Сектор за науку

 

У Сектору за науку образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове
У Одсеку за праћење реализације програма и  пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове обављају се послови државне управе који се односе на: послове програмирања, праћења, остваривања, анализе и оцењивања научног и технолошког развоја Републике Србије; избор и оцењивање пројеката у оквиру програма основних истраживања, избор и оцењивање интердисциплинарних пројеката; праћење светских трендова у области науке; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања у Републици Србији као основе за припрему стратешких докумената развоја науке у области основних истраживања; предлагање нових програма и решења из области научно-истраживачког рада; политику и критеријуме за вредновање истраживача, научноистраживачких организација (у даљем тексту: НИО) и научноистраживачких пројеката; припремање анализа и припремање податка за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала у области основних наука; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области основних истраживања; координацију и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области основних наука; друге послове у области основних истраживања, у складу са законом.
Одсек за развој научноистраживачких кадрова
У Одсеку за развој научноистраживачких кадрова обављају се послови државне управе који се односе на: планирање и развој кадрова за научноистраживачки рад; израду аналитичких материјала, послове програмирања, праћења, реализације и анализе остварења програма развоја научноистраживачких кадрова; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад (магистратуре односно мастера, докторати, постдокторско усавршавање у иностранству); подстицање и стипендирање кадрова за научноистраживачки рад (магистраната односно мастера, доктораната, ученика-талената); подстицање активности НИО и научних и стручних друштава за одржавање научних скупова у земљи; усавршавање научноистраживачких кадрова у иностранству – научни скупови, конгреси, радни састанци и студијски боравци у иностранству, учешће и рад у међународним научним и стручним асоцијацијама; научне и стручне публикације и програм набавке научно-стручне литературе (домаћи и страни часописи, монографије, базе); припремање анализа и стручних основа за уговоре, решења, извештаје и друге материјале у вези са развојем и програмирањем усавршавања кадрова; подстицање активности научних организација и друштава у области промоције и популаризације науке и технологије; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, подстицања младих и надарених за научноистраживачки рад, набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, издавања научних публикација и одржавања научних скупова и подстицаја активности научних и стручних друпштава који су у функцији унапређивања научноистраживачког рада; и друге послове у складу са законом.
Група за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности
У Групи за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности обављају се послови који се односе на: обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада; мере и инструменте за унапређење квалитета научноистраживачког рада и развој система научноистраживачке делатности; избор и именовање органа у институтима чији је оснивач Република (управни одбор, директор института); мере и инструменте за унапређење квалитета научноистраживачког рада; стручну, адмимистративно-техничку и  информатичку подршку функционисању и раду тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада (Националног савета за научни и технолошки развој, Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, матичних научних одбора и Комисије за стицање научних звања); припрему материјала за седнице, заказивање седица и учешће у раду седница ових тела; спровођење поступка акредитације научноистраживачких организација и поступка за  стицање научних звања истраживача; давање мишљења из области обезбеђивања квалитета научноистраживачког рада;  израду и доношење подзаконских аката у вези са  акредитацијом научноистраживачких организација и подзаконских аката о додели, потврђивању, и одузимању статуса центра изузетних вредности, и научноистраживачки рад центра изузетних вредности; спровођење поступка стицања научних звања истраживача;  израда аката за вођење Регистра научноистраживачких организација и Регистра истраживача; израда одлука у  вези са акредитацијом НИО; израда аката о стицању научних звања истраживача; вођење евиденције – базе података о акредитованим НИО и евиденције о додељеним научним звањима; израда аката о регистрацији института и упис у Регистар НИО; решавање по жалбама НИО на одлуке Одбора за акредитацију; комуникацију са корисницима услуга (институти, универизети и факултети и другим националним институцијама и телима у науци, високом образовању и технолошком развоју; коресподенцију државног секретара са корисницима услуга у науци и технолошког развоја и образовања,  организовање састанака са страним научницима и делегацијама, представницима монетарних организација, представницима страних амбасада, представницима међународних научно-образовних институција и асоцијација; послове припреме брошура, публикација и других маркетиншких материјала у функцији промоције науке и тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада; послове евиденције, праћења и администрирање поште и предмета, управљање током кретања документације и њено ажурирање и архивирање; припрема информација, анализа, извештаја о раду који се односи на рад Националног савета, Одбора за акредитацију и Комисије за стицање научних звања; административно-техничке; и друге послове у складу са законом.

Контактирајте нас

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.