ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

 

Европска унија највећи је партнер Републике Србије у модернизацији система образовања.

Од 2003. године, ЕУ је донирала више од 100 милиона ЕУР за реформу образовног сектора на свим нивоима. Од предшколског и основног нивоа, до стручног образовања и оспособљавања, средњих школа, као и високог образовања и образовања одраслих, ЕУ је главни партнер Србије када је реч о развоју нових наставних програма, финансирању нове школске опреме и увођењу нових професионалних стандарда.

Подршка ЕУ Србији да усклади свој систем образовања са стандардима, политикама и праксама земаља ЕУ намењена је: изградњи капацитета образовних установа и запослених у образовању, усклађивању система образовања са потребама тржишта рада кроз развој система квалификација, увођењу иновативних и инклузивних наставних пракси, опремању школа модерним наставним помагалима.

Европска унија је уједно и највећи донатор у Србији, са донацијама вредним више од три милијарде евра у протеклих 18 година на свим пољима, почев од владавине права, реформе јавне управе, друштвеног развоја, образовања, здравства, саобраћаја, животне средине и пољопривреде.

Финансијска помоћ се од 2007. године до данас пружа кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) који има за циљ да помогне Србији да се припреми за преузимање и ефикасно спровођење обавеза свог будућег чланства у ЕУ.

Србија се придружила процесу модернизације образовног сектора у складу са европским и светским трендовима. У свим наведеним областима и кроз све пројекте које финансира ЕУ, приоритет је дат осигурању квалитета образовања, социјалној укључености и обуци наставника. ЕУ посебно улаже напоре у постизање социјалне укључености у области образовања, са посебним фокусом на активности које подржавају ромску заједницу, са циљем да им се осигура право на квалитетно образовање на свим нивоима. Сектор високог образовања и науке такође ужива подршку ЕУ кроз различите пројекте.

Поред донација датих кроз програме у којима је ресорно министарство (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) главни корисник, додатна помоћ је пружена образовном сектору кроз друге програме, попут недавно завршеног програма ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС, који се наставља кроз актуелни ЕУПРО програм, Програма прекограничне сарадње, и многих других иницијатива мањег обима.

Република Србија 2019. године постала је пуноправна чланица програма Ерасмус +, тзв. програмска земља, с правом учешћа у свим програмским компонентама. Нови програм „Ерасмус +“ обухвата све постојеће ЕУ програме у области образовања, омладине и културе и отвара нове могућности српским студентима и младима. Од почетка овог програма, Србија је водећа земаља у региону по броју одобрених пројеката, средстава и броју учесника у пројектима мобилности.

Од 2001. године, образовне установе и омладинске организације учествују у пројектима вредним више од 128 милиона ЕУР, захваљујући програму Ерасмус+ и његовим претходницима (Темпус, Ерасмус Мундус, Целоживотно учење, итд.). Од 2014. г., образовне установе и омладинске организације су координатори или партнери у пројектима вредним више од 95 милиона ЕУР. Чак 10.320 појединаца било је на разменама у земљама чланицама Ерасмус+ програма, а преко 3.000 учесника из других земаља боравило је у Србији.

Циљ ЕУ подршке у сектору образовања је да се подрже текуће реформе образовања у циљу побољшања квалитета образовања на свим нивоима и његове релевантности за тржиште рада, као и осигурање равноправног учешћа најугроженијих група у образовању.

Србија је из средстава ЕУ добила Секторску буџетску подршку у износу од 27,4 милиона евра, у периоду 2017-2019. године, намењену реализацији образовних реформи у складу са Стратегијом образовања до 2020. г.: унапређењу квалитета, правичности и релевантности система образовања, са посебним  освртом на квалитет образовања на језицима националних мањина и ученика ромске националности. Међу очекиваним резултатима овог програма су:

  • стручно усавршавање 40.000 наставника за примену наставних планова и програма усмерених на исходе, кроз иновативне наставне методе усмерене на развој кључних компетенција код ученика;
  • ангажовање нових педагошких асистената за рад са децом којима је потребна додатна помоћ у образовању;
  • квалитетније образовање на осам језика националних мањина;
  • успостављен систем квалификација у складу са потребама савременог друштва.

