KONTAKTI:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Adresa: Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd

Telefonska centrala ministarstva: 011/3613-734

KABINET:

E-mail:  kabinet@mpn.gov.rs

SLUŽBA ZA SARADNjU SA MEDIJIMA:

E-mail: press@mpn.gov.rs
Tel: 011 3616 357/ 3616 531   

DRŽAVNI SEKRETARI:

Zoran Kasalović – Državni sekretar
Tel: 011/3616-383

prof. dr Marijana Dukić Mijatović – Državni sekretar
Tel: 011/3616-584

Anamarija Viček – Državni sekretar
Tel: 011/3631-891

prof.dr Ivica Radović – Državni sekretar

Tel: 0113616584 i 0112688047;

prof.dr Nebojša Ranđelović – Državni sekretar

Tel:0113616383

 

SEKTORI U MINISTARSTVU:

Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje
Tel: 011/3622-317
Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih
Tel: 011/3616-524
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3616-591
Sektor za visoko obrazovanje
Tel: 011/3615-037
Sektor za učenički i studentski standard i investicije
Tel: 011/3615-085
Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci
Tel: 011/2403-320
064/813-4120
Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje
Tel: 011/3616-289; 011/3616-519
Sektor za finansije
Tel: 011/2684-521
Sektor za inspekcijske poslove
Tel: 011/2403-320
Sektor za nauku
Tel: 011/3640-230
Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem
Tel: 011/3640-230

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA:

Tel: 011/3616-600

UŽE UNUTRAŠNjE JEDINICE:

Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava
Tel: 011/3622-472

Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju
Tel: 011/3619-526; 011/3615034

Odsek za pravne poslove

Tel:011/3610-351

Odsek za polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova 
Tel:011/2658-375; 011/3616-635; 011/3066-088

Grupa za internu reviziju
Tel: 011/3619-289

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije
Tel:  011/ 2403-547; 011/3806-914 ( svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova)

Informacije od javnog značaja
Sanja Kurćubić – grupa za javnost rada
Tel: 011/3671-104

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane ministra
Slađana Mitić
Tel.+381 11 268 44 42
E-mail: sladjana.mitic@mpn.gov.rs

 

 

Napomena:
Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišljenja zaposlenima, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

 

 

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Ministra – ne daje pravne savete drugim rukovaocima i drugim fizičkim licima koja nisu zaposlena u Ministrarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja.

 

OSTALO:
Školske uprave – svi kontakt telefoni OVDE

Možete nas kontaktirati
i putem društvenih mreža:

I

SOS telefon za prijavu nasilja:

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.