Високо образовање

Сектор високо образовање
У овом Одсеку, образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра – прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству; спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања; давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству; давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена; провера веродостојности страних и домаћих школских исправа; упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма; пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање; сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе; израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и друге послове у складу са законом

2. Одсек за развој високог образовања – израду анализа, елабората и студија за потребе утврђивања стања и спровођења политике у области високог образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области високог образовања и стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; израду решења о дозволи за рад високошколских установа; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Одсека; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката; предлагање броја студената за упис у високошколске установе; припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике; издавање дозволе за рад високошколских установа; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Одсека за тужилаштво, суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; стручну обраду предмета и представки из ове области; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење домаћих и страних прописа и давање предлога у вези са усаглашавањем домаћих и страних стандарда и поступака у овој области; прикупљање и обраду материјала од значаја за упис студената, статус и интересе студената у процесу образовања; праћење реализације уписне политике и израде свих анализа у вези са уписом; припремање и обраду материјала за учествовање на међународним скуповима и извршавање међународних обавеза; сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом; стручне, информатичке и административно-техничке послове за Национални савет за високо образовање, Комисију за акредитацију и проверу квалитета и друга радна тела; праћење међународних активности у области високог образовања и старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији; поступање по предметима и представкама грађана и установа и давање информација о стеченом високом образовању; успостављање и вођење регистра високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених у високошколским установама, финансијске послове у области високог образовања; поступање по представкама и препорукама Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека и друге послове у складу са законом

3. Група за аналитичке послове, праћење и развој матуре – прикупљање и обраду података и анализу потреба у вези опште, стручне и уметничке матуре; координацију израде и учешће у изради програма опште, стручне и уметничке матуре; стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; праћење страних стандарда и поступака у овој области и друге послове у складу са законом

4. Група за развој информационог система –  пројектовање, успостављање, одржавање и ажурирање базе података о систему образовања и науке; прикупљање података и израду статистичких анализа из ових области; организацију, контролу рада, усаглашавање и одржавање информационог система Министарства; координацију информационог система између Министарства, школских управа и установа, научноистраживачких организација, као и између Министарства и других органа државне управе и друге послове у складу са законом

5. Група за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању – праћење и aнализу функционисање система образовања националних мањина и осетљивих друштвених група; сарадњу са другим државним органима, унутрашњим јединицама министарства и саветима националних мањина у обављању послова везаних за поштовање људских и мањинских права у области образовања; координацију активности на пословима припреме докумената, приручника, образаца, брошура и конкурса у вези са поштовањем људских и мањинских права у области образовања; спровођење препорука добијених на основу експертског мишљења Саветодавног комитета Савета Европе у вези са Европском повељом о заштити регионалних и мањинских језика; спровођење препорука ОЕБС Комесара за питања националних мањина из Хага у вези са правом на образовање националних мањина; праћење и извештавање о спровођењу националних и међудржавних програма из области родне равноправности; предлагање поступака за усавршавање образовања на језицима националних мањина; извештавање о резултатима подршке образовању азиланата, миграната, жртава трговине људима и интерно расељених лица за потребе међународних организација; учешће у изради подзаконских аката којима се уређују посебни услови под којима се укључују и образују припадници националних мањина (врста стручне спреме, нормативна акта, школски програми, услови уписа и напредовања итд.); предлагање поступака за усавршавање образовања азиланата, миграната, жртава трговине људима и интерно расељених лица за потребе међународних организација; сарадњу са заводима и саветима националних мањина и покрајинским органима у припреми наставних програма, уџбеника и приручника за децу и ученике припаднике националних мањина и друге послове у складу са законом

6. Група за развој наставе, уџбеника и наставних средстава – праћење и анализирање стратегије развоја предшколског, основног и средњег образовања; сарадњу у изради закона и подзаконских аката из области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим документима и у сачињавању извештаја о њиховом остваривању; сарадњу у изради планова и програма образовања по нивоима и врстама; учествовање у припреми подзаконских аката којима се уређују: врста образовања наставника, васпитача и стручних сарадника, школски календар и програм такмичења ученика основних и средњих школа и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за све нивое и врсте образовања, одобравање и употребу уџбеника; вођење регистра одобрених уџбеника и годишњи каталог уџбеника; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење остваривања програма стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара установа, увођења у посао и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника; учешће у поступку вредновања квалитета рада предшколских установа, основних и средњих школа, школа са домом и домова ученика (у даљем тексту: установа); учествовање у припреми плана развоја образовања и васпитања и праћење његовог остваривања; унапређивање рада запослених у образовно- васпитним установама; израду аката из области којом се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и других наставних средстава; израду аката у областима којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству, школског календара и програма такмичења ученика основних и средњих школа и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за све нивое и врсте образовања; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему аката којима се успостављају права и обавезе у међународној сарадњи у области образовања; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласност за одобравање, издавање и употреба уџбеника и других наставних средстава; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; проверу усаглашености cпропозиција стручних друштава са Стручним упутством Министарства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом

