Osnovni podaci

Podaci od značaja za javnost rada MPNTR

Osim Nemanjine 22-26., Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koristi i poslovne prostorije u ulici Zahumska 14 u Beogradu, u ulici Njegoševa 12 u Beogradu, kao i prostorije na više lokacija u Republici Srbiji, a za potrebe školskih uprava.

Informacije o adresama i kontakt telefonima sektora, odeljenja, odseka, grupa i školskih upravu su navedene u opisu organizacione strukture Ministarstva.

Radno vreme Ministarstva, odnosno svih organizacionih jedinica Ministarstva je od 07.30 do 15.30 časova. Subota i nedelja su neradni dani.

Prijem pošte vrši se preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u Beogradu, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Prijem stranaka se obavlja uz prethodnu najavu i dogovor, pismenim ili usmenim putem. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja postupa u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/2016) kada u upravnim stvarima neposredno primenjujući propise, rešava o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili druge stranke.

Prilaz licima sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima je omogućen prostorijama Ministarstva u ulici Nemanjina 22 – 26, Beograd. Prilaz licima sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima ostalim prostorijama koje Ministarstvo koristi nije moguć bez pratioca, zbog postojanja tehničkih barijera na ulazu u zgradu.

Funkcije rukovodilaca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao organa državne uprave utvrđene su članovima 23 – 27. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“ br.79/05, 101/07, 95/10 i 99/14).

 

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Telefon centrale: 011/3613-734
PIB: 102199748, Matični broj: 17329235
Radno vreme: ponedeljak - petak od 7:30 do 15:30
Elektronska pošta se može dostaviti na adresu: kabinet@mpn.gov.rs

 

Funkcije rukovodilaca
Unutrašnje jedinice MPNTR

Osnovne unutrašnje jedinice Ministarstva su:

 1. Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje;
 2. Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih
 3. Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
 4. Sektor za visoko obrazovanje
 5. Sektor za učenički i studentski standard i investicije
 6. Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci
 7. Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje
 8. Sektor za finansije
 9. Sektor za inspekcijske poslove
 10. Sektor za nauku
 11. Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

Posebne unutrašnje jedinice obrazuju Sekretarijat Ministarstva i Kabinet ministra

Uže unutrašnje jedinice izvan sektora i Sekretarijata u Ministarstvu su:

 • Grupa za internu reviziju
 • Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava
 • Odsek za pravne poslove

 

 

Delokrug rada unutrašnjih jedinica Ministarstva

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.