Konkursi za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u MPNTR

KONKURSI 2021. GODINE

9.6.2021 – JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 

ISTEKAO JE ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 

31.3.2021 – JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 

ISTEKAO JE ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 

26.1.2021 – INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

ISTEKAO JE ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 

KONKURSI 2020. GODINE

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJAdatum objave: 09.09.2020.

 ISTEKAO ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJAdatum objave: 29.07.2020.

 ISTEKAO ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni konkurs za popunjavanje položaja  datum objave: 26.02.2020.

KONKURSI 2019. GODINE

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave  datum objave: 03.12.2019.
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave  datum objave: 21.10.2019.
Javni konkurs za popunjavanje položaja datum objave: 04.09.2019.
Interni konkurs za popunjavanje položaja datum objave: 02.09.2019.
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave datum objave: 06.09.2019.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja  datum objave: 21.08.2019.
Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto šef Odseka za poslove visokog obrazovanja, u zvanju viši savetnik, Sektor za visoko obrazovanje  datum objave: 01.08.2019.
Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto za opšte poslove, u zvanju samostalni savetnik, Sekretarijat ministarstva – Odeljenje za opšte poslove   datum objave: 27.08.2019.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja  datum objave: 23.01.2019.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je objavljen na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovimawww.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi” broj 813 od 23.01.2019. godine, ispravlja se u delu VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak i glasi:

„Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, počev od 20. februara 2019. godine, sa početkom u 9,00 časova, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom na adrese koje navedu u svojim prijavama, a radi provere poznavanja rada na računaru i provere veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti. Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru i proveru veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština navedenih u tekstu javnog konkursa biće sprovedene u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina br. 22-26, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje navedu u svojim prijavama.“

 U ostalom delu javni konkurs je nepromenjen.

Javni konkurs za popunjavanje položaja  datum objave: 03.01.2019.

2018. godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 26.12.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 12.12.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je objavljen na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi” broj 807 od 12.12.2018. godine, poništava se za radno mesto za administraciju servisa e-Nauke, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za digitalizaciju u prosveti i nauci – Grupa za e-Nauku – jedan izvršilac

Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica radi sticanja radnog iskustva ⁄ datum objave: 17.10.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 29.08.2018.

Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica radi sticanja radnog iskustva ⁄ datum objave: 01.08.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 18.07.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 13.06.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.05.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 04.04.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 07.02.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 24.01.2018.

2017. godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 29.11.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 25.10.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 30.08.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 21.06.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 05.04.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 14.02.2017.

2016. godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 21.12.2016.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.11.2016.

Konkurs za programera u okviru projekta „Unapređenje analitičkih kapaciteta MPNTR i uspostavljanje informacionog sistema za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ ⁄ datum objave: 07.10.2016.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 27.07.2016.

Javni konkursa za popunjavanje  izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Radno mesto šef Odseka za budžetsko računovodstvo, u zvanju viši savetnik – 1 izvršilac ⁄ datum objave: 22.06.2016.

2015. godina

Javni konkursa za popunjavanje  položaja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.12.2015.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.12.2015.

Javni konkursa za popunjavanje  položaja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 16.12.2015.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 16.12.2015.

Javni konkursa za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 28.10.2015.

Radno mesto za obradu knjigovodstvene dokumentacije, u zvanju referent, u Sektoru za finansije MPNTR ⁄ datum objave: 21.10.2015.

Javni konkursa za popunjavanje sedam položaja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 21.10.2015.

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.