Сектори МПНТР

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Предшколско васпитање и образовање

Основно образовање и васпитање

Члан 3.

У Сектору за предшколско и основно образовање и васпитањe обављају се послови који се односе на:

 • праћење стања и покретање иницијативе за решавање питања, учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање области предшколског и основног образовања и васпитања;
 • припрему, организацију и спровођење завршног испита за ученике основних школа;
 • израду анализа, студија, елабората и извештајаиз области предшколског и основног образовања и васпитања;
 • припрему критеријума за мрежу предшколских установа и основних школа;
 • припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству, праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству;
 • израду акта којим се уређује календар образовно- васпитног рада основног образовања и васпитања и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за нивое и врсте образовања из делокруга Сектора;
 • успостављање и ажурирање регистра предшколских установа и основних школа;
 • стручну обраду предмета и представки из области предшколског и основног образовања и васпитања;
 • припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;
 • стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго;
 • припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;
 • израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку;
 • спровођење поступка утврђивања испуњености услова за оснивање и рад предшколских установа и основних школа;
 • координцију, планирање, развој, спровођење и праћење активности у области социјалне инклузије и активности којима се ојачава системска заштита од насиља и дискриминације у образовно-васпитним установама;
 • координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем;
 • праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања;
 • израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава;
 • праћење и усавршавање образовања на језицима националних мањина;
 • поступање по представкамаи спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;
 • ажурирање електронске документације и базе података, као иприпрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и
 • друге послове у складу са законом.

Члан 4.

У Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Oдељење за области предшколског и основног образовања и васпитања;
 2. Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању.

Члан 5.

У Одељењу за области предшколског и основног образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: праћење стања и покретање иницијативе за решавање питања, учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање области предшколског и основног образовања и васпитања; припрему, организацију и спровођење завршног испита за ученике основних школа; израду анализа, студија, елабората и извештаја из области предшколског и основног образовања и васпитања; припрему критеријума за мрежу предшколских установа и основних школа;припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга Одељења; израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству и праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству; израду акта којим се уређује календар образовно- васпитног рада основног образовања и васпитања и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за нивое и врсте образовања из делокруга Одељења; стручну обраду предмета и представки из области предшколског и основног образовања и васпитања; координцију, планирање, развој, спровођење и праћење активности у области социјалне инклузије и активности којима се ојачава системска заштита од насиља и дискриминације у образовно-васпитним установама; праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања; израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава; координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одељења; сарадњу са установама, надлежним органима и институцијама и другим организацијама од значаја за питања из делокруга Одељења; ажурирање електронске документације и базе података, као иприпрема информација из надлежности Одељења за постављање на сајт Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 6.

У Одељењу за области предшколског и основног образовања и васпитања образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за послове предшколског васпитања и образовања;
 2. Одсек за послове основног образовања и васпитања
 3. Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације

Члан 7.

У Групи за послове предшколског васпитања и образовања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области предшколског васпитања и образовања; праћење територијалне покривености предшколским установама и обухвата деце; израду критеријума за мрежу предшколских установа; пружање подршке и праћење реализације пројеката у делатности предшколског васпитања и образовања у циљу повећања обухвата деце и ширења програмске понуде; сарадњу са установама, школским управама, стручним удружењима, универзитетима, заводима, органима локалне самоуправе и појединцима у праћењу стања и покретању иницијатива за решавање питања у овој области; припрему мишљења, извештаја и стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 8.

У Одсеку за послове основног образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области основног образовања и васпитања; праћење остваривања и развоја основног образовања и васпитања, покретање иницијатива, учешће у планирању и имплементацији мера за унапређивање стања у овој области; припрему, организацију и спровођење завршног испита и израда анализа о реализацији, резултатима и унапређивању завршног испита; израду критеријума за мрежу основних школа; израду аката из области којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству и праћење и подршку остваривању образовно-васпитног рада у иностранству; израду акта којим се уређује календар образовно-васпитног рада основног образовања и васпитања; припрему програма такмичења ученика основних школа и организацију и праћење такмичења и смотри ученика основних школа; праћење и координацију послова у вези са наставним плановима и програмима, програмима огледа, уџбеницима, стручним усавршавањем и обезбеђивање квалитета образовања; израду аката из области којима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и наставних средстава; сарадњу са образовно-васпитним установама, надлежним органима и институцијама и другим организацијама од значаја за питања из делокруга Одсека; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 9.

У Групи за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације обављаjу се послови који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области образовања националних мањина и осетљивих група; пружање стручне подршке у изради стратегија, прописа и у координацији мера у овим областима; пружање подршке деци, породицама, запосленима, образовно-васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација иницијатива, програма и пројеката са саветима националних мањина у обављању послова везаних за поштовање људских и мањинских права у области образовања, као и другим ресорима који се баве социјалном инклузијом и заштитом од насиља и дискриминације (социјална политика, здравље, омладина и спорт, државна управа и локална самоуправа), релевантним установама, независним телима и институцијама (домаћим и међународним), невладиним организацијама; координација активности на пословима припреме докумената, приручника, образаца, брошура и конкурса у наведеним областима; праћење и извештавање о спровођењу националних и међудржавних програма из области родне равноправности; предлагање поступака за усавршавање образовања на језицима националних мањина; координација пројеката из ових области у које је укључено Министарство; развој система редовног праћења и извештавања; подршку унапређивању капацитета школских управа за пружање подршке установама; учешће у информисању јавности/медија и стручњака у овој области и реализација осталих активности у складу са приоритетима и потребама Министарства и образовно-васпитних установа и обавља и друге послове у овој области у складу са законом.

Члан 10.

У Групи за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању обављају се послови који се односе на: припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; стручну обраду решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; успостављање и ажурирање регистра предшколских установа и основних школа; припрему аката за Владу о критеријумима за мрежу основних школа и предшколских установа; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Средње образовање и васпитање 

Образовање одраслих

Члан 11.

У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих обављају се послови који се односе на:

 • праћење примене закона и прописа из области средњег образовања и образовања одраслих;
 • припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из области средњег образовања и образовања одраслих;
 • припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;
 • стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго;
 • припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;
 • израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку;
 • израду анализа, студија, елабората и извештаја из области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
 • припрему предлога одлуке о мрежи школа;
 • развијање стандарда и норматива простора, опреме, наставних средстава у области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
 • припрему, организацију и спровођење уписа ученика у средње школе;
 • израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике;
 • успостављање и ажурирање регистра средњих школа и школа за образовање одраслих;
 • стручну обраду предмета и представки из области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих;
 • сарадњу са другим органима управе и јединицама локалне самоуправе у вези обављања послова из надлежности Сектора;
 • поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора
 • ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и
 • друге послове у складу са законом.

Члан 12.

У Сектору за средње образовање и васпитање и образовање одраслих образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих;
 2. Група за образовање одраслих;
 3. Група за средње стручно образовање и васпитање и
 4. Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање.

Члан 13.

У Групи за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих обављају се послови који се односе на: праћење примене прописа у области средњег образовања и васпитања и образовања одрaслих; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; праћење, развој и унапређивање правног система у области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; израду решења о поступку верификације, поступцима избора и разрешења директора средњих школа, увођење привремених мера; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; припрему аката за Владу о мрежи средњих школа; израду нацрта и предлога закона из области средњег образовања и образовања одраслих; спровођењу јавне расправе на преднацрте закона из делокруга средњег образовања и прибављених мишљења на нацрте закона и обраду амандмана народних посланика на предлоге закона; припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости  прописа из области средњег и образовања одраслих; координацији рада радних група за израду закона и подзаконских аката; припреми одговора и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости прописа из области средњег и образовања и образовања одраслих; припреми мишљења и израђује информација о примени прописа из области средњег образовања и образовања одраслих; обједињавању ставова са осталим организационим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацрте закона државних органа и других овлашћених предлагача који се Министарству достављају на мишљење; припрему одговора на питања народних посланика, грађана и државних органа; смотри, такмичења, доделе Светосавске награде и сл.; координацију послова Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за уџбенике и наставна средства за потребе рада Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; поступање по представкама препорукама Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Члан 14.

У Групи за образовање одраслих обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области образовања одраслих и доживотног учења; планирање, праћење и развој обуке, оспособљавања и усавршавања одраслих и доживотног учења; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава за образовање одраслих; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у праћењу остваривања и развоја образовања одраслих и доживотног учења; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Члан 15.

У Групи за средње стручно образовање и васпитање обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег стручног образовања и васпитања; планирање, праћење и развој стручног образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика и образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, организацију и спровођење уписа ученика у средње школе; израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике; учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама у овој области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки у овој области и друге послове у складу са законом.

 Члан 16.

У Групи за средње опште и уметничко образовање  и васпитање обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег општег и уметничког образовања и васпитања; планирање, праћење и развој општег и уметничког образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика,  образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки из ових области и друге послове у складу са законом.

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Међународна просветна сарадња

Међународна научна сарадња

Члан 17.

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на:

–    планирање, припремање, спровођење, координацију и праћење програма и пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области образовања и науке, с изузетком донација и међународних кредита који се односе на инвестиције и инвестиционо одржавање и опремање установа у области образовања и васпитања;

–    учествовање у доношењу стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ у области образовања и науке;

–    усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења, праћења и вредновања ефеката пројеката;

–    координацију активности неопходних за обезбеђивање увођења у систем националног суфинансирања ЕУ пројеката;

–    спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама;

–    припрему извештаја о припреми, спровођењу и праћењу спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ у области образовања и науке;

–    сарадњу са Министарством за европске интеграције и релевантним националним телима у спровођењу развојних програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ;

–    сарадњу са Републичким секретаријатом за јавне политике и другим релевантним националним телима на доношењу и спровођењу Стратегије паметне специјализације;

–    сарадњу и координацију послова у области образовања и науке са Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније и европским институцијама и органима држава чланица у области образовања и науке;

–    анализу усклађености система у области образовања и науке са стандардима ЕУ;

–    учешће у раду Координационог тела за Програм економских реформи из области образовања и науке;

–    упоредне анализе законских и системских решења у области образовања и науке и израда изјаве о усклађености нацрта закона са прописима ЕУ;

–    спровођење програма ЕУ за сарадњу у области образовања, обука, омладине и спорта, ЕРАСМУС +, сарадњу са Министартвом за европске интеграције о питањима везаним за област образовања и науке;

–    учешће у оквирном програму за истраживања и иновације Европске уније;

–    праћење доношења нових и измену постојећих законских решења у области образовања по свим нивоима у законодавству држава чланица ЕУ и придружених држава;

–    учешће у припреми и имплементацији Програма економске реформе;

–    учешће у припреми и имплементацији Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике Србије;

–    изјаве о усклађености нацрта закона са прописима Европске уније;

–    израда уговора и других правних аката о реализацији програма и пројеката;

–    стручну обраду предлога аката које доноси Влада;

–    стручну обраду предмета и представки из ове области;

–    поступање по представкама и спровођење препорука Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрему информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства

–    израду, усклађивање и комплетирање нацрта међународних билатералних уговора у области просветне сарадње и оних чија је израда у надлежности Министарства спољних послова, а обухватају и област просветне сарадње, и реализација процедуре према Влади РС;

–    праћење важења закључених међународних уговора у области образовања и предлагање њиховог продужења или обнављања;

–    вођење базе података о потписаним међународним билатералним уговорима о просветној сарадњи и уговорима који су у процедури припреме;

–    израду мишљења на предлоге за консолидацију билатералних уговорних стања и израду мишљења на платформе и извештаје са заседања мешовитих комисија;

–    израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области образовања пред Народном скупштином и пратећег материјала; прибављање мишљења надлежних институција на предметна документа; упућивање комплетираног материјала Министарству спољних послова на даље поступање; парафирање предметних материјала у Народној скупштини пред расправу;

–    израду информација о међународној билатералној просветној и научној сарадњи за потребе кабинета председника Републике Србије, председника Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, ресорних министарстава и

–    друге послове у складу са законом;

Члан 18.

