На основу чл. 97. и 106. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10 – Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 10. став 2. тачке 9)-12) Закона,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У СРЕДСТВИМА
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
У 2015. ГОДИНИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, надлежно за научноистраживачку делатност, у 2015. години суфинансира следеће програмске активности:

 1. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;
 2. суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;
 3. суфинансирање завршне обраде докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства ангажованих на пројекту Министарства;
 4. суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача;
 5. суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања и другим облицима такмичења;
 6. стипендирање младих истраживача;
 7. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства на пројекат Министарства;
 8. суфинансирање учешћа студената последипломских студија и Стипендиста на научним скуповима у земљи и иностранству;
 9. суфинансирање студијских боравака студената последипломских студија и Стипендиста Министарства у иностранству;
 10. суфинансирање трошкова обављања експерименталног дела доктората Стипендисте Министарства;
 11. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства- КритеријумиУпитникИзјава (сваки фајл скинути засебно);
 12. суфинансирање трошкова објављивања радова Стипендисте Министарства у референтним међународним часописима цитираним у WоС-у;
 13. набавка научне и стручне литературе из иностранства;
 14. приступ електронским научним и стручним базама података;
 15. едукације и обуке за ефикасно коришћење претплаћених извора;
 16. укључивање научних часописа који излазе у Републици Србији у међународни систем доступности и размене информација посредством доделе ДОI бројева;
 17. израда, одржавање и публиковање националног цитатног индекса проширеног пуним текстом радова и библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у Републици Србији;
 18. суфинансирање издавања научних часописа у Републици Србији;
 19. суфинансирање издавања монографија у Републици Србији;
 20. суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији;
 21. суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама.

Рок за подношење пријава по тачкама 6), 7) и 13)-21) је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 23.01.2015. године, а до краја прве половине 2015. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавања монографија у Републици Србији.

Конкурс по овом позиву за програмску активност 4) је 60 дана од дана објављивања, закључно са 23.02.2015. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности по тачкама 1)-3), 5) и 8)-12) је отворен током целе године.

Пријава на овај Јавни позив садржи захтев поднет на одговарајућим обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, обрасци захтева и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на сајту Министарства: www.www.mpn.gov.rs .

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

 

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину