Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Biomedicina

Analitičari za biomedicinu

Slavica Raspopović

              tel: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok. 126
ili

               dr Jasmina Grubin

tel.: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok. 103

Prioritetne teme
Celularne i molekulske osnove fizioloških procesa i patogenetskih mehanizama pokrenutih delovanjem endogenih i egzogenih etioloških faktora;

Preklinička i klinička istraživanja koja originalno i inovativno doprinose predikcionim, preventivnim, dijagnostičkim i terapijskim pristupima;

Farmakogenomika, regulatorni mehanizmi i farmakološke modulacije.

Energetika i energetska efikasnost

Analitičar za energetiku i energetsku efikasnost

Dragan Satarić

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 115 ili (+381 11) 36-40-232 lok 115

Prioritetne teme

Energetska efikasnost proizvodnje, distribucije i korišćenja energije, sa posebnom pažnjom na povećanje i održivost energetske efikasnosti građevinskih objekata;

Nove tehnologije korišćenja obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija sa nultom emisijom, prvenstveno u domenu mini hidroelektrana, kogeneracije, biomase;

Pametne elektroenergetske mreže;

Termoelektrane i energane bez aerozagađenja.

Zaštita životne sredine i klimatske promene

Analitičar za zaštitu životne sredine i klimatske promene

Vojislav Stefanović

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 130 ili (+381 11) 36-40-232 lok 130

Prioritetne teme

  • Uticaj klimatskih promena na prirodne resurse i zaštitu životne sredine – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje;
  • Integrisano upravljanje u oblasti zaštite životne sredine (kvalitet vode, vazduha i zemljišta), zaštita biodiverziteta i naučni monitoring ekosistema;
  • Nove tehnologije zaštite životne sredine.
Informacione i komunikacione tehnologije

Analitičar za informacione i komunikacione tehnologije

Dragan Satarić

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 115 ili (+381 11) 36-40-232 lok 115

Prioritetne teme

Elektronske komunikacione mreže i servisi;

Ugrađeni elektronski sistemi;

Upravljanje i kontrola kompleksnih distribuiranih sistema;

Inteligentni sistemi;

Bezbednost i pouzdanost mreža, sistema i podataka.

Novi materijali i nano nauke

Analitičar za nove materijale i nanonauke

            Sofija Miškov

tel: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok 119

Prioritetne teme

Sinteza i ispitivanje svojstava nanostrukturnih funkcionalnih materijala i njihova primena;

Tehnologije zasnovane na nanostrukturnim materijalima i tehnologije za proizvodnju i kontrolu nanostruktura;

Nove tehnologije za održivu i efikasnu proizvodnju materijala sa dodatnom funkcijom na bazi sirovina i domaćih industrijskih kapaciteta;

 Dizajniranje i modelovanje svojstava nanomaterijala i nanotehnologija;

Toksičnost i rizik u primeni nanomaterijala i nanotehnologija;

Savremeni interkalatni materijali za litijumske baterije.

Poljoprivreda i hrana

Analitičar za poljoprivredu i hranu

Ivana Rajčić

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 120 ili 36-40-232 lok 120

Prioritetne teme

Savremene biotehnologije u oplemenjivanju;

Novi biotehnološki postupci i alternativne mere sa ciljem povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane;

Savremene tehnologije proizvodnje novih i tradicionalnih proizvoda.

Unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta

Analitičar za unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta

Marija Veličković

tel.: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232

Prioritetne teme:

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene;

Nove tehnologije i društvene promene;

Globalizacija i međunarodni odnosi;

Društvene i političke transformacije u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana;

Kvalitet i dostupnost obrazovanja;

Efekti demografske strukture na javne politike;

Kulturni i nacionalni identitet: materijalno i duhovno nasleđe, izrada kapitalnih dela.

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.