Osnovna istraživanja

Fizika

Analitičar za fiziku

Andrijana Ivanović

tel.: (+381 11) 36-40-242 ili 36-40-230 lok 127

U ovoj naučnoj oblasti definisana su dvadeset dva tematska okvira:

 • Razvoj kvantnomehanickih i semi-klasičnih metoda u izučavanju strukture atoma i molekula, sudara i dinamike kvazivezanih stanja;
 • Elektronska i laserska spektrometrija i određivanje preseka radi detaljnog opisa sudarnih procesa;
 • Interakcija elektromagnetnog zračenja sa atomima i molekulima;
 • Sudari jona i fotona sa površinama;
 • Izučavanje neravnotežnih plazmi, proboja u gasovima, sudarni, radijacioni i transportni procesi u jonizovanim gasovima;
 • Dijagnostika i modelovanje gasnih pražnjenja, gustih plazmi i kolizionih plazmi;
 • Kolektivni procesi u plazmi;
 • Izučavanje nestabilnosti, vrtloga, prašnjavih plazmi, turbulencije, geo i astrofizičkih plazmi, nelinearnih fenomena u plazmi i optičkim sistemima i samoorganizacije;
 • Fizika poluprovodnika;
 • Statistička fizika bioloških i neorganskih materijala;
 • Nanofizika i nanotehnologije;
 • Superprovodnost;
 • Fizika magnetnih materijala;
 • Fizika jako korelisanih sistema;
 • Novi kvantni fenomeni, kvantna interferencija i dekoherencija, distantne korelacije, kvantni bit i kvantni kompjuteri;
 • Simetrije i algebarski modeli, reprezentacije grupa, kvantizacija i peadički sistemi;
 • Dinamika i simetrije osnovnih interakcija, kvantne anomalije, neperturbativni sektor kvantne hromodinamike i Kaluza Klein unifikacije, klasična i kvantna teorija gravitacije, alternativne teorije gravitacije i kvantizacija crnih rupa;
 • Eksperimenti u fizici visokih energija, hadron-hadron, hadron-lepton i lepton-lepton interakcije;
 • Nuklearne reakcije lakih jezgara;
 • Nuklearne reakcije sa teškim jonima i ekstremna stanja nuklearne materije;
 • Nuklearna spektroskopija i retki nuklearni procesi;
 • Numeričke simulacije u fizici složenih sistema.
Hemija

Analitičar za hemiju

Sofija Miškov

tel: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok 119

 

Biologija

Analitičar za bilogiju

dr Jasmina Grubin

tel.: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok. 103

U okviru biologije razlikujemo šest tematskih okvira:

 • Struktura, organizacija i funkcija gena i genoma;
 • Molekularni mehanizmi i biohemijska osnova adaptivnih procesa;
 • Fiziološke i biofizičke osnove homeostatskh i adaptivnih procesa živih sistema;
 • Genetička varijabilnost populacija i mehanizmi evolucionih procesa;
 • Ekologija i biogeografija populacija;
 • Vrsta i zajednica i biodiverzitet – karakteristike, potencijali i zaštita.
Matematika i mehanika

Analitičar za matematiku i mehaniku

Andrijana Ivanović

 • tel: (+381 11) 36-40-242 ili 36-40-230 lok 127U ovim naučnim oblastima definisani su sledeći tematski okviri:
  • Teorija algebarskih struktura;
  • Matematička logika sa primenama u računarstvu;
  • Diskretna matematika.
  • Mnogostrukosti i raslojeni prostori u problemima geometrije, topologije i matematičke fizike;
  • Problemi složenosti i algoritmi u računarskoj topologiji i geometrijska kombinatorika;
  • Skupovna i homotopska topologija.
  • Modeli realne i kompleksne analize;
  • Funkcionalna analiza i teorija operatora;
  • Obične diferencijalne jednačine i dinamički sistemi;
  • Parcijalne diferencijalne jednačine.
  • Numeričko rešavanje operatorskih jednačina;
  • Specijalne funkcije, ortogonalnost i aproksimacije;
  • Numeričke i stohastičke metode i aproksimacije;
  • Operaciona istraživanja i optimizacija.
  • Savremeni problemi mehanike fluida;
  • Matematičke metode teorijske mehanike;
  • Problemi teorijske i tehničke mehanike krutih i čvrstih tela. Mehanika materijala.
  • Matematičke metode za procesiranje informacija;
  • Matematičke metode za računarski podržano odlučivanje.
  • Analiza modela metodama verovatnoće i statistike;
  • Metodika, istorija i filozofija matematike.

  ali i zaštita.

Medicina

Analitičar za medicinu

Slavica Raspopović
tel: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok. 126

U oblasti medicine određeno je šest tematskih okvira:

 • Razvoj i istraživanje eksperimentalnih modela fizioloških i patoloških stanja i procesa;
 • Istraživanje molekularno-biološke i genetičke osnove fizioloških i patoloških stanja i procesa;
 • Istraživanje faktora rizika po zdravlje i masovne bolesti populacije;
 • Uloga biološki aktivnih molekula u fiziološkim uslovima i patološkim stanjima;
 • Razvoj originalnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka;
 • Istraživanje morfofunkcionalnih i adaptivnih promena bioloških struktura u fiziološkim i patološkim stanjima i procesima.
Geonauka i astronomija

Analitičar za geonauku i astronomiju

Andrijana Ivanović

tel: (+381 11) 36-40-242 ili 36-40-230 lok 127

Pod zajedničkim imenom geo nauke i astronomija nalazi se grupa nauka okupljena oko zajedničkog predmeta istraživanja – nauka o Zemlji.

