Sektori MPNTR

Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Član 3.

U Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje stanja i pokretanje inicijative za rešavanje pitanja, učešće u planiranju i implementaciji mera za unapređivanje oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
 • pripremu, organizaciju i sprovođenje završnog ispita za učenike osnovnih škola;
 • izradu analiza, studija, elaborata i izveštajaiz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
 • pripremu kriterijuma za mrežu predškolskih ustanova i osnovnih škola;
 • pripremu stručnih osnova i učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz delokruga Sektora;
 • izradu akata iz oblasti kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, praćenje i podršku ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu;
 • izradu akta kojim se uređuje kalendar obrazovno- vaspitnog rada osnovnog obrazovanja i vaspitanja i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za nivoe i vrste obrazovanja iz delokruga Sektora;
 • uspostavljanje i ažuriranje registra predškolskih ustanova i osnovnih škola;
 • stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
 • pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;
 • stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo;
 • pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima;
 • izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku;
 • sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za osnivanje i rad predškolskih ustanova i osnovnih škola;
 • koordinciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti u oblasti socijalne inkluzije i aktivnosti kojima se ojačava sistemska zaštita od nasilja i diskriminacije u obrazovno-vaspitnim ustanovama;
 • koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti uključivanja osetljivih grupa u vaspitno-obrazovni sistem;
 • praćenje i koordinaciju poslova u vezi sa nastavnim planovima i programima, programima ogleda, udžbenicima, stručnim usavršavanjem i obezbeđivanje kvaliteta obrazovanja;
 • izradu akata iz oblasti kojima se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i nastavnih sredstava;
 • praćenje i usavršavanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina;
 • postupanje po predstavkamai sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora;
 • ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao ipriprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i
 • druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 4.

U Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
 2. Grupa za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Član 5.

U Odeljenju za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja i pokretanje inicijative za rešavanje pitanja, učešće u planiranju i implementaciji mera za unapređivanje oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja; pripremu, organizaciju i sprovođenje završnog ispita za učenike osnovnih škola; izradu analiza, studija, elaborata i izveštaja iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja; pripremu kriterijuma za mrežu predškolskih ustanova i osnovnih škola;pripremu stručnih osnova i učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz delokruga Odeljenja; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu i praćenje i podršku ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu; izradu akta kojim se uređuje kalendar obrazovno- vaspitnog rada osnovnog obrazovanja i vaspitanja i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za nivoe i vrste obrazovanja iz delokruga Odeljenja; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja; koordinciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti u oblasti socijalne inkluzije i aktivnosti kojima se ojačava sistemska zaštita od nasilja i diskriminacije u obrazovno-vaspitnim ustanovama; praćenje i koordinaciju poslova u vezi sa nastavnim planovima i programima, programima ogleda, udžbenicima, stručnim usavršavanjem i obezbeđivanje kvaliteta obrazovanja; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i nastavnih sredstava; koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti uključivanja osetljivih grupa u vaspitno-obrazovni sistem; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odeljenja; saradnju sa ustanovama, nadležnim organima i institucijama i drugim organizacijama od značaja za pitanja iz delokruga Odeljenja; ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao ipriprema informacija iz nadležnosti Odeljenja za postavljanje na sajt Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 6.

U Odeljenju za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 2. Odsek za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 3. Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije

Član 7.

U Grupi za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja; praćenje teritorijalne pokrivenosti predškolskim ustanovama i obuhvata dece; izradu kriterijuma za mrežu predškolskih ustanova; pružanje podrške i praćenje realizacije projekata u delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u cilju povećanja obuhvata dece i širenja programske ponude; saradnju sa ustanovama, školskim upravama, stručnim udruženjima, univerzitetima, zavodima, organima lokalne samouprave i pojedincima u praćenju stanja i pokretanju inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu mišljenja, izveštaja i stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 8.

U Odseku za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja; praćenje ostvarivanja i razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja, pokretanje inicijativa, učešće u planiranju i implementaciji mera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti; pripremu, organizaciju i sprovođenje završnog ispita i izrada analiza o realizaciji, rezultatima i unapređivanju završnog ispita; izradu kriterijuma za mrežu osnovnih škola; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu i praćenje i podršku ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu; izradu akta kojim se uređuje kalendar obrazovno-vaspitnog rada osnovnog obrazovanja i vaspitanja; pripremu programa takmičenja učenika osnovnih škola i organizaciju i praćenje takmičenja i smotri učenika osnovnih škola; praćenje i koordinaciju poslova u vezi sa nastavnim planovima i programima, programima ogleda, udžbenicima, stručnim usavršavanjem i obezbeđivanje kvaliteta obrazovanja; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i nastavnih sredstava; saradnju sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, nadležnim organima i institucijama i drugim organizacijama od značaja za pitanja iz delokruga Odseka; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 9.

U Grupi za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti obrazovanja nacionalnih manjina i osetljivih grupa; pružanje stručne podrške u izradi strategija, propisa i u koordinaciji mera u ovim oblastima; pružanje podrške deci, porodicama, zaposlenima, obrazovno-vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija inicijativa, programa i projekata sa savetima nacionalnih manjina u obavljanju poslova vezanih za poštovanje ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja, kao i drugim resorima koji se bave socijalnom inkluzijom i zaštitom od nasilja i diskriminacije (socijalna politika, zdravlje, omladina i sport, državna uprava i lokalna samouprava), relevantnim ustanovama, nezavisnim telima i institucijama (domaćim i međunarodnim), nevladinim organizacijama; koordinacija aktivnosti na poslovima pripreme dokumenata, priručnika, obrazaca, brošura i konkursa u navedenim oblastima; praćenje i izveštavanje o sprovođenju nacionalnih i međudržavnih programa iz oblasti rodne ravnopravnosti; predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; koordinacija projekata iz ovih oblasti u koje je uključeno Ministarstvo; razvoj sistema redovnog praćenja i izveštavanja; podršku unapređivanju kapaciteta školskih uprava za pružanje podrške ustanovama; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka u ovoj oblasti i realizacija ostalih aktivnosti u skladu sa prioritetima i potrebama Ministarstva i obrazovno-vaspitnih ustanova i obavlja i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom.

Član 10.

U Grupi za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada; stručnu obradu rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; pripremu odgovora Sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; uspostavljanje i ažuriranje registra predškolskih ustanova i osnovnih škola; pripremu akata za Vladu o kriterijumima za mrežu osnovnih škola i predškolskih ustanova; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih

Srednje obrazovanje i vaspitanje 

Obrazovanje odraslih

Član 11.

U Sektoru za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje primene zakona i propisa iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih;
 • pripremu stručnih osnova i učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih;
 • pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;
 • stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo;
 • pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima;
 • izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku;
 • izradu analiza, studija, elaborata i izveštaja iz oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih;
 • pripremu predloga odluke o mreži škola;
 • razvijanje standarda i normativa prostora, opreme, nastavnih sredstava u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih;
 • pripremu, organizaciju i sprovođenje upisa učenika u srednje škole;
 • izradu analiza i pripremu predloga za unapređivanje upisne politike;
 • uspostavljanje i ažuriranje registra srednjih škola i škola za obrazovanje odraslih;
 • stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih;
 • saradnju sa drugim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u vezi obavljanja poslova iz nadležnosti Sektora;
 • postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora
 • ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i
 • druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 12.

U Sektoru za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za pravne poslove u srednjem obrazovanju i vaspitanju i obrazovanju odraslih;
 2. Grupa za obrazovanje odraslih;
 3. Grupa za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i
 4. Grupa za srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje.

Član 13.

U Grupi za pravne poslove u srednjem obrazovanju i vaspitanju i obrazovanju odraslih obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje primene propisa u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; praćenje, razvoj i unapređivanje pravnog sistema u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada; izradu rešenja o postupku verifikacije, postupcima izbora i razrešenja direktora srednjih škola, uvođenje privremenih mera; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; pripremu akata za Vladu o mreži srednjih škola; izradu nacrta i predloga zakona iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; sprovođenju javne rasprave na prednacrte zakona iz delokruga srednjeg obrazovanja i pribavljenih mišljenja na nacrte zakona i obradu amandmana narodnih poslanika na predloge zakona; pripremi odgovora i mišljenja u postupku za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti  propisa iz oblasti srednjeg i obrazovanja odraslih; koordinaciji rada radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata; pripremi odgovora i mišljenja u postupku za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz oblasti srednjeg i obrazovanja i obrazovanja odraslih; pripremi mišljenja i izrađuje informacija o primeni propisa iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; objedinjavanju stavova sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva radi pripreme celovitih mišljenja na nacrte zakona državnih organa i drugih ovlašćenih predlagača koji se Ministarstvu dostavljaju na mišljenje; pripremu odgovora na pitanja narodnih poslanika, građana i državnih organa; smotri, takmičenja, dodele Svetosavske nagrade i sl.; koordinaciju poslova Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva za potrebe rada Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih; pripremu odgovora Sudu po tužbama u upravnim sporovima; postupanje po predstavkama preporukama Zaštitnika građana i Poverenika u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 14.

