U tabelama koje slede nalazi se izvod iz informacionog sistema MPNTR o broju izabranih udžbeničkih kompleta, kao prvog izbora, od strane škola,  u postupku izbora udžbenika na nivou škole za Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine. Izvod je dat za svaki razred, svaki predmet, za svaki udžbenički komplet, po izdavaču i oznaci udžbeničkog kompleta.

 

1. Izbor udžbenika za osnovnu školu (jezik nastave: srpski)

2. Izbor udžbenika za predmet strani jezik i za drugi strani jezik