогСтандарди постигнућа за за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег образовања: Албански језик и књижевност Босански језик и књижевност Бугарски језик и књижевност Хрватски језик и књижевностМађарски језик и књижевност Румунски језик и књижевностРусински језик и књижевност Словачки језик и књижевност

 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду

*Текст правилника

 • Правилник о Програму наставе и учења за први разред гимназије

*Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину

*Текст правилника + Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину

* Текст правилника + Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

*Текст правилника

 • Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

*Текст правилника

 • Правилник  о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања

*Текст правилника

 •   Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

*Текст правилника

 •  Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за физику  („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 3/18)

* Текст правилника

 • Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени гласник РС“, бр. 28/2018)

*Текст правилника + Обрасци

 • Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у Ћуприји („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник “, број 11/17)

* Текст правилника

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, број 78/17)

* Tекст правилника + Прилог

 • Правилник о изменама и допунама  Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитањa

* Текст правилника + програми за пети разред

 • Правилник о  сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/17)

* Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018. годину

Текст правилника Табеларни преглед календара

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину

*Текст правилникаТабеларни преглед календара

 • Правилник о Oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих- („Службени гласник РС“, број 55/17)

*Текст правилника + прилогОпшти стандарди постигнућа за  предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих: *Текст прилога

*Tекст исправке правилника

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју  („Службени гласник РС“, бр. 73/16)

*Текст правилника

*Текст правилника

 • Правилник о о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2016)

*Текст правилника

 • Правилник о о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2016/2017. годину (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2016)

*Текст правилника

 • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања – у току јула 2015. одржана је јавна расправа о Нацрту закона

*Преузмите Нацрт Закона

 • Правилник о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015./2016. годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 2/16.)

*Текст правилника

 • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања: (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 55/2013)

*Текст Закона

 • Правилник о ближим условима за избор директора  установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“број 108/15)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета: („Службени гласник РС“, број 117/2013)

*Текст правилника

 • Правилник o сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 86/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих: („Службени гласник РС“, број 50/2013)

*Текст правилника

 

 • Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања: („Службени гласник РС“, број 38/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања: („Службени гласник РС“, број 61/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа: („Службени гласник РС“, број 9/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника: („Сл. гласник РС“, бр. 70/2011 и 69/2015)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу: („Службени гласник РС“, број 44/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања: („Службени гласник РС“, број 8/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање: („Службени гласник РС“, број 30/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству: („Службени гласник РС“, број 30/2009)

*Текст правилника

 • Правилник о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник РС“, број 78/2013 и 86/2013)

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 105/15)

*Текст правилника

 • Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника: („Службени гласник РС“, бр. 22/2005, 51/2008)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о вредновању квалитета рада установа(Сл. гласник РС бр 9/12)

*Текст правилника

 • Правилник о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (Просветни гласник, број 12/14)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Просветни гласник, бр. 11/12 и 15/13)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи (Просветни гласник, бр. 11/12 и 15/13)

*Текст правилника

Уредбе
 • Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа: („Службени гласник РС“, број 80/2010)

*Текст уредбе

Упутства
 • Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2019/20. годину

*Текст упутства

 • Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад-органа старатељства у заштити деце од насиља 

*Текст упутства

 • Упутство о заштити и безбедности деце и ученика у установи

*Текст упутства

 • Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2018/2019. годину:

* Текст  стручног упутства

Закон о предшколском васпитању и образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – други закон и 10/19)

Правилници
 • Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи (Службени гласник РС“, бр. 63/19)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2019)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи (Службени гласник РС“, број 39/18)

*Текст правилника

 • Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 14/06)

*Текст правилника

 • Правилник о нормативу средстава за реализацију васпитно образовног програма у предшколској установи („Службени гласник РС“, број 46/94)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу („Службени гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96)

*Текст правилника

 • Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/14)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу (Службени гласник РС“, број 44/11)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу ( „Службени гласник РС“, број 44/11)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи („Службени гласник РС“, број 59/10)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма („Просветни гласник РС“, број 5/12)

*Текст правилника

 • Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник РС“, број 26/13)

*Текст правилника

 • Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у дечјем вртићу („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 1/89)

*Текст правилника

 • Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу („Службени гласник РС“, број 50/94)

*Текст правилника

 • Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи („Службени гласник РС“, број 52/95)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи („Службени гласник РС“, број 131/14)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи („Службени гласник РС, број 112/17)

*Текст правилника

 • Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама („Службени гласник РС“, број 124/12)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12)

*Текст правилника

Закон о основном образовању и васпитању

(„Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – други закон и 10/19)

Правилници
 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2019 од 27.5.2019. године, а ступио је на снагу 4.6.2019);

*Текст правилника

 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступио је на снагу 25.5.2019, а примењује се почев од школске 2019/2020. године).