U Grupi za obrazovanje odraslih obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja odraslih i doživotnog učenja; planiranje, praćenje i razvoj obuke, osposobljavanja i usavršavanja odraslih i doživotnog učenja; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za obrazovanje odraslih; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u praćenju ostvarivanja i razvoja obrazovanja odraslih i doživotnog učenja; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 15.

U Grupi za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja; planiranje, praćenje i razvoj stručnog obrazovanja, osposobljavanja, obuke i usavršavanja učenika i obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu, organizaciju i sprovođenje upisa učenika u srednje škole; izradu analiza i pripremu predloga za unapređivanje upisne politike; učešće u pripremi standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama u ovoj oblasti; saradnju u praćenju i unapređivanju funkcionisanja mreže srednjih škola; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u ovoj oblasti; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; stručnu obradu predmeta i predstavki u ovoj oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

 Član 16.

U Grupi za srednje opšte i umetničko obrazovanje  i vaspitanje obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja; planiranje, praćenje i razvoj opšteg i umetničkog obrazovanja, osposobljavanja, obuke i usavršavanja učenika,  obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu, učešće u pripremi standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; saradnju u praćenju i unapređivanju funkcionisanja mreže srednjih škola; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u ovoj oblasti; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ovih oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Međunarodna prosvetna saradnja

Međunarodna naučna saradnja

Član 17.

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    planiranje, pripremanje, sprovođenje, koordinaciju i praćenje programa i projekata koji se finansiraju iz fondova EU u oblasti obrazovanja i nauke, s izuzetkom donacija i međunarodnih kredita koji se odnose na investicije i investiciono održavanje i opremanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja;

–    učestvovanje u donošenju strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz fondova EU u oblasti obrazovanja i nauke;

–    usklađivanje i nadgledanje aktivnosti drugih subjekata iz delokruga rada Ministarstva tokom planiranja, pripreme, sprovođenja, praćenja i vrednovanja efekata projekata;

–    koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje uvođenja u sistem nacionalnog sufinansiranja EU projekata;

–    sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama;

–    pripremu izveštaja o pripremi, sprovođenju i praćenju sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU u oblasti obrazovanja i nauke;

–    saradnju sa Ministarstvom za evropske integracije i relevantnim nacionalnim telima u sprovođenju razvojnih programa i projekata finansiranih iz sredstava EU;

–    saradnju sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i drugim relevantnim nacionalnim telima na donošenju i sprovođenju Strategije pametne specijalizacije;

–    saradnju i koordinaciju poslova u oblasti obrazovanja i nauke sa Ministarstvom za evropske integracije, Delegacijom Evropske unije i evropskim institucijama i organima država članica u oblasti obrazovanja i nauke;

–    analizu usklađenosti sistema u oblasti obrazovanja i nauke sa standardima EU;

–    učešće u radu Koordinacionog tela za Program ekonomskih reformi iz oblasti obrazovanja i nauke;

–    uporedne analize zakonskih i sistemskih rešenja u oblasti obrazovanja i nauke i izrada izjave o usklađenosti nacrta zakona sa propisima EU;

–    sprovođenje programa EU za saradnju u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta, ERASMUS +, saradnju sa Ministartvom za evropske integracije o pitanjima vezanim za oblast obrazovanja i nauke;

–    učešće u okvirnom programu za istraživanja i inovacije Evropske unije;

–    praćenje donošenja novih i izmenu postojećih zakonskih rešenja u oblasti obrazovanja po svim nivoima u zakonodavstvu država članica EU i pridruženih država;

–    učešće u pripremi i implementaciji Programa ekonomske reforme;

–    učešće u pripremi i implementaciji Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije;

–    izjave o usklađenosti nacrta zakona sa propisima Evropske unije;

–    izrada ugovora i drugih pravnih akata o realizaciji programa i projekata;

–    stručnu obradu predloga akata koje donosi Vlada;

–    stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti;

–    postupanje po predstavkama i sprovođenje preporuka Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i pripremu informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva

–    izradu, usklađivanje i kompletiranje nacrta međunarodnih bilateralnih ugovora u oblasti prosvetne saradnje i onih čija je izrada u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova, a obuhvataju i oblast prosvetne saradnje, i realizacija procedure prema Vladi RS;

–    praćenje važenja zaključenih međunarodnih ugovora u oblasti obrazovanja i predlaganje njihovog produženja ili obnavljanja;

–    vođenje baze podataka o potpisanim međunarodnim bilateralnim ugovorima o prosvetnoj saradnji i ugovorima koji su u proceduri pripreme;

–    izradu mišljenja na predloge za konsolidaciju bilateralnih ugovornih stanja i izradu mišljenja na platforme i izveštaje sa zasedanja mešovitih komisija;

–    izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti obrazovanja pred Narodnom skupštinom i pratećeg materijala; pribavljanje mišljenja nadležnih institucija na predmetna dokumenta; upućivanje kompletiranog materijala Ministarstvu spoljnih poslova na dalje postupanje; parafiranje predmetnih materijala u Narodnoj skupštini pred raspravu;

–    izradu informacija o međunarodnoj bilateralnoj prosvetnoj i naučnoj saradnji za potrebe kabineta predsednika Republike Srbije, predsednika Vlade Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, resornih ministarstava i

–    druge poslove u skladu sa zakonom;

Član 18.

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obrazuju se sledeće organizacione jedinice:

 1. Odeljenje za projekte iz pretpristupnih fondova EU (IPA), donacije i pridruživanje EU u obrazovanju i nauci;
 2. Odsek za razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci

 Član 19.

