Konkurs je otvoren u periodu od 10. avgusta 2020. do 9. novembra 2020. godine

 

 1. UVOD

Na osnovu Protokola o saradnji u oblasti nauke i tehnologije između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK), objavljuje se Konkurs kako bi se unapredile aktivnosti saradnje u oblasti istraživanja između dve države.  

U okviru ovog Konkursa, predlozi projekata koji predstavljaju novinu na međunarodnom nivou i doprinose unapređenju kvaliteta istraživanja država potpisnica tako što dovode do novih znanja, novih naučnih tumačenja i rešavanja tehnoloških problema predstavljaju cilj finansiranja. 

MPNTR i TUBITAK će, kao organizacije zadužene za sprovođenje ovog Konkursa finansirati partnerske istraživačke institucije na odobrenim projektima. Projekti će biti finansirani iz nacionalnih budžeta u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisima o finansiranju svake od država.

 1. Ciljevi ovog konkursa

Cilj ovog Konkursa je da se partnerskim institucijama omogući saradnja na međudržavnom nivou i da steknu pristup novom istraživačkom okruženju, infrastrukturi, znanju i ekspertizi kako bi unapredili kvalitet sopstvenog istraživanja.  

Glavni cilj ovog konkursa je da se pruži podrška istraživačkim projektima kojima se promoviše integrisano zajedničko istraživanje partnerskih institucija putem sinergije koju imaju timovi iz obe zemlje. Od istraživačkih projekata koji će biti realizovani na Univerzitetima/fakultetima/naučnim institutima se očekuje da unaprede datu oblast istraživanja. Što se tiče privatnog sektora (za istraživače iz Turske), potencijalna novina istraživačkih projekata se mora proceniti poređenjem sa postojećim znanjem u industriji.  Istraživačke aktivnosti u okviru projekta moraju dovesti do otkrića koja su nova u poslovnom svetu i koja još uvek nisu korišćena u industriji. Organizacije zadužene za sprovođenje ovog Konkursa MPNTR i TUBITAK će vršiti evaluaciju predloga projekata svojih nacionalnih timova i izvršiće selekciju najkvalitetnijih projekata.

 1. Glavne tematske oblasti:

Ovaj Konkurs se odnosi na prijave iz svih naučnotehnoloških oblasti. 

 1. Finansijska pitanja

MPNTR će finansirati svaki odobreni projekat u skladu sa svojim pravilima.

TUBITAK će finansirati svaki odobreni projekat u skladu sa pravilima TUBITAK Programa 1071. U okviru Konkursa za nauku i tehnologiju, podnosioci prijave iz Turske su u obavezi da se prijave za sledeći program podrške TUBITAK-a: 

TUBITAK PROGRAM 1071 – Program podrške za povećanje kapaciteta radi korišćenja međunarodnih istraživačkih fondova i učešća u međunarodnoj saradnji u oblasti istraživanja i razvoja

Troškove razmene eksperata, naučnika i drugih stručnjaka pokrivaće se na sledećoj osnovi:

Strana koja šalje će pokrivati troškove vezane za putovanje, smeštaj, zdravstveno osiguranje i dnevnice u skladu sa sopstvenim propisima.

4.1. Sa srpske strane:

Planirani budžet MPNTR za aktivnosti istraživačkog tima iz Srbije za godinu dana realizacije projekta je  4500 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Srpska strana će obezbediti finansijsku podršku za (realizaciju planiranih) putovanja za članove srpskog istraživačkog tima iz institucije koja je podnosilac prijave u skladu sa nacionalnim pravilima i to:

 • putne troškove ka/iz Turske za istraživače iz Srbije u iznosu povratne avionske karte – ekonomska klasa.
 • smeštaj i dnevnice u iznosu od 100 evra/noć za istraživače iz Srbije u Turskoj i troškove lokalnog putovanja, za kratke posete od najduže 7 dana.
 • smeštaj i dnevnice u iznosu od 1200 evra za istraživače iz Srbije u Turskoj za najviše 30 dana godišnje za duže posete.
 • ukupna dužina trajanja poseta u jednom pravcu određenog projekta za istraživače iz Srbije ne može biti duža od 45 dana godišnje. Moguće je prekoračiti 45 dana godišnje na zahtev koordinatora projekta pod uslovom da je to opravdano i da se smatra adekvatnim.
 • putno zdravstveno osiguranje za istraživače iz Srbije tokom njihovog boravka u Turskoj.
 • moguće troškove za istraživače iz Srbije koji su vezani za konferencijske kotizacije (odnosi se na konferencije na kojima se prezentuju rezultati zajedničkog projekta), dnevnice, troškovi smeštaja, itd.

