ПРОСВЕТА

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

У Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Oдељење за области предшколског и основног образовања и васпитања;
 2. Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању.

Члан 5.

У Одељењу за области предшколског и основног образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: праћење стања и покретање иницијативе за решавање питања, учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање области предшколског и основног образовања и васпитања; припрему, организацију и спровођење завршног испита за ученике основних школа; израду анализа, студија, елабората и извештаја из области предшколског и основног образовања и васпитања; припрему критеријума за мрежу предшколских установа и основних школа;припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга Одељења; израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству и праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству; израду акта којим се уређује календар образовно- васпитног рада основног образовања и васпитања и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за нивое и врсте образовања из делокруга Одељења; стручну обраду предмета и представки из области предшколског и основног образовања и васпитања; координцију, планирање, развој, спровођење и праћење активности у области социјалне инклузије и активности којима се ојачава системска заштита од насиља и дискриминације у образовно-васпитним установама; праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања; израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава; координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одељења; сарадњу са установама, надлежним органима и институцијама и другим организацијама од значаја за питања из делокруга Одељења; ажурирање електронске документације и базе података, као иприпрема информација из надлежности Одељења за постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 6.

У Одељењу за области предшколског и основног образовања и васпитања образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за послове предшколског васпитања и образовања;
 2. Одсек за послове основног образовања и васпитања
 3. Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације

Члан 7.

У Групи за послове предшколског васпитања и образовања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области предшколског васпитања и образовања; праћење територијалне покривености предшколским установама и обухвата деце; израду критеријума за мрежу предшколских установа; пружање подршке и праћење реализације пројеката у делатности предшколског васпитања и образовања у циљу повећања обухвата деце и ширења програмске понуде; сарадњу са установама, школским управама, стручним удружењима, универзитетима, заводима, органима локалне самоуправе и појединцима у праћењу стања и покретању иницијатива за решавање питања у овој области; припрему мишљења, извештаја и стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 8.

У Одсеку за послове основног образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области основног образовања и васпитања; праћење остваривања и развоја основног образовања и васпитања, покретање иницијатива, учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање стања у овој области; припрему, организацију и спровођење завршног испита и израда анализа о реализацији, резултатима и унапређивању завршног испита; израду критеријума за мрежу основних школа; израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству и праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству; израду акта којим се уређује календар образовно-васпитног рада основног образовања и васпитања; припрему програма такмичења ученика основних школа и организацију и праћење такмичења и смотри ученика основних школа; праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања; израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава; сарадњу са образовно-васпитним установама, надлежним органима и институцијама и другим организацијама од значаја за питања из делокруга Одсека; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 9.

У Групи за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације обављаjу се послови који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области образовања националних мањина и осетљивих група; пружање стручне подршке у изради стратегија, прописа и у координацији мера у овим областима; пружање подршке деци, породицама, запосленима, образовно-васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација иницијатива, програма и пројеката са саветима националних мањина у обављању послова везаних за поштовање људских и мањинских права у области образовања, као и другим ресорима који се баве социјалном инклузијом и заштитом од насиља и дискриминације (социјална политика, здравље, омладина и спорт, државна управа и локална самоуправа), релевантним установама, независним телима и институцијама (домаћим и међународним), невладиним организацијама; координација активности на пословима припреме докумената, приручника, образаца, брошура и конкурса у наведеним областима; праћење и извештавање о спровођењу националних и међудржавних програма из области родне равноправности; предлагање поступака за усавршавање образовања на језицима националних мањина; координација пројеката из ових области у које је укључено Министарство; развој система редовног праћења и извештавања; подршку унапређивању капацитета школских управа за пружање подршке установама; учешће у информисању јавности/медија и стручњака у овој области и реализација осталих активности у складу са приоритетима и потребама Министарства и образовно-васпитних установа и обавља и друге послове у овој области у складу са законом.

Члан 10.

У Групи за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитањуобављају се послови који се односе на: припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; стручну обраду решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; успостављање и ажурирање регистра предшколских установа и основних школа; припрему аката за Владу о критеријумима за мрежу основних школа и предшколских установа; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих;
 2. Група за образовање одраслих;
 3. Група за средње стручно образовање и васпитање и
 4. Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање.