7. Група за социјалну инклузију – координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем; пружање стручне подршке у координацији мера мера у овој области на нивоу Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и другим релевантним актерима; пружање подршке деци, породицама, запосленима, образовно- васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација иницијатива, програма и пројеката са другим ресорима који се баве социјалном инклузијом (социјална политика, здравље, омладина и спорт, државна управа и локална самоуправа), релевантним установама, независним телима и институцијама (домаћим и међународним), невладиним организацијама; координација пројеката из ове области у које је укључено Министарство; учешће у информисању јавности/медија и стручњака у овој области и реализација осталих активности у складу са приоритетима и потребама Министарства и образовно-васпитних установа и обавља и друге послове у овој области

8. Група за квалификације – координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација; пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области); координацију рада тима за припрему НОК; координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа; учешће у припреми прописа из ове области; припрему и учешће у пројектима из ове области; промоцију значаја НОК: обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација и друге послове у складу са законом.

Право на високо образовање и упис на студије
Право на високо образовање имају сва лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, у складу са овим законом и законом којим се уређује средње образовање.

Изузетно, под условима одређеним статутом високошколске установе, право на високо образовање има и лице без стеченог средњег образовања које конкурише за упис на студијске програме из уметничких области.

На акредитоване студијске програме које организује високошколска установа могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен овим законом и општим актом и конкурсом самосталне високошколске установе, и то у статусу студента који се финансира из буџета или у статусу студента који се сам финансира.

Конкурс за упис на студије садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета.

Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета, за високошколску установу чији је оснивач Република, доноси Влада, најкасније месец дана пре расписивања конкурса. Влада утврђује и додатни број студената чије се студије финансирају из буџета за реализацију афирмативних мера.

Високошколска установа утврђује критеријуме на основу којих се обавља класификација и избор кандидата за упис на студије и сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на студије првог степена на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури, резултата испита за проверу знања, односно склоности и способности и по потреби на основу успеха на националним и интернационалним такмичењима, у складу са својим општим актом. Под истим условима високошколска установа уписује кандидате који су завршили међународно признату матуру (International Baccalaurate Diploma Programme и др.).

На студије другог и трећег степена кандидат се уписује под условима, на начин и по поступку утврђеном општим актом и конкурсом самосталне високошколске установе.

Врсте, степени и обим студија
Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, уметничких и стручних достигнућа.

На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену и развој стручних знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студије првог степена су: основне академске студије; основне струковне студије; специјалистичке струковне студије.

Студије другог степена су: мастер академске студије; мастер струковне студије; специјалистичке академске студије.

Студије трећег степена су докторске академске студије.

Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова.

Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова.

Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

Специјалистичке академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно завршене мастер академске студије.

Mастер академске студије имају:

1) најмање 60 ЕСПБ бодова, када је претходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова;

2) најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова.

Мастер струковне студије имају најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим првог степена студија од најмање 180 ЕСПБ бодова.

Студијски програми академских студија могу се организовати интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија. Студијски програми академских студија из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија, са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова.

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним академским студијама.

Завршни рад и дисертација

Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни рад.

Студијски програм мастер академских студија и мастер струковних студија садржи обавезу израде завршног рада.

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички пројекат.

Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине и завршеном одговарајућом специјализацијом у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима, у складу са стандардима које утврђује Национални савет.

Високошколска установа на којој се брани докторска дисертација, односно уметнички пројекат дужна је да докторску дисертацију и извештај комисије о оцени докторске дисертације учини доступном јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници установе и у штампаном облику у библиотеци установе, најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије на надлежном органу, као и до одбране дисертације.

Преношење ЕСПБ бодова
Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити преношење ЕСПБ бодова. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова и одговарајућа провера знања прописују се општим актом самосталне високошколске установе, односно споразумом високошколских установа.
Стручно оспособљавање лица са стеченим високим образовањем
Ради стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем за укључивање у радни процес, изводи се кратки програм студија који има јасно дефинисану структуру, сврху и исходе учења и за који се издаје сертификат о завршеном кратком програму студија и стеченим компетенцијама. Кратки програм студија може се изводити у обиму од 30 до 60 ЕСПБ бодова.
Установе које обављају делатност високог образовања
Универзитет је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни и научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања. Универзитет може остваривати све врсте и нивое студија.Високошколска установа има статус универзитета ако остварује академске студијске програме на свим нивоима студија, у оквиру најмање три поља (природно-математичке, друштвено-хуманистичке, медицинске, техничко-технолошке науке и уметност) и три области у оквиру наведених поља Изузетно, универзитет се може основати у пољу уметности, ако има сва три нивоа студија из најмање три области уметности.

Факултет, односно уметничка академија, је високошколска установа, односно високошколска јединица која обавља делатност у саставу универзитета, остварује академске студијске програме и развија научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад у једној или више области,  а може остваривати и струковне студијске програме. У правном промету наступа под називом универзитета у чијем је саставу и под својим називом, у складу са статутом универзитета.

