Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao organ državne uprave nadležan za naučnoistraživačku delatnost i utvrđivanje i realizaciju inovacione politike, podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredi, kao i razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji, u skladu sa Planom rada Vlade za 2021. godinu otpočelo je sa izradom novog Zakona o inovacionoj delatnosti. Ovim zakonom predviđa se unapređenje postojećeg inovacionog sistema i rada Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije.

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine, sa motom „Moć znanja”, kao svoj opšti cilj predviđa da naučno-tehnološki i inovacioni sistem doprinosi ubrzanom razvoju Republike Srbije kroz unapređenje kvaliteta i efikasnosti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i dalje integracije u Evropski istraživački prostor, čime pomaže dostizanje standarda razvijenih ekonomija. Kao poseban cilj Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine, sa motom „Moć znanja” ističe se negovanje vrhunskog kvaliteta nauke i tehnološkog razvoja i jačanje konkurentnosti privrede što se postiže i kroz podršku povećanju kvaliteta tehnološkog razvoja. Strategija predviđa unapređenje zakonskog okvira.

Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđena je potreba za jačanjem ekonomije bazirane na inovativnosti, koja podržava razvoj visoko-tehnoloških kompanija kroz unapređenje administrativnog okvira, jačanje naučnoistraživačke infrastrukture i infrastrukture za podršku inovacijama. Postojeći zakonski okvir u Republici Srbiji potrebno je prilagoditi dinamičnim globalnim promenama u okviru inovacionog sektora, što se odnosi na stvaranje okvira za nove finansijske modele, kao i na prilagođavanje postojećeg sistema novim oblicima infrastrukturne podrške.