Основни подаци

Подаци од значаја за јавност рада МПНТР

Осим Немањине 22-26., Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије користи и пословне просторије у улици Захумска 14 у Београду, у улици Његошева 12 у Београду, као и просторије на више локација у Републици Србији, а за потребе школских управа.

Информације о адресама и контакт телефонима сектора, одељења, одсека, група и школских управу су наведене у опису организационе структуре Министарства.

Радно време Министарства, односно свих организационих јединица Министарства је од 07.30 до 15.30 часова. Субота и недеља су нерадни дани.

Пријем поште врши се преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем. Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима је омогућен просторијама Министарства у улици Немањина 22 – 26, Београд. Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима осталим просторијама које Министарство користи није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у зграду.

Функције руководилаца Министарства просвете, науке и технолошког развоја као органа државне управе утврђене су члановима 23 – 27. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Телефон централе: 011/3613-734
ПИБ: 102199748, Матични број: 17329235
Радно време: понедељак - петак од 7:30 до 15:30
Електронска пошта се може доставити на адресу: kabinet@mpn.gov.rs

 

Функције руководилаца
Унутрашње јединице МПНТР

Основне унутрашње јединице Министарства су:

 1. Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање;
 2. Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
 3. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
 4. Сектор за високо образовање
 5. Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције
 6. Сектор за дигитализацију у просвети и науци
 7. Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање
 8. Сектор за финансије
 9. Сектор за инспекцијске послове
 10. Сектор за науку
 11. Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Посебне унутрашње јединице образују Секретаријат Министарства и Кабинет министра

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата у Министарству су:

 • Група за интерну ревизију
 • Одељење за координацију рада школских управа
 • Одсек за правне послове

 

 

Делокруг рада унутрашњих јединица Министарства

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.