Istraživanja u ovoj oblasti obuhvataju sledeće tematske okvire:

ASTRONOMIJA:

 • Astrofizika zvezda i Sunca;
 • Astrofizička spektroskopija;
 • Zvezdani i galaktički sistemi;
 • Međuzvezdana i međugalaktička materija;
 • Kosmologija i astrobiologija;
 • Astrometrija i geodetska astronomija;
 • Dinamička astronomija i planetologija;
 • Istorija i filozofija astronomije.

GEOLOGIJA:

 • Geologija sedimentnih, magmatskih i metamorfnih formacija gornjeg dela zemljine kore Srbije i njihova potencijalnost;
 • Resursi podzemnih voda i njihova održivost;
 • Uticaj globalnih promena na sadašnje i buduće geoekološko stanje životne sredine;
 • Novi trendovi u sprečavanju geološkog hazarda;
 • Čisti energetski resursi;
 • Mineralni resursi i razvoj.

METEOROLOGIJA:

 • Prognoza vremena u Srbiji;
 • Vremenske nepogode u Srbiji;
 • Transgranični prenos u Srbiji.

GEOGRAFIJA:

 • Fizičko-geografska proučavanja Srbije;
 • Društveno-geografska proučavanja Srbije;
 • Demografski resursi Srbije;
 • Prostorno-ekonomski razvoj Srbije;
 • Geografski aspekti životne sredine u Srbiji;
 • Regionalno-geografska proučavanja Srbije;
 • GIS i tematsko kartiranje.
Istorija, arheologija i etnologija

Analitičar za istoriju, arheologiju i etnologiju

Marija Veličković

tel: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok. 128
Istraživanja u grupi istorijskih nauka tradicionalno prati hronološku podelu u definisanju tematskih okvira:

ISTORIJA

 • Antičko doba
 • Medievistika
 • Vizantologija
 • Istorija XVI – XVIII veka
 • Istorija XIX veka

ARHEOLOGIJA

 • Praistorijska arheologija
 • Antička arheologija
 • Ranohtišćanska arheologija
 • Srednjovekovna arheologija

ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

 • Istorijska etnologija i antropologija
 • Etnologija i antropologija XIX i XX veka
 • Etnološka i antropološka proučavanja savremenih kulturnih procesa

ISTORIJA UMETNOSTI

 • Antička umetnost
 • Srednjovekovna umetnost
 • Umetnost XVI – XVIII veka
 •  Umetnost XIX veka
 • Umetnost XX veka

MUZIKOLOGIJA

 • Srpska tradicionalna muzika
 • Srpska umetnička muzika
Društvene nauke

Analitičar za društvene nauke

Marija Veličković

tel.: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232

Ovoj grupi nauka pripada sedam kompleksnih naučnih disciplina koje figuriraju kao zasebne nauke:

 • Pravo,
 • Ekonomija,
 • Filozofija,
 • Sociologija,
 • Pedagogija,
 • Psihologija, i
 • Političke nauke.

U oblasti društvenih nauka definisana su tri tematska okvira:

 • Srbija i Evropa – pretpostavke, mogućnosti i posledice evropske orijentacije u Srbiji;
 • Promene i perspektive razvoja društva u Srbiji u procesu globalizacije;
 • Projekti fundamentalno-teorijskog karaktera u oblasti društvenih nauka
Jezik i književnost

Analitičar za jezik i književnost

Marija Veličković

 • tel.: (+381 11) 36-40-230Ove oblasti istraživanja obuhvataju petnaest tematskih okvira:NAUKA O JEZIKU
  • Istorija srpskog jezika s paleoslavistikom;
  • Leksikologija i leksikografija;
  • Dijaklektologija srpskog jezika;
  • Savremeni srpski jezik;
  • Srpski jezik, književnost i kultura izvan matičnog prostora;
  • Manjinski jezici i kulture u Jugoistočnoj Evropi;
  • Interdisciplinarna lingvistička istraživanja;
  • Kontrastivna, komparativna i konfronativna lingvistička istraživanja.

  NAUKA O KNjIŽEVNOSTI

  • Istorija srpske književnosti i nauke o književnosti (prednost imaju problemska proučavanja i sinteze);
  • Komparativno izučavanje srpske književnosti u evropskom kontekstu (posebno u južnoslovenskim i balkanskim okvirima);
  • Srpsko usmeno stvaralaštvo;
  • Savremene književne teorije i njihova primena;
  • Smenjivanje poetičkih modela u razvoju srpske književnosti;
  • Mesto i uloga periodike u istoriji nove srpske književnosti;
  • Uzajamni književni uticaji u multietničkim sredinama.

  asti društvenih nauka

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.