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције образују се следеће организационе јединице:

 1. Одељење за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), донације и придруживање ЕУ у образовању и науци;
 2. Одсек за развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци

 Члан 19.

У Одељењу за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), међународну сарадњу, донације и придруживање ЕУ у образовању и науци обављају се послови који се односе на: припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ; учествовање у припреми истраживања и изради анализа у области политике образовања, научног истраживања и технолошког развоја за потребе увођења у систем и обезбеђивања и коришћења фондова ЕУ; предлагање пројеката у складу са релевантним процедурама; дефинисање пројектне идеје, организацију обука, праћење припреме релевантне пројектне документације, вођење евиденције о свим предложеним пројектима, обављање неопходних активности у циљу увођења у систем успешних програма и правовременог обезбеђивања средстава за национално суфинансирање пројеката; припрему и подношење извештаја о процесу  програмирања/припреме пројеката; обезбеђивање учешћа у секторским групама за припрему пројеката, припрему стратешких и програмских докумената и релевантним одборима за праћење и вредновање ефеката програма и организовање извештавања о вредновању ефеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама; организовање, обављање и контролисање спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ у складу са релевантним процедурама; припрему техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; учешће у изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; организацију и координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру; праћење спровођења пројеката и уговора кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; израду и подношење извештаја о спровођењу и чување неопходне документације ради спровођења поступка ревизије; обављање контроле и потврђивања исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката, укључујући и контролу на лицу места; извештавање о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; припрему предлога буџета Сектора; припрему и контролу документације за стварање обавеза; поштовање успостављених политика и процедура и њихову примену; проверу усклађености планираних расхода са стварним потребама; израду планова, програма и извештаја из материјално-финансијске области Сектора; припрему препорука за оцену приоритета пројеката; учествовање у припреми истраживања и изради анализа у области образовних политика; сарадњу са Републичким секретаријатом за јавне политике и другим релевантним националним телима на доношењу и спровођењу стратешких приоритета; анализу усклађености система у области образовања и науке са стандардима Европске уније и осталих међународних организација и удружења; учешће у раду Координационог тела за Програм економских реформи из области образовања; упоредне анализе законских и системских решења у области образовања и науке и израда изјаве о усклађености нацрта закона са прописима ЕУ; координацију припреме података за потребе извештавања о стању система образовања у Републици Србији и ефектима мера образовне политике;  координација и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства;административни и стручни послови и координација учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координација реализације и припрема прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; спровођење програма ЕУ за сарадњу у области образовања, обука, омладине и спорта ЕРАСМУС +, сарадња Министарства са Министарством за европске интеграције о питањима везаним за област образовања; праћење доношења нових и измену постојећих законских решења у области образовања по свим нивоима у законодавству држава чланица ЕУ и придружених држава; изјаве о усклађености нацрта закона са прописима Европске уније; израда уговора и других правних аката о реализацији програма и пројеката; стручна обрада предлога аката које доноси Влада; стручна обрада предмета и представки из ове области; праћење важења закључених међународних уговора у области образовања и предлагање њиховог продужења или обнављања; израду мишљења на нацрте међународних билатералних уговора, који обухватају и област просветне сарадње, а чија израда је у надлежности Министарства спољних послова; комплетирање и интегрисање мишљења надлежних сектора/унутрашњих јединица Министарства на предметне нацрте; израду мишљења на предлоге за консолидацију билатералних уговорних стања; израду мишљења на платформе и извештаје са заседања мешовитих комисија; израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области образовања пред Народном скупштином и пратећег материјала; прибављање мишљења надлежних институција на предметна документа; упућивање комплетираног материјала Министарству спољних послова на даље поступање; вођење базе података о потписаним међународним билатералним уговорима о просветној сарадњи и уговорима који су у процедури припреме; координација у планирању развојне помоћи, донација и кредита; припремање пројектних докумената за обезбеђивање донација и међународних кредита; управљање средствима из међународних донација и кредита у области образовања; припрему уговора и других аката за реализацију донација и међународних кредита за потребе система образовања и друге послове у складу са законом.

Члан 20.

У Одељењу за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), донације и придруживање ЕУ у образовању и науци  образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за програмирање средстава претприступних фондова (ИПА)
 2. Одсек за праћење спровођења пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА)
 3. Група за придруживање ЕУ и међународне програме, пројекте, споразуме и донације у образовању и науци

 Члан 21.

У Групи за програмирање средстава претприступних фондова (ИПА) обављају се послови који се односе на: планирање и организовање рада на анализирању и праћењу потреба за коришћењем фондова ЕУ, као и припрему прилога за израду стратешких и планских докумената; предлагање приоритета програмирања пројеката и припрему препорука за оцену приоритета пројеката; израду нацрта предлога пројеката и пројектне документације у одговарајућем формату за потребе обезбеђивања и коришћење фондова ЕУ; прибављање потребне документације за национално суфинансирање пројеката ради планирања буџета и учешће у програмирању приоритета за коришћење фондова ЕУ; припрему документације за информисање јавности у вези са претприступним фондовима ЕУ; припрему извештаја о процесу програмирања /планирања и учешће у раду одбора за праћење, анализу и презентацију у вези са припремом пројеката; спровођење правила и принципа неопходне за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ у складу са процедурама; координацију обуке других субјеката из делокруга рада Министарства из области програмирања и припремања пројеката претприступних фондова и други послови у складу са законом.

Члан 22.

У Одсеку за праћење спровођења пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА) обављају се послови који се односе на: праћење спровођења пројеката и уговора у оквиру средстава претприступних фондова ЕУ кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за плаћање понетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора финансираних из фондова ЕУ; сарадњу са другим организационим јединицама министарства, установама, локалном заједницом, социјалним партнерима, Министарством за европске интеграције,  Делегацијом Европске уније и другим организацијама и институцијама у спровођењу пројеката; припрему и ажурирање плана јавних набавки и израду техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; предлагање чланова са правом гласа за Комисију за одабир понуда и пријава и учешће у раду комисије за одабир понуда и пријава; учешће у раду релевантних одбора за праћење пројеката и изради стручне анализе и извештаја о реализацији и резултатима пројеката; праћење спровођења акционих планова, као и проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката и уговора; обезбеђивање средстава за национално суфинансирање секторских програма, мера у оквиру секторских програма и/или пројеката; организовање активности од значаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из средстава ЕУ; сарадњу са екстерним оцењивачима и ревизорима у поступку контроле и оцењивања пројеката и праћење спровођења њихових препорука, као и спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ и друге послове у складу са законом.

Члан 23.

У Групи за придруживање ЕУ и међународне програме, пројекте, споразуме и донације у образовању и науци обављају се послови које се односе на: координација и праћење послова у оквиру процеса преговора о приступању ЕУ из надлежности Министарства;административни и стручни послови и координација учешћа представника Министарства у раду тела за процес приступања Републике Србије Европској унији; праћење, координација реализације и припрема прилога Министарства за потребе израде акционих планова и извештаја о реализацији активности у процесу европских интеграција; сарадња са Министарством за европске интеграције и релевантним националним телима у спровођењу развојних програма и пројеката; сарадња и координација послова у области образовања са Министартвом за европске интеграције, Делегацијом Европске уније и европским институцијама и органима држава чланица у области образовања; анализа усклађености система у области образовања са стандардима Европске уније; упоредне анализе законских и системских решења у области образовања и израда изјаве о усклађености нацрта закона са прописима ЕУ; спровођење програма ЕУ за сарадњу у области образовања, обука, омладине и спорта ЕРАСМУС +, сарадња Министарства са Министарством за европске интеграције о питањима везаним за област образовања; праћење доношења нових и измену постојећих законских решења у области образовања по свим нивоима у законодавству држава чланица ЕУ и придружених држава; изјаве о усклађености нацрта закона са прописима Европске уније; израда уговора и других правних аката о реализацији програма и пројеката; стручна обрада предлога аката које доноси Влада; стручна обрада предмета и представки из ове области;  учествовање у разматрању предлога међународних уговора из делокруга Сектора и, у сарадњи са другим унутрашњим јединицама, припреми ставова о тим предлозима; израду нацрта међународних билатералних уговора у области просветне сарадње; усклађивање нацрта међународних билатералних уговора двеју страна; комплетирање и интегрисање мишљења надлежних сектора/унутрашњих јединица Министарства; израду пратећих материјала нацрта међународних билатералних докумената; прибављање мишљења надлежних институција; упућивање докумената Влади Републике Србије на разматрање и одлучивање; обављање правно-техничке процедуре у Републичком секретаријату за законодавство и Влади Републике Србије; праћење важења закључених међународних уговора у области образовања и предлагање њиховог продужења или обнављања; израду мишљења на нацрте међународних билатералних уговора, који обухватају и област просветне сарадње, а чија израда је у надлежности Министарства спољних послова; комплетирање и интегрисање мишљења надлежних сектора/унутрашњих јединица Министарства на предметне нацрте; израду мишљења на предлоге за консолидацију билатералних уговорних стања; израду мишљења на платформе и извештаје са заседања мешовитих комисија;  израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области образовања пред Народном скупштином и пратећег материјала; прибављање мишљења надлежних институција на предметна документа; упућивање комплетираног материјала Министарству спољних послова на даље поступање; парафирање предметних материјала у Народној скупштини пред расправу;  израду информација о међународној билатералној просветној и научној сарадњи за потребе кабинета председника Републике Србије, председника Владе Републике Србије, Министарства спољних послова, ресорних министарстава; вођење базе података о потписаним међународним билатералним уговорима о просветној сарадњи и уговорима који су у процедури припреме; координација у планирању развојне помоћи, донација и кредита; припремање пројектних докумената за обезбеђивање донација и међународних кредита, сарадња и координација са другим ужим унутрашњим јединицама Министарства у утврђивању приоритета за обезбеђивање донаторске помоћи, за извештавање о напретку и вредновању ефеката  програма, и увођењу у систем успешних програма; управљање средствима из међународних донација и кредита у области образовања; припрему уговора и других аката за реализацију донација и међународних кредита за потребе система образовања; припрему плана јавних набавки за потребе пројеката (осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); припрему документације за спровођење поступка јавних набавки за потребе пројеката у области образовања(осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); праћење спровођења  потписаних  уговора  и  активности  у  реализацији  пројеката  у области образовања (осим  пројеката  у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); успостављање процедура за оцењивање спровођења  пројеката  (осим  пројеката  у  оквиру  Инструмента  за  претприступну  помоћ); сарадњу са екстерним оцењивачима и ревизорима; и друге послове у складу са законом.

Члан 24.