U Odeljenju za projekte iz pretpristupnih fondova EU (IPA), međunarodnu saradnju, donacije i pridruživanje EU u obrazovanju i nauci obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz fondova EU; učestvovanje u pripremi istraživanja i izradi analiza u oblasti politike obrazovanja, naučnog istraživanja i tehnološkog razvoja za potrebe uvođenja u sistem i obezbeđivanja i korišćenja fondova EU; predlaganje projekata u skladu sa relevantnim procedurama; definisanje projektne ideje, organizaciju obuka, praćenje pripreme relevantne projektne dokumentacije, vođenje evidencije o svim predloženim projektima, obavljanje neophodnih aktivnosti u cilju uvođenja u sistem uspešnih programa i pravovremenog obezbeđivanja sredstava za nacionalno sufinansiranje projekata; pripremu i podnošenje izveštaja o procesu  programiranja/pripreme projekata; obezbeđivanje učešća u sektorskim grupama za pripremu projekata, pripremu strateških i programskih dokumenata i relevantnim odborima za praćenje i vrednovanje efekata programa i organizovanje izveštavanja o vrednovanju efekata; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa relevantnim procedurama; organizovanje, obavljanje i kontrolisanje sprovođenja projekata koji su odobreni za finansiranje iz fondova EU u skladu sa relevantnim procedurama; pripremu tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki; učešće u izradi/ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte; organizaciju i koordinaciju predlaganja članova odbora za evaluaciju ponuda na tenderu; praćenje sprovođenja projekata i ugovora kroz kontrolu aktivnosti ugovarača (administrativna i terenska provera, provera ispunjenosti zahteva koji se odnose na vidljivost projekata i potvrđivanje ispravnosti računa za plaćanje podnetih od strane ugovarača) i preduzimanje mera i aktivnosti u cilju pravilnog i pravovremenog sprovođenja projekata i ugovora; izradu i podnošenje izveštaja o sprovođenju i čuvanje neophodne dokumentacije radi sprovođenja postupka revizije; obavljanje kontrole i potvrđivanja ispravnosti računa za plaćanje vezanih za sprovođenje projekata, uključujući i kontrolu na licu mesta; izveštavanje o sprovođenju projekata finansiranih iz fondova EU; pripremu predloga budžeta Sektora; pripremu i kontrolu dokumentacije za stvaranje obaveza; poštovanje uspostavljenih politika i procedura i njihovu primenu; proveru usklađenosti planiranih rashoda sa stvarnim potrebama; izradu planova, programa i izveštaja iz materijalno-finansijske oblasti Sektora; pripremu preporuka za ocenu prioriteta projekata; učestvovanje u pripremi istraživanja i izradi analiza u oblasti obrazovnih politika; saradnju sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i drugim relevantnim nacionalnim telima na donošenju i sprovođenju strateških prioriteta; analizu usklađenosti sistema u oblasti obrazovanja i nauke sa standardima Evropske unije i ostalih međunarodnih organizacija i udruženja; učešće u radu Koordinacionog tela za Program ekonomskih reformi iz oblasti obrazovanja; uporedne analize zakonskih i sistemskih rešenja u oblasti obrazovanja i nauke i izrada izjave o usklađenosti nacrta zakona sa propisima EU; koordinaciju pripreme podataka za potrebe izveštavanja o stanju sistema obrazovanja u Republici Srbiji i efektima mera obrazovne politike;  koordinacija i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva;administrativni i stručni poslovi i koordinacija učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinacija realizacije i priprema priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; sprovođenje programa EU za saradnju u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta ERASMUS +, saradnja Ministarstva sa Ministarstvom za evropske integracije o pitanjima vezanim za oblast obrazovanja; praćenje donošenja novih i izmenu postojećih zakonskih rešenja u oblasti obrazovanja po svim nivoima u zakonodavstvu država članica EU i pridruženih država; izjave o usklađenosti nacrta zakona sa propisima Evropske unije; izrada ugovora i drugih pravnih akata o realizaciji programa i projekata; stručna obrada predloga akata koje donosi Vlada; stručna obrada predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje važenja zaključenih međunarodnih ugovora u oblasti obrazovanja i predlaganje njihovog produženja ili obnavljanja; izradu mišljenja na nacrte međunarodnih bilateralnih ugovora, koji obuhvataju i oblast prosvetne saradnje, a čija izrada je u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova; kompletiranje i integrisanje mišljenja nadležnih sektora/unutrašnjih jedinica Ministarstva na predmetne nacrte; izradu mišljenja na predloge za konsolidaciju bilateralnih ugovornih stanja; izradu mišljenja na platforme i izveštaje sa zasedanja mešovitih komisija; izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti obrazovanja pred Narodnom skupštinom i pratećeg materijala; pribavljanje mišljenja nadležnih institucija na predmetna dokumenta; upućivanje kompletiranog materijala Ministarstvu spoljnih poslova na dalje postupanje; vođenje baze podataka o potpisanim međunarodnim bilateralnim ugovorima o prosvetnoj saradnji i ugovorima koji su u proceduri pripreme; koordinacija u planiranju razvojne pomoći, donacija i kredita; pripremanje projektnih dokumenata za obezbeđivanje donacija i međunarodnih kredita; upravljanje sredstvima iz međunarodnih donacija i kredita u oblasti obrazovanja; pripremu ugovora i drugih akata za realizaciju donacija i međunarodnih kredita za potrebe sistema obrazovanja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 20.

U Odeljenju za projekte iz pretpristupnih fondova EU (IPA), donacije i pridruživanje EU u obrazovanju i nauci  obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za programiranje sredstava pretpristupnih fondova (IPA)
 2. Odsek za praćenje sprovođenja projekata pretpristupnih fondova EU (IPA)
 3. Grupa za pridruživanje EU i međunarodne programe, projekte, sporazume i donacije u obrazovanju i nauci

 Član 21.

U Grupi za programiranje sredstava pretpristupnih fondova (IPA) obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i organizovanje rada na analiziranju i praćenju potreba za korišćenjem fondova EU, kao i pripremu priloga za izradu strateških i planskih dokumenata; predlaganje prioriteta programiranja projekata i pripremu preporuka za ocenu prioriteta projekata; izradu nacrta predloga projekata i projektne dokumentacije u odgovarajućem formatu za potrebe obezbeđivanja i korišćenje fondova EU; pribavljanje potrebne dokumentacije za nacionalno sufinansiranje projekata radi planiranja budžeta i učešće u programiranju prioriteta za korišćenje fondova EU; pripremu dokumentacije za informisanje javnosti u vezi sa pretpristupnim fondovima EU; pripremu izveštaja o procesu programiranja /planiranja i učešće u radu odbora za praćenje, analizu i prezentaciju u vezi sa pripremom projekata; sprovođenje pravila i principa neophodne za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravljanja sredstvima EU u skladu sa procedurama; koordinaciju obuke drugih subjekata iz delokruga rada Ministarstva iz oblasti programiranja i pripremanja projekata pretpristupnih fondova i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Član 22.

U Odseku za praćenje sprovođenja projekata pretpristupnih fondova EU (IPA) obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje sprovođenja projekata i ugovora u okviru sredstava pretpristupnih fondova EU kroz kontrolu aktivnosti ugovarača (administrativna i terenska provera, provera ispunjenosti zahteva koji se odnose na vidljivost projekata i potvrđivanje ispravnosti računa za plaćanje ponetih od strane ugovarača) i preduzimanje mera i aktivnosti u cilju pravilnog i pravovremenog sprovođenja projekata i ugovora finansiranih iz fondova EU; saradnju sa drugim organizacionim jedinicama ministarstva, ustanovama, lokalnom zajednicom, socijalnim partnerima, Ministarstvom za evropske integracije,  Delegacijom Evropske unije i drugim organizacijama i institucijama u sprovođenju projekata; pripremu i ažuriranje plana javnih nabavki i izradu tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki; predlaganje članova sa pravom glasa za Komisiju za odabir ponuda i prijava i učešće u radu komisije za odabir ponuda i prijava; učešće u radu relevantnih odbora za praćenje projekata i izradi stručne analize i izveštaja o realizaciji i rezultatima projekata; praćenje sprovođenja akcionih planova, kao i proveru ispunjenosti preduslova za sprovođenje projekata i ugovora; obezbeđivanje sredstava za nacionalno sufinansiranje sektorskih programa, mera u okviru sektorskih programa i/ili projekata; organizovanje aktivnosti od značaja za javnost i vidljivost projekata finansiranih iz sredstava EU; saradnju sa eksternim ocenjivačima i revizorima u postupku kontrole i ocenjivanja projekata i praćenje sprovođenja njihovih preporuka, kao i sprovođenje pravila i principa neophodnih za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravljanja sredstvima EU i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 23.

U Grupi za pridruživanje EU i međunarodne programe, projekte, sporazume i donacije u obrazovanju i nauci obavljaju se poslovi koje se odnose na: koordinacija i praćenje poslova u okviru procesa pregovora o pristupanju EU iz nadležnosti Ministarstva;administrativni i stručni poslovi i koordinacija učešća predstavnika Ministarstva u radu tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; praćenje, koordinacija realizacije i priprema priloga Ministarstva za potrebe izrade akcionih planova i izveštaja o realizaciji aktivnosti u procesu evropskih integracija; saradnja sa Ministarstvom za evropske integracije i relevantnim nacionalnim telima u sprovođenju razvojnih programa i projekata; saradnja i koordinacija poslova u oblasti obrazovanja sa Ministartvom za evropske integracije, Delegacijom Evropske unije i evropskim institucijama i organima država članica u oblasti obrazovanja; analiza usklađenosti sistema u oblasti obrazovanja sa standardima Evropske unije; uporedne analize zakonskih i sistemskih rešenja u oblasti obrazovanja i izrada izjave o usklađenosti nacrta zakona sa propisima EU; sprovođenje programa EU za saradnju u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta ERASMUS +, saradnja Ministarstva sa Ministarstvom za evropske integracije o pitanjima vezanim za oblast obrazovanja; praćenje donošenja novih i izmenu postojećih zakonskih rešenja u oblasti obrazovanja po svim nivoima u zakonodavstvu država članica EU i pridruženih država; izjave o usklađenosti nacrta zakona sa propisima Evropske unije; izrada ugovora i drugih pravnih akata o realizaciji programa i projekata; stručna obrada predloga akata koje donosi Vlada; stručna obrada predmeta i predstavki iz ove oblasti;  učestvovanje u razmatranju predloga međunarodnih ugovora iz delokruga Sektora i, u saradnji sa drugim unutrašnjim jedinicama, pripremi stavova o tim predlozima; izradu nacrta međunarodnih bilateralnih ugovora u oblasti prosvetne saradnje; usklađivanje nacrta međunarodnih bilateralnih ugovora dveju strana; kompletiranje i integrisanje mišljenja nadležnih sektora/unutrašnjih jedinica Ministarstva; izradu pratećih materijala nacrta međunarodnih bilateralnih dokumenata; pribavljanje mišljenja nadležnih institucija; upućivanje dokumenata Vladi Republike Srbije na razmatranje i odlučivanje; obavljanje pravno-tehničke procedure u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo i Vladi Republike Srbije; praćenje važenja zaključenih međunarodnih ugovora u oblasti obrazovanja i predlaganje njihovog produženja ili obnavljanja; izradu mišljenja na nacrte međunarodnih bilateralnih ugovora, koji obuhvataju i oblast prosvetne saradnje, a čija izrada je u nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova; kompletiranje i integrisanje mišljenja nadležnih sektora/unutrašnjih jedinica Ministarstva na predmetne nacrte; izradu mišljenja na predloge za konsolidaciju bilateralnih ugovornih stanja; izradu mišljenja na platforme i izveštaje sa zasedanja mešovitih komisija;  izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti obrazovanja pred Narodnom skupštinom i pratećeg materijala; pribavljanje mišljenja nadležnih institucija na predmetna dokumenta; upućivanje kompletiranog materijala Ministarstvu spoljnih poslova na dalje postupanje; parafiranje predmetnih materijala u Narodnoj skupštini pred raspravu;  izradu informacija o međunarodnoj bilateralnoj prosvetnoj i naučnoj saradnji za potrebe kabineta predsednika Republike Srbije, predsednika Vlade Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, resornih ministarstava; vođenje baze podataka o potpisanim međunarodnim bilateralnim ugovorima o prosvetnoj saradnji i ugovorima koji su u proceduri pripreme; koordinacija u planiranju razvojne pomoći, donacija i kredita; pripremanje projektnih dokumenata za obezbeđivanje donacija i međunarodnih kredita, saradnja i koordinacija sa drugim užim unutrašnjim jedinicama Ministarstva u utvrđivanju prioriteta za obezbeđivanje donatorske pomoći, za izveštavanje o napretku i vrednovanju efekata  programa, i uvođenju u sistem uspešnih programa; upravljanje sredstvima iz međunarodnih donacija i kredita u oblasti obrazovanja; pripremu ugovora i drugih akata za realizaciju donacija i međunarodnih kredita za potrebe sistema obrazovanja; pripremu plana javnih nabavki za potrebe projekata (osim projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć); pripremu dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki za potrebe projekata u oblasti obrazovanja(osim projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć); praćenje sprovođenja  potpisanih  ugovora  i  aktivnosti  u  realizaciji  projekata  u oblasti obrazovanja (osim  projekata  u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć); uspostavljanje procedura za ocenjivanje sprovođenja  projekata  (osim  projekata  u  okviru  Instrumenta  za  pretpristupnu  pomoć); saradnju sa eksternim ocenjivačima i revizorima; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 24.

