Visoko obrazovanje

Sektor visoko obrazovanje
U ovom Odseku, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za priznavanje i proveru verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra – prikupljanje i pružanje informacija u postupku priznavanja javnih isprava stečenih u inostranstvu; sprovođenje postupka vrednovanja stranog studijskog programa radi zapošljavanja; davanje informacija o samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i sistemu obrazovanja, radi priznavanja domaće visokoškolske isprave u inostranstvu; davanje informacija o sistemu obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena strana visokoškolska isprava, uslova upisa, kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena; provera verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava; upoređivanje domaćeg i stranog sistema obrazovanja, trajanja obrazovanja i nastavnog plana i programa; pružanje pomoći u radu komisije koju obrazuje ministar za davanje stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa; po potrebi učestvuje u radu stručne komisije za utvrđivanje činjenica od značaja za odlučivanje; sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova u prikupljanju podataka potrebnih u postupku priznavanja strane školske isprave; izrađuje rešenje o priznavanju strane školske isprave; vodi evidenciju o sprovedenim postupcima priznavanja i druge poslove u skladu sa zakonom

2. Odsek za razvoj visokog obrazovanja – izradu analiza, elaborata i studija za potrebe utvrđivanja stanja i sprovođenja politike u oblasti visokog obrazovanja; pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti visokog obrazovanja i stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; izradu rešenja o dozvoli za rad visokoškolskih ustanova; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Odseka; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata; predlaganje broja studenata za upis u visokoškolske ustanove; pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike; izdavanje dozvole za rad visokoškolskih ustanova; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Odseka za tužilaštvo, sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje domaćih i stranih propisa i davanje predloga u vezi sa usaglašavanjem domaćih i stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti; prikupljanje i obradu materijala od značaja za upis studenata, status i interese studenata u procesu obrazovanja; praćenje realizacije upisne politike i izrade svih analiza u vezi sa upisom; pripremanje i obradu materijala za učestvovanje na međunarodnim skupovima i izvršavanje međunarodnih obaveza; saradnju sa Konferencijom univerziteta, Konferencijom akademija strukovnih studija i studentskom konferencijom; stručne, informatičke i administrativno-tehničke poslove za Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta i druga radna tela; praćenje međunarodnih aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja i staranje o uključivanju u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropskoj uniji; postupanje po predmetima i predstavkama građana i ustanova i davanje informacija o stečenom visokom obrazovanju; uspostavljanje i vođenje registra visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, finansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja; postupanje po predstavkama i preporukama Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odseka i druge poslove u skladu sa zakonom

3. Grupa za analitičke poslove, praćenje i razvoj mature – prikupljanje i obradu podataka i analizu potreba u vezi opšte, stručne i umetničke mature; koordinaciju izrade i učešće u izradi programa opšte, stručne i umetničke mature; stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; praćenje stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom

4. Grupa za razvoj informacionog sistema –  projektovanje, uspostavljanje, održavanje i ažuriranje baze podataka o sistemu obrazovanja i nauke; prikupljanje podataka i izradu statističkih analiza iz ovih oblasti; organizaciju, kontrolu rada, usaglašavanje i održavanje informacionog sistema Ministarstva; koordinaciju informacionog sistema između Ministarstva, školskih uprava i ustanova, naučnoistraživačkih organizacija, kao i između Ministarstva i drugih organa državne uprave i druge poslove u skladu sa zakonom

5. Grupa za obrazovanje manjina i ljudska i manjinska prava u obrazovanju – praćenje i analizu funkcionisanje sistema obrazovanja nacionalnih manjina i osetljivih društvenih grupa; saradnju sa drugim državnim organima, unutrašnjim jedinicama ministarstva i savetima nacionalnih manjina u obavljanju poslova vezanih za poštovanje ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja; koordinaciju aktivnosti na poslovima pripreme dokumenata, priručnika, obrazaca, brošura i konkursa u vezi sa poštovanjem ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja; sprovođenje preporuka dobijenih na osnovu ekspertskog mišljenja Savetodavnog komiteta Saveta Evrope u vezi sa Evropskom poveljom o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika; sprovođenje preporuka OEBS Komesara za pitanja nacionalnih manjina iz Haga u vezi sa pravom na obrazovanje nacionalnih manjina; praćenje i izveštavanje o sprovođenju nacionalnih i međudržavnih programa iz oblasti rodne ravnopravnosti; predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; izveštavanje o rezultatima podrške obrazovanju azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima i interno raseljenih lica za potrebe međunarodnih organizacija; učešće u izradi podzakonskih akata kojima se uređuju posebni uslovi pod kojima se uključuju i obrazuju pripadnici nacionalnih manjina (vrsta stručne spreme, normativna akta, školski programi, uslovi upisa i napredovanja itd.); predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima i interno raseljenih lica za potrebe međunarodnih organizacija; saradnju sa zavodima i savetima nacionalnih manjina i pokrajinskim organima u pripremi nastavnih programa, udžbenika i priručnika za decu i učenike pripadnike nacionalnih manjina i druge poslove u skladu sa zakonom

6. Grupa za razvoj nastave, udžbenika i nastavnih sredstava – praćenje i analiziranje strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; saradnju u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; učešće u planiranju razvoja obrazovanja i vaspitanja u skladu sa usvojenim međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima i u sačinjavanju izveštaja o njihovom ostvarivanju; saradnju u izradi planova i programa obrazovanja po nivoima i vrstama; učestvovanje u pripremi podzakonskih akata kojima se uređuju: vrsta obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, školski kalendar i program takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za sve nivoe i vrste obrazovanja, odobravanje i upotrebu udžbenika; vođenje registra odobrenih udžbenika i godišnji katalog udžbenika; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje ostvarivanja programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova, uvođenja u posao i sticanja zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; učešće u postupku vrednovanja kvaliteta rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, škola sa domom i domova učenika (u daljem tekstu: ustanova); učestvovanje u pripremi plana razvoja obrazovanja i vaspitanja i praćenje njegovog ostvarivanja; unapređivanje rada zaposlenih u obrazovno- vaspitnim ustanovama; izradu akata iz oblasti kojom se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava; izradu akata u oblastima kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, školskog kalendara i programa takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za sve nivoe i vrste obrazovanja; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; pripremu akata kojima se uspostavljaju prava i obaveze u međunarodnoj saradnji u oblasti obrazovanja; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnost za odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; proveru usaglašenosti cpropozicija stručnih društava sa Stručnim uputstvom Ministarstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom

7. Grupa za socijalnu inkluziju – koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti uključivanja osetljivih grupa u vaspitno-obrazovni sistem; pružanje stručne podrške u koordinaciji mera mera u ovoj oblasti na nivou Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i drugim relevantnim akterima; pružanje podrške deci, porodicama, zaposlenima, obrazovno- vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija inicijativa, programa i projekata sa drugim resorima koji se bave socijalnom inkluzijom (socijalna politika, zdravlje, omladina i sport, državna uprava i lokalna samouprava), relevantnim ustanovama, nezavisnim telima i institucijama (domaćim i međunarodnim), nevladinim organizacijama; koordinacija projekata iz ove oblasti u koje je uključeno Ministarstvo; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka u ovoj oblasti i realizacija ostalih aktivnosti u skladu sa prioritetima i potrebama Ministarstva i obrazovno-vaspitnih ustanova i obavlja i druge poslove u ovoj oblasti

8. Grupa za kvalifikacije – koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti na pripremi integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija; pružanje stručne podrške radu različitih socijalnih partnera uključenih u pripremu NOK (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni saveta za visoko obrazovanje, organi državne uprave i institucije iz ove oblasti); koordinaciju rada tima za pripremu NOK; koordinaciju aktivnosti vezanih za uspostavljanje i rad sektorskih veća; učešće u pripremi propisa iz ove oblasti; pripremu i učešće u projektima iz ove oblasti; promociju značaja NOK: obavljanje uloge nacionalne koordinacione tačke za referenciranje NOK ka Evropskom okviru kvalifikacija i druge poslove u skladu sa zakonom.

Pravo na visoko obrazovanje i upis na studije
Pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje.

Izuzetno, pod uslovima određenim statutom visokoškolske ustanove, pravo na visoko obrazovanje ima i lice bez stečenog srednjeg obrazovanja koje konkuriše za upis na studijske programe iz umetničkih oblasti.

Na akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova mogu se upisati kandidati pod uslovima i na način uređen ovim zakonom i opštim aktom i konkursom samostalne visokoškolske ustanove, i to u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili u statusu studenta koji se sam finansira.

Konkurs za upis na studije sadrži: broj studenata za određene studijske programe, uslove za upis, merila za utvrđivanje redosleda kandidata, postupak sprovođenja konkursa, način i rokove za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled, kao i visinu školarine koju plaćaju studenti čije se studiranje ne finansira iz budžeta.

Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta, za visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika, donosi Vlada, najkasnije mesec dana pre raspisivanja konkursa. Vlada utvrđuje i dodatni broj studenata čije se studije finansiraju iz budžeta za realizaciju afirmativnih mera.

Visokoškolska ustanova utvrđuje kriterijume na osnovu kojih se obavlja klasifikacija i izbor kandidata za upis na studije i sačinjava rang listu prijavljenih kandidata za upis na studije prvog stepena na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, uspeha na maturi, rezultata ispita za proveru znanja, odnosno sklonosti i sposobnosti i po potrebi na osnovu uspeha na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, u skladu sa svojim opštim aktom. Pod istim uslovima visokoškolska ustanova upisuje kandidate koji su završili međunarodno priznatu maturu (International Baccalaurate Diploma Programme i dr.).

