Sektor za nauku

 

U Sektoru za nauku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

Odsek za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti osnovnih istraživanja i studijsko-analitičke poslove
U Odseku za praćenje realizacije programa i  projekata u oblasti osnovnih istraživanja i studijsko-analitičke poslove obavljaju se poslovi državne uprave koji se odnose na: poslove programiranja, praćenja, ostvarivanja, analize i ocenjivanja naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije; izbor i ocenjivanje projekata u okviru programa osnovnih istraživanja, izbor i ocenjivanje interdisciplinarnih projekata; praćenje svetskih trendova u oblasti nauke; izradu analitičkih materijala i uporednih analiza istraživanja u Republici Srbiji kao osnove za pripremu strateških dokumenata razvoja nauke u oblasti osnovnih istraživanja; predlaganje novih programa i rešenja iz oblasti naučno-istraživačkog rada; politiku i kriterijume za vrednovanje istraživača, naučnoistraživačkih organizacija (u daljem tekstu: NIO) i naučnoistraživačkih projekata; pripremanje analiza i pripremanje podatka za ugovore i rešenja, pripremanje izveštaja, informacija i drugih materijala u oblasti osnovnih nauka; praćenje izvršenja i namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa i projekata u oblasti osnovnih istraživanja; koordinaciju i obezbeđenje funkcionisanja ekspertskih tela (odbori, komisije i eksperti) za vrednovanje rezultata naučnoistraživačkih programa i projekata u oblasti osnovnih nauka; druge poslove u oblasti osnovnih istraživanja, u skladu sa zakonom.
Odsek za razvoj naučnoistraživačkih kadrova
U Odseku za razvoj naučnoistraživačkih kadrova obavljaju se poslovi državne uprave koji se odnose na: planiranje i razvoj kadrova za naučnoistraživački rad; izradu analitičkih materijala, poslove programiranja, praćenja, realizacije i analize ostvarenja programa razvoja naučnoistraživačkih kadrova; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad (magistrature odnosno mastera, doktorati, postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu); podsticanje i stipendiranje kadrova za naučnoistraživački rad (magistranata odnosno mastera, doktoranata, učenika-talenata); podsticanje aktivnosti NIO i naučnih i stručnih društava za održavanje naučnih skupova u zemlji; usavršavanje naučnoistraživačkih kadrova u inostranstvu – naučni skupovi, kongresi, radni sastanci i studijski boravci u inostranstvu, učešće i rad u međunarodnim naučnim i stručnim asocijacijama; naučne i stručne publikacije i program nabavke naučno-stručne literature (domaći i strani časopisi, monografije, baze); pripremanje analiza i stručnih osnova za ugovore, rešenja, izveštaje i druge materijale u vezi sa razvojem i programiranjem usavršavanja kadrova; podsticanje aktivnosti naučnih organizacija i društava u oblasti promocije i popularizacije nauke i tehnologije; praćenje izvršenja i namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad, podsticanja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad, nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova i podsticaja aktivnosti naučnih i stručnih drupštava koji su u funkciji unapređivanja naučnoistraživačkog rada; i druge poslove u skladu sa zakonom.
Grupa za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj naučnoistraživačke delatnosti
Grupi za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj naučnoistraživačke delatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na: obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada; mere i instrumente za unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj sistema naučnoistraživačke delatnosti; izbor i imenovanje organa u institutima čiji je osnivač Republika (upravni odbor, direktor instituta); mere i instrumente za unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada; stručnu, admimistrativno-tehničku i  informatičku podršku funkcionisanju i radu tela za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada (Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, matičnih naučnih odbora i Komisije za sticanje naučnih zvanja); pripremu materijala za sednice, zakazivanje sedica i učešće u radu sednica ovih tela; sprovođenje postupka akreditacije naučnoistraživačkih organizacija i postupka za  sticanje naučnih zvanja istraživača; davanje mišljenja iz oblasti obezbeđivanja kvaliteta naučnoistraživačkog rada;  izradu i donošenje podzakonskih akata u vezi sa  akreditacijom naučnoistraživačkih organizacija i podzakonskih akata o dodeli, potvrđivanju, i oduzimanju statusa centra izuzetnih vrednosti, i naučnoistraživački rad centra izuzetnih vrednosti; sprovođenje postupka sticanja naučnih zvanja istraživača;  izrada akata za vođenje Registra naučnoistraživačkih organizacija i Registra istraživača; izrada odluka u  vezi sa akreditacijom NIO; izrada akata o sticanju naučnih zvanja istraživača; vođenje evidencije – baze podataka o akreditovanim NIO i evidencije o dodeljenim naučnim zvanjima; izrada akata o registraciji instituta i upis u Registar NIO; rešavanje po žalbama NIO na odluke Odbora za akreditaciju; komunikaciju sa korisnicima usluga (instituti, univerizeti i fakulteti i drugim nacionalnim institucijama i telima u nauci, visokom obrazovanju i tehnološkom razvoju; korespodenciju državnog sekretara sa korisnicima usluga u nauci i tehnološkog razvoja i obrazovanja,  organizovanje sastanaka sa stranim naučnicima i delegacijama, predstavnicima monetarnih organizacija, predstavnicima stranih ambasada, predstavnicima međunarodnih naučno-obrazovnih institucija i asocijacija; poslove pripreme brošura, publikacija i drugih marketinških materijala u funkciji promocije nauke i tela za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada; poslove evidencije, praćenja i administriranje pošte i predmeta, upravljanje tokom kretanja dokumentacije i njeno ažuriranje i arhiviranje; priprema informacija, analiza, izveštaja o radu koji se odnosi na rad Nacionalnog saveta, Odbora za akreditaciju i Komisije za sticanje naučnih zvanja; administrativno-tehničke; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontaktirajte nas

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.