У Одсеку за развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и науци обављају се послови који се односе на: припремање програма научно-технолошке сарадње; припремање програма и пројеката у области научних и технолошких истраживања и иновација;  промоцију Оквирног програма ЕУ за  истраживања, технолошки развој и огледне активности; подршку истраживачким и привредним организацијама и при учешћу у програму ЕУ за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ; номиновање и координацију рада мреже националних контакт особа за Оквирни програм за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ; номиновање и координацију рада експерата у различитим програмским и другим експертским комитетима Оквирног програма за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ, односно Европског истраживачког простора; учешће у консултацијама при дефинисању политике и приоритених области истраживања унутар ЕУ; учешће у пројектима Оквирног програма за истраживања, технолошки развој и огледне активности ЕУ који за циљ имају интеграцију у Европски истраживачки простор, заједничко програмирање, синергију са другим програмима и фондовима ЕУ, развој истраживачке и иновационе политике, као и унапређење рада националних контакт особа; припрема стручних основа за израду уговора, споразума, конвенција и других општих аката који се односе на научну и технолошку сарадњу, европске интеграције у области научног и технолошког развоја; припремање докумената за спровођење пројеката, координација у планирању развојне помоћи, донација и кредита; припремање пројектних докумената за   обезбеђивање донација и међународних кредита, сарадња и координација са другим ужим унутрашњим јединицама Министарства у утврђивању приоритета за обезбеђивање донаторске помоћи, за извештавање о напретку и вредновању  ефеката  програма,  и  у  увођењу  у  систем  успешних  програма;  управљање средствима из међународних донација и кредита у области истраживања; припрему уговора и других аката за реализацију донација и међународних кредита; припрему плана јавних набавки за потребе пројеката (осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); припрему документације за спровођење поступка јавних набавки за потребе пројеката (осим пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); праћење спровођења  потписаних  уговора  и  активности  у  реализацији  пројеката  (осим  пројеката  у оквиру Инструмента за претприступну помоћ); успостављање процедура за оцењивање спровођења  пројеката  (осим  пројеката  у  оквиру  Инструмента  за  претприступну  помоћ); сарадњу са екстерним оцењивачима и ревизорима; и друге послове у складу са законом.

Сектор за високо образовање

Високо образовање

Члан 25.

У Сектору за високо образовање обављају се послови који се односе на:

–      укључивање Србије у међународне институције и удружења;

–    предлагање мерa везане за увођење страних језика у образовни систем, као и развијање двојезичности у школама;

–    предлагање мерa везане за увођење страних језика у образовни систем, као и развијање двојезичности у школама;

–    сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом

–    координирање активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење свих стратегија у образовању;

–    координирање активности са заводима и предлагање мере за унапређивање квалитета ефикасности образовања и квалитета националних испита;

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања из области високог образовања;

–    израду нацрта закона и подзаконских аката из области високог образовања, праћење примене закона и прописа из области високог образовања давањем мишљења;

–    учествовање у  изради стандарда и критеријума за акредитацију установа и студијских програма у овој области, укључујући праћење,  израду анализа, извештаја и студија у вези са акредитацијом, вредновањем квалитета и самовредновањем установа и студијских програма;

–    стручну обраду закона и других прописа и аката из области високог образовања из надлежности Министарства;

–    израду концепције развоја, елабората, анализа и студија који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у области високог образовања;

–    предлагање броја студената за упис у високошколске установе, припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике;

–    издавање дозволе за рад високошколских установа;

–    успостављање и одржавање базе података о високом образовању, праћење међународних активности у области високог образовања;

–    старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији;

–    стручну обраду предмета и представки из области високог образовања;

–    финансијске послове у области високог образовања и

–    прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству;

–    спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања;

–    давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству;

–    давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;

–    упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма;

–    пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма;

–    учешће у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање;

–    сарадњу са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе;

–    израду решење о признавању стране школске исправе, води евиденцију о спроведеним поступцима признавања.

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства;

–    аналитичке послове у областима развоја и праћења дуалног образовања, Националног оквира квалификација, каријерног вођење;

–    изради нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и координира израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области;

–    припремање предлога за унапређивање постојећег система индикатора за праћење квалитета и ефикасности високог образовања и припрему мера и активности за унапређивања квалитета и ефикасности високог образовања;

–    планирање програма и пројеката из средстава ИПА и других донатора/финансијера у вези са унапређивањем праћења и анализе квалитета и ефикасности високог образовања;

–    сарадња са заводима из области образовања у креирању нових програма и других иницијатива у области анализе и праћења квалитета и ефикасности образовања и квалитета националних испита;

–    координирање активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење квалитета националних испита и сарађује са универзитетима и научним институцијама и Републичким заводом за статистику у спровођењу истраживања о квалитету националних испита и прикупљањању података за систематско праћење квалитета, праведности и ефикасности образовања;

–    планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација;

–    пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области);

–    координацију рада тима за припрему НОК, координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа, учешће у припреми прописа из ове области;

–    обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација;

–    припрему материјала за прикупљање статистичких података, упитника и методолошког материјала, прикупљање података и израду статистичких извештаја из области образовања и науке;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 26.

У Сектору за високо образовање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за развој високог образовања,
 2. Одсек за признавање страних школских исправа и послове ENIC/NARIC центра,
 3. Одсек за послове високог образовања,
 4. 4. Група за аналитичке послове и
 5. 5. Група за национални оквир квалификација,

Члан 27.

У Групи за развој високог образовања обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката у овој области, израду анализа, елабората, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области; укључивање Србије у међународне институције и удружења; предлагање мерa везане за увођење страних језика у образовни систем, као и развијање двојезичности у школама; праћење и координирање активности које се односе на правилан и ефикасан рад Националног савета за високо образовање, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих; координирање активности у имплементацији стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење свих стратегија у образовању; координирање активности са заводима и предлагање мере за унапређивање квалитета ефикасности образовања и квалитета националних испита; предузимање мера по захтевима Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против корупције и предузимање мере ради спровођења препорука Заштитника грађана, Повереника и Агенције за борбу против корупције у вези послова из ове области; и друге послове у складу са законом. Припрема одлуке министра о стипендистима „Свет у Србији“ и  ,,Србија за Србе из региона” за нову школску годину; прати важење уговора и предлаже њихово продужење; води базу података о активним стипендистима и њиховом напретку на факултетима; припрема финансијског извештаја на годишњем нивоу; израђује интерне налоге на месечном нивоу за исплату; израда индивидуалних потврда у разне сврхе за стипендисте; прати реализацију међународних и међудржавних програма и пројеката у области стипендирања (CEEPUS и други) и друге послове у складу са законом.

Члан 28.

У Одсеку за признавање страних школских исправа и послове ENIC/NARIC центра обављају се послови који се односе на: прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству; спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања; давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству; давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена; упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма; пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање; сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе; израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и друге послове у складу са законом.

Члан 29.

У Одсеку за послове високог образовања обављају се послови који се односе на: израду анализа, елабората и студија за потребе утврђивања стања и спровођења политике у области високог образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области високог образовања и стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; израду стандарда и критеријума за акредитацију установа и студијских програма у овој области, укључујући праћење,  израду анализа, извештаја и студија у вези са акредитацијом, вредновањем квалитета и самовредновањем установа и студијских програма; израду решења о дозволи за рад високошколских установа; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Одсека; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката; предлагање броја студената за упис у високошколске установе; припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике; издавање дозволе за рад високошколских установа; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Одсека за тужилаштво, суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење домаћих и страних прописа и давање предлога у вези са усаглашавањем домаћих и страних стандарда и поступака у овој области; прикупљање и обраду материјала од значаја за упис студената, статус и интересе студената у процесу образовања; праћење реализације уписне политике и израде свих анализа у вези са уписом; припремање и обраду материјала за учествовање на међународним скуповима и извршавање међународних обавеза; сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом; праћење међународних активности у области високог образовања и старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији; поступање по предметима и представкама грађана и установа и давање информација о стеченом високом образовању; успостављање и вођење регистра високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених у високошколским установама, финансијске послове у области високог образовања; поступање по представкама и препорукама Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека и друге послове у складу са законом.

Члан 30.

У Групи за аналитичке послове обављају се послови који се односе на: прикупљање и обраду података и анализу потреба у вези опште, стручне и уметничке матуре; координацију израде и учешће у изради програма опште, стручне и уметничке матуре; стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; праћење страних стандарда и поступака у овој области;  аналитичке послове у областима развоја и праћења дуалног образовања, Националног оквира квалификација, каријерног вођење; израду нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у овој области; припрему предлога за унапређивање постојећег система индикатора за праћење квалитета и ефикасности образовања и припрему мера и активности за унапређивања квалитета и ефикасности образовања; планирање програма и пројеката из средстава ИПА и других донатора/финансијера у вези са унапређивањем праћења и анализе квалитета и ефикасности образовања; сарадњу са заводима из области образовања у креирању нових програма и других иницијатива у области анализе и праћења квалитета и ефикасности образовања и квалитета националних испита; имплементацију стратешких мера, програма и пројеката који се односе на анализу и праћење квалитета националних испита и сарадња са универзитетима и научним институцијама и Републичким заводом за статистику у спровођењу истраживања о квалитету националних испита и прикупљањању података за систематско праћење квалитета, праведности и ефикасности образовања; одговоре суду по тужби у управном спору и израда информације из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку и поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из ове области; и друге послове у складу са законом.

Члан 31.

У Групи за национални оквир квалификација обављају се послови који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација; пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области); координацију рада тима за припрему НОК; координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа; учешће у припреми прописа из ове области; припрему и учешће у пројектима из ове области; промоцију значаја НОК: обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација и друге послове у складу са законом праведности  и  ефикасности  образовања  и  квалитета  националних  испита,  а посебно извештаје релевантних ЕУ агенција  (Eurostat и Eurydice); припрема предлоге мера и активности за унапређивања квалитета, праведности и  ефикасности образовања и квалитета националних испита; спроводи мапирање и евалуацију постојећих  модела  и  пракси  праћења квалитета, праведности  и  ефикасности  образовања и националних испита из других земаља, а посебно из ЕУ земаља; припрема  предлоге мера за унапређење квалитета националних испита; учествује у изради  нацрта закона и припреми подзаконских аката у овој области и припрема елаборате, анализе, пројекте,  студије  и друге материјале који служе као стручна основа  за  утврђивање  и  спровођење  политике у овој области;  израђује  предлоге  система индикатора за праћење квалитета и ефикасности  образовања;  обавља  послове у вези са међународним  истраживањима (ПИСА и ТИМСС) и друге послове у складу са законом.

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

Ученички и студентски стандард и инвестиције

Члан 32.

У Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције обављају се послови који се односе на:

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања у области ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду закона и других прописа и аката из области ученичког и студентског стандарда из надлежности Министарства;

–    израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда;

–    утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда;

–    кредитирање и стипендирање ученика и студената;

–    праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда;

–    обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда;

–    увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда;

 • спровођење активности у организацији и праћењу израде и реализације пројеката, стратегија,планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у области образовања;
 • сарадњу са органима државне управе и локалне самоуправе, институцијама, организацијама, представницима међународних организација и организационим јединицама Министарства у поступку израде и реализације пројеката, стратегија, планова и програма за инвестиције, инвестиционо одржавање у области образовања;
 • организовање, координацију и контролу спровођења инвестиционих пројеката финансираних из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана;
 • планирање средстава за инвестиције; израду програма расподеле инвестиционих средстава, опремања и инвестиционог одржавања објеката из делатности Министарства;
 • израда плана јавних набавки, припрема и спровођења јавних набавки Министарства
 • израду периодичних извештаја о реализацији јавних набавки Министарства
 • учествовање у изради интерних докумената и аката Миннистарства који се односе на послове јавних набавки
 • учествовање и заступање Министарства у свим поступцима који се односе на послове јавних набавки
 • израду и ажурирање евиденција и електронских база података и извештаја везаних за реализацију инвестиционих пројеката
 • ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и
 • друге послове у складу са законом.

 Члан 33.

У Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Oдељење за инвестиционо – комерцијалне послове
 2. Одељење за послове ученичког и студентског стандарда

Члан 34.