*Текст правилника

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон и 10/19)

*Текст правилника

 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19)

*Текст правилника

 • Правилник о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“, број 82/18)

*Тескт правилника

 • Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране у основној школи („Службени гласник РС“, бр 68/18)

*Текст правилникаСтручно упутство за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи-смернице и препоруке

 • Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 и 11/14 и 11/16)

*Текст правилника

 • Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 10/17)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 11/14, 11/16 и 7/17)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17 и 9/17)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11,1/13, 5/14, 11/16 и 11/16-др.пропис)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16 и 11/16-др.пропис)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16-др. пропис и 7/17)

*Текст правилника

 • Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник“, 1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму основног балетског образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 18/07)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања („Просветни гласник“, број 5/10)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику („Просветни гласник“, број 2/13)

 *Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму основног васпитања и образовања за ученике лако ментално ометене у развоју („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 19/93)

*Текст правилника

 • Правилник о плану и програму васпитно образовног рада у основној школи за децу оштећеног вида („Службени гласник СРС“, број 32/86 и „Просветни гласник СРС“, број 7/79 и 85/86)

*Текст правилника

 • Правилник о плану и програму оспособљавања наставника који остварују предметну наставу од V до VIII разреда основне школе и у школама за средње образовање ученика ометених у развоју („Просветни гласник РС“ бр. 3/98)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за први разред основне школе („Просветни гласник“, број 5/01)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање сазнање о себи и другима за други разред основне школе („Просветни гласник“ број 8/03)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 20/04)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе („Службени гласник РС- Просветни гласник“, број 15/05)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за пети разред основне школе („Просветни гласник“, бр. 15/05)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за седми разред основне школе („Просветни гласник“, бр. 7/07)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за осми разред основне школе („Просветни гласник“, бр. 6/08)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први разред основне школе („Просветни гласник „, број 5/01)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 23/04)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти разред основне школе („Просветни гласник“, број 9/05)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за пети разред основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/05)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми разред основне школе („Просветни гласник РС“, број 2/08)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред основне школе („Просветни гласник РС“, број 7/08)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму огледа за ученике са поремећајем у понашању у школи за основно и средње образовање „Вожд“ у Београду („Просветни гласник“, бр. 11/97 и 12/07)

*Текст правилника

 • Правилник о Програму огледа двојезичне наставе на српском и француском језику у основном образовању и васпитању („Просветни гласник“, број 6/04)

*Текст правилника

 • Правилник о Програму огледа за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику („Просветни гласник“, број 9/09)

*Текст правилника

 • Правилник о Програму огледа двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основном образовању и васпитању („Просветни гласник“, број 12/06)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму огледа италијанског језика као обавезног предмета за основну школу („Просветни гласник“ број 4/01)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка („Службени гласник РС“, број 77/14)

*Текст правилника

 • Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („службени гласник рс“, број 67/13)

*Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2017/2018. годину („Просветни гласник“, број 6/17)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 10/1611/16, 2/17 и 11/17)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи („Просветни гласник“, бр. 11/12 и 18/13)

*Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и наглуве ученике („Просветни гласник РС“, број 4/98)

*Текст правилника

 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у школи за основно и средње образовање „Вожд“ у Београду („Просветни гласник“, бр. 11/97, 3/05, 4/09 и 2/17)

*Текст правилника

 • Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“, број 7/10)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15 и 81/17)

*Текст правилника

 • Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 37/93 и 42/93)

*Текст правилника

 • Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/00)

*Текст правилника

 • Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Службени гласник РС“, број 47/94)

*Текст правилника

 • Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 4/90)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у основним школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 27/87)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС „, број 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју („Службени гласник РС „, број 73/16)

*Текст правилника

 • Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу („Просветни гласник“, број 19/97)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих („Службени гласник РС“, бр. 50/13 и 115/13)

*Текст правилника

 • Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика, природа и друштво („Просветни гласник“, број 5/11)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања („Просветни гласник“, број 5/10)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик („Службени гласник РС“, број 78/17)

*Текст правилника

 • Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих („Службени гласник РС“, број 55/17)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања за босански језик („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 13/16)

*Текст правилника

 • Правилник о основама васпитног програма („Просветни гласник“, број 3/15)

