Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Slovačke Republike od 26. februara 2001. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine

  1. Predmet konkursa je sufinansiranje poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

Svaka strana (srpska i slovačka) sufinansira troškove vezane za razmenu svojih istraživača.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi naučnoistraživačkim organizacijama:

– troškove prevoza do visine od 600€ (u dinarskoj protivvrednosti) za istraživače iz Srbije koji se upućuju u Slovačku Republiku.

– troškove boravka u Slovačkoj Republici do visine od 100€ dnevno (u dinarskoj protivvrednosti) za istraživače iz Srbije koji su upućeni u Slovačku Republiku.

Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju poseta istraživača iznosi do 2000 evra po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno do 4000 evra za dve godine.

U slučaju da istraživač/i putuju sopstvenim prevozom, nadoknada troškova će se izvršiti na osnovu Zakona o korišćenju služebnog vozila.

Slovačka strana sufinansira troškove vezane za razmenu slovačkih istraživača u skladu sa nacionalnim pravilima koja su, u tekstu konkursa za bilateralnu saradnju sa Republikom Srbijom, objavljena na internet prezentaciji slovačkog Ministarstva obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta i Slovačke agencije za razvoj.

Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

  1. Uslovi konkursa:

Članovi tima mogu da budu lica u nastavnim, naučnim i istraživačkim zvanjima koja su zaposlena u ustanovama visokog obrazovanja i naučnoistraživačkim organizacijama u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 49/19, u daljem tekstu: Zakon)

Istraživači iz Srbije koji prijavljuju bilateralni projekat sa istraživačima iz Slovačke Republike treba da učestvuju u sprovođenju Programa institucionalnog finansiranja ili drugim programima od opšteg interesa u skladu sa Zakonom.

Predlozi zajedničkih projekata moraju biti podneti blagovremeno u obe zemlje. 

U okviru ovoga poziva moguće je prijaviti učešće samo na jednom projektu (ili kao rukovodilac ili kao učesnik).

Izabrani projekti će biti zajednički finansirani.

Prijave predloga projekata se podnose na srpskom i engleskom jeziku.

  1. Selekcija projekata:

Odluku o izboru i finansiranju predloženih projekata donosi Mešovita komisija na osnovu rezultata evaluacije u svakoj zemlji, a na osnovu sledećih kriterijuma:

– kvalitet i orginalnost istraživačkog pristupa,

– kvalifikacije podnosilaca projekta,

– perspektivnost u pogledu budućih zajedničkih projekata finansiranih iz međunarodnih fondova (npr. Framework Programme EC),

– multilateralno umrežavanje i povezivanje,

– učešće mladih istraživača,

– zajednički interes.

Prednost kod izbora će imati novi predlozi projekata (nove teme i novi projektni timovi) koji nisu bili finansirani u prethodnim ciklusima.

Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

4.  Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

5.  Podnošenje predloga projekta

U Republici Srbiji (važi za partnersku instituciju iz Srbije) predlog projekta dostaviti u elektronskom i štampanom obliku do 21. juna 2021. godine.

U Republici Srbiji prijava predloga projekta na Konkurs podnosi se na sledeći način:

  1. Preko veb sajta http://147.91.185.20/bilateral/slovakia/ 

Ulogovanjem na sajt, obezbeđuje se lozinka za on-line popunjavanje projektne prijave. U periodu dok je Konkurs otvoren moguće je dopuniti i korigovati predlog projekta. Popunjena projektna prijava ostaje na sajtu.

  1. Finalnu verziju popunjene projektne prijave (bez potpisa odgovonog lica institucije) poslati na elektronsku adresu zeljka.dukic@mpn.gov.rs
  1. Finalnu verziju popunjene projektne prijave (jedan primerak na srpskom jeziku i jedan primerak na engleskom jeziku) odštampati i uz propratni dopis na memorandumu institucije sa potpisom odgovornog lica, overen/pečatiran, dostaviti lično na pisarnicu MPNTR ili poslati poštom na adresu:

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike za period 2022. – 2023. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Za Željku Dukić

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

R. Srbija

 

Kontakt osoba sa srpske strane:

G-đa Željka Dukić

Samostalni savetnik

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd

Republika Srbija

tel/faks:+381 (0)11 3616 529

e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

 

Kontakt u Slovačkoj Republici:

JUDr. Stanislav Mydlo

Slovak Research and Development Agency

Mýtna 23, P.O.BOX 839 04

839 04 Bratislava 32

Phone: +421 908 932 340

E-mail: stanislav.mydlo@apvv.sk

http://www.apvv.sk

 

Mgr. Tímea Števková, PhD.

Slovak Research and Development Agency

Mýtna 23, P.O.BOX 839 04

839 04 Bratislava 32

Phone: +421 2 572 04 578, +421 915 757 343

E-mail: timea.stevkova@apvv.sk

http://www.apvv.sk

 

Mgr. Andrea Danková

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Division of Science and Technology

Department of European and International Science Policy

Stromová 1

813 30 Bratislava

Phone: +421 2 5937 4715

E-mail: andrea.dankova@minedu.sk

http://www.minedu.sk