Poštujući osnovno ljudsko pravo na obrazovanje Republika Srbija je obezbedila uslove da svaki građanin praktikuje svoje pravo na obrazovanje na maternjem jeziku. Stoga je, kako preduniverzitetsko, tako i univerzitetsko obrazovanje dostupno na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina. U našoj zemlji ovo pravo u osnovnim i srednjim školama koristi 45.683 učenika, što čini 5,6% ukupne učeničke populacije. Uviđajući značaj udžbenika za unapređivanje kvaliteta nastave na jezicima nacionalnih manjina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je i za predstojeću školsku godinu, pripremilo spisak udžbenika koji su pripremani po reformisanim programima nastave i učenja.

Druga dopuna Kataloga na jezicima nacionalnih manjina za predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu za školsku 2021/22. godinu rezultat je aktivnog rada na podsticanju nacionalnih saveta nacionalnih manjina i izdavača da se učenicima koji pohađaju celokupnu nastavu na jednom od osam jezika nacionalne manjine (albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom jeziku), kao i učenicima koji nastavu prate na srpskom jeziku a pripadnici su nacionalnih manjina i pohađaju izborni program Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, obezbede isti uslovi reformisanog obrazovanja.

Važno je naglasiti da se sa povećanjem broja udžbenika izdatim po reformisanim programima nastave i učenja smanjuje ukupni broj udžbenika, jer nacionalni saveti biraju udžbenik samo jednog izdavača za prevod, a iz kataloga se uklanjaju višestruki izbori po starom programu.

U aktuelnim katalozima udžbenika na jezicima nacionalnih manjina nalaze se udžbenici izdati od strane 22 izdavača. Imajući u vidu važnost dostupnosti obrazovanja za sve, Ministarstvo je i za sledeću školsku 2021/22. godinu obezbedilo udžbenike na jezicima nacionalnih manjina u programu besplatnih udžbenika. Ovim programom dodatno se pruža podrška učenicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja aktivan rad na obezbeđivanju dostupnosti i kvaliteta obrazovanja, a udžbenici na jezicima nacionalnih manjina su značajan deo ovih nastojanja.