Učenički i studentski standard i investicije

 

          Aktuelno:

Obaveštenje za nadarene učenike i studente

Učenici i studenti koji konkurišu za stipendije za izuzetno nadarene, prijavljuju se on-line, preko linka, koji je postavljen na internet stranici Ministarstva.Elemente za logovanje kandidati će dobiti u obliku SMS poruke, klikom na link http://fakultet.totalassessment.net/prijava.

Kada se prvi put logujete na link za prijavu potrebno je da kliknete na link  „Zahtev za slanje PIN koda“, koji Vas preusmerava na stranicu gde nakon unosa broja telefona kliknete taster „Pošalji mi PIN“. Sistem generiše PIN kod i šalje Vam ga na uneti broj mobilnog telefona. Može se desiti da poruka sa PIN kodom, zbog opterećenja sistema kasni par minuta, zato se mole kandidati da budu strpljivi i ne klikću više puta na dugme „Pošalji mi PIN“.

Jedan kandidat može prijaviti jedan broj mobilnog telefona, a ako broj već postoji u sistemu aplikacija ga neće prihvatiti- dakle, svaki kandidat mora imati svoj jedinstveni kontakt telefon.

Vrlo je važno da kandidati za stipendije pažljivo prate uputstva i prilože sve tražene potvrde. Dozvoljeni formati dokumenata za unos su jpg i pdf. Maksimalna veličina pojedinačnog dokumenta je 3.5Mb.

UČENICI SREDNjIH ŠKOLA

Potrebna dokumenta za učenike(prirodni, društveni i umetnički teorijski smer):

 1. Svedočanstva za sve do sada završene razrede srednje škole (primer ako je učenik upisao ove školske godine 3. razred prilaže svedočanstva za prvi i drugi razred,
 2. Uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju– overava srednja škola u koju je učenik upisan, i
 3. Nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima (za svaku nagradu prilaže odgovarajući dokument – primer ako učenik ima 3 prva mesta na republičkim takmičenjima onda u polju „Broj osvojenih prvih mesta na republičkom takmičenju: upiše broj 3, automatski mu se otvaraju 3 tastera

„Dodaj fajl kao dokaz“ za unos dokumenata kojima potvrđuje uneti broj nagrada).

Potrebna dokumenta za učenike (umetnički smer):

 1. Svedočanstva za sve do sada završene razrede srednje škole (primer ako je učenik upisao ove školske godine 3. razred prilaže svedočanstva za prvi i drugi razred),
 2. Uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju overava srednja škola u koju je učenik upisan, i
 3. Biografija i 5 najznačajnih diploma.

 STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Potrebna dokumenta zastudente osnovnih akademskih studija (umetnički fakulteti – umetnički smer):

 1. Biografija i 10 najznačajnih diploma,
 2. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija– overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa, i
 3. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini).

Potrebna dokumenta zastudente osnovnih akademskih studija (ostali smerovi u koje spada i umetničko teorijskismer sa umetničkih fakulteta):

 1. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija– overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa,  i
 2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini).

STUDENTI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Potrebna dokumenta za studente master akademskih studija (umetnički fakulteti – umetnički smer):

 1. Uverenje o završenim osnovnim studijama,
 2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini),
 3. Biografija i 10 najznačajnih diploma,
 4. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija– overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa, i
 5. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini) i
 6. Izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa, kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu;

Potrebna dokumenta za studentemaster studija (ostali fakulteti i smerovi u koje spada i umetničko teorijskismer sa umetničkih fakulteta):

 1. Uverenje o završenim osnovnim studijama;
 2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
 3. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija- overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa, i
 4. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini) i
 5. Izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa, kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu;

STUDENTI DOKTORSKIH STUDIJA

Potrebna dokumenta za studente doktorskih studija (umetnički fakulteti – umetnički smer):

 1. Uverenje o završenim osnovnim akademskim i master studijama;
 2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini),
 3. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini),
 4. Biografija i 10 najznačajnih diploma,
 5. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija– overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa, i
 6. Izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa, kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu.