Члан 13.

У Групи за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих обављају се послови који се односе на: праћење примене прописа у области средњег образовања и васпитања и образовања одрaслих; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; праћење, развој и унапређивање правног система у области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; израду решења о поступку верификације, поступцима избора и разрешења директора средњих школа, увођење привремених мера; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; припрему аката за Владу о мрежи средњих школа; израду нацрта и предлога закона из области средњег образовања и образовања одраслих; спровођењу јавне расправе на преднацрте закона из делокруга средњег образовања и прибављених мишљења на нацрте закона и обраду амандмана народних посланика на предлоге закона; припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости  прописа из области средњег и образовања одраслих; координацији рада радних група за израду закона и подзаконских аката; припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости прописа из области средњег и образовања и образовања одраслих; припреми мишљења и израђује информација о примени прописа из области средњег образовања и образовања одраслих; обједињавању ставова са осталим организационим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацрте закона државних органа и других овлашћених предлагача који се Министарству достављају на мишљење; припрему одговора на питања народних посланика, грађана и државних органа; смотри, такмичења, доделе Светосавске награде и сл.; координацију послова Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за уџбенике и наставна средства за потребе рада Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; поступање по представкама препорукама Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Члан 14.

У Групи за образовање одраслих обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области образовања одраслих и доживотног учења; планирање, праћење и развој обуке, оспособљавања и усавршавања одраслих и доживотног учења; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава за образовање одраслих; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у праћењу остваривања и развоја образовања одраслих и доживотног учења; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 15.

У Групи за средње стручно образовање и васпитање обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег стручног образовања и васпитања; планирање, праћење и развој стручног образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика и образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, организацију и спровођење уписа ученика у средње школе; израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике; учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама у овој области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки у овој области и друге послове у складу са законом.

 Члан 16.

У Групи за средње опште и уметничко образовање  и васпитање обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег општег и уметничког образовања и васпитања; планирање, праћење и развој општег и уметничког образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика,  образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки из ових области и друге послове у складу са законом.

Сектор за високо образовање

У Сектору за високо образовање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за развој високог образовања,
 2. Одсек за признавање страних школских исправа и послове ENIC/NARIC центра,
 3. Одсек за послове високог образовања,
 4. 4. Група за аналитичке послове и
 5. 5. Група за национални оквир квалификација,

Члан 27.

У Групи за развој високог образовања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката у овој области, израду анализа, елабората, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области; укључивање Србије у међународне институције и удружења; предлагање мерa везане за увођење страних језика у образовни систем, као и развијање двојезичности у школама; праћење и координирање активности које се односе на правилан и ефикасан рад Националног савета за високо образовање, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих; координирање активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење свих стратегија у образовању; координирање активности са заводима и предлагање мере за унапређивање квалитета ефикасности образовања и квалитета националних испита; предузимање мера по захтевима Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против корупције и предузимање мере ради спровођења препорука Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против корупције у вези послова из ове области; и друге послове у складу са законом. Припрема одлуке министра о стипендистима „Свет у Србији“ и  ,,Србија за Србе из региона” за нову школску годину; прати важење уговора и предлаже њихово продужење; води базу података о активним стипендистима и њиховом напретку на факултетима; припрема финансијског извештаја на годишњем нивоу; израђује интерне налоге на месечном нивоу за исплату; израда индивидуалних потврда у разне сврхе за стипендисте; прати реализацију међународних и међудржавних програма и пројеката у области стипендирања (CEEPUS и други) и друге послове у складу са законом.

Члан 28.

У Одсеку за признавање страних школских исправа и послове ENIC/NARIC центраобављају се послови који се односе на: прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству; спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања; давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству; давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена; упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма; пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање; сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе; израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и друге послове у складу са законом.

Члан 29.

У Одсеку за послове високог образовања обављају се послови који се односе на: израду анализа, елабората и студија за потребе утврђивања стања и спровођења политике у области високог образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области високог образовања и стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; израду стандарда и критеријума за акредитацију установа и студијских програма у овој области, укључујући праћење,  израду анализа, извештаја и студија у вези са акредитацијом, вредновањем квалитета и самовредновањем установа и студијских програма; израду решења о дозволи за рад високошколских установа; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Одсека; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката; предлагање броја студената за упис у високошколске установе; припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике; издавање дозволе за рад високошколских установа; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Одсека за тужилаштво, суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење домаћих и страних прописа и давање предлога у вези са усаглашавањем домаћих и страних стандарда и поступака у овој области; прикупљање и обраду материјала од значаја за упис студената, статус и интересе студената у процесу образовања; праћење реализације уписне политике и израде свих анализа у вези са уписом; припремање и обраду материјала за учествовање на међународним скуповима и извршавање међународних обавеза; сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом; праћење међународних активности у области високог образовања и старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији; поступање по предметима и представкама грађана и установа и давање информација о стеченом високом образовању; успостављање и вођење регистра високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених у високошколским установама, финансијске послове у области високог образовања; поступање по представкама и препорукама Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека и друге послове у складу са законом.

Члан 30.

У Групи за аналитичке послове обављају се послови који се односе на: прикупљање и обраду података и анализу потреба у вези опште, стручне и уметничке матуре; координацију израде и учешће у изради програма опште, стручне и уметничке матуре; стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; праћење страних стандарда и поступака у овој области;  аналитичке послове у областима развоја и праћења дуалног образовања, Националног оквира квалификација, каријерног вођење; израду нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области; припрему предлога за унапређивање постојећег система индикатора за праћење квалитета и ефикасности образовања и припрему мера и активности за унапређивања квалитета и ефикасности образовања; планирање програма и пројеката из средстава ИПА и других донатора/финансијера у вези са унапређивањем праћења и анализе квалитета и ефикасности образовања; сарадњу са заводима из области образовања у креирању нових програма и других иницијатива у области анализе и праћења квалитета и ефикасности образовања и квалитета националних испита; имплементацију стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење квалитета националних испита и сарадња са универзитетима и научним институцијама и Републичким заводом за статистику у спровођењу истраживања о квалитету националних испита и прикупљањању података за систематско праћење квалитета, праведности и ефикасности образовања; одговоре суду по тужби у управном спору и израда информације из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку и поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из ове области; и друге послове у складу са законом.

Члан 31.

У Групи за национални оквир квалификација обављају се послови који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација; пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области); координацију рада тима за припрему НОК; координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа; учешће у припреми прописа из ове области; припрему и учешће у пројектима из ове области; промоцију значаја НОК: обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација и друге послове у складу са законом праведности  и  ефикасности  образовања  и  квалитета  националних  испита,  а посебно извештаје релевантних ЕУ агенција  (Eurostat и Eurydice); припрема предлоге мера и активности за унапређивања квалитета, праведности и  ефикасности образовања и квалитета националних испита; спроводи мапирање и евалуацију постојећих  модела  и  пракси  праћења квалитета, праведности  и  ефикасности  образовања и националних испита из других земаља, а посебно из ЕУ земаља; припрема  предлоге мера за унапређење квалитета националних испита; учествује у изради  нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и припрема елаборате, анализе, пројекте,  студије  и друге материјале који служе као стручна основа  за  утврђивање  и  спровођење  политике у овој области;  израђује  предлоге  система индикатора за праћење квалитета и ефикасности  образовања;  обавља  послове у вези са међународним  истраживањима (ПИСА и ТИМСС) и друге послове у складу са законом.

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

У Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Oдељење за инвестиционо – комерцијалне послове
 2. Одељење за послове ученичког и студентског стандарда

Члан 34.

У Одељењу за инвестиционо – комерцијалне послове обављају се послови који се односе на: припрему предлога идеје капиталних пројеката који садрже сврху и циљеве који се желе остварити реализацијом капиталних пројеката као и индикаторе учинка којима се прати остварење постављених циљева, процена трошкова и могући изворе финансирања; припрему предлога за обезбеђење потребних финансијских средстава за реализацију инвестиционих пројеката; припрему Извештаја о спремности инвестиционог пројекта, извештаја о напретку реализације инвестиционих пројеката и завршних Извештаја о реализацији инвестиционих пројеката; праћење, координацију и контролу реализације инвестиционих пројеката; контролу усклађености Плана реализације инвестиционих пројеката у односу на одобрена буџетска средства; израду периодичних извештаја о реализацији инвестиционих пројеката; координацију и сарадњу са представницима локалне самоуправе, корисницима и другим министарствима; праћење и координацију послова везаних за пројекте који су финансирани из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана; учешће у изради Финансијског плана; координацију при изради Плана јавних набавки; прикупљање и достављање података везаних за процену финансијских ефеката инвестиционих пројеката; учешће у изради стратегија, студија и других правних аката везаних за инвестиционе пројекте; сарадњу са другим унутрашњим јединицама Министарства у изради правилника и општих аката и друге послове у складу са законом.

Члан 35.

У Одељењу за инвестиционо – комерцијалне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката
 2. Група за јавне набавке.

Члан 36.

У Одсеку за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката обављају се послови који се односе на: припрему Споразума о уређењу међусобних односа, права и обавеза два или више учесника у реализацији инвестиционог пројекта; припрему предлога и прикупљање инвестиционе документације потребне за реализацију инвестиционих пројеката; прикупљање и анализа података добијених од крајњег корисника, израду Извештаја о спремности инвестиционог пројекта  ради припреме предлога за реализацију инвестиционог пројекта; провера спремности инвестиционог пројекта за реализацију; израду Плана реализације инвестиционих пројеката на основу Извештаја о спремности и опредељених буџетских средстава; координацију са надзорним органом у циљу реализације инвестиционог пројекта; контролу и обраду пратеће документације достављене за плаћање, а у вези са реализацијом инвестиционих пројеката; израду дописа, извештаја, евиденција  и анализа и других аката из надлежности Одсека; праћење и реализацију послова везаних за завршетак инвестиционих пројеката; коонтролу и координацију са Јединицама за управљање пројектима финансираних из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана; праћење и реализацију послова везаних за област урбанизма; учешће у припреми и спровођењу поступака јавних набавки који се односе на инвестиционе пројекте; прикупљање, евиденцију, обраду и унос података везаних за инвестиционе пројекте у јединствену информациону базу Министарства као и друге послове у складу са законом.

Члан 37.

У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: прикупљање и припрема података за израду Плана јавних набавки; израда плана јавних набавки; контрола исправности докумената везаних за поступке јавних набавки и  процедуре набавке; израда појединачних Аката у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавне набавке; учествовање у поступцима везаним за јавних набавки; израда свих врста извештаја везаних за реализацију јавних набавки; учествовање у изради Упутстава, Правилника и других Аката Министарства; електронско праћење и реализација јавних набавки; студијско-аналитички послови из ове области и друге послове у складу са Законом

Члан 38.

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на:

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања у области ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду закона и других прописа и аката из области ученичког и студентског стандарда из надлежности Министарства;

–    израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда;

–    утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда;

–    кредитирање и стипендирање ученика и студената;

–    праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда;

–    обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; –     увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 39.

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за ученички и студентски стандард
 2. Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

Члан 40.

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Члан 41.

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије обављају се послови који се односе на: реализацију Програма индивидуалне помоћи ученицима и Програма индивидуалне помоћи студентима, којима се спроводи поступак остваривања права на стипендије и кредите ученика и студената и стипендије изузетно надарених ученика и студената; утврђивање износа и исплату стипендија ученика и студената; припрему и израду решења, одлука, уговора, закључака и других појединачних правних аката из ове области; припрему материјала и сарадњу са Институтом за психологију ради обављања стандардизованог теста за изузетно надарене ученике и студенте; припрему и потписивање Уговора с добитницима стипендија за изузетно надарене ученике и студенте; стручну обраду предмета и представки из области стипендирања и кредитирања ученика и студената; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

Контактирајте нас

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.