Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu Ministarstvo) u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja upućuje poziv svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji za učešće u pilotiranju okvira za samovrednovanje i procenu elektronske zrelosti ustanova pod nazivom ,,Selfi”  (eng. SELFIE, više informacija na engleskom jeziku na:https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool)

,,Selfi” predstavlja oslonac školama da efikasno i efektno integrišu digitalne tehnologije u školsku praksu. ,,Selfi” je nastao na osnovu opsežnih konsultacija sa preko 200 stručnjaka iz oblasti obrazovne tehnologije i preko 5000 zaposlenih i učenika u evropskim zemljama, a bazira se na Evropskom okviru digitalno kompetentne obrazovne ustanove. Republika Srbija je jedna od 14 zemalja koje učestvuju u ovom istraživanju.

Učešćem u pilot-istraživanju škola dobija:

–          Instrument za procenu sopstvene prakse zasnovan na rezultatima naučnih istraživanja i iskustvima iz prakse.

–          Priliku za samoprocenu koja uključuje direktore, nastavnike i učenike (lični podaci se ne prikupljaju).

–          Proces samoprocene koji je u potpunosti u vlasništvu škole, tako da škola odlučuje da li i sa kim želi da deli rezultate.

–          Snimak trenutnog stanja razvoja kroz konkretan izveštaj za svaku školu, uključujući i grafikone i preporuke koje se dobijaju od strane Objedinjenog istraživačkog centra. Ovaj izveštaj može biti osnov za pripremu Školskog razvojnog plana.

–          Sertifikat o učešću u pilot projektu koji izdaje Objedinjeni istraživački centar.

Od izabrane škole se očekuje:

–          Da imenuje koordinatora za ,,Selfi” pilot istraživanje na nivou škole.

–          Da učestvuje na kratkom seminaru/vebinaru koji će organizovati Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja.

–          Da organizuje da najmanje 25% zaposlenih i učenika popuni upitnik koji će biti smešten na onlajn platformi Evropske komisije.

–          Da učestvuje u fokus grupama i kratkim intervjuima o iskustvu  tokom primene ,,Selfi” instrumenta.

Vremenski okvir istraživanja:

–          Rok za prijavljivanje škola putem formulara je 13. jun 2017. god.

–          Seminar/vebinar posvećen razmeni informacija o pilot istraživanju će biti održan početkom septembra 2017. god.

–          Popunjavanje upitnika je planirano za poslednju nedelju septembra ili prvu nedelju oktobra 2017. god.

–          Prateće istraživanje o iskustvu škola tokom primene instrumenta ,,Selfi” je planirano za oktobar 2017. god.

Škole se prijavljuju za učešće u istraživanju popunjavanjem elektronskog formulara koji je sastavni deo ovog poziva, a podaci potrebni za popunjavanje formulara su: ID, naziv škole i osnovni podaci o školi, podaci o jedinici lokalne samouprave u  kojoj se škola nalazi, broj učenika i nastavnika, podaci o konktakt-osobi u školi za sprovođenje samovrednovanja. Za tačnost podataka unetih u upitnik odgovoran je direktor škole.

Formular za prijavu je dostupan putem linka https://goo.gl/forms/KGmZrIi5bQiGqMw32 a po završenom popunjavanju biće automatski poslat na mejl adresu koja se prilikom popunjavanja navede u upitniku. Odštampanu prijavu, overenu potpisom direktora i pečatom škole, treba  dostaviti  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Prijava na javni poziv školama za učešće u pilot – istraživanju „Selfi“.

Dodatne informacije mogu se dobiti upitom na elektronsku adresu: selfie@mpn.gov.rs.

  Kriterijumi za odabir škola:

Zahtev organizatora je da budu zastupljene osnovne škole, gimnazije i srednje stručne škole srazmerno učešću navedenog tipa škole u ukpunom broju škola. U istraživanju će učestvovati okvirno oko 50 škola.

Škole će biti izabrane na osnovu ravnomerne regionalne zastupljenosti, tipa, veličine i vremena dostavljanja prijave.

Nazivi odabranih škola biće javno objavljeni do kraja juna 2017. godine na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ministar će formirati Komisiju čiji će zadatak biti da izvrši uvid u podnete prijave i sačini listu škola koje će u školskoj 2017/2018. godini biti uključene u pilot-istraživanje za samovrednovanje elktronske zrelosti ustanove.

Liste škola biće objavljene na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.