 

4.2. Sa turske strane:

 

 • Po pravilu, tim iz Turske, bilo da se radi o akademskim institucijama, javnom ili privatnom sektoru, koji je kvalifikovan za finansiranje može da dobije do 100.000 turskih lira ukupno, ne računajući opšte troškove i Projektnu podsticajnu premiju (PPP) finansiranja po predlogu.
 • Finansiranje pokriva troškove vezane za projekat tj. osoblje, putovanje, opremu/instrumente/softver, nabavku usluga, troškove materijala.
 • Za tim iz Turske, dnevnice će se isplaćivati u skladu sa odredbom Zakona br. 6245 zajedno sa avionskim kartama za ekonomsku klasu na posete naučnika iz Turske Republici Srbiji.
 • Ukupno trajanje poseta u jednom pravcu za jedan projekat za istraživače iz Turske ne može biti duže od 60 dana godišnje. Moguće je prekoračiti 60 dana godišnje pod uslovom da je to opravdano i da se smatra adekvatnim. Kvota se računa za kalendarsku godinu i neiskorišćena kvota iz jedne godine se ne može prebaciti u sledeću godinu.
 • Finansijska sredstva odobrenog projekta mogu da variraju u zavisnosti od potreba svakog projekta i moraju se u potpunosti opravdati.
 • Potrebna je izbalansirana raspodela među projektnim troškovima.

Opšti troškovi i Projektna podsticajna premija se neće isplaćivati za projekte.

 

 1. Trajanje projekata

Trajanje projekata je maksimalno 36 meseci.

Realizacija projekata će se pratiti preko izveštaja o napretku i konačnih izveštaja koje koordinator projekta sa obe strane podnose MPNTR-u i TUBITAK-u.

 1. Podnošenje predloga
  • Zajednički Konkurs biće otvoren za podnošenje prijava od 10. avgusta do 9. novembra preko onlajn sistema prijavljivanja MPNTR-a i TUBITAK-a.
  • Institucije iz Srbije će svoje elektronske prijave popunjavati na veb stranici http://147.91.185.20/bilateral/turkey, a zatim će odštampane verzije morati da pošalju poštom MPNTR.
  • Institucije iz Turske prijavljuju predlog projekta preko TUBITAK-ovog onlajn sistema prijavljivanja, uidb-pbs.tubitak.gov.tr;
 • Partnerske institucije obe strane treba da se dogovore međusobno o sadržaju projekta i da zajednički razviju i popune svoj predlog projekta pre nego što ga pošalju MNTR-u i TUBITAK-u.

MPNTR i TUBITAK neće učestvovati u povezivanju partnerskih institucija u skladu sa ovim Konkursom.

 • Predlozi projekta moraju da pruže detaljne informacije o ciljevima i obrazloženje planiranog zajedničkog istraživačkog rada, metodologiju koja će se koristiti, sastav svakog istraživačkog tima i planirani vremenski okvir.
 • Predlozi projekta obe partnerske institucije moraju podneti najkasnije do 09. novembra 2020. godine.

 

6.1. Sa srpske strane:

Prijava predloga projekta na Konkurs se podnosi na srpskom i engleskom jeziku na sledeći način:

 

 • preko veb sajta http://147.91.185.20/bilateral/turkey najpre se treba ulogovati na sajt, radi dobijanja kod-a za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je konkurs otovoren moguće je on-line dopunjavanje i korigovanje predloga projekta. Popunjena projektna prijave ostaje na sajtu.
 • Finalne verzije popunjene projektne prijave na srpskom i engleskom jeziku (bez potpisa rukovodioca projekta i odgovornog lica institucije u formatu) poslati na elektronsku adresu prijavaturska@mpn.gov.rs
 • Odštampanu finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) potpisanu od strane rukovodioca projekta i odgovornog lica institucije, uz propratni dopis na memorandumu institucije sa potpisom odgovornog lica, overen/pečatiran, dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

 

KONKURS Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

 

 • U slučaju da postoje dve ili više institucija u okviru istog projekta, srpske institucije podnose jedan zajednički predlog projekta.

Krajnji rok za podnošenje štampanih konačnih projektnih prijava je 9. novembar 2020. godine. Prijava predloga projekta poslata sa datumom na koverti 9. novembar 2020. godine smatraće se korektnom.

6.2. Sa turske strane:

 • Partneri iz Turske će koristiti elektronski potpis za svoje prijave. Detaljne informacije se mogu dobiti na sledećoj adresi http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf. Zbog toga, nema potrebe da se TUBITAK-u šalju nikakvi štampani primerci.
 • Za tursku stranu, u slučaju da postoje dve ili više institucija u okviru istog projekta, turske institucije podnose jedan zajednički predlog projekta.
 1. Postupak evaluacije

 

7.1. Kriterijumi

 

7.1.1 Za tim iz Srbije

 • Članovi tima mogu da budu lica u nastavnim, naučnim i istraživačkim zvanjima koja su zaposlena u ustanovama visokog obrazovanja i naučnoistraživačkim organizacijama u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 49/19, u daljem tekstu: Zakon)
 • Istraživači iz Srbije koji prijavljuju bilateralni projekat sa istraživačima iz Turske treba da učestvuju u sprovođenju Programa institucionalnog finansiranja ili drugim programima od opšteg interesa u skladu sa Zakonom.

