Na osnovu čl. 97. i 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10 – Zakon), a u vezi sa ostvarivanjem programa od opšteg interesa iz člana 10. stav 2. tačke 9)-12) Zakona,

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

upućuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA
MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
U 2015. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2015. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

 1. sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
 2. sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
 3. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
 4. sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
 5. sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
 6. stipendiranje mladih istraživača;
 7. stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva;
 8. sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
 9. sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
 10. sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
 11. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva- KriterijumiUpitnikIzjava (svaki fajl skinuti zasebno);
 12. sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u;
 13. nabavka naučne i stručne literature iz inostranstva;
 14. pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
 15. edukacije i obuke za efikasno korišćenje pretplaćenih izvora;
 16. uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sistem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
 17. izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
 18. sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
 19. sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
 20. sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
 21. sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama.

Rok za podnošenje prijava po tačkama 6), 7) i 13)-21) je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 23.01.2015. godine, a do kraja prve polovine 2015. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Konkurs po ovom pozivu za programsku aktivnost 4) je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 23.02.2015. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti po tačkama 1)-3), 5) i 8)-12) je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu