Branko Ružić

Branko Ružić

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zakonski okvir
Funkcije rukovodilaca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao organa državne uprave utvrđene su članovima 23 – 27. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 79/05).
Ministar
U skladu sa članom 23. Zakona o državnoj upravi Ministarstvom rukovodi ministar:

 • Ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva;
 • Ministar je odgovoran Vladi i Narodnoj skupštini za rad ministarstva i stanje u svim oblastima iz delokruga ministarstva.
Državni sekretar
U skladu sa članom 24. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima jednog ili više državnih sekretara:

 • Državni sekretar za svoj rad odgovaraju ministru i Vladi;
 • Državni sekretar pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.
 • Ministar ne može ovlastiti državnog sekretara za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade;
 • Kad ministarstvo ima više državnih sekretara, ministar pismeno ovlašćuje jednog od njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen;
 • Državni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njegova dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra;
 • Državni sekretar podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao član Vlade, s tim što ne može biti narodni poslanik.
Posebni savetnik
U skladu sa članom 27. Zakona o državnoj upravi ministar može imenovati tri posebna savetnika:

 • Posebni savetnik ministra po nalogu ministra priprema predloge, sačinjava mišljenja i vrši druge poslove za ministra;
 • Prava i obaveze posebnog savetnika ministra uređuju se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad – prema merilima koja odredi Vlada;
 • Broj posebnih savetnika ministra određuje se aktom Vlade za svako ministarstvo.
Pomoćnik ministra
U skladu sa članom 25. Zakona o državnoj upravi ministarstvo ima pomoćnike ministra:

 • Pomoćnik ministra za svoj rad odgovara ministru;
 • Pomoćnik ministra rukovodi zaokruženom oblašću rada ministarstva za koju se obrazuje sektor;
 • Pomoćnik ministra planira, usmerava i nadzire rad u sektoru i vrši najsloženije poslove iz delokruga sektora;
 • Pomoćnika ministra postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.
Sekretar ministarstva
U skladu sa članom 26. Zakona o državnoj upravi ministarstvo može da ima sekretara ministarstva:

 • Sekretar ministarstva za svoj rad odgovara ministru;
 • Sekretar Ministarstva pomaže ministru u upravljanju kadrovskim, informatičkim, opštim i drugim pitanjima, kao i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica Ministarstva i sarađuje sa drugim organima;
 • Sekretara ministarstva postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika

DRŽAVNI SEKRETARI

Zoran Kasalović

Zoran Kasalović

Državni sekretar

prof.dr Nebojša Ranđelović

prof.dr Nebojša Ranđelović

Državni sekretar

prof. dr Marijana Dukić Mijatović

prof. dr Marijana Dukić Mijatović

Državni sekretar

prof. dr Ivica Radović

prof. dr Ivica Radović

Državni sekretar

Anamarija Viček

Anamarija Viček

Državni sekretar

POSEBNI SAVETNICI

Dejan Milovanović

Dejan Milovanović

Posebni savetnik

Đorđe Đoković

Đorđe Đoković

Posebni savetnik

dr Zoran Kostić

dr Zoran Kostić

Posebni savetnik

Jelena Parezanović

Jelena Parezanović

Posebni savetnik

POMOĆNICI MINISTRA

dr Milan Pašić

dr Milan Pašić

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje

Miloš Blagojević

Miloš Blagojević

Pomoćnik ministra srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih

prof. dr Gabrijela Grujić

prof. dr Gabrijela Grujić

Pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje

prof. dr Bojan Tubić

prof. dr Bojan Tubić

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje

Dr Saša Stojanović

Dr Saša Stojanović

Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci

Jasmina Jovanović

Jasmina Jovanović

Pomoćnik ministra za inspekcijske poslove

Dr Marina Soković

Dr Marina Soković

Pomoćnik ministra za nauku

 dr Saša Lazović

dr Saša Lazović

Pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

dr Aleksandar Jović

dr Aleksandar Jović

Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Srđan Brajović

Srđan Brajović

Pomoćnik ministra za finansije

Biografija

Milutin Đurović

Milutin Đurović

Pomoćnik ministra za učenički i studentski standard i investicije

SEKRETAR MINISTARSTVA

Željka Knežević

Željka Knežević

Sekretar Ministarstva

Jasmina Đelić

Jasmina Đelić

Načelnik Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.