Такође, текућа подршка Европске уније у сектору образовања укључује следеће пројекте:

 

Табела у наставку представља преглед ЕУ/ИПА пројеката у области реформе образовања од 2007. године до данас:

 

Пројекат

Статус/време реализације

Буџет

Циљ/Области подршке

Резултати пројекта

Секторска буџетска подршка

У току

€24 милиона

(Део секторске буџетске подршке од €27,4 милиона)

Србија добија Секторску буџетску подршку ЕУ која износи 27,4 милиона евра, намењену реализацији образовних реформи у складу са Стратегијом образовања до 2020.г.: унапређењу квалитета, правичности и релевантности образованог система, са посебним освртом на квалитет образовања на .језицима националних мањина и ученика ромске националности. Међу очекиваним резултатима су:

·   стручно усавршавање 40.000 наставника за примену наставних планова и програма усмерених на исходе, кроз иновативне наставне методе усмерене на развој кључних компетенција код ученика;

·   50 нових педагошких асистената за рад са децом којима је потребна додатна помоћ у образовању;

·   подршка изради недостајућих уџбеника на осам језика националних мањина;

·   успостављен систем квалификација у складу са потребама савременог друштва.

ЕУ подршка Србији у усклађивању система образовања са стандардима, политикама и праксама земаља ЕУ намењена је:

– изградњи капацитета образовних установа и запослених у образовању,

– усклађивању система образовања са потребама тржишта рада кроз развој система квалификација,

– увођењу иновативних и инклузивних наставних пракси, опремању школа модерним наставним помагалима.

Србија као земља кандидат за чланство добија подршку како би ускладила свој национални образовни оквир са ЕУ (Поглавље 26).

Изградња капацитета релевантних институција према уговору о реформи сектора за реформу образовања у Србији – јачање веза са запошљавањем и социјалном укљученошћу

У току/2019-2022

Реализација започета у марту 2019.

€2,7 милиона

(Део секторске буџетске подршке од €27,4 милиона)

Пројекат пружа подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Заводу за унапређивање образовања и васпитања, Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, националним саветима како би се осигурало благовремено, ефикасно и ефективно спровођење Секторског реформског уговора, јачањем институционалних и људских капацитета кључних установа укључених у процес реформе образовања.

Подршка за спровођење, координацију и праћење реформе образовања, укључује рад на Стратешком оквиру за развој образовања до 2027, побољшање оквира за праћење и евалуацију реформе, прикупљање података и аналитички рад за ефикасније управљање реформом образовања. Пројекат такође подржава побољшање интерне и екстерне комуникације унутар и међу образовним институцијама, са заинтересованим странама и широм јавношћу.

Уз подршку ЕУ јачају се капацитета кључних институција укључених у процес реформе образовања. Унапредјују се капацитети стратешких актера у образовном процесу, од Министарства, преко завода, агенција, савета.

Важан сегмент је побољшање комуникације са јавношћу у вези са реформама које се спроводе у образовном систему, као и да успостављање јасне и ефикасне комуникације међу актерима укљученим у реформу образовања.

Оцењивање и праћење уговора о реформи сектора за реформу образовања у Србији

У току

€700,000

(Део секторске буџетске подршке од €27,4 милиона)

Пројекат пружа подршку Делегацији ЕУ у Републици Србији и корисницима како би се осигурало  благовремено, ефикасно и ефективно спровођење Секторског реформског уговора.

Пројекат процењује напредак у реализацији образовне реформе на основу анализе остварености главних показатеља Секторског реформског уговора.

Дизајн и примена завршног испита и матуре на крају средњег образовања

У току/2019-2022

 

Реализација започета у фебруару 2019.

€4 милиона

Циљ пројекта је да се подржи увођење система завршног и матурског испита у средњем образовању, као део услова за упис на високо образовање, а и као важан алат за оцену постигнућа ученика.

Подршка подразумева припрему испитних задатака и изградњу капацитета  актера, као што су надлежна тела на националном нивоу, савети, надлежне особе у министарству, заводима, средњим школама и факултетима. Подршка укључује припрему испитних материјала заснованих на стандардима, приручника за наставнике као и упутстава за спровођење испита и брошура за ученике и родитеље. Пројекат ће подржати и пилотирање завршних испита/матуре у средњим школама и развој подзаконских аката који регулишу програм и примену завршних испита.

Европска унија помаже Србији да реформише систем завршног и матурског испита у средњем образовању. Стратегија образовања предвиђа да матурски испит треба да постане саставни део услова за упис на факултете.