U Odseku za razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje programa naučno-tehnološke saradnje; pripremanje programa i projekata u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja i inovacija;  promociju Okvirnog programa EU za  istraživanja, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti; podršku istraživačkim i privrednim organizacijama i pri učešću u programu EU za istraživanja, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti EU; nominovanje i koordinaciju rada mreže nacionalnih kontakt osoba za Okvirni program za istraživanja, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti EU; nominovanje i koordinaciju rada eksperata u različitim programskim i drugim ekspertskim komitetima Okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti EU, odnosno Evropskog istraživačkog prostora; učešće u konsultacijama pri definisanju politike i prioritenih oblasti istraživanja unutar EU; učešće u projektima Okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti EU koji za cilj imaju integraciju u Evropski istraživački prostor, zajedničko programiranje, sinergiju sa drugim programima i fondovima EU, razvoj istraživačke i inovacione politike, kao i unapređenje rada nacionalnih kontakt osoba; priprema stručnih osnova za izradu ugovora, sporazuma, konvencija i drugih opštih akata koji se odnose na naučnu i tehnološku saradnju, evropske integracije u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja; pripremanje dokumenata za sprovođenje projekata, koordinacija u planiranju razvojne pomoći, donacija i kredita; pripremanje projektnih dokumenata za   obezbeđivanje donacija i međunarodnih kredita, saradnja i koordinacija sa drugim užim unutrašnjim jedinicama Ministarstva u utvrđivanju prioriteta za obezbeđivanje donatorske pomoći, za izveštavanje o napretku i vrednovanju  efekata  programa,  i  u  uvođenju  u  sistem  uspešnih  programa;  upravljanje sredstvima iz međunarodnih donacija i kredita u oblasti istraživanja; pripremu ugovora i drugih akata za realizaciju donacija i međunarodnih kredita; pripremu plana javnih nabavki za potrebe projekata (osim projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć); pripremu dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki za potrebe projekata (osim projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć); praćenje sprovođenja  potpisanih  ugovora  i  aktivnosti  u  realizaciji  projekata  (osim  projekata  u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć); uspostavljanje procedura za ocenjivanje sprovođenja  projekata  (osim  projekata  u  okviru  Instrumenta  za  pretpristupnu  pomoć); saradnju sa eksternim ocenjivačima i revizorima; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje

Član 25.

U Sektoru za visoko obrazovanje obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–      uključivanje Srbije u međunarodne institucije i udruženja;

–    predlaganje mera vezane za uvođenje stranih jezika u obrazovni sistem, kao i razvijanje dvojezičnosti u školama;

–    predlaganje mera vezane za uvođenje stranih jezika u obrazovni sistem, kao i razvijanje dvojezičnosti u školama;

–    saradnju sa Konferencijom univerziteta, Konferencijom akademija strukovnih studija i studentskom konferencijom

–    koordiniranje aktivnosti u implementaciji strateških mera, programa i projekata koji se odnose na analizu i praćenje svih strategija u obrazovanju;

–    koordiniranje aktivnosti sa zavodima i predlaganje mere za unapređivanje kvaliteta efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita;

–    praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja iz oblasti visokog obrazovanja;

–    izradu nacrta zakona i podzakonskih akata iz oblasti visokog obrazovanja, praćenje primene zakona i propisa iz oblasti visokog obrazovanja davanjem mišljenja;

–    učestvovanje u  izradi standarda i kriterijuma za akreditaciju ustanova i studijskih programa u ovoj oblasti, uključujući praćenje,  izradu analiza, izveštaja i studija u vezi sa akreditacijom, vrednovanjem kvaliteta i samovrednovanjem ustanova i studijskih programa;

–    stručnu obradu zakona i drugih propisa i akata iz oblasti visokog obrazovanja iz nadležnosti Ministarstva;

–    izradu koncepcije razvoja, elaborata, analiza i studija koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti visokog obrazovanja;

–    predlaganje broja studenata za upis u visokoškolske ustanove, pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike;

–    izdavanje dozvole za rad visokoškolskih ustanova;

–    uspostavljanje i održavanje baze podataka o visokom obrazovanju, praćenje međunarodnih aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja;

–    staranje o uključivanju u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropskoj uniji;

–    stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti visokog obrazovanja;

–    finansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja i

–    prikupljanje i pružanje informacija u postupku priznavanja javnih isprava stečenih u inostranstvu;

–    sprovođenje postupka vrednovanja stranog studijskog programa radi zapošljavanja;

–    davanje informacija o samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i sistemu obrazovanja, radi priznavanja domaće visokoškolske isprave u inostranstvu;

–    davanje informacija o sistemu obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena strana visokoškolska isprava, uslova upisa, kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena;

–    upoređivanje domaćeg i stranog sistema obrazovanja, trajanja obrazovanja i nastavnog plana i programa;

–    pružanje pomoći u radu komisije koju obrazuje ministar za davanje stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa;

–    učešće u radu stručne komisije za utvrđivanje činjenica od značaja za odlučivanje;

–    saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova u prikupljanju podataka potrebnih u postupku priznavanja strane školske isprave;

–    izradu rešenje o priznavanju strane školske isprave, vodi evidenciju o sprovedenim postupcima priznavanja.

