EUREKA je evropska međuvladina inicijativa, u kojoj Republika Srbija aktivno učestvuje kao punopravna članica od 2002. godine. U EUREKA inicijativi, pored 41 punopravne zemlje članice (27 zemalja EU, Severna Makedonija, Island, Izrael, Monako, Crna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Švajcarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija), učestvuju i: Albanija i Bosna i Hercegovina sa svojim informativnim punktovima, Južna Koreja kao zemlja partner i Argentina, Kanada, Južna Afrika i Čile, kao pridružene članice. Svaka od navedenih zemalja ima svoju nacionalnu proceduru i programsku šemu finansiranja po kojima finansira nacionalno učešće u međunarodnim EUREKA istraživačko-razvojnim projektima. Informacije o EUREKA programu i projektima dostupne su na linku: https://www.eurekanetwork.org/

Osnovni programski princip EUREKA inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju EUREKA projekta.  EUREKA brend može dobiti projekat koji ispunjava sledeće međunarodne uslove:

  • da ima civilnu namenu;
  • da se realizuje kroz učešće najmanje dve nezavisne partnerske organizacije-realizatora, iz najmanje dve zemalje članice EUREKA inicijative;
  • krajnji cilj projekta mora biti razvoj novog ili poboljšanog proizvoda, tehnologije ili usluge;
  • da je rukovođen potrebama privrede.

AKT O USLOVIMA I NAČINU FINANSIRANjA REALIZACIJE NACIONALNIH PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU EUREKA PROGRAMA

Kontakt osoba za dodatne informacije
Snežana Omić
Naconalni koordinator za Eureka program u Srbiji
E-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs


 

 

ARHIVA

 

Javni poziv za finansiranje Eureka projekata u 2019. godini


JAVNI POZIV za finansiranje EUREKA PROJEKATA za 2018. godinuOBAVEŠTENjE

o odabiru Eureka projekta za finansiranje po Zajedničkom javnom pozivu za Eureka projekte u dunavskom regionu iz 2015. godine, jun 2016. godine

Obaveštavaju se svi učenici Javnog poziva za finansiranje Eureka projekata, a u vezi sa Zajedničkim javnim pozivom za Eureka projekte u dunavskom regionu, koji je bio objavljen u periodu od 9. marta do 17. juna 2015. godine, da je na održanim Trećim sastancima nacionalnih koordinatora i visokih Vladinih predstavnika Eureka programa tokom Švedskog predsedavanja, koji su održani od 21-23. juna 2016. godine u Stokholmu, za finansiranje odobreni projekti: E!9992 PF+EcoExtrusions, E!9944 DANSPLAT, E!9991 CADA, E!9982 NANORADIOMAG i E! 9983 PF+WeldCorrosion, na osnovu pozitivnih evaluacija svih zemalja učesnica u navedenim projektima.

Srbija je u skladu sa finansijskom raspoloživošću budžetskih sredstava i rang listom formiranom na osnovu nacionalnih evaluacija,  usaglašavanjem iste sa nacionalnim rang listama Mađarske, Hrvatske, Slovačke, Bugarske i Bosne i Hercegovine, donela odluku o finansiranju Eureka projekata odobrenih za finansiranje po ovom pozivu.

Lista odobrenih Eureka projekata sa srpskim učešćem na  Trećim sastancima nacionalnih koordinatora i visokih Vladinih predstavnika Eureka programa tokom Švedskog predsedavanja:

Serbia

E! 9992 PF+ EcoExtrusions The Aim Of This Project Is To Establish A Reliable

Manufacturing Procedure For The Eco-Friendly Aa6026 Alloy

Extrusions, And Develop A Product That Would Meet

Requirements Of High Strength And Improved Toughness,

Good Machinability, Corrosion Stability, Anodizing Response

And Weldability.

Contact Member 60% Serbia

Participating Member 40% Bosnia-Herzegovina

Total 100%

 

Serbia

E! 9944 DANSPLAT The Project Is Aimed At The Development Of A Software

Platform For A Range Of Voice Applications For Smartphones

In The Languages Of The Danube Region. A Range Of User

Categories, Including National Minorities And The Disabled, Will

Be Able To Use Efficient Voice Interfaces In Their Mother

Tongues.

Contact Member 54.91% Serbia

Participating Member 29.52% Hungary

Interested 0% Slovak Republic

Participating Member 15.57% Croatia

Total 100%

 

Serbia

E! 9982 NANORADIOMAG Water-Based Series Of Magnetic Nanoparticles

Coated/Embedded Into Polymers And Other Organic Materials

Will Be Designed And Produced. They Can Be Used As Agent

For Mri And Magnetic Hyperthermia Applications As Well As

Functionalised With Radionuclides For Potential Using In

Radionuclide Therapy.

Contact Member 50% Serbia

Participating Member 50% Slovak Republic

Total 100%

 

E! 9983 PF+ WeldCorrosion Main Focus Of This Project Is Definition Of Appropriate Welding

Technology Of Sa 387 Gr. 91 Thick Steel Plates Considering

Conditions Of Elevated Temperatures And Pressure,

Accompanied By Corrosive Environment. Welded Elbows For

The Steam Pipelines, Made Of Steel Sa 387 Gr 91.

Contact Member 60% Serbia

Participating Member 40% Bosnia-Herzegovina

Total 100%

 

Serbia

E! 9991 CADA To Develop Computer Aided System, Assistant Diagnostic Tool

For Automated Malignant Diseases Diagnostics Based On

Information Obtained From Multiple Sources

Contact Member 70% Serbia

Participating Member 30% Bulgaria

Total 100%


OBAVEŠTENjE

o odabiru Eureka projekta za finansiranje po Zajedničkom javnom pozivu za Eureka projekte u dunavskom regionu iz 2015. godine

Obaveštavaju se svi učenici Javnog poziva za finansiranje Eureka projekata, a u vezi sa Zajedničkim javnim pozivom za Eureka projekte u dunavskom regionu, koji je bio objavljen u periodu od 9. marta do 17. juna 2015. godine, da je na održanim Drugim sastancima nacionalnih koordinatora i visokih Vladinih predstavnika Eureka programa tokom Švedskog predsedavanja, koji su održani od 8-10. marta 2016. godine u Malmeu, za finansiranje odobren projekat E!9906 COMPLANT na osnovu pozitivnih evaluacija svih zemalja učesnica: Nemačke, Poljske, Crne Gore i Srbije.

Postupak za odabir Eureka projekata po ovom pozivu nije okončan,  jer zemlje dunavskog regiona, koje su učestvovale u pozivu: Mađarska, Rumunija, Slovačka i Bosna i Hercegovina, nisu završile postupak nacionalnih evaluacija. Srbija će u skladu sa finansijskom raspoloživošću budžetskih sredstava i rang listom formiranom na osnovu nacionalnih evaluacija,  usaglašavanjem iste sa nacionalnim rang listama Mađarske, Rumunije, Slovačke i Bosne i Hercegovine, doneti odluku o finansiranju preostalih Eureka projekata odobrenih za finansiranje po ovom pozivu,  u sledećem roku, odnosno u  drugoj polovini juna 2016. godine.