Свеобухватна подршка укључује припремне активности, израду испитних материјала, приручника за наставнике као и упутстава за спровођење испита,  брошура за ученике и родитеље, затим пилотирање матуре и развој одговарајућих прописа.

Већа шанса за запошљавање младих и активна инклузија

У току / 2019 -2021.

€1 милион

Очекивани резултат пројекта је побољшање социјално-економских услова живота ромске популације кроз:

·   унапређење 100 подстандардних ромских насеља,

·   побољшање капацитета механизама за укључивање Рома на локалном нивоу 

·   доделу најмање 500 стипендија годишње ромским средњошколцима.

Директним грантом Министарству образовања, науке и технолошког развоја додељена су финансијска средства за спровођење програма стипендирања ромских средњошколаца.

Циљ подршке ЕУ за инклузију Рома и њихово образовање јесте да се ова угрожена група јаче укључи у друштвене и економске токове.

ЕУ кроз овај пројекат помаже младим Ромима да се школују, да не напуштају школовање, што им пружа прилику да се боље прилагоде тржишту рада и својим образовањем постану на њему конкурентни и равноправни учесници.

Према целоживотном учењу

У току/2019-2021.

Пројекат из више компоненти

€5,85 милиона

Пројекат подржава реформу образовања и обука у складу са потребама тржишта рада, изградњом друштва заснованог на знању кроз развој процеса целоживотног учења.

Подршком успостављању националног оквира квалификација утврдиће се процеси и институције одговорне за успостављање квалификација и стандарда квалификација, начини и услови за њихово стицање, признавање претходног учења, поређење и признавање квалификација као и механизми за осигурање квалитета.

Оптимизација мреже предшколског образовања и набавка опреме омогућиће ефикасније коришћење постојећих капацитета и бољу покривеност, као и примену нових приступа усмерених на дете и побољшати квалитет предшколског образовања. Укључена је и набавка опреме за предшколске установе у 50 најугроженијих општина (дидактички материјал, намештај, ИКТ). Као подршка развоју у раном детињству и развоју младих, биће побољшана инфраструктура модернизацијом дечијих и омладинских игралишта, спортских терена, и сала за физичко васпитање у више школа. У одабраним општинама игралишта и спортске установе ц́е бити реконструисане како би се побољшала њихова безбедност.

Европска унија подржава текућу реформу образовања, како би што више људи имало приступ тржишту рада, кроз процес целоживотног учења. Помаже Србији да успостави и унапреди стандарде, начине и услове за  стицање квалификација, признавање претходног учења, поређење и признавање квалификација у складу са важећим европским нормама и стандардима.

ЕУ наставља да помаже побољшање предшколског образовања, набавком опреме, као и обуком васпитача да се још више подигне ниво припремљености најмлађих за улазак у школу.

Издвојена су средства за обнову и побољшање спортских објеката, од сала за физичко васпитање у школама, до спортских центара, како би се побољшала њихова функционалност и безбедност, а неким објектима вратила њихова намена.

Побољшање капацитета и способности унутар затворског система у Републици Србији

Твининг пројекат од 22 месеца – завршен у марту 2019.

€1 милион

Циљ пројекта био је јачање капацитета за обуку и образовање затворског особља као и запошљивости осуђених лица и побољшање животних и радних услова у затворском систему у Србији.

Побољшани су технички и организациони капацитети Центра за обуку и стручно образовање затворског особља, као и знања и вештине затворског особља у раду са различитим групама затвореника. 

Побољшани су ниво образовања и радних способности 50 затвореница (већина претходно није завршила основну школу) стручном обуком за фризера, маникира и педикира. 45 учесница је положило тест за фризера, а по 46 учесница је добило сертификат за педикир и за маникир.

Европска унија је помогла ресоцијализацију и запошљивост осуђеница након издржаних затворских казни.

Око 50 затвореница је кроз стручне обуке у затворским установама стекло дипломе фризера, педикира и маникира, са циљем да им се помогне да се запосле и спречи повратак у затворски систем.

ЕУ ПРОГРЕС и Европски ПРОГРЕС

Завршен/Два сродна  пројекта од више компоненти

2007 – 2017.