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva;

–    analitičke poslove u oblastima razvoja i praćenja dualnog obrazovanja, Nacionalnog okvira kvalifikacija, karijernog vođenje;

–    izradi nacrta zakona i pripremi podzakonskih akata u ovoj oblasti i koordinira izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u ovoj oblasti;

–    pripremanje predloga za unapređivanje postojećeg sistema indikatora za praćenje kvaliteta i efikasnosti visokog obrazovanja i pripremu mera i aktivnosti za unapređivanja kvaliteta i efikasnosti visokog obrazovanja;

–    planiranje programa i projekata iz sredstava IPA i drugih donatora/finansijera u vezi sa unapređivanjem praćenja i analize kvaliteta i efikasnosti visokog obrazovanja;

–    saradnja sa zavodima iz oblasti obrazovanja u kreiranju novih programa i drugih inicijativa u oblasti analize i praćenja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita;

–    koordiniranje aktivnosti u implementaciji strateških mera, programa i projekata koji se odnose na analizu i praćenje kvaliteta nacionalnih ispita i sarađuje sa univerzitetima i naučnim institucijama i Republičkim zavodom za statistiku u sprovođenju istraživanja o kvalitetu nacionalnih ispita i prikupljanjanju podataka za sistematsko praćenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovanja;

–    planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti na pripremi integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija;

–    pružanje stručne podrške radu različitih socijalnih partnera uključenih u pripremu NOK (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni saveta za visoko obrazovanje, organi državne uprave i institucije iz ove oblasti);

–    koordinaciju rada tima za pripremu NOK, koordinaciju aktivnosti vezanih za uspostavljanje i rad sektorskih veća, učešće u pripremi propisa iz ove oblasti;

–    obavljanje uloge nacionalne koordinacione tačke za referenciranje NOK ka Evropskom okviru kvalifikacija;

–    pripremu materijala za prikupljanje statističkih podataka, upitnika i metodološkog materijala, prikupljanje podataka i izradu statističkih izveštaja iz oblasti obrazovanja i nauke;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 26.

U Sektoru za visoko obrazovanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za razvoj visokog obrazovanja,
 2. Odsek za priznavanje stranih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra,
 3. Odsek za poslove visokog obrazovanja,
 4. 4. Grupa za analitičke poslove i
 5. 5. Grupa za nacionalni okvir kvalifikacija,

Član 27.

U Grupi za razvoj visokog obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti, izradu analiza, elaborata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u ovoj oblasti; uključivanje Srbije u međunarodne institucije i udruženja; predlaganje mera vezane za uvođenje stranih jezika u obrazovni sistem, kao i razvijanje dvojezičnosti u školama; praćenje i koordiniranje aktivnosti koje se odnose na pravilan i efikasan rad Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih; koordiniranje aktivnosti u implementaciji strateških mera, programa i projekata koji se odnose na analizu i praćenje svih strategija u obrazovanju; koordiniranje aktivnosti sa zavodima i predlaganje mere za unapređivanje kvaliteta efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita; preduzimanje mera po zahtevima Zaštitnika građana, Poverenika i Agencije za borbu protiv korupcije i preduzimanje mere radi sprovođenja preporuka Zaštitnika građana, Poverenika i Agencije za borbu protiv korupcije u vezi poslova iz ove oblasti; i druge poslove u skladu sa zakonom. Priprema odluke ministra o stipendistima „Svet u Srbiji“ i  ,,Srbija za Srbe iz regiona” za novu školsku godinu; prati važenje ugovora i predlaže njihovo produženje; vodi bazu podataka o aktivnim stipendistima i njihovom napretku na fakultetima; priprema finansijskog izveštaja na godišnjem nivou; izrađuje interne naloge na mesečnom nivou za isplatu; izrada individualnih potvrda u razne svrhe za stipendiste; prati realizaciju međunarodnih i međudržavnih programa i projekata u oblasti stipendiranja (CEEPUS i drugi) i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 28.

U Odseku za priznavanje stranih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra obavljaju se poslovi koji se odnose na: prikupljanje i pružanje informacija u postupku priznavanja javnih isprava stečenih u inostranstvu; sprovođenje postupka vrednovanja stranog studijskog programa radi zapošljavanja; davanje informacija o samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i sistemu obrazovanja, radi priznavanja domaće visokoškolske isprave u inostranstvu; davanje informacija o sistemu obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena strana visokoškolska isprava, uslova upisa, kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena; upoređivanje domaćeg i stranog sistema obrazovanja, trajanja obrazovanja i nastavnog plana i programa; pružanje pomoći u radu komisije koju obrazuje ministar za davanje stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa; po potrebi učestvuje u radu stručne komisije za utvrđivanje činjenica od značaja za odlučivanje; sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova u prikupljanju podataka potrebnih u postupku priznavanja strane školske isprave; izrađuje rešenje o priznavanju strane školske isprave; vodi evidenciju o sprovedenim postupcima priznavanja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 29.

U Odseku za poslove visokog obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu analiza, elaborata i studija za potrebe utvrđivanja stanja i sprovođenja politike u oblasti visokog obrazovanja; pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti visokog obrazovanja i stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; izradu standarda i kriterijuma za akreditaciju ustanova i studijskih programa u ovoj oblasti, uključujući praćenje,  izradu analiza, izveštaja i studija u vezi sa akreditacijom, vrednovanjem kvaliteta i samovrednovanjem ustanova i studijskih programa; izradu rešenja o dozvoli za rad visokoškolskih ustanova; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Odseka; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata; predlaganje broja studenata za upis u visokoškolske ustanove; pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike; izdavanje dozvole za rad visokoškolskih ustanova; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Odseka za tužilaštvo, sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje domaćih i stranih propisa i davanje predloga u vezi sa usaglašavanjem domaćih i stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti; prikupljanje i obradu materijala od značaja za upis studenata, status i interese studenata u procesu obrazovanja; praćenje realizacije upisne politike i izrade svih analiza u vezi sa upisom; pripremanje i obradu materijala za učestvovanje na međunarodnim skupovima i izvršavanje međunarodnih obaveza; saradnju sa Konferencijom univerziteta, Konferencijom akademija strukovnih studija i studentskom konferencijom; praćenje međunarodnih aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja i staranje o uključivanju u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropskoj uniji; postupanje po predmetima i predstavkama građana i ustanova i davanje informacija o stečenom visokom obrazovanju; uspostavljanje i vođenje registra visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, finansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja; postupanje po predstavkama i preporukama Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odseka i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 30.

U Grupi za analitičke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka i analizu potreba u vezi opšte, stručne i umetničke mature; koordinaciju izrade i učešće u izradi programa opšte, stručne i umetničke mature; stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; praćenje stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti;  analitičke poslove u oblastima razvoja i praćenja dualnog obrazovanja, Nacionalnog okvira kvalifikacija, karijernog vođenje; izradu nacrta zakona i pripremi podzakonskih akata u ovoj oblasti i izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u ovoj oblasti; pripremu predloga za unapređivanje postojećeg sistema indikatora za praćenje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i pripremu mera i aktivnosti za unapređivanja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja; planiranje programa i projekata iz sredstava IPA i drugih donatora/finansijera u vezi sa unapređivanjem praćenja i analize kvaliteta i efikasnosti obrazovanja; saradnju sa zavodima iz oblasti obrazovanja u kreiranju novih programa i drugih inicijativa u oblasti analize i praćenja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita; implementaciju strateških mera, programa i projekata koji se odnose na analizu i praćenje kvaliteta nacionalnih ispita i saradnja sa univerzitetima i naučnim institucijama i Republičkim zavodom za statistiku u sprovođenju istraživanja o kvalitetu nacionalnih ispita i prikupljanjanju podataka za sistematsko praćenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovanja; odgovore sudu po tužbi u upravnom sporu i izrada informacije iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku i postupa po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz ove oblasti; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 31.

U Grupi za nacionalni okvir kvalifikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti na pripremi integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija; pružanje stručne podrške radu različitih socijalnih partnera uključenih u pripremu NOK (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni saveta za visoko obrazovanje, organi državne uprave i institucije iz ove oblasti); koordinaciju rada tima za pripremu NOK; koordinaciju aktivnosti vezanih za uspostavljanje i rad sektorskih veća; učešće u pripremi propisa iz ove oblasti; pripremu i učešće u projektima iz ove oblasti; promociju značaja NOK: obavljanje uloge nacionalne koordinacione tačke za referenciranje NOK ka Evropskom okviru kvalifikacija i druge poslove u skladu sa zakonom pravednosti  i  efikasnosti  obrazovanja  i  kvaliteta  nacionalnih  ispita,  a posebno izveštaje relevantnih EU agencija  (Eurostat i Eurydice); priprema predloge mera i aktivnosti za unapređivanja kvaliteta, pravednosti i  efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita; sprovodi mapiranje i evaluaciju postojećih  modela  i  praksi  praćenja kvaliteta, pravednosti  i  efikasnosti  obrazovanja i nacionalnih ispita iz drugih zemalja, a posebno iz EU zemalja; priprema  predloge mera za unapređenje kvaliteta nacionalnih ispita; učestvuje u izradi  nacrta zakona i pripremi podzakonskih akata u ovoj oblasti i priprema elaborate, analize, projekte,  studije  i druge materijale koji služe kao stručna osnova  za  utvrđivanje  i  sprovođenje  politike u ovoj oblasti;  izrađuje  predloge  sistema indikatora za praćenje kvaliteta i efikasnosti  obrazovanja;  obavlja  poslove u vezi sa međunarodnim  istraživanjima (PISA i TIMSS) i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Učenički i studentski standard i investicije

Član 32.

U Sektoru za učenički i studentski standard i investicije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u oblasti učeničkog i studentskog standarda;

–    stručnu obradu zakona i drugih propisa i akata iz oblasti učeničkog i studentskog standarda iz nadležnosti Ministarstva;

–    izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda;

–    utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata;

–    praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda;

 • sprovođenje aktivnosti u organizaciji i praćenju izrade i realizacije projekata, strategija,planova i programa za investicije i investiciono održavanje u oblasti obrazovanja;
 • saradnju sa organima državne uprave i lokalne samouprave, institucijama, organizacijama, predstavnicima međunarodnih organizacija i organizacionim jedinicama Ministarstva u postupku izrade i realizacije projekata, strategija, planova i programa za investicije, investiciono održavanje u oblasti obrazovanja;
 • organizovanje, koordinaciju i kontrolu sprovođenja investicionih projekata finansiranih iz sredstava međunarodnih zajmova, kredita i donacija, kao i projekata Nacionalnog investicionog plana;
 • planiranje sredstava za investicije; izradu programa raspodele investicionih sredstava, opremanja i investicionog održavanja objekata iz delatnosti Ministarstva;
 • izrada plana javnih nabavki, priprema i sprovođenja javnih nabavki Ministarstva
 • izradu periodičnih izveštaja o realizaciji javnih nabavki Ministarstva
 • učestvovanje u izradi internih dokumenata i akata Minnistarstva koji se odnose na poslove javnih nabavki
 • učestvovanje i zastupanje Ministarstva u svim postupcima koji se odnose na poslove javnih nabavki
 • izradu i ažuriranje evidencija i elektronskih baza podataka i izveštaja vezanih za realizaciju investicionih projekata
 • ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i
 • druge poslove u skladu sa zakonom.

 Član 33.

U Sektoru za učenički i studentski standard i investicije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za investiciono – komercijalne poslove
 2. Odeljenje za poslove učeničkog i studentskog standarda

Član 34.

U Odeljenju za investiciono – komercijalne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga ideje kapitalnih projekata koji sadrže svrhu i ciljeve koji se žele ostvariti realizacijom kapitalnih projekata kao i indikatore učinka kojima se prati ostvarenje postavljenih ciljeva, procena troškova i mogući izvore finansiranja; pripremu predloga za obezbeđenje potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata; pripremu Izveštaja o spremnosti investicionog projekta, izveštaja o napretku realizacije investicionih projekata i završnih Izveštaja o realizaciji investicionih projekata; praćenje, koordinaciju i kontrolu realizacije investicionih projekata; kontrolu usklađenosti Plana realizacije investicionih projekata u odnosu na odobrena budžetska sredstva; izradu periodičnih izveštaja o realizaciji investicionih projekata; koordinaciju i saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave, korisnicima i drugim ministarstvima; praćenje i koordinaciju poslova vezanih za projekte koji su finansirani iz sredstava međunarodnih zajmova, kredita i donacija, kao i projekata Nacionalnog investicionog plana; učešće u izradi Finansijskog plana; koordinaciju pri izradi Plana javnih nabavki; prikupljanje i dostavljanje podataka vezanih za procenu finansijskih efekata investicionih projekata; učešće u izradi strategija, studija i drugih pravnih akata vezanih za investicione projekte; saradnju sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva u izradi pravilnika i opštih akata i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 35.

U Odeljenju za investiciono – komercijalne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata
 2. Grupa za javne nabavke.

Član 36.

U Odseku za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa, prava i obaveza dva ili više učesnika u realizaciji investicionog projekta; pripremu predloga i prikupljanje investicione dokumentacije potrebne za realizaciju investicionih projekata; prikupljanje i analiza podataka dobijenih od krajnjeg korisnika, izradu Izveštaja o spremnosti investicionog projekta  radi pripreme predloga za realizaciju investicionog projekta; provera spremnosti investicionog projekta za realizaciju; izradu Plana realizacije investicionih projekata na osnovu Izveštaja o spremnosti i opredeljenih budžetskih sredstava; koordinaciju sa nadzornim organom u cilju realizacije investicionog projekta; kontrolu i obradu prateće dokumentacije dostavljene za plaćanje, a u vezi sa realizacijom investicionih projekata; izradu dopisa, izveštaja, evidencija  i analiza i drugih akata iz nadležnosti Odseka; praćenje i realizaciju poslova vezanih za završetak investicionih projekata; koontrolu i koordinaciju sa Jedinicama za upravljanje projektima finansiranih iz sredstava međunarodnih zajmova, kredita i donacija, kao i projekata Nacionalnog investicionog plana; praćenje i realizaciju poslova vezanih za oblast urbanizma; učešće u pripremi i sprovođenju postupaka javnih nabavki koji se odnose na investicione projekte; prikupljanje, evidenciju, obradu i unos podataka vezanih za investicione projekte u jedinstvenu informacionu bazu Ministarstva kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 37.

U Grupi za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: prikupljanje i priprema podataka za izradu Plana javnih nabavki; izrada plana javnih nabavki; kontrola ispravnosti dokumenata vezanih za postupke javnih nabavki i  procedure nabavke; izrada pojedinačnih Akata u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javne nabavke; učestvovanje u postupcima vezanim za javnih nabavki; izrada svih vrsta izveštaja vezanih za realizaciju javnih nabavki; učestvovanje u izradi Uputstava, Pravilnika i drugih Akata Ministarstva; elektronsko praćenje i realizacija javnih nabavki; studijsko-analitički poslovi iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa Zakonom

Član 38.

U Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u oblasti učeničkog i studentskog standarda;

–    stručnu obradu zakona i drugih propisa i akata iz oblasti učeničkog i studentskog standarda iz nadležnosti Ministarstva;

–    izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda;

–    utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata;

–    praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; –     uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 39.

U Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za učenički i studentski standard
 2. Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

Član 40.

U Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 41.

U Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije obavljaju se poslovi koji se odnose na: realizaciju Programa individualne pomoći učenicima i Programa individualne pomoći studentima, kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata; utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata; pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci

Član 42.

U Sektoru za digitalizaciju u prosveti i nauci obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    planiranje, organizovanje i uvođenje sveobuhvatne digitalizacije podataka, procesa i usluga i razvoj informacionih tehnologija i infrastrukturnog opremanja u cilju digitalizacije podataka, procesa i usluga u vaspitno-obrazovnoj, naučnoistraživačkoj i inovacionoj infrastrukturi u Republici Srbiji;

–    unapređenje postojećih servisa elektronske uprave na portalima Ministarstva u skladu sa međunarodnim i nacionalnim standardima u oblasti informacionih tehnologija i informacione bezbednosti;

–    uspostavljanje i upravljanje sistemima i portalima e-Prosvete digitalizacijom informacionog sistema u vaspitanju i obrazovanju, staranje o nesmetanom protoku podataka, obezbeđivanje dostupnoosti i zaštite digitalizovanih podataka registara i evidencija koji se vode kroz elektronski Jedinstvenim informacionim sistemom prosvete u Republici a u odnosu na vođenje Registra ustanova, Registra dece, učenika i odraslih, kao i studenata (koji su nosioci Jedinstvenog obrazovnog broja – JOB) i Registra zaposlenih u ustanovama i  u odnosu na elektronsku evidenciju o izdatim dozvolama za rad nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara, u skladu sa propisima o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, o srednjem obrazovanju i u delu koje se odnosi na obrazovanje odraslih, kao i staranje o korišćenju elektronskih podataka upisanih u  evidenciju koje visokoškolske ustanove dostavljaju Ministarstvu za obavljanje zakonom utvrđenih poslova, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje;

–    uspostavljanje i održavanje objedinjenog nacionalnog sistema e-Nauka kao digitalizovanog jedinstvenog sistema u oblasti naučnoistraživačke i inovacione delatnosti u Republici Srbiji, u koji su uključene elektronske baze podataka koje se vode kao registri  (Registar istraživača, Registar naučnoistraživačke delatnosti, Registar inovacione delatnosti) i evidencije (Evidencija angažovanih istraživača, Evidencija projekata koji se realizuju, Evidencija stipendista Ministarstva) po propisima o naučnoistraživačkoj i inovacionoj delatnosti;

–    obezbeđivanje digitalizovanih sistema na portalima e-Prosvete i e-Nauke kroz odgovarajuće uključivanja podataka iz registara i evidencija zbirki podataka i kataloga zbirki podataka koje Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti vodi kao Centralni registar zbirki podataka o ličnosti;

