Javna rasprava o Nacrtu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja koju je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje socijalnu politiku i boračka pitanja koja je održana u Beogradu jedna je od četiri javne rasprave koje su između ostalog održane i u  Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Raspravi su prisustvovali  predstavnici različitih sistema-Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva unutrašnjih poslava, Ministarstva za rad, zapošljavanje socijalnu politiku i boračka pitanja ,Ministarstva zdravlja,kao i međunarodnih organizacija.Posebno ističemo prisustvo i aktivno učestvovanje mladih koji su došli kao deo organizacije Prijatelji dece Beograda.

Nakon prikaza nacrta Strategije koja je obuhvatala analizu stanja i potreba a zatim i ključnih prioriteta za unapređivanje politika usmerenih na prevenciju i zaštitu dece razvila se intenzivna diskusija koja je iznedrila konstruktivne predloge.

Predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Biljana Lajović je istakla iskustvo obrazovnog sistema kroz izradu odgovarajućih zakona i podzakonskih akata koji su doprineli senzibilizaciji, preventivnom radu i povećanju reagovanja na nasilno ponašanje. Učesnike rasprave upoznala je i sa formiranjem i početkom rada međuministarskog tela kao primera za jačanje zajedničkih napora za zaštitu dece od nasilja i intenziviranje napora za razvijanje pozitivnog sistema vrednosti.

Istaknuta je potreba da se organizuje upravljanje strategijom da bi se zaista primenila u praksi pa je predloženo da se odmah nakon njenog usvajanja načini Akcioni plan za rok od 2 godine.Time bi se osigurala realizacija predviđenih aktivnosti i praćenje efekata.

Učesnici su istakli potrebu jačanja saradnje na svim nivoima, važnost razmene informacija. Pokrenuto je pitanje odnosa prema podacima i potrebu profesionalanog postupanja, etičnosti u odnosu na podatke o deci, porodici. Naglašena je potreba sinhronizacije postupanja svih sistema važnih za osiguranje dobrobiti dece.