€2,4 мил

36 пројеката се тицало образовног система у области инфраструктуре, стручног и инклузивног образовања, техничког дизајна. Имало је директно користи 13.000 деце и младих. Отворено је 60 радних места. Осим тога:

·   Реконструисана су четири вртића

·   Изграђене су једна нова школа и обновљено пет

·   Изграђена и опремљена зграда за рад одељења Економског факултета Универзитета у НС у Бујановцу,

·   Развијено је пет техничких решења  за обнову вртића и школа,

·   17 пројеката реализованих са организацијама цивилног друштва за побољшање приступа образовању, пре свега за Роме и децу са инвалидитетом,

·   Вртићи су отворили 500 додатних места за упис деце

·   Смањени трошкови повећанјем енергетске ефикасности нових система.

ЕУ ПРОГРЕС и Европски прогрес, иако нису пројекти усмерени ка образовању, битно су допринели побољшању услова у којима се одвија образовни процес у бројним општинама на југу и југозападу Србије.

Кроз ова два пројекта, Европска унија је обновила или сазидала више школа и обданишта са неких 13,500 ученика и најмлађих полазника.

Саграђена је зграда одељења Економског факултет у Бујановцу који има двојезичну наставу.

Само кроз ова два пројекта, отворено је 60 нових радних места у образовним установама.

Помоћ ЕУ поплављеним подручјима

 

Завршен / реализован 2014-2017.

€1,24 милиона

Реконструисано је 15 школа (шест основних – три у Обреновцу и три у Шапцу; и девет средњих – три у Обреновцу, три у Свилајнцу, две у Параћину и једна у Шапцу), један вртић́ у Свилајнцу и једна спортска хала у Љубовији, док је изграђена једна нова основна школа у Обреновцу.  11 школа добило је намештај и наставна средства за учионице, док је 5 средњих стручних школа добило и опрему за специјализовану кабинетску наставу (лабораторије, радионице).

Рад 16 основних и средњих школа, једног вртића и једне спортске дворане је враћен у нормалу. Након поновне изградње објеката, 14.000 корисника: 150 предшколске деце ( 85 девојчица и 65 дечака), 12.682 ученика (6.363 девојчице и 6.319 дечака) и 889 наставника имају добре услове за учење и рад.

Брзом и ефикасном реакцијом ЕУ на катастрофалне поплаве из маја 2014, помогнута је нормализација живота у 38 општина у Србији.

Кроз пројекат је реновирано15 школа, једна основна школа је саграђена, реновирано је једно обданиште, чиме је омогућен редован почетак школске 2014/2015. године у више општина.

20 школа добило је школски намештај, а специјализоване средње стручне школе и савремену опрему за практичну кабинетску наставу, која је била уништена у поплавама.

Овде смо заједно – Европска подршка за инклузију Рома

Завршен/

реализован јун 2013 – април  2017.     

 

€4,8 милиона

Пружена је подршка спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Србији. Пројекат је побољшао приступ основним правима и грађанској партиципацији, тржишту рада, образовању, здравству, социјалној заштити, адекватном смештају и отварању нових радних места.

Пружена је помоћ Министарству просвете, науке и технолошког развоја при успостављању програма превенције напуштања ученика ромске националности из средњег образовања. Ромски ученици су добијали месечне стипендије и подршку ментора. Активности су укључивале и свеобухватну обуку 175 педагошких асистената.

Инклузија Рома у образовни и друштвени систем је важан део помоћи ЕУ Републици Србији.

Кроз пројекат су уложени напори да се смањи стопа напуштања средњег образовања међу ромском популацијом.

Ученици су стипендирани и имали су стручну подршку ментора један-на-један, како би лакше овладали школским градивом.

Модернизација система средњег стручног образовања Србији

Завршен/

реализован април 2014 – април 2016.

€3.8 милиона

Циљ пројекта био је побољшање квалитета, обухвата и релевантности стручног образовања у Србији.

Ревидирани су наставни програми у 140 средњих стручних школа. Побољшано је управљање реформом средњег стручног образовања. Набављена је опрема за пољопривредне школе у вредности 2,8 милиона евра.

ЕУ је наставила да подржава реформу средњег стручног образовања, а пројектом је обухваћено 140 школа.

Ревидирани су и осавремењени програми обуке и наставе. Такође, опремљене су пољопривредне школе модерним училима и механизацијом.