Na studije drugog i trećeg stepena kandidat se upisuje pod uslovima, na način i po postupku utvrđenom opštim aktom i konkursom samostalne visokoškolske ustanove.

Vrste, stepeni i obim studija
Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, umetničkih i stručnih dostignuća.

Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu i razvoj stručnih znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Studije prvog stepena su: osnovne akademske studije; osnovne strukovne studije; specijalističke strukovne studije.

Studije drugog stepena su: master akademske studije; master strukovne studije; specijalističke akademske studije.

Studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.

Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova.

Osnovne strukovne studije imaju 180 ESPB bodova.

Specijalističke strukovne studije imaju najmanje 60 ESPB bodova.

Specijalističke akademske studije imaju najmanje 60 ESPB bodova kada su prethodno završene master akademske studije.

Master akademske studije imaju:

1) najmanje 60 ESPB bodova, kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESPB bodova;

2) najmanje 120 ESPB bodova kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESPB bodova.

Master strukovne studije imaju najmanje 120 ESPB bodova kada je prethodno ostvaren obim prvog stepena studija od najmanje 180 ESPB bodova.

Studijski programi akademskih studija mogu se organizovati integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija. Studijski programi akademskih studija iz medicinskih nauka mogu se organizovati integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija, sa ukupnim obimom od najviše 360 ESPB bodova.

Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim akademskim studijama.

Završni rad i disertacija

Studijskim programom osnovnih i specijalističkih studija može biti predviđen završni rad.

Studijski program master akademskih studija i master strukovnih studija sadrži obavezu izrade završnog rada.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktorata umetnosti koji je umetnički projekat.

Izuzetno, doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom odgovarajućom specijalizacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, na osnovu odbranjene disertacije zasnovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima, u skladu sa standardima koje utvrđuje Nacionalni savet.

Visokoškolska ustanova na kojoj se brani doktorska disertacija, odnosno umetnički projekat dužna je da doktorsku disertaciju i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije učini dostupnom javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na nadležnom organu, kao i do odbrane disertacije.

Prenošenje ESPB bodova
Između različitih studijskih programa, u okviru istog stepena i vrste studija može se vršiti prenošenje ESPB bodova. Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB bodova i odgovarajuća provera znanja propisuju se opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove, odnosno sporazumom visokoškolskih ustanova.
Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem
Radi stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za uključivanje u radni proces, izvodi se kratki program studija koji ima jasno definisanu strukturu, svrhu i ishode učenja i za koji se izdaje sertifikat o završenom kratkom programu studija i stečenim kompetencijama. Kratki program studija može se izvoditi u obimu od 30 do 60 ESPB bodova.
Ustanove koje obavljaju delatnost visokog obrazovanja
Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Univerzitet može ostvarivati sve vrste i nivoe studija.Visokoškolska ustanova ima status univerziteta ako ostvaruje akademske studijske programe na svim nivoima studija, u okviru najmanje tri polja (prirodno-matematičke, društveno-humanističke, medicinske, tehničko-tehnološke nauke i umetnost) i tri oblasti u okviru navedenih polja Izuzetno, univerzitet se može osnovati u polju umetnosti, ako ima sva tri nivoa studija iz najmanje tri oblasti umetnosti.

Fakultet, odnosno umetnička akademija, je visokoškolska ustanova, odnosno visokoškolska jedinica koja obavlja delatnost u sastavu univerziteta, ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad u jednoj ili više oblasti,  a može ostvarivati i strukovne studijske programe. U pravnom prometu nastupa pod nazivom univerziteta u čijem je sastavu i pod svojim nazivom, u skladu sa statutom univerziteta.

Akademija strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, istraživački, stručni i umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.  i može ostvarivati osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne master strukovne studije. Visokoškolska ustanova ima status akademije strukovnih studija ako ostvaruje najmanje pet akreditovanih studijskih programa strukovnih studija iz najmanje dva polja.

Visoka škola je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne akademske, master akademske i  specijalističke akademske studije iz jedne ili više oblasti.

Visoka škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne, specijalističke strukovne i master strukovne studije iz jedne ili više oblasti.

Dozvola za rad i akreditacija visokoškolske ustanove i studijskih programa
Visokoškolska ustanova može početi sa radom po dobijanju dozvole za rad, koju na zahtev visokoškolske ustanove izdaje ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja, a za visokoškolske ustanove koje obavljaju delatnost na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina, nadležni pokrajinski organ.