 

7.1.2 Za tim iz Turske

Tim istraživača iz Turske će dobiti finansijska sredstva preko TUBITAK Programa 1071. Svi istraživači iz Turske koji se prijave za ovaj Program bi trebalo da se registruju na TUBITAK ARBIS (Informacioni sistem za istraživače) putem sledećeg linka: https://arbis.tubitak.gov.tr.

 

7.2. Metod evaluacije

 • Konačna selekcija biće zasnovana na zajedničkoj odluci organizacija koje obezbeđuju finansiranje. Odluka će biti bazirana na nacionalnoj proceduri evaluacije predloga projekata u skladu sa budžetom obezbeđenim ovim Konursom.
 • MPNTR i TUBITAK će vršiti evaluaciju predloga projekata koji se smatraju kvalifikovanim, u skladu sa sopstvenim pravilima, uredbama i odlukama.
 • Na bilateralnom nivou, MPNTR i TUBITAK će razmenjivati svoje rang liste, upoređivati ih, pregovarati o konačnom rangiranju i odobravati predloge projekata za finansiranje. Ukupan broj projekata odabranih za finansiranje zavisi od finansijske mogućnosti MPNTR-a i TUBITAK-a.
 • Biće podržani predlozi projekata koje zajedničkom odlukom odobre MPNTR i TUBITAK.

 

7.2.1 Kriterijumi za evaluaciju predloga projekata za tim iz Srbije: 

 • Predlozi će se ocenjivati u skladu sa određenim kriterijumima evaluacije.
  • Kvalitet projekta
  • 1 Značaj koji naučni ciljevi imaju za razvoj naučne saradnje između dve države
  • 2. Komplementarnost istraživačkih grupa
  • 3. Učešće mladih istraživača
  • 4. Aktuelnost predloženog istraživanja (sadržaj projekta)
  • Inovacije
  • Procena stepena inovacije projekta (što podrazumeva očekivanu industrijsku i praktičnu upotrebu projektnih rezultata)
  • Dodatni ciljevi u skladu s projektom
  • Ciljevi kao što su: zajedničko prijavljivanje za projekte EU, šira saradnja i razmena
  • Procena naučne biografije koordinatora i članova istraživačkog tima iz Srbije

 

7.2.2. Kriterijumi za evaluaciju predloga projekata za tim iz Turske:

 • Predlozi će se pregledati u skladu sa određenim kriterijumima evaluacije.
  • Značaj uspostavljanje bilateralne saradnje
  • Naučna izvrsnost
  • Metodologija
  • Upravljanje projektom
  • Uticaj
 • Odobreni projekti će ući u fazu pred-odobrenja, koja počinje nakon razmene liste korektno prijavljenih predloga projekata od strane MPNTR-a i TUBITAK-a, koja traje oko osam nedelja. Tokom tog perioda, odabrane institucije će biti obaveštene o uslovima (mogućem smanjenju budžeta, detalji o budžetu, promene u vremenskom okviru, itd.).
 • Za tim iz Turske, – Koordinator svakog projekta mora da pripremi finansijski izveštaj i izveštaj o naučnom/tehnološkom napretku u roku koji je određen u ugovoru koje će podneti TUBITAK-u. Isplate će se vršiti nakon odobrenja izveštaja o napretku.

 

 1. Glavni datumi

 

AKTIVNOSTI

PERIODI

Objava prijavljivanja

10. avgust 2020.

Rok za podnošenje prijava

9. novembar 2020.

Rok za elektronski potpis za TUBITAK

16. novembar 2020.

Provera ispunjenosti uslova i razmena liste predloga projekata

24. novembar 2020.

Evaluacija predloga projekta

27. novembar 2020. – 12. februar 2021.

Razmena rezultata evaluacije

16. februar 2021.

Sastanak zajedničke komisije

18. februar 2021.

Objavljivanje rezultata

26. februar 2021.

 

 1. Kontakt osobe

Za srpsku stranu:

g-đa Nada Milošević

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR)

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Adresa: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Nemanjina 22-26,11000 Beograd, Republika Srbija

Telefon: +381 11 3616 529

E-mail: nada.milosevic@mpn.gov.rs

 

Za tursku stranu:

g-đa Budžu KAPTAN AKBULUT  

Koordinator programa

Savet za naučnotehnološka istraživanja Turske (TUBITAK)
Sektor za međunarodnu saradnju
Odsek za bilateralne i multilateralne odnose
Telefon: +90 312 298 14 71

Adresa: TUBITAK, Tunus Caddesi No: 80 Kavaklıdere – Ankara/Turska

E-mail: uidb@tubitak.gov.tr