*Текст правилника

 

 

Уредбе
 • Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтерантивног предмета у основној и средњој школи („Службени гласник РС“, број 46/01)

*Текст уредбе

Одлуке
 • Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи („Службени гласник РС“, бр. 9/14, 10/17, 31/17 и 73/17)

*Текст одлуке

Закон о средњем образовању и васпитању

(Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17 )

Правилници
 •  Правилник о изменама и допуни Правилника  о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС“, број 82/18)

*Текст правилника

 • Правилник о програму опште и уметничке матуре (Службени гласник РС – Просветни гласник број 11/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о програму стручне матуре и завршног испита (Службени гласник РС – Просветни гласник број 1/18)

 *Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета (Службени гласник РС број 117/13)

 *Текст правилника

 • Правилник о упису ученика у средњу школу (Службени гласник РС број 38/17 , 51/17 , 81/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Службени гласник РС број 31/06 , 51/06 , 44/13 , 43/15)

 *Текст правилника

 • Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Службени гласник РС број 37/93 , 43/15)

 *Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих (Службени гласник РС број 55/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју (Службени гласник РС број 73/16)

 *Текст правилника

 • Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања (Службени гласник РС број 72/15 , 84/15 , 73/16)

 *Текст правилника

 • Правилник о евиденцији у средњој школи (Службени гласник РС број 31/06 , 51/06 , 44/13 , 55/14 , 73/16)

 *Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе (Службени гласник РС број 105/15 , 50/16 , 35/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи (Службени гласник РС – Просветни гласник број 1/92 , 23/97 , 2/00)

 *Текст правилника

 • Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017-2018 годину (Службени гласник РС – Просветни гласник број 6/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводијне за школску 2017-2018 годину (Службени лист АПВ број 26/17 , 56/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију (Службени гласник СРС – Просветни гласник број 5/90 , Службени гласник РС – Просветни гласник број 11/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о програму огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница (Службени гласник РС – Просветни гласник број 11/14 , 14/14)

 *Текст правилника

 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (Службени гласник РС – Просветни гласник број 5/91 , 1/92 , 21/93 , 3/94 , 7/96 , 7/98 , 3/99 , 6/01 , 3/03 , 8/03 , 11/04 , 5/05 , 6/05 , 2/07 , 4/07 , 7/08 , 11/08 , 5/11 , 8/11 , 9/13 , 6/14 , 5/15 – др. пропис, 8/15 – др. пропис, 16/15 – др. пропис,  21/15 – др. пропис)

 *Текст правилника

 • Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (Службени гласник РС – Просветни гласник број 15/13 , 11/16 , 2/17 , 11/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (Службени гласник РС – Просветни гласник број 5/17)

 *Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији (Службени гласник РС – Просветни гласник број 12/16 , 13/16 – исправка)

 *Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику (Службени гласник РС – Просветни гласник број 8/04 , 2/05 , 4/09)

 *Текст правилника

 • Правилник о програму огледа за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику (Службени гласник РС – Просветни гласник број 4/04 , 26/04)

 *Текст правилника

Закон о образовању одраслих

(„Службени гласник РС“, број 55/2013)

Правилници
 • Правилник о о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих („Службени гласник РС“, број 89/15)

*Текст правилника

 • Правилник о изменама правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 102/15)

*Текст правилника

 • Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих  („Службени гласник РС“, број 89/15)

*Текст правилника

 • Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих („Просветни гласник РС“, бр. 13/13)

*Текст правилника

 • Правилник о измени правилника о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 18/13)

*Текст правилника

 • Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Просветни гласник”, број 13/13)

*Текст правилника

 • Правилник о измени Правилника о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих (“Просветни гласник”, број 115/13)

*Текст правилника

 • Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих средствима („Службени гласник РС“, број 50/2013)

*Текст правилника

Решења
 • Решење министра о Интегралном програму обуке за остваривање ФООО, април 2013.