У Одељењу за инвестиционо – комерцијалне послове обављају се послови који се односе на: припрему предлога идеје капиталних пројеката који садрже сврху и циљеве који се желе остварити реализацијом капиталних пројеката као и индикаторе учинка којима се прати остварење постављених циљева, процена трошкова и могући изворе финансирања; припрему предлога за обезбеђење потребних финансијских средстава за реализацију инвестиционих пројеката; припрему Извештаја о спремности инвестиционог пројекта, извештаја о напретку реализације инвестиционих пројеката и завршних Извештаја о реализацији инвестиционих пројеката; праћење, координацију и контролу реализације инвестиционих пројеката; контролу усклађености Плана реализације инвестиционих пројеката у односу на одобрена буџетска средства; израду периодичних извештаја о реализацији инвестиционих пројеката; координацију и сарадњу са представницима локалне самоуправе, корисницима и другим министарствима; праћење и координацију послова везаних за пројекте који су финансирани из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана; учешће у изради Финансијског плана; координацију при изради Плана јавних набавки; прикупљање и достављање података везаних за процену финансијских ефеката инвестиционих пројеката; учешће у изради стратегија, студија и других правних аката везаних за инвестиционе пројекте; сарадњу са другим унутрашњим јединицама Министарства у изради правилника и општих аката и друге послове у складу са законом.

Члан 35.

У Одељењу за инвестиционо – комерцијалне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката
 2. Група за јавне набавке.

Члан 36.

У Одсеку за планирање, координацију и реализацију инвестиционих пројеката обављају се послови који се односе на: припрему Споразума о уређењу међусобних односа, права и обавеза два или више учесника у реализацији инвестиционог пројекта; припрему предлога и прикупљање инвестиционе документације потребне за реализацију инвестиционих пројеката; прикупљање и анализа података добијених од крајњег корисника, израду Извештаја о спремности инвестиционог пројекта  ради припреме предлога за реализацију инвестиционог пројекта; провера спремности инвестиционог пројекта за реализацију; израду Плана реализације инвестиционих пројеката на основу Извештаја о спремности и опредељених буџетских средстава; координацију са надзорним органом у циљу реализације инвестиционог пројекта; контролу и обраду пратеће документације достављене за плаћање, а у вези са реализацијом инвестиционих пројеката; израду дописа, извештаја, евиденција  и анализа и других аката из надлежности Одсека; праћење и реализацију послова везаних за завршетак инвестиционих пројеката; коонтролу и координацију са Јединицама за управљање пројектима финансираних из средстава међународних зајмова, кредита и донација, као и пројеката Националног инвестиционог плана; праћење и реализацију послова везаних за област урбанизма; учешће у припреми и спровођењу поступака јавних набавки који се односе на инвестиционе пројекте; прикупљање, евиденцију, обраду и унос података везаних за инвестиционе пројекте у јединствену информациону базу Министарства као и друге послове у складу са законом.

Члан 37.

У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: прикупљање и припрема података за израду Плана јавних набавки; израда плана јавних набавки; контрола исправности докумената везаних за поступке јавних набавки и  процедуре набавке; израда појединачних Аката у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавне набавке; учествовање у поступцима везаним за јавних набавки; израда свих врста извештаја везаних за реализацију јавних набавки; учествовање у изради Упутстава, Правилника и других Аката Министарства; електронско праћење и реализација јавних набавки; студијско-аналитички послови из ове области и друге послове у складу са Законом

Члан 38.

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на:

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања у области ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду закона и других прописа и аката из области ученичког и студентског стандарда из надлежности Министарства;

–    израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда;

–    утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда;

–    кредитирање и стипендирање ученика и студената;

–    праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда;

–    обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; –     увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда;

–    праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда;

–    стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 39.

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за ученички и студентски стандард
 2. Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

Члан 40.

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

Члан 41.

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије обављају се послови који се односе на: реализацију Програма индивидуалне помоћи ученицима и Програма индивидуалне помоћи студентима, којима се спроводи поступак остваривања права на стипендије и кредите ученика и студената и стипендије изузетно надарених ученика и студената; утврђивање износа и исплату стипендија ученика и студената; припрему и израду решења, одлука, уговора, закључака и других појединачних правних аката из ове области; припрему материјала и сарадњу са Институтом за психологију ради обављања стандардизованог теста за изузетно надарене ученике и студенте; припрему и потписивање Уговора с добитницима стипендија за изузетно надарене ученике и студенте; стручну обраду предмета и представки из области стипендирања и кредитирања ученика и студената; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

 

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Члан 42.

У Сектору за дигитализацију у просвети и науци обављају се послови који се односе на:

–    планирање, организовање и увођење свеобухватне дигитализације података, процеса и услуга и развој информационих технологија и инфраструктурног опремања у циљу дигитализације података, процеса и услуга у васпитно-образовној, научноистраживачкој и иновационој инфраструктури у Републици Србији;

–    унапређење постојећих сервиса електронске управе на порталима Министарства у складу са међународним и националним стандардима у области информационих технологија и информационе безбедности;

–    успостављање и управљање системима и порталима е-Просвете дигитализацијом информационог система у васпитању и образовању, старање о несметаном протоку података, обезбеђивање доступноости и заштите дигитализованих података регистара и евиденција који се воде кроз електронски Јединственим информационим системом просвете у Републици а у односу на вођење Регистра установа, Регистра деце, ученика и одраслих, као и студената (који су носиоци Јединственог образовног броја – ЈОБ) и Регистра запослених у установама и  у односу на електронску евиденцију о издатим дозволама за рад наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара, у складу са прописима о основама система образовања и васпитања, о основном образовању и васпитању, о средњем образовању и у делу које се односи на образовање одраслих, као и старање о коришћењу електронских података уписаних у  евиденцију које високошколске установе достављају Министарству за обављање законом утврђених послова, у складу са прописима којима се уређује високо образовање;

–    успостављање и одржавање обједињеног националног система е-Наука као дигитализованог јединственог система у области научноистраживачке и иновационе делатности у Републици Србији, у који су укључене електронске базе података које се воде као регистри  (Регистар истраживача, Регистар научноистраживачке делатности, Регистар иновационе делатности) и евиденције (Евиденција ангажованих истраживача, Евиденција пројеката који се реализују, Евиденција стипендиста Министарства) по прописима о научноистраживачкој и иновационој делатности;

–    обезбеђивање дигитализованих система на порталима е-Просвете и е-Науке кроз одговарајуће укључивања података из регистара и евиденција збирки података и каталога збирки података које Повереник за заштиту података о личности води као Централни регистар збирки података о личности;

–    планирање, анализу, пројектовање, тестирање, имплементацију, унапређење и контролу квалитета дигитализованог система, успостављање и вођење метарегистра у циљу обезбеђивања интероперабилности база података и регистара и успостављање ауторизованог приступа подацима из регистара и њихове размене;

–    обезбеђивање координација при иницијалној инсталацији систем, пуштање у погон  и праћење функционалне оперативности и исправности система и управљање хардверским и софтверским ресурсима, праћење реализације пројектованих портала, сервиса, информационих система и регистара и њихово редовно одржавање и реинжењеринг у складу са потребама и захтевима корисника,  оптимизацију и унапређење перформанси продукционог система и решавање текућих проблема у раду са базама података и контролу приступа подацима, координацију при отклањању грешака, инсталацији и покретању нових функционалности, доступности комуникационе инфраструктуре и координацију при праћењу оптерећења система, као и координација при праћењу и анализи искоришћења система;

–    координацију и контролу прављења сигурносних копија података и на координацију и праћење безбедности система, координација на сталној анализи потенцијалних безбедносних пропуста у циљу спречавања могућности упада у систем, координацију спречавања и заустављања напада на сервисе е-Просвета и е-Наука и координацију отклањањем потенцијалних последица напада;

–    пројектовање и увођења софтверских решења и припрема пројектних задатака, превођење пројектованих решења у програмски код, тестирање и исправка кода и предлагање, утврђивање и обезбеђивање реализације програма, пројеката, пилот пројеката и  потпројеката којима се развијају дигитализовани системи е-Просвете и е-Науке, у вези са  националним привредним и друштвеним развојем у условима дигитализације процеса и услуга;

–    учешће у изради препорука за усклађивање и унапређивање развоја информационих технологија, система и инфраструктуре електронске управе и координацију и обезбеђивање активности са другим унутрашњим организационим јединицама Министарства у праћењу и организацији израде и реализације стратегија, пројеката, планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у областима из делокруга Сектора;

–    праћење међународних и националних стандарда информационе безбедности и креирање политика безбедности ИКТ система Министарства, успостављање координације са развојним тимовима, припрема документације, спецификација функционалних захтева, спровођење поступка набавки услуга развоја и одржавања софвера и поверавања активности приступа и развоја у вези са Министарством као руковаоцем и оператором ИКТ система од посебног значаја;

–    остваривање међународне сарадње и учествовање у припреми и иплементацији пројеката у области информационих технологија и електронске управе, праћење реализације препорука и стандарда и других аката у вези су са делокругом Сектора;

–    друге послове у складу са законом.

Члан 43.

У Сектору за дигитализацију у просвети и науци образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за е-Просвету;
 2. Група за е-Науку;
 3. Група за дигитализацију у образовању.

Члан 44.

У Групи за е-Просвету обављају се послови који се односе на: послове планирања, организовања, програмирања, праћења, остваривања и оцењивања поступака дигитализације у системе и портале е-Просвете података који се воде у оквиру Јединственог информационог система  просвете; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања као основа за припрему стратешких докумената развоја у овој области; координацију и обезбеђење функционисања тела (одбори, комисије и експерти) за праћење и контролу поступака дигитализације Јединственог информационог система  просвете; предлагање нових програма и решења и  припремање анализа и података за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала из надлежности Групе, други послови у складу са законом.

Члан 45.

У Групи за е-Науку обављају се послови који се односе на: планирање, организовање, програмирање, праћење, имплементацију и оцењивања поступака дигитализације у системе и портале е-Науке података који се воде по прописима о научноистраживачкој и иновационој делатности; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања као основа за припрему стратешких докумената развоја у овој области; координацију и обезбеђење функционисања тела (одбори, комисије и експерти) за праћење и контролу поступака дигитализације у научноистраживачкој и иновационој делатности; предлагање нових програма и решења и  припремање анализа и података за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала из надлежности Групе, други послови у складу са законом.

Члан 46.

У Групи за дигитализацију у образовању обављају се послови који се односе на: планирање, праћење, развој и спровођење дигитализације у области образовања;  подршку за све категорије корисника и консултантске услуге након имплементације сервиса, портала, инфомационих система, регистара и других софтверских решења који се развију у области дигитализације у образовању; техничку подршку корисницим информационих технологија и планирање, организовање и реализација редовне информатичких курсева,  промоција корисничких сервиса и евалуацију коришћења ИКТ у образовању; планирање, праћење, развоји спровођење образовања за област информационо-комуникационих технологија (ИКТ), као и примену ИКТ-а у образовању; анализу националних потреба и стратегија у области интеграције информационо-комуникационих технологија у систем образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области примене ИКТ у образовању; учешће у припреми правних аката из области примене ИКТ уобразовању; анализу, планирање, развој и праћење обука, оспособљавања и усавршавања наставника и стручних сарадника из области подизања нивоа дигиталних компетенција и примене ИКТ у образовању; развој база електронских наставних материјала; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; развој и реформу система образовања иваспитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и обавезама и националним и међудржавним развојним програмима и пројектима из области развоја дигиталних компетенција; припремање анализа и података за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала из надлежности Групе; други послови у складу са законом.

Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање

 

Члан 47.