–    planiranje, analizu, projektovanje, testiranje, implementaciju, unapređenje i kontrolu kvaliteta digitalizovanog sistema, uspostavljanje i vođenje metaregistra u cilju obezbeđivanja interoperabilnosti baza podataka i registara i uspostavljanje autorizovanog pristupa podacima iz registara i njihove razmene;

–    obezbeđivanje koordinacija pri inicijalnoj instalaciji sistem, puštanje u pogon  i praćenje funkcionalne operativnosti i ispravnosti sistema i upravljanje hardverskim i softverskim resursima, praćenje realizacije projektovanih portala, servisa, informacionih sistema i registara i njihovo redovno održavanje i reinženjering u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika,  optimizaciju i unapređenje performansi produkcionog sistema i rešavanje tekućih problema u radu sa bazama podataka i kontrolu pristupa podacima, koordinaciju pri otklanjanju grešaka, instalaciji i pokretanju novih funkcionalnosti, dostupnosti komunikacione infrastrukture i koordinaciju pri praćenju opterećenja sistema, kao i koordinacija pri praćenju i analizi iskorišćenja sistema;

–    koordinaciju i kontrolu pravljenja sigurnosnih kopija podataka i na koordinaciju i praćenje bezbednosti sistema, koordinacija na stalnoj analizi potencijalnih bezbednosnih propusta u cilju sprečavanja mogućnosti upada u sistem, koordinaciju sprečavanja i zaustavljanja napada na servise e-Prosveta i e-Nauka i koordinaciju otklanjanjem potencijalnih posledica napada;

–    projektovanje i uvođenja softverskih rešenja i priprema projektnih zadataka, prevođenje projektovanih rešenja u programski kod, testiranje i ispravka koda i predlaganje, utvrđivanje i obezbeđivanje realizacije programa, projekata, pilot projekata i  potprojekata kojima se razvijaju digitalizovani sistemi e-Prosvete i e-Nauke, u vezi sa  nacionalnim privrednim i društvenim razvojem u uslovima digitalizacije procesa i usluga;

–    učešće u izradi preporuka za usklađivanje i unapređivanje razvoja informacionih tehnologija, sistema i infrastrukture elektronske uprave i koordinaciju i obezbeđivanje aktivnosti sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstva u praćenju i organizaciji izrade i realizacije strategija, projekata, planova i programa za investicije i investiciono održavanje u oblastima iz delokruga Sektora;

–    praćenje međunarodnih i nacionalnih standarda informacione bezbednosti i kreiranje politika bezbednosti IKT sistema Ministarstva, uspostavljanje koordinacije sa razvojnim timovima, priprema dokumentacije, specifikacija funkcionalnih zahteva, sprovođenje postupka nabavki usluga razvoja i održavanja sofvera i poveravanja aktivnosti pristupa i razvoja u vezi sa Ministarstvom kao rukovaocem i operatorom IKT sistema od posebnog značaja;

–    ostvarivanje međunarodne saradnje i učestvovanje u pripremi i iplementaciji projekata u oblasti informacionih tehnologija i elektronske uprave, praćenje realizacije preporuka i standarda i drugih akata u vezi su sa delokrugom Sektora;

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 43.

U Sektoru za digitalizaciju u prosveti i nauci obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za e-Prosvetu;
 2. Grupa za e-Nauku;
 3. Grupa za digitalizaciju u obrazovanju.

Član 44.

U Grupi za e-Prosvetu obavljaju se poslovi koji se odnose na: poslove planiranja, organizovanja, programiranja, praćenja, ostvarivanja i ocenjivanja postupaka digitalizacije u sisteme i portale e-Prosvete podataka koji se vode u okviru Jedinstvenog informacionog sistema  prosvete; izradu analitičkih materijala i uporednih analiza istraživanja kao osnova za pripremu strateških dokumenata razvoja u ovoj oblasti; koordinaciju i obezbeđenje funkcionisanja tela (odbori, komisije i eksperti) za praćenje i kontrolu postupaka digitalizacije Jedinstvenog informacionog sistema  prosvete; predlaganje novih programa i rešenja i  pripremanje analiza i podataka za ugovore i rešenja, pripremanje izveštaja, informacija i drugih materijala iz nadležnosti Grupe, drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Član 45.

U Grupi za e-Nauku obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, organizovanje, programiranje, praćenje, implementaciju i ocenjivanja postupaka digitalizacije u sisteme i portale e-Nauke podataka koji se vode po propisima o naučnoistraživačkoj i inovacionoj delatnosti; izradu analitičkih materijala i uporednih analiza istraživanja kao osnova za pripremu strateških dokumenata razvoja u ovoj oblasti; koordinaciju i obezbeđenje funkcionisanja tela (odbori, komisije i eksperti) za praćenje i kontrolu postupaka digitalizacije u naučnoistraživačkoj i inovacionoj delatnosti; predlaganje novih programa i rešenja i  pripremanje analiza i podataka za ugovore i rešenja, pripremanje izveštaja, informacija i drugih materijala iz nadležnosti Grupe, drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Član 46.

U Grupi za digitalizaciju u obrazovanju obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, praćenje, razvoj i sprovođenje digitalizacije u oblasti obrazovanja;  podršku za sve kategorije korisnika i konsultantske usluge nakon implementacije servisa, portala, infomacionih sistema, registara i drugih softverskih rešenja koji se razviju u oblasti digitalizacije u obrazovanju; tehničku podršku korisnicim informacionih tehnologija i planiranje, organizovanje i realizacija redovne informatičkih kurseva,  promocija korisničkih servisa i evaluaciju korišćenja IKT u obrazovanju; planiranje, praćenje, razvoji sprovođenje obrazovanja za oblast informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), kao i primenu IKT-a u obrazovanju; analizu nacionalnih potreba i strategija u oblasti integracije informaciono-komunikacionih tehnologija u sistem obrazovanja; pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti primene IKT u obrazovanju; učešće u pripremi pravnih akata iz oblasti primene IKT uobrazovanju; analizu, planiranje, razvoj i praćenje obuka, osposobljavanja i usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika iz oblasti podizanja nivoa digitalnih kompetencija i primene IKT u obrazovanju; razvoj baza elektronskih nastavnih materijala; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; razvoj i reformu sistema obrazovanja ivaspitanja u skladu sa usvojenim međunarodnim konvencijama i obavezama i nacionalnim i međudržavnim razvojnim programima i projektima iz oblasti razvoja digitalnih kompetencija; pripremanje analiza i podataka za ugovore i rešenja, pripremanje izveštaja, informacija i drugih materijala iz nadležnosti Grupe; drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje

 

Član 47.

U Sektoru za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    učešće u istraživanju opštih pitanja i utvrđivanju opšte politike obrazovanja i vaspitanja;

–    učešće u planiranju razvoja obrazovanja i vaspitanja u skladu s usvojenim strateškim dokumentima, međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima i  izradu izveštaja o njihovom ostvarivanju;

 • pripremu stručnih osnova i učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz preduzetničkog, dualnog, finansijskog, informatičkog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja;
 • praćenje primene zakona i propisa iz oblasti preduzetničkog, dualnog, finansijskog, informatičkog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja;
 • procenu društvenih efekata uvođenja o dualnog obrazovanja, u skladu sa Programom ekonomskih reformi;
 • stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti preduzetničkog, dualnog, finansijskog i informatičkog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja;
 • pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;
 • praćenje stanja i pokretanje inicijative za rešavanje pitanja iz oblasti dualnog, preduzetničkog, finansijskog, informatičkog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja;
 • izradu analiza, studija, elaborata i izveštaja iz oblasti dualnog, preduzetničkog, finansijskog, informatičkog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja;
 • razvijanje saradnje sa drugim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, zavodima i drugim sektorima u okviru ministarstva u vezi sa obavljanjem poslova iz nadležnosti Sektora;
 • izradu analiza i pripremu predloga za unapređivanje upisne politike na svim nivoima obrazovanja u ovoj oblasti;
 • podršku razvojnim inicijativama na regionalnom, lokalnom i školskom nivou;
 • unapređivanje rada zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama u ovoj oblasti;
 • razvijanje standarda i normativa prostora, opreme, nastavnih sredstava u oblasti dualnog, preduzetničkog, finansijskog i informatičkog obrazovanja;
 • praćenje i proveru realizacije takmičenja i smotri učenika i studenata iz oblasti preduzetničkog, dualnog, finansijskog i informatičkog obrazovanja;
 • planiranje, praćenje i razvoj karijernog vođenja i savetovanja učenika na svim nivoima obrazovanja;
 • usaglašavanje strateških mera u sprovođenju međusektorske saradnje u oblasti preduzetničkog, dualnog, finansijskog, informatičkog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja;
 • planiranje, praćenje i razvoj studentskih praksi;
 • druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 48.