*Текст решења

Закон о уџбеницима

(„Службени гласник РС“, број 27/2018);

Правилници
 • Правилник о изменама правилника о плану уџбеника

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о ближим условима и критеријумима за избор других стручних лица и чланова комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа и стручног мишљења („Службени гласник РС“, број  94/18)

*Текст правилника

 • Правилник o ближим условима и критеријумима за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и чланова комисије за припрему експертског мишљења („Службени гласник РС“, број  94/18)

*Текст правилника

 • Правилник о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника, („Службени гласник РС“, број 55/17)

*Текст правилника  + Прилог 1Упутство за прилагођавање уџбеника у штампаној форми + Прилог 2Упутство за прилагођавање уџбеника у електронској форми + Прилог 3Упутство за прилагођавање електронског додатка уџбенику

 • Правилник о начину и поступку избора лица на Листу оцењивача, програму обуке за оцењиваче, етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и поступку именовања чланова Комисије за оцену рукописа уџбеника („Службени гласник РС“, број 87/15)

*Текст правилника Програм обуке за оцењиваче + Етички кодекс

 • Правилник о издавању нискотиражних уџбеника: („Службени гласник РС“, број 30/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о садржини и начину вођења централног регистра објеката („Службени гласник РС“, број 21/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о дозволи за издавање уџбеника – лиценци („Службени гласник РС“, број 6/2010)

*Текст правилника

 • Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 2010.)

*Текст правилника

 1. План уџбеника за ОШ, Први циклус
 2. План уџбеника за ОШ, Други циклус
 3. План уџбеника за гимназија
 4. План уџбеника за основно образовање и васпитање у иностранству
 5. План уџбеника за стручне предмете у средњим стручним школама
 6. План уџбеника за општеобразовне предмете у средњим стручним школама
 7. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног слуха
 8. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног слуха, други циклус
 9. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног вида
 10. План уџбеника за ОШ за ученике оштећеног вида, други циклус
 11. План уџбеника за ОШ за ученике лако ментално ометене у развоју
 12. План уџбеника за ОШ за ученике лако ментално ометене у развоју, други циклус
 • Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника, (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 4/13.)

*Текст правилника

 • Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника, (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 13/13.)

*Текст правилника

 • Правилник о допунама Правилника о плану уџбеника, (Сл. гл. РС – Просв. гласник бр. 5/14.)

*Текст правилника

 

Закон о високом образовању

(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др.закон, 73/18)

Правилници
 • Правилник о ближим условима у погледу избора, програма рада лектора српског језика на страним високошколским установама и другим питањима од значаја за ангажовање лектора

*Текст правилника

 • Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља: 114/2017;

*Текст правилника

 • Правилник о Листи стручних, академских и научних назива: 53/2017, 114/2017;

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа: 88/2017;

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа: 88/2017;

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма: 88/2017;

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма: 88/2017;

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа: 88/2017;

*Текст правилника

 • Правилник о висини таксе за професионално признавање страних високошколских исправа: 83/2015;

*Текст правилника

 • Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа: 40/2009, 69/2011;

*Текст правилника

 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа: 21/2006;

*Текст правилника

 • Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених: 21/2006;

*Текст правилника

 • Правилник о садржају дозволе за рад: 21/2006;

*Текст правилника

 • Правилник о провери испуњења обавеза самосталне високошколске установе и високошколске јединице у њеном саставу у погледу квалитета: 112/2006;

*Текст правилника

 • Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету: 101/2015, 102/2016, 119/2017;

 

 • Одлука о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању: 9/2018.

*Текст одлуке

 

Уредбе

 

 • Уредба о посебном начину признавања високошколских исправа и вредновања студијских програма високошколских установа са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија које обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација: 125/2014, 16/2016;

*Текст уредбе

 •  Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета: 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007;

*Текст уредбе

 • Уредба о мерилима за утврђивање висине трошкова студија на вишим школама чији је оснивач Република: 10/1995, 100/2004;

*Текст уредбе

 

Одлуке
 • Одлука о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању: 9/2018.

*Текст одлуке

 

Правилници
 • Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика („Службеном гласнику РС“, број 37/16 ), 

*Текст правилника + Прилог

 • Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика („Службени гласник РС“, број  2/16)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/2011)

*Текст правилника

 • Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 26/2010, 47/2011, 56/2012 и 75/13)

*Текст правилника

 • Правилник о смештају и исхрани ученика и студената(„Службени гласник РС“, бр. 36/2010 и 55/2012)

*Текст правилника

 • Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, број 75/2013)

*Текст правилника

Закон о дуалном образовању

(„Сл.гласник РС“, бр. 101/17 и 6/20)

(редакцијски пречишћен текст који садржи измене и допуне закона о дуалном образовању)

Правилници
 • Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању  („Службени гласник РС“, број 2/2019)

*Текст правилника

 • Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора  („Службени гласник РС“, број 70/2018)

*Текст правилника

 • Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Службени гласник РС“, број 102/2018)

*Текст правилника

 

Закон о државним службеницима

((„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18)

Закон о јавним набавкама

(Службени гласник РС 91/19 од 24.12.2019.)