У Сектору за дуално и предузетничко образовање и васпитање обављају се послови који се односе на:

–    учешће у истраживању општих питања и утврђивању опште политике образовања и васпитања;

–    учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу с усвојеним стратешким документима, међународним конвенцијама и другим документима и  израду извештаја о њиховом остваривању;

 • припрему стручних основа и учешће у изради закона и подзаконских аката из предузетничког, дуалног, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • праћење примене закона и прописа из области предузетничког, дуалног, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • процену друштвених ефеката увођења о дуалног образовања, у складу са Програмом економских реформи;
 • стручну обраду предмета и представки из области предузетничког, дуалног, финансијског и информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;
 • праћење стања и покретање иницијативе за решавање питања из области дуалног, предузетничког, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • израду анализа, студија, елабората и извештаја из области дуалног, предузетничког, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • развијање сарадње са другим органима управе и јединицама локалне самоуправе, заводима и другим секторима у оквиру министарства у вези са обављањем послова из надлежности Сектора;
 • израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике на свим нивоима образовања у овој области;
 • подршку развојним иницијативама на регионалном, локалном и школском нивоу;
 • унапређивање рада запослених у образовно-васпитним установама у овој области;
 • развијање стандарда и норматива простора, опреме, наставних средстава у области дуалног, предузетничког, финансијског и информатичког образовања;
 • праћење и проверу реализације такмичења и смотри ученика и студената из области предузетничког, дуалног, финансијског и информатичког образовања;
 • планирање, праћење и развој каријерног вођења и саветовања ученика на свим нивоима образовања;
 • усаглашавање стратешких мера у спровођењу међусекторске сарадње у области предузетничког, дуалног, финансијског, информатичког образовања, каријерног вођења и саветовања;
 • планирање, праћење и развој студентских пракси;
 • друге послове у складу са законом.

Члан 48.

У Сектору за дуално и предузетничко образовање и васпитање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања
 2. Група за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања и

Члан 49.

У Групи за предузетничко и дуално образовање у области средњег образовања и васпитања и високог образовања обављају се послови који се односе на: праћење и анализирање стратегије развоја предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, Националним просветним саветом и Саветом за стручно образовање и образовање одраслих, сарадњу у изради закона и подзаконских аката из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим документима и у изради извештаја о њиховом остваривању; сарадњу у изради планова и програма образовања за предузетничко и дуално образовање; стручну обраду предмета и представки из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања; праћење остваривања програма стручног усавршавања наставника, стручних сарадника, директора и секретара установа из наведених области; праћење и подржавање образовања друштвено осетљивих (вулнерабилних) група у области предузетничког и дуалног образовања; учешће у поступку вредновања квалитета рада средњих школа, учествовање у припреми плана развоја образовања и васпитања и праћење његовог остваривања; унапређивањем рада запослених у образовно- васпитним установама; праћење реализацију дуалног образовања, прикупљање релевантних података, ажурирање и одржавање електронске документације и базе података,  координација пројектима из области предузетничког, дуалног образовања, каријерног вођења и саветовања, учествовање у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког, дуалног образовања,каријерног вођења и саветовања, сарадња са привредним субјектима, државним инстуцијама невладиним организацијама и међународним партнерима; подстицање спровођења истраживања која имају за циљ утврђивање тренутне ситуације у погледу услова у којима се обављају студентске праксе, а на основу којих би могле да се прецизније дефинишу препоруке за њихово унапређење; дефинисање обавезних елемената квалитетне студентске праксе и друге послове у складу са законом.

Члан 50.

У Групи за предузетничко и финансијско образовање у области основног и средњег образовања и васпитања  и високог образовања обављају се послови који се односе на: анализу националних потреба и израду стратегија у области интеграције предузетничког и финансијског образовања у систем образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области предузетничког и финансијског образовања; стручну обраду предмета и представки из области предузетничког и финансијског образовања; сарадњу са заједницама школа, школама, органима локалне самоуправе, институтима, високообразовним институцијама, социјалним партнерима, удружењима, компанијама у вези са планирањем потреба и интеграцијом предузетничког и финасијског образовања у систем образовања; координирање радом тимова за припрему исхода и стандарда квалитета предузетничког и финансијског образовања; пружање подршке школама и факултетима у креирању и реализацији пројеката из области предузетничког и финасијског образовања; анализу, планирање, развој и праћење обука, оспособљавања и усавршавања запослених у образовним институцијама из области предузетничког и финансијског образовања и покретања и развоја ученичких задруга и ученичких и студентских компанија; развој базе дигиталних материјала као подршке увођењу предузетничког и финансијског образовања; праћење реализације предузетничког и финансијског образовања; прикупљање релевантних података, ажурирање и одржавање електронске документације и базе података; учествовање у изради анализа, студија, пројеката, елабората и извештаја из области предузетничког и финансијског образовања; праћење и проверу реализације такмичења и смотри ученичких задруга и ученичких и студентских компанија; припрема предлога одлуке о уређењу и мрежи ученичких задруга и ученичких и студентских компанија; вредновање рада и предлагање мера за унапређивање рада ученичких задруга и ученичких и студентских компанија.

 

Сектор за финансије

Члан 51.

У Сектору за финансије обављају се послови у области образовања и науке који се односе на:

–    припрему предлога финансијског плана у поступку доношења Закона о буџету за одређењу буџетску годину;

–    финансирање образовања и науке и процену финансијских ефеката у поступку припреме прописа у области образовања и науке;

–    припрему планских аката са финансијским елементима за пројектно финансирање пројеката од општег интереса у научноистраживачкој и иновационој делатности и израду анализа примене економских инструмената у развоју научноистраживачке и иновационе делатности;

–    послове припреме плана расподеле финансијских средстава из буџета за финансирање програма од општег интереса, посебних програма, као и програма иновационе делатности;

–    учешће у изради закона и подзаконсих аката у делу који се односи на финансирање образовања и науке;

–    сарадњу у припреми мишљења на нацрте прописа чији су обрађивачи друга министарства, а који се односе на област финансија;

–    финансијско управљање пројектима из научноистраживачке и иновационе делатности од општег интереса за Републику;

–    оперативно планирање финансијских средстава и припрему финансијске документације за реализацију исплата;

–    сарадњу са надлежном службом у вези обрачуна плата, накнада и других примања;

–    обављање финансијско-материјалних послова за припремни предшколски програм, допунско основно образовање у иностранству, програме, пројекте и донације из области просвете;

–    праћење и израду извештаја о реализацији исплата;

–    књижење веродостојних књиговодствених исправа и билансирање књиговодствених промена;

–    израду књиговодствених извештаја и биланса;

–    евиденције о реализованим финансијским трансакцијама са трезором и индиректним корисницима буџета;

–    анализу завршних рачуна индиректних корисника;

–    прикупљање и израду збирних (консолидованих) биланса;

–    прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања);

–    поступање по представкама и спровођење препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    учешће у изради закона у делу који се односи на финансирање образовања и науке, израда предлога подзаконских аката који се односе на област финансирања образовања и науке;

–    стручну обраду предмета и представки из ове области;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 52.

У Сектору за финансије образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за припрему програмског буџета;
 2. Одељење за извршење програмског буџета;
 3. Одсек за буџетско рачуноводство;
 4. Одсек за припрему и извршење програмског буџета и буџетско рачуноводство у области науке;
 5. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Београд и Пожаревац, са седиштем у Београду;
 6. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Лeсковац, Зајечар и Ниш и за установе у Косовско-Поморавском управном округу, са седиштем у Лесковцу;
 7. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву;
 8. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, Крушевац, Косовска Митровица и Групе за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару, са седиштем у Краљеву;
 9. Група за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Крагујевац, Јагодина, Чачак и Зрењанин, са седиштем у Крагујевцу.

Члан 53.

У Одсеку за припрему програмског буџета обављају се послови који се односе на: учествовање, прикупљање и припрему предлога финансијског плана у поступку доношења закона о буџету за одређену буџетску годину, по програмској методологији, за све нивое образовања; учествовање, прикупљање и припрему предлога приоритетних области финансирања, по програмској методологији, за све нивое образовања; учествовање у изради  финансијског плана; израду и праћење плана реализације утврђених буџетских средстава; сарадњу у изради закона, других прописа и општих аката који се односе на финансирање образовања; израду мишљења о финансијским ефектима закона и прописа из надлежности Министарства; сарадњу у припреми мишљења о законима и другим прописима из области финансија; обраду података везано за финансирање образовања и друге послове у складу са законом.

Члан 54.

У Одељењу за извршење програмског буџета обављају се послови који се односе на припрему финансијске документације и реализацију исплата из делокруга рада Министарства; обрачун плата за запослене у установама високог образовања, за запослене у установама ученичког и студентског стандарда, за запослене у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводу за унапређивање образовања и васпитања; обрачун цене и реализација исплате припремно-предшколског програма; обрачун накнада и других примања запослених, постављених и ангажованих лица у Министарству; обављање финансијско-материјалних послова за реализацију свих осталих програмских и пројектних активности Министарства; послови креирања и уноса налога за плаћања и праћење реализације истих; израда појединачних извештаја о извршењу буџета; циклично финансијско планирање трошковаn образовања и обављање других послова у складу са законом.

Члан 55.

У Одсеку за буџетско рачуноводство обављају се послови који се односе на: анализу извештаја завршних рачуна и периодичних обрачуна индиректних корисника и прикупљање и израду збирних (консолидованих) биланса; књижење веродостојних књиговодствених исправа; билансирање књиговодствених промена; израду књиговодствених извештаја и биланса; вођење помоћних књига за финансијско-материјално пословање; унос података у помоћне књиге и евиденције Министарства; отварање евиденционих рачуна; евиденцију и израду извештаја о реализованим финансијским трансакцијама са Управом за трезор и индиректним корисницима буџета; усаглашавање стања, сравњење података, прекњижавање непрепознатих ставки, повраћај средства и спровођење рефундације и друге послове у складу са законом.

Члан 56.

У Одсеку за припрему и извршење програмског буџета и буџетско рачуноводство у области науке обављају се послови који се односе на: финансијско управљање пројектима из научноистраживачке и иновационе делатности од општег интереса за Републику; припрему планских аката са финансијским елементима за пројектно финансирање пројеката од општег интереса у научноистраживачкој и иновационој делатности и израду анализа примене економских инструмената у развоју научноистраживачке и иновационе делатности; послове припреме плана расподеле финансијских средстава из буџета за финансирање програма од општег интереса, посебних програма, као и програма иновационе делатности; припрему предлога финансијског плана; припрему планова извршења буџета; припрему извештаја о извршењу буџета; обављање финансијско-материјалних послова за програме и пројекте који се финансирају из буџета Републике Србије; послове из домена финансијско-материјалног пословања; вођење помоћних књига за финансијско-материјално пословање и друге послове у складу са законом.

Члан 57.

У Групи за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Београд и Пожаревац, са седиштем у Београду, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обављање других послова у складу са законом.

Члан 58.

У  Групи за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Лeсковац, Зајечар и Ниш и за установе у Косовско-Поморавском управном округу, са седиштем у Лесковцу, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обављање других послова у складу са законом.

Члан 59.

У Групи за обављање финансијскоматеријалних послова подручје школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; обављање других послова у сладу са законом.

Члан 60.

У Групи за обављање финансијско-материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, Крушевац, Косовска Митровица и Групе за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару,  са седиштем у Краљеву, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; старање о тачности података; обављање других послова у складу са законом.

Члан 61.

