Obrazovanje odraslih

  • VAŽNO OBAVEŠTENjE:

Vlada Republike Srbije je dana 6. septembra 2018. godine, Odlukom 05 broj: 02-7912/2018-02 osnovala Agenciju za kvalifikacije.

Postupak za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) za pravno lice (druga ustanova, javna agencija, javno preduzeće, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, agencija za zapošljavanje, privredno društvo, nosioci poslova profesionalne rehabilitacije, preduzetnik, sindikat, udruženje, stručno društvo, organizacije za obrazovanje odraslih (narodni, radnički, otvoreni univerzitet, univerzitet za treće doba i dr.), centri i organizacije za stručno usavršavanje, za učenje stranih jezika, informaciono-komunikacione tehnologije, za obuku i razvoj ljudskih resursa, za obuku vozača, privredna komora, centar za karijerno vođenje i savetovanje, udruženje poslodavaca, kulturno-obrazovni centar, dom kulture – u daljem tekstu: druga organizacija) od 05. aprila 2019. godine vrši Agencija za kvalifikacije u skladu sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 27/18 I 6/20).

Postupak za izdavanje odobrenja radi sticanja statusa JPOA druga organizacija pokreće podnošenjem zahteva za sticanje statusa JPOA Agenciji za kvalifikacije, Centar za akreditaciju JPOA, ul. Majke Jevrosime br. 51, Beograd ( Informacija o proceduri za sticanje statusa JPOA).

Bliže informacije možete dobiti putem telefona  011/3345-747 i  011/7455-727,  na internet stranici Agencije za kvalifikacije – JPOA centar  http://azk.gov.rs/?page_id=75150 ili putem imejla agencija@azk.gov.rs.


Obrazovanje odraslih je deo jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srbije, koji obezbeđuje odraslima tokom celog života sticanje kompetencija i kvalifikacija potrebnih za lični i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje, kao i društveno odgovorno ponašanje.

Obrazovanje odraslih ostvaruje se kao formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje i informalno učenje.

Odraslima je omogućeno  da u skladu sa svojim mogućnostima biraju put sticanja obrazovanja i obučavanja i dolaženja do kvalifikacije:

formalnim putem – kroz školski sistem , upisom u određeni program obrazovanja u statusu redovnog učenika ( ako je mlađi od 17. godina ) ili u statusu vanrednog polaznika (ako je odrastao stariji od 17 godina ) i /ili

neformalnim putem kroz sistem obučavanja kod Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA ) (bilo da se radi o ustanovi ili drugoj organizaciji )

Formalno obrazovanje odraslih obuhvata osnovno i srednje obrazovanje i realizuje se u verifikovanim osnovnim školama, skolama za osnovno obrazovanje odraslih, srednjim školama i srednjim školama za obrazovanje odraslih .

Neformalno obrazovanje odraslih su organizovani procesi učenja odraslih na osnovu posebnih programa, a u cilju  sticanja znanja i veština usmerenih na lični razvoj, rad i zapošljavanje i socijalne aktivnosti. Odobreni programi neformalnog obrazovanja realizuju se u osnovnim i srednjim školama koje imaju status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih i kod druge organizacije koja ima status javno priznatog organizatora za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih ( JPOA), a u skladu sa posebnim zakonom i podzakonskim aktima koji bliže uređuju ovu oblast.

011/363-1565 Nemanjina 22-26
011/268-4735 3 sprat, C krilo,
  kancelarija broj 20

Zakon o obrazovanju odraslih

Strategija razvoja OO

l

Javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih

Preuzmite SPISAK

 

Materijali za polaznike Programa
  • Materijali za polaznike I ciklusa
  • Materijali za polaznike II i III ciklusa

(Kako su fajlovi preveliki, molimo Vas da nam pošaljete upit na odrasli@mpn.gov.rs i odmah ćemo Vam ih proslediti)

Procedura za izdavanje odobrenja za sticanje statusa JPOA
Informaciju o proceduri za izdavanje odobrenja za sticanje statusa JPOA možete preuzeti OVDE.

Druga šansa, jer vreme je

U okviru projekta „Druga šansa" sprovedeno je Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO) za 4.000 odraslih učesnika preko 15 godina starosti, bez završe...

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.