Правилници
 • Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

*Текст правилника

 

Закон о научноистраживачкој делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015)
*Закон о изменама и допунама*

Правилници

>>>Национални савет за научни и технолошки развој примењује у складу са Законом о научноистраживачкој делатности следеће прописе:

 • ПРАВИЛНИК о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности („Сл. гласник РС“, бр. 69/2015);

*Текст правилника

 • ПРАВИЛНИК о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/16)

*Текст правилника

а) ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 21/17)

*Текст правилникаПРЕЧИШЋЕН текст правилника

б) ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача («Службени гласник РС» бр. 24/2016, 21/2017 i 38/2017)

*Текст правилника

 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности („Службени гласник РС“, бр. 60/08)

*Текст правилника

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за додељиваље, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности («Службени гласник РС» бр. 52/13)

*Текст правилника

Закон о науци и истраживањима

(„Службени гласник РС”, бр. 49/19)

Уредбе
 • Уредба о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама („Службени гласник РС”, број 90/19)
 • *Текст уредбе

Правилници

Закон о иновационој делатности

-незванично пречишћен текст-

(„Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 и 55/13)

Правилници
 • Правилник о начину реализације програма иновационе делатности за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 82/2017)

*Текст правилника

 • Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из регистра („Службени гласник РС“, број 16/11 и 39/2021)

*Текст правилника

 • Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра иновационе делатности(„Службени гласник РС“, број 16/11)

*Текст правилника

 • Правилник о поступку евиденције, презентације садржаја и постигнутих резултата на иновационим и развојним пројектима  („Службени гласник РС“, број 1/14)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају и року за достављање годишњег извештаја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/14)

*Текст правилника

 • Правилник о условима конкурисања и критеријумима за избор реализатора пројеката који се финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом („Службени гласник РС“, број 1/14)

*Текст правилника

 • Правилник о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјекта иновационе делатности („Службени гласник РС“, број 1/14 и 35/17)

*Текст правилника незванично пречишћен текст

 

Уредбе
 • Уредба о утврђивању програма иновационе делатности за 2017. годину  („Службени гласник РС“, број 73/2017)

*Текст уредбе

Закон о Националном оквиру квалификација

(„Службени гласник РС“, бр. 27/2018)

Правилници
 • Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања („Службени гласник РС“, број 43/2019)

*Текст правилника

Закон о просветној инспекцији

(„Службени гласник РС“, бр. 27/2018)

Правилници
 • Правилник о утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи („Службени гласник РС“, број 52/2018);

*Текст правилника

 • Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 63/2018);

*Текст правилника

 • Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/2018).

*Текст правилника

Закон о Српској енциклопедији

(„Службени гласник РС“, бр. 110/05)

Закон о Српској академији наука и уметности

(„Службени гласник РС”, број 18/10)

Закон о Фонду за науку Републике Србије

(„Службени гласник РС“, бр.95/18)

Закони из области интелектуалне својине:

Закон о ауторскoм и сродним правима

-незванично пречишћен текст-

(„Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – УС и 66/19)

Уредба

Закон о оптичким дисковима

(„Сл. гласник РС”, брoj 52/11)

Закон о ознакама географског порекла

(„Сл. гласник РС”, брoj 18/10)

Закон о патентима

(„Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17 – др. закон, 95/18 и 66/19)

Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

– незванично пречишћен текст-

(„Сл. гласник РС”, бр. 46/06 и 104/09 )

Закон о правној заштити индустријског дизајна

– незванично пречишћен текст-

(„Сл. гласник РС”, бр. 104/09 и 45/15)

Закон о заштити топографија полупроводничких производа

(„Службени гласник РС”, бр. 55/13  и 66/19)

Закон о жиговима

 -незванично пречишћен текст-

(„Сл. гласник РС”, бр. 104/09 и 10/13)

Закон о заштити пословне тајне

(„Сл. гласник РС”, број 72/11)

Закони о потврђивању међународних уговора и извршни прописи:

http://www.zis.gov.rs/pravna-regulativa/закони-и-други-прописи

Инфографици

→ Закони у припреми

У области образовања и васпитања:

•    Закон о студентском организовању – формирана је радна група и започете су активности на изради Нацрта закона.

У области науке и технолошког развоја:

 • Закон о иновационој делатностиутврђена Платформа за израду преднацрта за јавну расправу
 •  Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности – прибављена су мишљења надлежних органа на Нацрт закона и чека се сагласност министра да се текст пошаље Влади ради утврђивања Предлога закона.

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2015 Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.