У Групи за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Крагујевац, Јагодина, Чачак и Зрењанин, са седиштем у Крагујевцу, обављају се послови који се односе на: вршење контроле наменског коришћења буџетских средстава установа, односно обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава са територије наведених школских управа; прикупљање, обраду и обрачун података за подручје које покривају школске управе, а који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању; унос података за плате у основном и средњем образовању у апликацији PAYROLL – Управе за трезор; обраду промена у броју извршилаца; прикупљање, обједињавање и обраду података везано за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); консолидовање предлога финансијских планова школа за одређену буџетску годину и припремање предлога потребних средстава за остваривање годишњег плана рада школа у поступку доношења прописа којим се уређује буџетски систем; консолидовање тромесечних финансијских извештаја и завршних рачуна основних и средњих школа на нивоу школске управе; сарадњу са органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; сарадњу са Управом за трезор и другим органима; координацију рада на стручној обради предмета и представки из ове области; старање о тачности података; обављање других послова у складу са законом.

Сектор за инспекцијске послове

Просветна инспекција 

Члан 62.

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који се односе на:

–    надзор над законитошћу рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу аката установа из ових области када се на основу закона решава о правима, обавезама и правним интересима грађана;

–    инспекцијски надзор и надзор над радом установа високог образовања;

–    надзор над  законитошћу рада и аката Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања;

–    инспекцијски надзор над радом установа када га не обавља општинска, односно градска управа;

–    обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда;

–    управне послове у вези са повереним пословима;

–    утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за рад установа високог и вишег образовања;

–    припрему одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима;

–    припрема и израда годишњег плана инспекцијског надзора и објављивање на интернет страници Министарства;

–    припрема, преиспитивање садржаја, измена и допуна контролних листа и њихово објављивање на интернет страници Министарства;

–    израда месечних и кварталних извештаја о извршеним инспекцијским надзорима;

–    израда годишњег извештаја о извршеним инспекцијским надзорима и објављивање на интернет страници Министарства;

–    израду нацрта закона, подзаконских и других аката из надлежности Сектора;

–    припрему решења по жалби против првостепеног решења просветног инспектора у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о инспекцијском надзору;

–    остваривање непосредног надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;

–    давање обавезних инструкција, одузимање овлашћења поједином инспектору у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о инспекцијском надзору;

–    стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем инспекцијског надзора;

–    поступање по представкама и спровођење препорука Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за објављивање на интернет страницу Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 63.

У Сектору за инспекцијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања
 2. Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда и
 3. Група за правне, аналитичке и информатичке послове и праћење стања и процену ризика.

Члан 64.

У Одељењу за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања обављају се послови који се односе на: планирање спровођења инспекцијског надзора над радом установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу аката установа из ових области када се на основу закона решава о правима, обавезама и правним интересима грађана; надзор над законитошћу рада и аката Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања; инспекцијски надзор над радом установа из ових области када га не обавља општинска, односно градска управа; управне послове у вези са повереним пословима; утврђивање испуњености услова у поступку верификације установа; припрему одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; припрему решења по жалби против првостепеног решења просветног инспектора; остваривање непосредног надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора; давање обавезних инструкција; стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем инспекцијског надзора; вођење евиденције о инспекцијском надзору; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у вези послова из надлежности Одељења; контролу установа у примени Закона о заштити становништва изложености дуванског дима; учествовање у припреми извештаја о раду и друге послове у складу са законом.

Члан 65.

У Одсеку за инспекцијске послове у установама високог образовања  и ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на: планирање спровођења инспекцијског надзора над радом високошколских установа; послови инспекцијског надзора у установама високог образовање и надзор над законитошћу рада и аката установа високог образовања; припремање одговора на тужбе у управном  спору када се спор покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора и одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; припремање одговора за потребе: јавних тужилаштава, Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенције за борбу против корупције у вези предмета из надлежности инспектора; обављање контаката унутар (са одговарајућим службама) и изван Министарства (са надлежним органима и телима високошколских установа9; непосредан рад са странкама (подносиоцима поднесака); проверавање веродостојности јавних исправа; контрола спровођења Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму;  израду анализа и извештаја у вези са уоченим неправилностима и недостацима током вршења надзора и предлагање министру неопходних мера; обављање послова надзора на установама ученичког и студентског стандарда; доношење решења и закључака и подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријављивање за покретање поступка за привредни преступ и кривичне пријаве; поступања по пријавама грађана и извештавање о предузетим мерама; учествовање у припреми извештаја о раду; и друге посл9ове у складу са законом.

Члан 66.

У Групи  за правне, аналитичке и информатичке послове и праћење стања и процену ризика обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, подзаконских и других аката из надлежности Сектора; праћење прописа из области образовања и других прописа релевантних за обављање инспекцијског надзора и давање предлога у вези са усаглашавањем закона и подзаконских аката у овој области;  израду годишњег плана инспекцијског надзора ради објављивања на интернет страници Министарства;  израду месечног, тромесечног и полугодишњег плана иниспекцијског надзора према процени ризика у сарадњи са организационим јединицама Сектора;  израду контролних листа ради објављивања на интернет страници Министарства; вршење измена контролних листа;  израду годишњег извештаја о раду Сектора ради објављивања на интернет страници Министарства, анализу месечног, тромесечног, шестомесечног и годишњег извештаја о евиденцији о инспекцијском надзору, израду једномесечног, тромесечног, шестомесечног и годишњег извештаја о процени ризика; припремање аката о примени прописа ради објављивања на интернет странивци Министарства, правно техничку анализу и стручну обраду записника сачињених у ванредном и контролном инспекцијском надзору; покретање иницијативе за решавање питања из делокруга инспекцијског надзора; праћење функционисања сиистема надзора, обављање управних послова у вези са пословима инспекцијског надзора, припрему одговора на тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других поступака пред надлежним органима; сарадњу са организационим јединицама Министарства у прикупљању података потребних за обављање инспекцијског надзора; поступање по мпредставкама и спровођење препорука Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Сектора; прикупљање записника просветних инспектора ради обједињавња у бази података, о надзорима и установама, сарадња са другим инспекцијским органима,  израду анализа и извештаја у вези са уоченим неправилностима и недостацима током вршења надзора и предлозима за отклањање истих;и друге послове у складу са законом.

 

Сектор за науку

Наука

Члан 67.

У Сектору за науку обављају се послови који се односе на:

–    послове програмирања, праћења, остваривања, анализе и оцењивања научног и технолошког развоја, избор и оцењивање пројеката у оквиру програма основних истраживања, интердисциплинарних пројеката и праћење светских трендова у области науке;

–    учешће у изради закона и подзаконских аката из делокруга сектора

–    израду акта о избору, вредновању и финансирању програма основних истраживања, као и аката о критеријумима и мерилима за (су)финансирање програма од општег интереса;

–    иницирање мера и инструмената за реформу научноистраживачког система  (рационализација Мреже НИО, трансформација института, статусне промене института, приватизација института, промена организационе форме института и др.);

–    припрему уговора и других аката у вези са финансирањем пројеката;

–    израду уговора, програма и других аката у области развоја научноистраживачких кадрова;

–    израду аката за одређивање представника Владе Републике Србије, као оснивача у скупштине и управне одборе института који су организовани као привредна друштва, именовање и разрешење директора тих института;

–    израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања као основе за припрему стратешких докумената развоја науке у области основних истраживања;

–    предлагање нових програма и решења из области научноистраживачког рада;

–    политику и критеријуме за вредновање истраживача, научноистраживачких организација (у даљем тексту: НИО) и научно истраживачких пројеката;

–    припремање анализа и припремање податка за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала у области основних наука;

–    праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области основних истраживања;

–    координацију и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области основних наука;

– планирање и развој кадрова за научноистраживачки рад;

–    израду аналитичких материјала, послове програмирања, праћења, реализације и анализе остварења програма развоја научноистраживачких кадрова;

–    усавршавање кадрова за научноистраживачки рад (магистратуре односно мастера, докторати, постдокторско усавршавање у иностранству);

–    подстицање и стипендирање кадрова за научноистраживачки рад (магистраната односно мастера, доктораната, ученика-талената);

–    подстицање активности НИО и научних и стручних друштава за одржавање научних скупова у земљи;

–    усавршавање научноистраживачких кадрова у иностранству – научни скупови, конгреси, радни састанци и студијски боравци у иностранству, учешће и рад у међународним научним и стручним асоцијацијама;

–    научне и стручне публикације и програм набавке научно-стручне литературе (домаћи и страни часописи, монографије, базе);

–    припремање анализа и стручних основа за уговоре, решења, извештаје и друге материјале у вези са развојем и програмирањем усавршавања кадрова;

–    подстицање активности научних организација и друштава у области промоције и популаризације науке и технологије;

–    праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, подстицања младих и надарених за научноистраживачки рад, набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, издавања научних публикација и одржавања научних скупова и подстицаја активности научних и стручних друпштава који су у функцији унапређивања научноистраживачког рада и

–    праћење стања и покретање иницијатива за решавање питања из области докторских студија;

–    предлагање броја студената за упис на докторске студије;

–    припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике докторских студија;

–    припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;

–    стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго;

–    припрему одговора суду по тужбама у управним споровима;

–    израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку;

–    поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 68.

У Сектору за науку образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове,
 2. Одсек за развој научноистраживачких кадрова,
 3. Група за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности.

Члан 69.

У Одсеку за праћење реализације програма и  пројеката у области основних истраживања и студијско-аналитичке послове обављају се послови државне управе који се односе на: послове програмирања, праћења, остваривања, анализе и оцењивања научног и технолошког развоја Републике Србије; избор и оцењивање пројеката у оквиру програма основних истраживања, избор и оцењивање интердисциплинарних пројеката; праћење светских трендова у области науке; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања у Републици Србији као основе за припрему стратешких докумената развоја науке у области основних истраживања; предлагање нових програма и решења из области научно-истраживачког рада; политику и критеријуме за вредновање истраживача, научноистраживачких организација (у даљем тексту: НИО) и научноистраживачких пројеката; припремање анализа и припремање податка за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала у области основних наука; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области основних истраживања; координацију и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области основних наука; друге послове у области основних истраживања, у складу са законом.

Члан 70.

У Одсеку за развој научноистраживачких кадрова обављају се послови државне управе који се односе на: планирање и развој кадрова за научноистраживачки рад; израду аналитичких материјала, послове програмирања, праћења, реализације и анализе остварења програма развоја научноистраживачких кадрова; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад (магистратуре односно мастера, докторати, постдокторско усавршавање у иностранству); подстицање и стипендирање кадрова за научноистраживачки рад (магистраната односно мастера, доктораната, ученика-талената); подстицање активности НИО и научних и стручних друштава за одржавање научних скупова у земљи; усавршавање научноистраживачких кадрова у иностранству – научни скупови, конгреси, радни састанци и студијски боравци у иностранству, учешће и рад у међународним научним и стручним асоцијацијама; научне и стручне публикације и програм набавке научно-стручне литературе (домаћи и страни часописи, монографије, базе); припремање анализа и стручних основа за уговоре, решења, извештаје и друге материјале у вези са развојем и програмирањем усавршавања кадрова; подстицање активности научних организација и друштава у области промоције и популаризације науке и технологије; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, подстицања младих и надарених за научноистраживачки рад, набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, издавања научних публикација и одржавања научних скупова и подстицаја активности научних и стручних друпштава који су у функцији унапређивања научноистраживачког рада; и друге послове у складу са законом.

Члан 71.