U postupku izdavanja  dozvole za rad Nacionalno akreditaciono telo sprovodi početnu akreditaciju i utvrđuje da li visokoškolska ustanova i studijski program ispunjavaju propisane standarde za početnu akreditaciju  u pogledu: sadržaja, kvaliteta i obima studijskih programa; potrebnog broja nastavnog i drugog osoblja s odgovarajućim naučnim, umetničkim i stručnim kvalifikacijama;  odgovarajućeg prostora i opreme, u skladu s brojem studenata koje visokoškolska ustanova namerava da upiše i potrebnim kvalitetom studiranja.

Nacionalno akreditaciono telo sačinjava izveštaj o početnoj akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja sa preporukom da: izda dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi, odnosno da odbije zahtev visokoškolske ustanove za izdavanje dozvole za rad.

Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

U dozvoli za rad navode se: studijski programi, broj studenata, broj nastavnika, objekti u kojima se obavlja delatnost, da li se studijski program izvodi na daljinu i maksimalan broj studenata koji na taj način može da studira, kao i da li visokoškolska ustanova može obavljati delatnost izvan sedišta.

Visokoškolska ustanova kojoj je izdata dozvola za rad dužna je da podnese zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa najkasnije godinu dana od dobijanja dozvole za rad.

Visokoškolska ustanova može vršiti upis studenata po dobijanju uverenja o akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskog programa, a u slučaju visokoškolske ustanove čiji osnivač nije Republika i obezbeđenog osnivačkog kapitala, odnosno odgovarajuće bankarske garancije propisane zakonom.

Akreditacijom se utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju propisane standarde za akreditaciju koje utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa zakonom.

Postupak akreditacije sprovodi se redovno, u roku od sedam godina, a ranije na zahtev visokoškolske ustanove. U postupku akreditacije Nacionalno akreditaciono telo: izdaje uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa; donosi rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju;

Na rešenje Nacionalnog akreditacionog tela kojim se odbija zahtev za akreditaciju, visokoškolska ustanova, može u roku od 15 dana od dana prijema rešenja uložiti žalbu Nacionalnom savetu preko Nacionalnog akreditacionog tela.

Rešenje kojim se žalba odbija, odnosno rešenje kojim Nacionalni savet sam odlučuje o akreditaciji, konačno je u upravnom postupku.

Visokoškolska ustanova ima pravo da ponovi zahtev za akreditaciju po isteku roka od 90 dana od dana donošenja konačnog rešenja kojim se odbija zahtev za akreditaciju.

Status studenta i ocenjivanje
U prvu godinu studija student se upisuje u statusu  budžetskog ili u statusu samofinansirajućeg studenta. Student  koji u tekućoj školskoj godini ostvari 48 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa zakonom.

Studenti sa invaliditetom i studenti upisani po afirmativnoj meri koji u tekućoj školskoj godini ostvare 36 ESPB imaju pravo da se u narednoj školskoj godini finansiraju iz budžeta.

Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.

Uspešnost studenta u savlađivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima, a ocena se utvrđuje na završnom ispitu. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.

Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 do 10, prema skali: od 51 do 60 poena ocena 6 (šest), od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam), od 71 do 80 poena ocena 8 (osam), od 81 do 90 poena ocena 9 (devet), od 91 do 100 poena ocena 10 (deset). Ocena 5 nije prelazna i ne upisuje se u indeks.

Broj ispitnih rokova i termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se statutom visokoškolske ustanove.

Status studenta prestaje u slučaju: ispisivanja sa studija; završetka studija; neupisivanja školske godine; kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, osim u slučaju studija uz rad; izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

Student koji studira uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste zadržava status studenta do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.

Studentu se, na lični zahtev, može produžiti rok za završetak studija, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Reforma visokog obrazovanja
Poštovani,

Na ovoj internet stranici moći ćete da pronađete sve važne informacije u vezi sa reformom visokog obrazovanja i izradi novog zakona o visokom obrazovanju u cilju unapređivanja kvaliteta visokog obrazovanja kako bi ono u pravom smislu i u punoj meri bilo pokretačka snaga u procesu transformacije našeg društva.

Delatnost visokog obrazovanja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju i deo je evropskog obrazovnog i naučnog prostora. Misija visokog obrazovanja jeste da kroz organizovane studije i istraživanja neprekidno obavlja transfer i kreiranje naučnih znanja i stručnih kompetencija kojima se omogućava, u prvom redu, socijalni, kulturni, ekonomski i drugi napredak naše zemlje i njenih građana, u stalno promenljivim okolnostima života i razvoja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će se truditi da obezbedi sve moguće podatke potrebne da bi se analiziralo trenutno stanje i kako bismo izmenom pravnog okvira dobili reformisano visoko obrazovanje u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine.

KONTAKT:

011/363-1386 Nemanjina 22-26
 011/3615-037 IV sprat, B krilo,
  kancelarija broj 7

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.