1. Predmet konkursa

Sufinansiranje međusobnih poseta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Republike Srbije i Republike Slovenije, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte u 2020. i 2021. godini i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

Troškovi vezani za razmenu istraživača koji proističu iz realizacije programa i projekata biće pokriveni u obe zemlje. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Javna agenciji za istraživačku delatnost Republike Slovenije (koordinatori programa) finansijski će podržati realizaciju bilateralnih projekata po ovom Konkursu, na sledeći način:

Strana koja prima snosi troškove smeštaja i dnevnica kao i troškove putovanja na svojoj teritoriji koja su neophodna za realizaciju programa i projekata.

-srpska strana će finansirati troškove smeštaja slovenačkim istraživačima i ostale nastale troškove tokom boravka (troškovi ishrane, lokalnog prevoza ili pripadajuće nacionalne dnevnice) u zavisnosti od mogućnosti institucije.

-slovenačka strana će finansirati troškove smeštaja srpskim istraživačima i dnevnice za istraživače iz Srbije u iznosu od 21,29 evra.

Strana koja upućuje snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju.

U slučaju da istraživač/i putuju sopstvenim prevozom, nadoknada troškova će se izvršiti  na osnovu Zakona o korišćenju služebnog vozila.

Srpska strana će finansirati iznos od najviše 1500 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu i po projektnoj godini.

Slovenačka strana raspolaže sa po 150.000,00 evra za realizaciju dvogodišnjih projekata za period 2020-2021. godinu (75.000 evra za 2020. godinu i 75.000 evra za 2021. godinu).

Pored navedenog, slovenačka strana će za srpske studente koji su na doktorskim akademskim studijama i za mlade doktore nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju u periodu od 01.01.2014. do 29.03.2019. godine – u daljem tekstu „istraživači na početku karijere”, dodatno odobriti duže posete partnerskim institucijama u Republici Sloveniji u trajanju od 1 meseca do 3 meseca. Za duže posete slovenačka strana plaća „istraživačima na početku karijere”, i putne troškove.

Odobreni bilateralni projekti koji do 31.12.2020. nemaju razmenu istraživača neće biti finansirani u 2021. godini.

Finansiraće se oko 50 projekata.

Zahtevi za refundaciju troškova na realizaciji bilateralnih projekata, dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u formi Zahteva koji se može preuzeti na internet adresi Ministarstva u ogranku međunarodna naučna saradnja/bilaterale, uz prateće priloge.

  1. Uslovi konkursa

–  Na konkurs se mogu prijaviti istraživači i grupe istraživača, zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, a koji  ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkom radu;
–  Predloženi bilateralni projekti treba da se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ili su finansirani iz međunarodnih izvora (npr. Okvirni program EU).
–  Aktivno učešće „istraživača na početku karijere”

  1. Prijava na konkurs

Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju Koordinatorima Programa obe strane. Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Republike Slovenije, Javnoj agenciji za istraživačku delatnost Republike Slovenije, na internetu stranici  www.arrs.si

Prijava projekata počinje 29.03.2019. godine i trajaće do 23.05.2019. godine. Prijave koje podnese samo jedna strana smatraće se administrativno nekompletnim.

U Republici Srbiji, prijava predloga projekta na Konkurs se podnosi na srpskom i engleskom jeziku na sledeći način:

  1. preko web sajta http://147.91.185.20/bilateral/slovenia najpre se treba ulogovati na sajt, radi dobijanja kod-a za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je konkurs otovoren moguće je on-line, dopunjavanje i korigovanje predloga projekta. Popunjena projektna prijave ostaje na sajtu
  2. Finalne verzije popunjene projektne prijave na srpskom i engleskom jeziku (bez potpisa odgovornog lica u pdf. formatu) poslati na elektronsku adresu nada.milosevic@mpn.gov.rs
  3. Odštampanu finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) potpisanu od strane rukovodioca projekta, uz propratni dopis na memorandumu institucije sa potpisom odgovornog lica, overen/pečatiran, dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

Konkurs naučno i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Za Nadu Milošević
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

  1. Selekcija projekata

Odluku o izboru i obimu finansiranja predloženih projekata  donosi Mešovita komisija na  osnovu rezultata evaluacije u svakoj zemlji, a na osnovu sledećih kriterijuma:

–   kvalitet i orginalnost istraživačkog pristupa,

–   kvalifikacije podnosilaca projekta,

–   program osnovnog finansiranja učesnika projekta,

– perspektivnost u pogledu budućih zajedničkih projekata finansiranih iz međunarodnih programa (npr. Okvirni program za istraživanje i inovacije, Horizont 2020),

–   multilateralno umrežavanje i regionalno povezivanje,

–   učešće „istraživača na početku karijere ”,
–   zajednički interes.

Prednost  kod  izbora će imati novi predlozi projekata i novi projektni timovi koji nisu bili finansirani u prethodnim ciklusima (2016-2017 i 2018/2019).

  1. Period realizacije projekata

Izvođenja  zajedničkih istraživačkih projekata je  2 godine. Predviđeni period realizacije odobrenih  projekta je od 1. januar 2020. godine do 31. decembar 2021. godine.

Napomena:

Nijedna prijava pristigla posle krajnjeg roka neće se razmatrati. Prijava predloga projekta poslata poštom i 23.05.2019. smatraće se korektnom.

Preporučuje se kandidatima da provere da li je njihov slovenački partner uredno podneo identičan predlog projekta kod svoje matične administracije preko web sajta www.arrs.si

Kontakt osoba sa srpske strane

G-đa Nada Milošević
Savetnik                   
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26                                                       
11 000 Beograd Republika Srbija              
mail: nada.milosevic@mpn.gov.rs

 

Kontakt osoba sa slovenačke strane
u Republici Sloveniji (važi za partnersku instituciju iz Slovenije)
G-đa Fani Rožič Novak.
Javna agencija za istraživačku delatnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30 1000 Ljubljana
Svi podaci su na internetu stranici www.arrs.si