Angažovanjem obrazovno-vaspitnih  institucija u Srbiji, od školske 2015/16. godine, 98% dece iz migrantske populacije je uključeno u obrazovni sistem.  Stručno uputstvo za uključivanje učenika izbeglica u sistem obrazovanja i vaspitanja doneto je 2017. i primenjuje se u svim školama koje pohađaju migranti. Nakon obuka i pripreme pripručnika za primenu Stručnog uputstva, za ovu školsku godinu Ministarstvo je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije i školama pripremilo tri brošure o obrazovanju učenika migranata u Srbiji: Brošuru sa primerima nastavnih aktivnosti, Brošuru sa primerima vannastavnih aktivnosti i Brošuru sa učeničkim radovima dece migranata. Brošure su štampane dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, a finansirane su iz projektnih sredstava Delegacije EU i dostavljene školama.

Iako je obrazovanje osnovno ljudsko pravo, deca migranti i tražioci azila suočavaju se tokom izbegličkog puta sa preprekama u pristupu kvalitetnom obrazovanju kroz jezičku barijeru i etničke razlike, nerešeni pravni status, iskustvo dolaska iz ratom zahvaćenih zemlja, kumulativnim stresom i traumama i potrebom za socijalnom adaptacijom.

Republika Srbija u pogledu pristupa obrazovanju, registracije učenika, principa jednakog tretmana, sprečavanja ksenofobije i netolerancije, ispunjava svoje obaveze u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti prava radnika i migranata i članova njihovih porodica, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima, kao i nacionalnim, sve u cilju obezbeđivanja uslova za obrazovanje i dece migranata.