Развој људског капитала – РАЗВИОНИЦА

Завршен / реализован јул 2012 – јул 2015.

€8.5 милиона

Јачањем „троугла знања“ образовање- истраживање – иновације, дат је допринос развоју људског капитала, ефикасности образовног система, и бољем укупном нивоу знања, вештина и компетенција у друштву.

Развијен је оквир националног курикулума (наставног плана и програма) у основном и општем средњем образовању.

Професионалним усавршавањем/обукама обухваћено је 14.000 наставника, са фокусом на компетенције. 41 школа широм Србије опремљена је дидактичким материјалима, да би постали центри за обуку наставника.

ЕУ је подржала повећање ефикасности образовног система у Србији, доприносећи тако бољем укупном нивоу знања и вештина наставног кадра (око 14,000 наставника прошло је кроз програм).

Кроз пројекат је развијен национални оквир курикулума (наставног плана и програма) у основном и општем средњем образовању.

Подршка за стручно образовање у затворским установама

Завршен / реализован септембар 2011 – октобар 2013.

€881,316

Циљ пројекта био је побољшање запошљивости одраслих који издржавају затворску казну и на тај начин омогућавање лакше ресоцијализације након пуштања на слободу. Развијена је свеобухватна стратегија за средње стручно образовање и обуку (ВЕТ) у затворима у Србији.

У три затвора, обучено је 450 затвореника у 5 струковних кластера, 25 наставника стручног образовања и 60 наставника праксе у затворским објектима. Обука је организована и за представнике Министарства правде, који се баве рехабилитацијом и ресоцијализацијом бивших осуђеника.

Европска унија је подржала стручно (углавном занатско) образовање у затворским установама, како би се помогла ресоцијализација осуђеника након пуштања на слободу, и повећала шанса да се они запосле и не врате „другој страни закона“.

Више затворских установа добило је опрему за занатску обуку, нпр. столарску, металопрерађивачку, грађевинску, итд.

Пројекат унапређења наставне инфраструктуре високог образовања (ХЕТИП)

Завршен/ реализован 2011 – 2014.

€25 милиона

Подршком развоју економије засноване на знању која одговара будућим захтевима тржишта рада, циљ пројекта је било побољшање квалитета образовања и обуке у високошколским установама, а који захтевају ново друштво засновано на знању, савремени процеси учења, стандарди индустријског истраживања и потребе тржишта рада.

Пројекат се бавио санацијом и проширивањем 13 наставних и истраживачких простора у Београду, Бору, Новом Саду, Нишу, Гочу, Крагујевцу и Краљеву и снабдевањем/заменом наставне и истраживачке опреме по савременим ЕУ стандардима у 27 високошколских установа. Подржана је и реализација зајма за сектор високог образовања од 200 милиона евра Европске инвестиционе банке.

Европска унија је помогла да се побољша квалитет образовања и обуке у високошколским установама у Србији.

Кроз пројекат је санирано и проширено више наставних и истраживачких простора у Београду и у још шест градова (Бор, Нови Сад, Ниш, Гоч, Крагујевац и Краљево).

Кроз пројекат Европске уније 27 високошколских установа добило је савремену опрему и истраживачка средства према стандардима ЕУ.

Пројекат унапређења предшколског образовања у Србији (ИМПРЕС)

Завршен/реализован фебруар 2011 – мај 2014.

€3,75 милиона

Пројекат ИМПРЕС подржао је развој предшколског образовања. Створио је посебне и специјализоване програме за предшколски рад и радио на комплету алата за предшколске установе.

Компонента набавке покрила је 15 општина, а резултати пројекта били су:

·   17 акредитованих посебних и специјализованих предшколских програма

·   9 мини комбија који обезбеђују превоз деце из руралних подручја

·   1 мобилни школски аутобус за ширење предшколског образовања у удаљеним подручјима

·   7 вртића монтажне конструкције која омогућава већи приступ предшколској установи.

Европска унија подржала је реформу и унапређење предшколског образовања. Направљени су специјализовани програми за припрему најмлађих за почетак основног образовања.

Пажња је посвећена инклузији деце из маргинализованих група у предшколско образовање.

Изграђено је 7 обданишта, уведени су мобилни вртићи (аутобуси) како би деца из тешко приступачних подручја имала приступ вртићу, као и комби превоз за децу из руралних подручја.