У Групи за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности обављају се послови који се односе на: обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада; мере и инструменте за унапређење квалитета научноистраживачког рада и развој система научноистраживачке делатности; избор и именовање органа у институтима чији је оснивач Република (управни одбор, директор института); мере и инструменте за унапређење квалитета научноистраживачког рада; стручну, адмимистративно-техничку и  информатичку подршку функционисању и раду тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада (Националног савета за научни и технолошки развој, Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, матичних научних одбора и Комисије за стицање научних звања); припрему материјала за седнице, заказивање седица и учешће у раду седница ових тела; спровођење поступка акредитације научноистраживачких организација и поступка за  стицање научних звања истраживача; давање мишљења из области обезбеђивања квалитета научноистраживачког рада;  израду и доношење подзаконских аката у вези са  акредитацијом научноистраживачких организација и подзаконских аката о додели, потврђивању, и одузимању статуса центра изузетних вредности, и научноистраживачки рад центра изузетних вредности; спровођење поступка стицања научних звања истраживача;  израда аката за вођење Регистра научноистраживачких организација и Регистра истраживача; израда одлука у  вези са акредитацијом НИО; израда аката о стицању научних звања истраживача; вођење евиденције – базе података о акредитованим НИО и евиденције о додељеним научним звањима; израда аката о регистрацији института и упис у Регистар НИО; решавање по жалбама НИО на одлуке Одбора за акредитацију; комуникацију са корисницима услуга (институти, универизети и факултети и другим националним институцијама и телима у науци, високом образовању и технолошком развоју; коресподенцију државног секретара са корисницима услуга у науци и технолошког развоја и образовања,  организовање састанака са страним научницима и делегацијама, представницима монетарних организација, представницима страних амбасада, представницима међународних научно-образовних институција и асоцијација; послове припреме брошура, публикација и других маркетиншких материјала у функцији промоције науке и тела за обезбеђивање квалитета научноистраживачког рада; послове евиденције, праћења и администрирање поште и предмета, управљање током кретања документације и њено ажурирање и архивирање; припрема информација, анализа, извештаја о раду који се односи на рад Националног савета, Одбора за акредитацију и Комисије за стицање научних звања; административно-техничке; и друге послове у складу са законом.

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Технолошки развој 

Члан 72.

У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем обављају се послови државне управе који се односе на:

–    утврђивање и обезбеђивање реализације програма научних истраживања уобластитехнолошког развоја, трансфера технологија, истраживања из других програма од општег интереса и програма из области иновационе делатности,као и на начин избора и услове за одобравање пројеката којима се ти програми реализују, тако да се допринесе укључивању Републике Србије у међународну научну и иновацуону заједницу;

–    развој и унапређење иновационог система у Републици Србији, напредлагање аката којима се утврђује национална иновациона политика, доприноси развоју националног иновационог система и реализују програми који обезбеђују њихово спровођењење;

–    подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија и примену знања и резултата истраживања у привреди;

– надлежности Министарства за послове нуклеарне сигурности, као скупа мера којима се обезбеђују услови за рад нуклеарног објекта, спречавају нуклеарни акциденти или ублажавају његове последице, односно смањује радијациони ризик на прописан ниво, као и надлежности Министарства за управљање радиоактивним отпадом;

–  вршење инспекцијског надзора над спровођењем мера нуклеарне сигурности у вези са надлежности Министарства за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом;

–    израду аналитичких материјала и упоредних анализа реализације и резултата истраживања у области технолошког развоја, трансфера технологија и у области истраживања за иновације у Републици Србији као основа за припрему стратешких докумената развоја науке, трансфера технологија и иновативног предузетништва као покретача националног привредног и друштвеног развоја, заснованог на знању;

–    развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре;

–    координацију сарадње са Фондом за иновациону делатност и другим организацијама, фондовима и структурама иновационе делатности у земљи и иностранству, а у циљу укључивања Републике Србије у Иновациону унију, у складу са стратешким документима;

–    припрему уговора и других аката у вези са унапређењем иновационе делатности у Републици Србији, као и у вези са финансирањем научноистраживачких, иновационих и међународних пројеката и програма из делокруга Сектора;

–    припрему одговора на поднеске у управним и судским поступцима на захтев Државног правобранилаштва, органа и организација државне управе, као и учествовање у изради мишљења Министарства која се односе на питања из делокруга Сектора;

–    учествовање у припреми аката у вези са поступањем по закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја, област заштите података о личности и  поступање по захтевима тела за борбу против корупције, а  у односу на питања из делокруга Сектора;

–    координацију и обезбеђивање рада  тела за вредновање резултата програма и пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија, истраживања по програмима од општег интереса за Републику Србију, као и из области иновационе делатности;

–    обезбеђивања рада матичних научних одбора образованих за научну област техничко-технолошких наука и научну област биотехничких наука;

–    учествовање у поступку утврђивања критеријума за вредновање истраживача, НИО и научноистраживачких пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија и области истраживањапо другим програмима од општег интереса за Републику Србију, као и из области иновационе делатности;

–    правне послове из делокруга Сектора, на учествовање у припреми системских закона у области научноистраживачке делатности, технолошког развоја, трансфера технологија, иновационе делатности, примене науке у привреди, комерцијализације интелектуалне својине, као и заштите и промета права интелектуалне својине, на  припреми подзаконских аката за њихово спровођење, као и предлога аката из делокруга Сектора за разматрање и одлучивање на седницама Владе;

–    израду анализа и припремање мишљења и података који се односе на уговоре, одлуке, меморандуме, извештаје, информације и друге материјале из  области технолошког развоја, трансфера технологија, по другим програмима од општег интереса за Републику Србију, из области  иновационе делатности, као и из области заштите и промета права интелектуалне својине;

–    координацију и унапређење активности којима се, кроз трансфер знања и нових технологија у привреду, кроз институционализоване облике сарадње са дијаспором у области научноистраживачке и иновационе делатности, кроз обезбеђење заштитеи одговарајућег управљања интелектуалном својином,  валоризују резултати научноистраживачке и иновационе делатности иобезбеђује њихова комерцијализација као допринос остваривању брзог, паметног и инклузивног економског раста, повећању конкурентности домаће привреде и запошљавању;

–    праћење извршења и контролу наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области технолошког развоја, трансфера технологија, интердисциплинарних истраживања и подстицања примене резултата научноистраживачког рада, као и програма и пројеката из области иновационе делатности;

–    учествовање у вођењу евиденција у складу са прописима о научноистраживачкој делатности;

–    вођење базе података Министарства у складу са прописима о иновационој делатности,

–    учествовање у припреми пројеката који се су/финансирају из фондова ЕУ и других међународних извора, а у вези су са делокругом Сектора;

–    спровођење активности у организацији и праћењу израде и реализације стратегија, пројеката, планова и програма за инвестиције и инвестиционо одржавање у областимаиз делокруга Сектора;

–    припрему материјала за Владу у вези са именовањем и разрешењем органа управљања код организација које су корисници средстава буџетске субвенције са раздела Министарства, у складу са законом;

–    припрему материјала за Владу у вези са именовањем и разрешењем органа управљања код организација скупштина, управних и надзорних  одбора и директора организација корисника средстава иностраних кредита, зајмова и донација, у складу са законом;

–    припрему националних и међународних и извршних уговора, споразума, меморандума и других правних аката у вези са уређењем, унапређењем и развојем технолошког развоја, предузетништва, трансфера технологија, иновационе делатности и заштите и промета права интелектуалне својине у Републици Србији, као и у вези са финансирањем међународних пројеката и програма из делокруга Сектора;

–    остваривање међународне сарадњеу области технолошког развоја, трансфера технологија, иновационе делатности и области заштите и промета права интелектуалне својине, као и старање о њеном унапређењу;

–    обезбеђивање усклађивања прописа из делокруга Сектора са правом Европске уније, учествовање у преговарачким структурама, припремање преговарачких позиција и реализацију одговарајућих делова НПАА, са аспекта надлежности Сектора;

–    припрему пројеката који се финансирају из предприступних фондова ЕУ, као и регионалних и међународних извора (су)финансирања;

–    праћење рада и текућег пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција (Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, Центар за промоцију науке, ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, Фонд за иновациону делатност и Научно технолошког паркаБеоград), као унутрашњи надзор над радом посебне организације, у складу са законом;

–    ажурирање електронске документације и базе података, као и припрема информација из надлежности Сектора за потребе извештавања и обезбеђивања јавности рада Министарства,и

–    друге послове у складу са законом.

Члан 73.

У Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове;
 2. Група за националнииновациони систем;
 3. Група за праћење рада и пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција и средстава из међународних кредита и донација.

Члан 74.

У Одсеку за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове обављају се послови државне управе који се односе на: послове програмирања, праћења, остваривања и оцењивања научног и технолошког развоја Републике Србије, избор и оцењивање програма у области технолошког развоја; избор и оцењивање интердисциплинарних пројеката; праћење светских трендова у овој области; израду аналитичких материјала и упоредних анализа истраживања у области технолошког развоја у Републици Србији као основа за припрему стратешких докумената развоја науке у овој области; координацију и обезбеђење функционисања експертских тела (одбори, комисије и експерти) за вредновање резултата научноистраживачких програма и пројеката у области технолошког развоја, као и развојних програма и пројеката;обезбеђивања рада матичних научних одбора образованих за научну област техничко-технолошких наука и научну област биотехничких наука; предлагање нових програма и решења у научноистраживачком раду у области технолошког развоја; политику и критеријуме за вредновање истраживача, НИО и научноистраживачких пројеката у области технолошког развоја; вођење евиденција у складу са прописима о научноистраживачкој делатности;припремање анализа и припремање података за уговоре и решења, припремање извештаја, информација и других материјала у области технолошког развоја; други послови у складу са законом.

Члан 75.

У Групи за национални иновациони систем обављају се послови државне управе који се односе на: подстицање технопредузетништва; иновациону политику, и подршку комерцијализације иновација; праћење извршења и наменског коришћења буџетских средстава по уговорима о финансирању програма и пројеката у области иновационе делатности и подстицања примене резултата научноистраживачког рада, као и програма и пројеката из области иновационе делатности; вођење електронске и јавно доступне базе података у складу са прописима  о иновационој делатности; припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и других међународних извора; други послову у складу са законом.

Члан 76.

У Групи за праћење рада и пословања организација – корисника буџетских субвенција и средстава међународних кредита и донација, обављају се послови који се односе на: праћење рада и текућег пословања организација-корисника буџетских средстава субвенција са раздела Минсистарства, а у односу на које Министарство има надлежности у складу са законом (Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд;Центар за промоцију науке; Фонд за иновациону делатност; ЈП „Нуклеарни објекти Србије“; Научно технолошки парк „Београд“); праћење реализације Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке којим је предвиђено спровођење основног пројекта Истраживање и развој у јавном сектору, као и потпројекатау оквиру тог пројекта;а; праћење реализације Оквирног уговора о зајму између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе који је предвиђено делимично финансирање квалификованих инвестиција за унапређење научне и образовне инфраструктуре и обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији, и праћење реализације и финансирања Програма набавке опреме и потрошног материјала за потребе јавних истраживачких установа и акредитованих лабораторија; праћење реализације уговора у вези са изградњом капиталних објеката и друге инфраструктуре који се финансирају средствима кредита, зајмова и донација; израду правних аката и других материјала за Владу, а у вези са радом и пословањем организација- корисника субвенција и средстава кредита, зајмова и донација, у складу са законом; контрола наменског трошења средстава субвенција; контролу трошења средстава из иностраних кредита, зајмова и донација, програма и пројеката у области нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом у Србији; сарадњу са Европском инвестицијином банком,  Банком  за развој Савета Евопе и Светском банком у вези са  реализацијим кредитних средстава, зајма и донација; израду уговора и других аката којима се распоређују и прати наменско трошење средстава буџетске субвенције; припрему материјала за Владу у вези са именовањем органа управљања организација корисника средстава субвенција и средстава иностраних кредита, зајмова и донација, у складу са законом и оснивачким актима; надзор над радом Агенције за јонизујућа зрачења и нуклеарну сигурност у Републици Србији у делу који се односи на нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом у Србији;  прати рад  и пословање ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, у складу са законом; давање мишљења на програме и друге акте из надлежности ЈП „Нуклеарни објекти Србије”, у складу са законом;  давање мишљења на акте Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност; спровођење Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, у делу који се односи на нуклеарну сигурност и управљање радооактивним отпадом; давање мишљења на актеЈединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, у складу са законом; и друге послове у складу са законом.