Академија струковних студија је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни, истраживачки, стручни и уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања.  и може остваривати основне струковне студије, специјалистичке струковне мастер струковне студије. Високошколска установа има статус академије струковних студија ако остварује најмање пет акредитованих студијских програма струковних студија из најмање два поља.

Висока школа је самостална високошколска установа која остварује основне академске, мастер академске и  специјалистичке академске студије из једне или више области.

Висока школа струковних студија је самостална високошколска установа која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из једне или више области.

Дозвола за рад и акредитација високошколске установе и студијских програма
Високошколска установа може почети са радом по добијању дозволе за рад, коју на захтев високошколске установе издаје министарство надлежно за послове високог образовања, а за високошколске установе које обављају делатност на територији Аутономне покрајине Војводина, надлежни покрајински орган.

У поступку издавања  дозволе за рад Национално акредитационо тело спроводи почетну акредитацију и утврђује да ли високошколска установа и студијски програм испуњавају прописане стандарде за почетну акредитацију  у погледу: садржаја, квалитета и обима студијских програма; потребног броја наставног и другог особља с одговарајућим научним, уметничким и стручним квалификацијама;  одговарајућег простора и опреме, у складу с бројем студената које високошколска установа намерава да упише и потребним квалитетом студирања.

Национално акредитационо тело сачињава извештај о почетној акредитацији високошколске установе, односно студијског програма и доставља га министарству надлежном за послове високог образовања са препоруком да: изда дозволу за рад високошколској установи, односно да одбије захтев високошколске установе за издавање дозволе за рад.

Решење о одбијању захтева за издавање дозволе за рад коначно је и против њега се може покренути управни спор.

У дозволи за рад наводе се: студијски програми, број студената, број наставника, објекти у којима се обавља делатност, да ли се студијски програм изводи на даљину и максималан број студената који на тај начин може да студира, као и да ли високошколска установа може обављати делатност изван седишта.

Високошколска установа којој је издата дозвола за рад дужна је да поднесе захтев за акредитацију високошколске установе и студијског програма најкасније годину дана од добијања дозволе за рад.

Високошколска установа може вршити упис студената по добијању уверења о акредитацији високошколске установе и студијског програма, а у случају високошколске установе чији оснивач није Република и обезбеђеног оснивачког капитала, односно одговарајуће банкарске гаранције прописане законом.

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају прописане стандарде за акредитацију које утврђује Национални савет за високо образовање и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са законом.

Поступак акредитације спроводи се редовно, у року од седам година, а раније на захтев високошколске установе. У поступку акредитације Национално акредитационо тело: издаје уверење о акредитацији високошколске установе, односно студијског програма; доноси решење којим се одбија захтев за акредитацију;

На решење Националног акредитационог тела којим се одбија захтев за акредитацију, високошколска установа, може у року од 15 дана од дана пријема решења уложити жалбу Националном савету преко Националног акредитационог тела.

Решење којим се жалба одбија, односно решење којим Национални савет сам одлучује о акредитацији, коначно је у управном поступку.

Високошколска установа има право да понови захтев за акредитацију по истеку рока од 90 дана од дана доношења коначног решења којим се одбија захтев за акредитацију.

Статус студента и оцењивање
У прву годину студија студент се уписује у статусу  буџетског или у статусу самофинансирајућег студента. Студент  који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са законом.

Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима, а оцена се утврђује на завршном испиту. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10, према скали: од 51 до 60 поена оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена оцена 7 (седам), од 71 до 80 поена оцена 8 (осам), од 81 до 90 поена оцена 9 (девет), од 91 до 100 поена оцена 10 (десет). Оцена 5 није прелазна и не уписује се у индекс.

Број испитних рокова и термини одржавања испитних рокова утврђују се статутом високошколске установе.

Статус студента престаје у случају: исписивања са студија; завршетка студија; неуписивања школске године; кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад; изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом високошколске установе.

Реформа високог образовања
Поштовани,

На овој интернет страници моћи ћете да пронађете све важне информације у вези са реформом високог образовања и изради новог закона о високом образовању у циљу унапређивања квалитета високог образовања како би оно у правом смислу и у пуној мери било покретачка снага у процесу трансформације нашег друштва.

Делатност високог образовања је од посебног значаја за Републику Србију и део је европског образовног и научног простора. Мисија високог образовања јесте да кроз организоване студије и истраживања непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се омогућава, у првом реду, социјални, културни, економски и други напредак наше земље и њених грађана, у стално променљивим околностима живота и развоја.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће се трудити да обезбеди све могуће податке потребне да би се анализирало тренутно стање и како бисмо изменом правног оквира добили реформисано високо образовање у складу са Стратегијом развоја образовања до 2020. године.

КОНТАКТ:

011/363-1386 Немањина 22-26
 011/3615-037 IV спрат, Б крило,
  канцеларија број 7

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.