Potrebna dokumenta zastudente doktorskih studija (ostali fakulteti i smerovi u koje spada i umetničko teorijskismer sa umetničkih fakulteta):

 1. Uverenje o završenim osnovnim akademskim i master studijama;
 2. Ako ste u toku osnovnih studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
 3. Ako ste u toku master studija gubili godinu (dokaz sa fakulteta o zamrznutoj godini);
 4. Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija– overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa, i
 5. Izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa, kojom se potvrđuje da nije u radnom odnosu.

Link će biti aktivan do kraja konkursnog perioda 31.oktobra 2021. u 24.00. U tom  periodu kandidati mogu više puta ulaziti u aplikaciju za prijavu (logovanje sa brojem telefona i PIN kodom dobijenim u SMS-u) i dodavati potvrde i ostala dokumenta.Svaki put kad se kandidat ponovno loguje i unese neki novi dokument potrebno je da klikne na taster „Snimi“.

Kada kandidat unese sve potrebne podatke i dokumenta potrebna za prijavu klikne na taster „Predaj prijavu“, na imejl adresu koju je kandidat uneo u svojoj prijavi će mu stići imejl poruka sa linkom  čijim pokretanjem(klikom na poslati link) završava prijavu i dobija poruku“Uspešno ste se prijavili za konkurs za izuzetno nadarene učenike i studente Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „.

Kada Ministarstvo pregleda prijavu i proveri sve unete podatke da li ispunjavaju uslove konkursa kandidatu se na imejl adresu šalje poruka o statusu njegove prijave (prihvaćena  ili odbijena prijava).

Obaveštavaju se učenici i studenti koji su se prijavili na konkurs za stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente, da će se ove školske godine testiranje obaviti on-line (od kuće). Testiranje kandidata će biti 14.11.2021. pa Vas molimo da na vreme uskladite vaše obaveze. Svaki kandidat biće naknadno obavešten o tačnom terminu početka testiranja (dobiće poruku na adresu elektronske pošte i SMS poruku na broj mobilnog telefona – koji su unešeni u prijavu za stipendiju) sa linkom preko koga kandidat pristupa testiranju. Na testiranje će biti pozvani svi kadidati čija je prijava ispravna i  prihvaćena od strane Ministarstva. Sačuvajte vaše PIN kodove koje budete dobili kod unosa i registracije prijave jer bez njih nećete moći pristupiti testiranju.

Jako je važno da kandidati rade samostalno, pažljivo prateći uputstva.

Organizator testiranja ima pravo izvršiti proveru rezultata tako što će određeni broj kandidata pozvati na ponovno testiranje u kontrolisanim uslovima.

Za dodatne informacije vezane za potrebna dokumenta, uslove i verifikaciju prijave obratite se naimejl:studenti@mpn.gov.rsili na telefon broj 011/2403- 547,  ponedeljak – petak, u periodu od 10-12 časova.

U slučaju tehničkih problema sa unosom prijave kontaktirajte tehničku podršku na:

talenti@totalassessment.rs ili na telefon broj 065/4647957, ponedeljak – petak, u periodu od 09 -15 časova.

Napomena:

Učenici i studenti koji nastavljaju sa korišćenjem stipendije za školsku 2021/2022. godinu ne prijavljuju se na konkurs. Prijave za nastavak korišćenja stipendije su poslate na kućnu adresu.

 • Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa  od opšteg interesa za studente u 2021. godini

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je javni poziv studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2021. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, odnosno kulturno-obrazovnih-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i  organizovanje odmora i oporavka studenata.

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa  na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom je 31. mart 2021. godine.

Preuzmite:

 • INFORMACIJA: Pozivaju se predsednici studentskih udruženja (ili ovlašćena lica – poneti potpisano ovlašćenje), koja su prema Konačnoj Listi vrednovanja ostvarila pravo na dotaciju iz budžeta RS, na potpisivanje ugovora, u periodu od 30.6. do 2.07.2021.godine, na adresi: Zahumska 14, Beograd. Potrebno je da  predstavnik studentskog udruženja ponese dokument identifikacije i pečat Udruženja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za stipendije namenjene studentima koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja.

Stipendija se odnosi na školsku 2020/2021. godinu.

Rok za prigovore na Preliminarnu rang listu je 17. februar 2021. godine, a žalbe se šalju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučenom poštom ili neposedno preko pisarnice.

Adresa za slanje prigovora je: Ministarstvo provete, nauke i tehnološkog razvoja – Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije, sa napomenom – “Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za školsku 2020/21. godinu”, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Nakon isteka roka namenjenog za prigovore, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će utvrditi konačnu rang listu o dodeli stipendija za studente visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja.


Obaveštavamo  učenike i studente dobitnike stipendije za školsku 2020/21. godinu, da model ugovora o stipendiji za izuzetno nadarene učenike i studente mogu preuzeti OVDE.

Dva primerka potpisanog i popunjenog ugovora, dobitnik stipendije, podnosi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina 22-26 Beograd, s naznakom – Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima za školsku 2020/21. godinu, do 31. januara 2021. godine.

Posle overe ugovora od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dobitnicima stipendije će biti vraćen jedan primerak ugovora.

Učenici i studenti, stari korisnici, koji nastavljaju sa primanjem stipendije, ne treba da potpisuju ugovor o stipendiji.

Napominjemo, da učenici i studenti koji su stekli uslov za nastavak korišćenja stipendije za izuzetno nadarene ili su ove godine dobili stipendiju, a konkurisali su i dobili stipendiju ili drugi sličan oblik davanja iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, biće automatski isključeni sa niže stipendije.


NAPOMENA: Studenti kandidati, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, mogu proveriti da li su na konačnoj rang listi upisivanjem matičnog broja u određeno polje.


NAPOMENA: Studenti kandidati, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, mogu proveriti da li su na konačnoj rang listi upisivanjem matičnog broja u određeno polje.


NAPOMENA: Boldovani kandidati su predloženi za stipendiju čiji odabir vrše predloženi profesori sa Univerziteta umetnosti.


NAPOMENA: Pristupom linku https://talentnet.rs/,  svaki student može pristupiti sopstvenim podacima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


NAPOMENA: Boldovani kandidati su predloženi za stipendiju čiji odabir vrše predloženi profesori sa Univerziteta umetnosti.


NAPOMENA: Pristupom linku  https://talentnet.rs/,  svaki student može pristupiti sopstvenim podacima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


 • Predlog rang lista kandidata za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente, za školsku 2020/21. godine
 • INFORMACIJA ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTEPrigovori na Predlog rang liste o dodeli učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji za školsku 2020//2021. mogu se dostaviti u roku od tri dana od dana isticanja Predloga rang liste na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, (do 26.12.2020. godine) navedenom ministarstvu preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice na sledeću adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije, sa napomenom ,, Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.Molimo sve predložene kanidate koji nemaju otvoren račun u UNIKREDIT BANCI DA IH OTVORE.Komisija ministarstva će po isteku roka za prigovore utvrditi konačnu rang listu o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente i objaviti na sajtu.Broj stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente, utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu republike Srbije za odgovarajuću školsku godinu.Ove školske godine, Ministarstvo je odobrilo i dodelilo 1205 studentskih stipendija ( 795 redovni studenti koji nastavljaju primanje stipendije, 62 doktoranta, 321 novih stipendista  i 27 studenata -umetnika).Takođe, odobreno je  262 stipendije za nadarene učenike ( 176 učenika koji nastavljaju da primaju stipendiju, 71 novi korisnik i 15 učenika umetnika).Stipendije se isplaćuju u 12 mesečnih rata i iznose: 15.000 dinara za učenike, 24.000 dinara za studente osnovnih i master studija i 30.000 dinara za studente doktorskih studija

 •   Konačna lista  kandidata za učeničke stipendije za školsku 2020/21. godinu

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs

 


 • Konačna lista kandidata za učeničke kredite za školsku 2020/21. godinu

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs


KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIH U SREDNjE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 Preliminarni rezultati Konkursa

 Informacija:

Učenik ima pravo da uloži dokumentovani prigovor na Predlog rang liste, u roku od osam (8)dana od dana objkavljivanja, odnosno do 2. decembra 2020.godine. Prigovor se šalje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja –  Zahumska 14, II sprat, kancelarija 210 – Komisiji za izbor stipendija učenicima romske nacionalnosti.

Ukoliko je dokumentacija nepotpuna, kandidatu se ostavlja mogućnost da, na navedenu adresu, dostavi dokument koji nedostaje i time dobija priliku da se rangira sa ostalim učenicima koji su konkurisali. Uz naznaku : NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, stoji šifra koja označava dokument koji nedostaje: 02 – Obrazac br.2, 03 – Lična karta, 05 – Ugovori i 07-nedostaje više dokumenata.

Po razmatranju prigovora, Komisija će utvrditi Konačnu rang listu za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti.

Informacija:
Učenici koju imaju status:  „odobrena stipendija“, treba  u najkraćem mogućem roku da otvore učeničke račune u UniCredit  banci
i dostave brojeve računa putem mejla:   ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs
Učenici kojima je odobrena stipendija mogu da izraze zainteresovanost za mentorsku podrsku, popunjavanjem i dostavljanjem obrasca – mentorska podrska,
iz priloga, putem mejla:  serbiakfw@romaeducationfund.org


 • KONKURS  ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU STUDENATA  ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • Tekst konkursa

 • JAVNI KONKURS ZA DODELU DOTACIJA  STUDENTSKIM UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2020. GODINI (datum objave : 27.5.2020.godine; rok za prijavljivanje od 28.5. do 11.6.2020.godine)

 • Konkurs za dodelu učeničkih kredita i stipendija za školsku 2020/21. godinu
 • Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija za školsku 2020/21. godinu
 • Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim za školsku 2020/21. godinu

 


 • Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima koji se obrazuju za nedostajuća zanimanja za školsku 2020/21. godinu

 • KONKURS  ZA PRIJEM UČENIKA  SREDNjIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU UČENIKA  ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Tekst konkursa


 • JAVNI KONKURS ZA DODELU DOTACIJA  STUDENTSKIM UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2020. GODINI (datum objave : 27.5.2020.godine; rok za prijavljivanje od 28.5. do 11.6.2020.godine)

 

Grupa za učenički i studentski standard

U Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Kontakt osoba: Dragana Radojičić, rukovodilac grupe 

Mejl: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Kontakt telefon: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

U Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije realizuju se mnogobrojne aktivnosti u skladu sa dva Programa propisana Zakonom (Program individualna pomoć učenicima i Program individualna pomoć studentima), a kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata.

Sve programske aktivnosti sprovode se raspisivanjem Konkursa. Konkurs se objavljuje na sajtu Ministarstva, čime su dostupni najširoj javnosti. Rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za ostvarivanje Programa, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje Konkursa sadržani su u objavljenim Konkursima za svaku od programskih aktivnosti.

U Grupi obavljaju se i poslovi koji se odnose na: utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata, pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt osoba:  Miroslav Lukić, rukovodilac grupe 

 • Telefonske konsultacije mogu se  dobiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova, na brojeve : 011/ 2403-547 i  011/3806-914.
 • Prijem stranaka: utorkom i četvrtkom  od  12 do 14 časova.
 • Mejl ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs
ODELjENjE ZA POSLOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

U Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora i praćenje i  stručna obrada akata iz ovih oblasti koje donosi Vlada; praćenje  postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći državnim službenicima u Odeljenju u postupanju po predmetima i predstavkama građana i ustanova; saradnju sa ustanovama učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći direktorima, sekretarima i zaposlenima u ustanovama; izradu predloga godišnjeg finansijskog plana u saradnji sa Sektorom za finansije i praćenje izvršenje budžeta za oblast učeničkog i studentskog standarda i učeničkih i studentskih kredita i stipendija; praćenje i realizaciju redovne delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda i ostvarivanje sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda i izradu izveštaja; praćenje i  ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka i informacije iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i izradu izveštaja; saradnju sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata, organima i organizacijama, inspekcijskim organima u ovoj oblasti, Prosvetnim pregledom, ministarstvom nadležnim za poslove finansija i drugim organima i ustanovama;

Kontakt osoba: Marina Hasanović, načelnik odeljenja

Mejl: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Telefoni: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

KONTAKT TELEFONI:

011/2403-036
011/2403-320
Zahumska 14

 

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.