Секретаријат Министарства

Члан 77.

У Секретаријату Министарства обављају се послови од значаја за рад Министарства а везани су за кадровска, информатичка, финансијска, општа и друга питања, као и усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима.

Члан 78.

У Секретаријат Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за опште послове
 2. Одељење за усклађивање рада унутрашњих јединица Министарства и
 3. Одсек за кадровске послове.

Члан 79.

У Одељењу за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију и спровођење полагања испита за лиценцу, директоре и секретаре установа; вођење регистра издатих, суспендованих и одузетих лиценци васпитача, наставника и стручних сарадника;  стручну обраду предмета и представки у вези са правом на стицање и коришћење лиценце; учешће у припреми финансијског плана; старање о имовини министарства; покретање и праћење поступка јавних набавки из надлежности Секретаријата; интерну комуникацију и спровођење интерног обавештавања; послове превоза; курирске послове, послове телефонисте и друге послове у складу са законом.

Члан 80.

У Одељењу за опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа и
 2. Група за одржавање возила и послове возача и курира.

Члан 81.

У Одсеку за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа обављају се послови који се односе на: организацију и спровођење полагања испита за лиценцу, директоре и секретаре установа; вођење регистра издатих, суспендованих и одузетих лиценци васпитача, наставника и стручних сарадника;  стручну обраду предмета и представки у вези са правом на стицање и коришћење лиценце и друге послове у складу са законом.

Члан 82.

У Групи за одржавање возила и послове возача и курира обављају се послови који се односе на: припрему документације и учешћје у поступку јавних набавки за сервисирање и одржавање возила; припрему предлога финансијских средстава за одржавање возила и набавку опреме; праћење реализације извршења уговора о одржавању службених возила; планирање и вођење евиденције о употреби службених возила; послове превоза службеним возилом; преузимање и достављање поште и материјала и друге послове у складу са законом..

Члан 83.

У Одељењу за усклађивање рада унутрашњих јединица Министарства обављају се послови који се односе на: израду плана рада и извештаја о остваривању плана рада Министарства за потребе Владе; израду информације о раду Министарства за потребе Народне скупштине; координацију израде предлога акта којим се утврђује унутрашње уређење и систематизују радна места у Министарству; спровођење Закона о заштити узбуњивача и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем; сарадњу са Агенцијом за борбу против корупције на планирању мера и доношењу процедура за превенцију корупције; припрему и спровођење Плана интегритета Министарства; израду предлога планова везаних за одбрану; израду Предлога плана за спровођење поступка процене ризика и учешће у припреми Акта о процени ризика; праћење примене мера за безбедност и здравље на раду; сарадњу са осигуравајућим друштвом у области осигурања запослених у Министарству; учешће у планирању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите и у изради и спровођењу Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; надзор над припремом одговора на захтеве и на жалбе по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и израдом Информатора о раду Министарства; координацију сарадње са Канцеларијом Заштитника грађана и припреме одговора по захтевима Заштитника грађана; пружање подршке корисницима приликом коришћења рачунара и опреме; праћење сервиса рачунара и опреме; сарадњу са органом надлежним за послове е управе; одржавање безбедности и квалитета података у оквиру интерне мреже Министарства, прављење резервних копија података насталих у програмима за финансијско-материјално пословање, пружање подршке и обуке корисника приликом коришћења рачунара и опреме, праћење сервиса рачунара и опреме, планирање, развој и имплементацију бежичних мрежа, надзор над активним мрежним сервисима и друге послове у складу са законом.

Члан 84.

У Одељењу за усклађивање рада унутрашњих јединица образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за јавност рада и
 2. Група за одржавање квалитета у интерној мрежи рачунара.

Члан 85.

У Групи за јавност рада обављају се послови који се односе на: припрему одговора на захтеве и на жалбе по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја; израду Информатора о раду Министарства; сарадњу са Канцеларијом Заштитника грађана и припрему одговора по захтевима Заштитника грађана; пријаву евиденција збирки података о личности у Централни регистар; информисање јавности о раду Министарства; праћење и анализу извештавања штампаних и електронских медија о раду Министарства; израду предлога за унапређивање јавности рада Министарства; планирање интерне комуникације и спровођење интерног обавештавања запослених и друге послове у складу са законом.

Члан 86.

У Групи за одржавање квалитета у интерној мрежи рачунара обављају се послови који се односе на: одржавање безбедности и квалитета података у оквиру интерне мреже Министарства, прављење резервних копија података насталих у програмима за финансијско-материјално пословање, пружање подршке и обуке корисника приликом коришћења рачунара и опреме, праћење сервиса рачунара и опреме,  планирање, развој и имплементацију бежичних мрежа, надзор над активним мрежним сервисима и друге послове у складу са законом.

Члан 87.

У Одсеку за кадровске послове обављају се послови из области радних односа који се односе на: заснивање радног односа, распоређивање и остваривање права из радног односа; провера способности приликом пријема у радни однос и у току рада; анализе послова, радних места и унутрашње организације; успостављање и ажурирање базе података о запосленима; ажурирање кадровске евиденције; међународну сарадњу у овој области, обуку и развој запослених; организовање полагања испита за просветне саветнике; награђивање и израду општих и појединачних аката из области рада и радних односа и друге послове у складу са законом.

Кабинет министра

Члан 88.

У Кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови за односе с јавношћу и административно-технички послови од значаја за рад министра.

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата

Члан 89.

У ужим унутрашњим јединицама изван сектора и Секретаријата обављају се правни послови, послови интерне ревизије, као и послови утврђени посебним законима из области образовања.

Члан 90.

У Министарству се образују следеће уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата, и то:

 1. Одсек за правне послове
 2. Група за интерну ревизију и
 3. Одељење за координацију рада школских управа.

Члан 91.

У Одсеку за правне послове обављају се послови који се односе на: израду нацрта системског закона из области предуниверзитетског образовања за Владу и предлога системског закона за Народну скупштину; анализу, планирање, координацију и праћење поступка  припреме других нацрта закона из области образовања, у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства; координација и учествовање у раду радних група на изради подзаконских аката који се доносе на основу системског закона односно подзаконских аката из области предуниверзитетског образовања; координацију послова са надлежним секторима,  заводима (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања) и саветима (Национални просветни савет и Савет за стручно образовање и образовање одраслих), у поступку доношења и објављивања прописа; припрему мишљења и изради информација о примени системског закона; припрему обједињених мишљења и информација о примени подзаконских аката који се доносе на основу системског закона, осим за подзаконске акте којима се прописује врста образовања и који се односе на финансирање; припрему материјала из делокруга Одсека који ће се разматрати на седници Владе и Народне скупштине; обједињавање ставова са осталим организационим јединицама Министарства ради припреме целовитих мишљења на нацте закона и предлоге аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност, осим за акте из области финансирања, инвестиција и науке и технолошког развоја, односно уколико нису у делокругу друге организационе јединице; учешће у припреми одговора по захтеву Заштитника грађана и повереника из делокруга Одсека; праћење правне усклађености свих аката којима се успостављају права и обавезе из делокруга рада Министарства; проверу уговора и других аката из надлежности Министарства; проверу усклађености и исправности документације при закључивању уговора и докумената који се односе на донаторске пројекте и међународне кредите; припрема поднесака и непосредна сарадња са Државним правобранилаштвом у вези са судским споровима у којима Државно правобранилаштво заступа Министарство као странку у поступку заштите имовинских права Републике Србије; поступак и праћење реализације заштите имовинских права Републике Србије из делокруга Министарства и друге послове у складу са законом.

Члан 92.

У Групи за интерну ревизију обављају се послови који се односе на: оперативно планирање, организовање и извршавање задатака ревизије, односно тестирање, анализирање и оцењивање свих пословних функција из надлежности Министарства и индиректних корисника буџетских средстава који су у надлежности министарства; оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; давање савета и стручног мишљења када се уводе нови системи, процедуре или задаци; израду годишњих, периодичних и појединачних извештаја о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењем и оценама; обављање посебних ревизија на захтев министра или према потреби; праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; обављање ревизије коришћења средстава Европске уније и других међународних организација; израду стратешког и оперативних планова и програма рада који су основа за реализацију функције интерне ревизије као и праћење извршења; сарадњу са Државном ревизорском институцијом и другим надлежним органима; и друге послове у складу са законом.

Члан 93.

У Одељењу за координацију рада школских управа обављају се послови који се односе на: усмеравање и координацију рада школских управа; координацију припреме оперативног плана за спровођење стручно-педагошког надзора  и спољашњег вредновања у установама из области образовања; координацију и праћење рада школских управа у спровођењу стручно-педагошког надзора, спољашњег вредновања, стручног усавршавања, развојног планирања, прикупљања и обраде финансијских и информатичких података; израду извештаја и анализа о оствареним резултатима рада школских управа; предлагање мера за унапређивање рада школских управа и друге послове у складу са законом.

Члан 94.

У Одељењу за координацију рада школских управа, за подручја управних округа, ван седишта Министарства, образују се следеће групе – школске управе, и то

1)    Школска управа Ужице, за Златиборски управни округ, са седиштем у Ужицу;

2)    Школска управа Краљево, за Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву;

3)    Школска управа Чачак, за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;

4)    Школска управа Крушевац, за Расински управни округ, са седиштем у Крушевцу;

5)    Школска управа Крагујевац, за Шумадијски управни округ, са седиштем у Крагујевцу;

6)    Школска управа Јагодина, за Поморавски управни округ, са седиштем у Јагодини.

7)    Школска управа Сомбор, за Севернобачки и Западнобачки управни округ, са седиштем у Сомбору;

8)    Школска управа Нови Сад, за Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом Саду;

9)    Школска управа Ваљево, за Мачвански и Колубарски управни округ, са седиштем у Ваљеву;

10)  Школска управа Пожаревац, за Браничевски и Подунавски управни округ, са седиштем у Пожаревцу;

11)  Школска управа Зајечар, за Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Зајечару;

12)  Школска управа Лесковац, за Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у Лесковцу;

13)  Школска управа Зрењанин, за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски управни округ, са седиштем у Зрењанину;

14)  Школска управа Ниш, за Нишавски, Топлички и Пиротски управни округ, са седиштем у Нишу;

15)  Школска управа Косовска Митровица, за Пећки, Призренски, Косовско-Митровачки,  Косовски и Косовско-Поморавски управни округ, са седиштем у Косовској Митровици;

16)  Школска управа Београд, за подручје града Београда, са седиштем у Београду и

17)  Група за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару.

Члан 95.

У Школској управи обављају се послови који се односе на: стручно-педагошки надзор у установама; спољашње вредновање квалитета рада установа; старање о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при школској управи; координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа; давање подршке развојном планирању, самовредновању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања; учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образовања школска управа и праћење његовог остваривања; обезбеђивање свих услова да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете; остваривање сарадње са локалном самоуправом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама; стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем стручно-педагошког надзора  и друге послове у складу са законом.

Члан 96.

У Групи за обављање стручно-педагошког надзора обављају се послови који се односе на стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање у установама и друге послове у складу са законом.

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.