Подршка за осигурање квалитета у оквиру националног система испита на крају основног и средњег образовања

Завршен/

реализован септембар 2010 – септембар 2012. (пројдужен за 15 месеци)

€2 милиона

Пружена је подршка Министарству просвете и школама да развију модернији и захтевнији, али и правичнији завршни испит на крају основног образовања. Завршни испит је успостављен у целој Србији. Обучено је око 15.000 наставника у основним школама. Приручници и стручна упутства су развијени и достављени школама. Свих 1.200 школа је обучено да подржи завршни испит.

Пројекат је радио на изради Националног оквира квалификација и израдио оквир за нивое 1–5 и стручно образовање. Концепт НОК представљен је широј публици.

Уз подршку Европске уније, успостављен је модернији и захтевнији, али и правичнији завршни испит на крају основног образовања, тзв. мала матура, који се и данас спроводи.

Системски развој основног образовања одраслих у Србији заснованог на пракси (Друга шанса)

Завршен /

Реализован септембар 2010 – септембар 2013.

€4,5 милиона

Успостављен је модеран систем функционалног основног образовања одраслих, доступан и прилагодљив полазницима, усмерен на животне вештине и компетенције и заснован на целоживотном учењу. Пружена је помоћ школама да развију програме обуке за образовање одраслих.

Урађена је анализа потреба локалног тржишта рада, направљен функционални наставни план и програм одраслих и акредитован током трајања пројекта, укључујући 35 програма стручног образовања. Свеобухватна обука наставника спроведена је широм Србије.

Европска унија је помогла увођење модерног, функционалног система образовања одраслих са циљем веће запошљивости и ефикаснијег доприноса смањењу сиромаштва.

На крају пројекта уписано је око 6.000 одраслих, што је 50% више од планираног. Важан део крајњих корисника пројекта били су су одрасли ромске националности.

Образовање за све – Повећање доступности и квалитета образовања за децу из маргинализованих група

Завршен / реализован фебруар 2010 – фебруар 2012.

€3 милиона

Циљ пројекта био је да допринесе друштвеној инклузији и смањењу сиромаштва омогућавањем већег приступа редовном систему образовања за децу из маргинализованих група и деце са сметњама у развоју, као и да смањи њихову стопу напуштања школовања проширивањем подршке која се пружа путем асистената у настави и координатора у заједници.

Систематизована је улога педагошког асистента у образовном систему. Обучено је 178 педагошких асистената који сада раде у школама широм Србије. Обучено је 1.280 просветних радника који раде у 128 школа о раду у сарадњи са педагошким асистентима.

ЕУ је подржала инклузивно образовање деце из маргинализованих група (првенствено ромске националности), као и деце са сметњама у развоју.Данас је то део редовног образовног процеса.

У образовни систем уведени су педагошки асистенти, а преко хиљаду професора и наставника у више од 100 школа обучено је за пружање додатне подршке у настави.

Модернизација система средњег стручног образовања

Завршен / реализован октобар 2009 – април 2012.

€4 милиона

Кључне области:

·   Подршка раду Савета за стручно образовање и образовање одраслих, као и успостављању социјалних партнерстава на свим нивоима. Анализа система финансирања средњег стручног образовања.

·   Модернизовање образовних профила у два подручја рада.

·   Подршка успостављању система осигурања квалитета у средњем стручном образовању кроз тестирање предложеног модела у изабраним школама.

·   Стручно образовање одраслих – подршка за спровођење усвојене Стратегије образовања одраслих и одговарајућег Акционог плана.

·   Подршка за набавку опреме за школе из два подручја рада у којима су класични програми замењени модернизованим.

Захваљујући подршци ЕУ, започета је прва опсежна реформа средњег стручног образовања. Уведени су огледни профили у средње стручне школе ради лакшег упошљавања младих након завршеног средњег образовања. Бројни пилот профили уведени кроз програм, данас су редовни и у њих се уписују хиљаде ученика.

По први пут је успостављена веза између средњих стручних школа и будућих послодаваца. Стотине средњих стручних школа опремљене су савременим средствима за практичну наставу – опрема за прераду млека, пекаре, лабораторије за медицинске и пољопривредне школе, пољопривредна механизација, итд.

 

УКУПНО

ИПА 1 и ИПА 2 и Секторска буџетска подршка

€96.8 МИЛИОНА

 

 

 

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.