U Sektoru za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za preduzetničko i dualno obrazovanje u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja
 2. Grupa za preduzetničko i finansijsko obrazovanje u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja i

Član 49.

U Grupi za preduzetničko i dualno obrazovanje u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i analiziranje strategije razvoja preduzetničkog, dualnog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnim prosvetnim savetom i Savetom za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, saradnju u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti preduzetničkog, dualnog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja; učešće u planiranju razvoja obrazovanja i vaspitanja u skladu sa usvojenim međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima i u izradi izveštaja o njihovom ostvarivanju; saradnju u izradi planova i programa obrazovanja za preduzetničko i dualno obrazovanje; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti preduzetničkog, dualnog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja; praćenje ostvarivanja programa stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova iz navedenih oblasti; praćenje i podržavanje obrazovanja društveno osetljivih (vulnerabilnih) grupa u oblasti preduzetničkog i dualnog obrazovanja; učešće u postupku vrednovanja kvaliteta rada srednjih škola, učestvovanje u pripremi plana razvoja obrazovanja i vaspitanja i praćenje njegovog ostvarivanja; unapređivanjem rada zaposlenih u obrazovno- vaspitnim ustanovama; praćenje realizaciju dualnog obrazovanja, prikupljanje relevantnih podataka, ažuriranje i održavanje elektronske dokumentacije i baze podataka,  koordinacija projektima iz oblasti preduzetničkog, dualnog obrazovanja, karijernog vođenja i savetovanja, učestvovanje u izradi analiza, studija, projekata, elaborata i izveštaja iz oblasti preduzetničkog, dualnog obrazovanja,karijernog vođenja i savetovanja, saradnja sa privrednim subjektima, državnim instucijama nevladinim organizacijama i međunarodnim partnerima; podsticanje sprovođenja istraživanja koja imaju za cilj utvrđivanje trenutne situacije u pogledu uslova u kojima se obavljaju studentske prakse, a na osnovu kojih bi mogle da se preciznije definišu preporuke za njihovo unapređenje; definisanje obaveznih elemenata kvalitetne studentske prakse i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 50.

U Grupi za preduzetničko i finansijsko obrazovanje u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja  i visokog obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu nacionalnih potreba i izradu strategija u oblasti integracije preduzetničkog i finansijskog obrazovanja u sistem obrazovanja; pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti preduzetničkog i finansijskog obrazovanja; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti preduzetničkog i finansijskog obrazovanja; saradnju sa zajednicama škola, školama, organima lokalne samouprave, institutima, visokoobrazovnim institucijama, socijalnim partnerima, udruženjima, kompanijama u vezi sa planiranjem potreba i integracijom preduzetničkog i finasijskog obrazovanja u sistem obrazovanja; koordiniranje radom timova za pripremu ishoda i standarda kvaliteta preduzetničkog i finansijskog obrazovanja; pružanje podrške školama i fakultetima u kreiranju i realizaciji projekata iz oblasti preduzetničkog i finasijskog obrazovanja; analizu, planiranje, razvoj i praćenje obuka, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u obrazovnim institucijama iz oblasti preduzetničkog i finansijskog obrazovanja i pokretanja i razvoja učeničkih zadruga i učeničkih i studentskih kompanija; razvoj baze digitalnih materijala kao podrške uvođenju preduzetničkog i finansijskog obrazovanja; praćenje realizacije preduzetničkog i finansijskog obrazovanja; prikupljanje relevantnih podataka, ažuriranje i održavanje elektronske dokumentacije i baze podataka; učestvovanje u izradi analiza, studija, projekata, elaborata i izveštaja iz oblasti preduzetničkog i finansijskog obrazovanja; praćenje i proveru realizacije takmičenja i smotri učeničkih zadruga i učeničkih i studentskih kompanija; priprema predloga odluke o uređenju i mreži učeničkih zadruga i učeničkih i studentskih kompanija; vrednovanje rada i predlaganje mera za unapređivanje rada učeničkih zadruga i učeničkih i studentskih kompanija.

 

Sektor za finansije

Član 51.

U Sektoru za finansije obavljaju se poslovi u oblasti obrazovanja i nauke koji se odnose na:

–    pripremu predloga finansijskog plana u postupku donošenja Zakona o budžetu za određenju budžetsku godinu;

–    finansiranje obrazovanja i nauke i procenu finansijskih efekata u postupku pripreme propisa u oblasti obrazovanja i nauke;

–    pripremu planskih akata sa finansijskim elementima za projektno finansiranje projekata od opšteg interesa u naučnoistraživačkoj i inovacionoj delatnosti i izradu analiza primene ekonomskih instrumenata u razvoju naučnoistraživačke i inovacione delatnosti;

–    poslove pripreme plana raspodele finansijskih sredstava iz budžeta za finansiranje programa od opšteg interesa, posebnih programa, kao i programa inovacione delatnosti;

–    učešće u izradi zakona i podzakonsih akata u delu koji se odnosi na finansiranje obrazovanja i nauke;

–    saradnju u pripremi mišljenja na nacrte propisa čiji su obrađivači druga ministarstva, a koji se odnose na oblast finansija;

–    finansijsko upravljanje projektima iz naučnoistraživačke i inovacione delatnosti od opšteg interesa za Republiku;

–    operativno planiranje finansijskih sredstava i pripremu finansijske dokumentacije za realizaciju isplata;

–    saradnju sa nadležnom službom u vezi obračuna plata, naknada i drugih primanja;

–    obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za pripremni predškolski program, dopunsko osnovno obrazovanje u inostranstvu, programe, projekte i donacije iz oblasti prosvete;

–    praćenje i izradu izveštaja o realizaciji isplata;

–    knjiženje verodostojnih knjigovodstvenih isprava i bilansiranje knjigovodstvenih promena;

–    izradu knjigovodstvenih izveštaja i bilansa;

–    evidencije o realizovanim finansijskim transakcijama sa trezorom i indirektnim korisnicima budžeta;

–    analizu završnih računa indirektnih korisnika;

–    prikupljanje i izradu zbirnih (konsolidovanih) bilansa;

–    prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja);

–    postupanje po predstavkama i sprovođenje preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora;

–    učešće u izradi zakona u delu koji se odnosi na finansiranje obrazovanja i nauke, izrada predloga podzakonskih akata koji se odnose na oblast finansiranja obrazovanja i nauke;

–    stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 52.

U Sektoru za finansije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za pripremu programskog budžeta;
 2. Odeljenje za izvršenje programskog budžeta;
 3. Odsek za budžetsko računovodstvo;
 4. Odsek za pripremu i izvršenje programskog budžeta i budžetsko računovodstvo u oblasti nauke;
 5. Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Beograd i Požarevac, sa sedištem u Beogradu;
 6. Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Leskovac, Zaječar i Niš i za ustanove u Kosovsko-Pomoravskom upravnom okrugu, sa sedištem u Leskovcu;
 7. Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Valjevo, Sombor i Novi Sad, sa sedištem u Valjevu;
 8. Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Kraljevo, Užice, Kruševac, Kosovska Mitrovica i Grupe za stručno-pedagoški nadzor za opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin sa sedištem u Novom Pazaru, sa sedištem u Kraljevu;
 9. Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Kragujevac, Jagodina, Čačak i Zrenjanin, sa sedištem u Kragujevcu.

Član 53.

U Odseku za pripremu programskog budžeta obavljaju se poslovi koji se odnose na: učestvovanje, prikupljanje i pripremu predloga finansijskog plana u postupku donošenja zakona o budžetu za određenu budžetsku godinu, po programskoj metodologiji, za sve nivoe obrazovanja; učestvovanje, prikupljanje i pripremu predloga prioritetnih oblasti finansiranja, po programskoj metodologiji, za sve nivoe obrazovanja; učestvovanje u izradi  finansijskog plana; izradu i praćenje plana realizacije utvrđenih budžetskih sredstava; saradnju u izradi zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na finansiranje obrazovanja; izradu mišljenja o finansijskim efektima zakona i propisa iz nadležnosti Ministarstva; saradnju u pripremi mišljenja o zakonima i drugim propisima iz oblasti finansija; obradu podataka vezano za finansiranje obrazovanja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 54.

U Odeljenju za izvršenje programskog budžeta obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu finansijske dokumentacije i realizaciju isplata iz delokruga rada Ministarstva; obračun plata za zaposlene u ustanovama visokog obrazovanja, za zaposlene u ustanovama učeničkog i studentskog standarda, za zaposlene u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; obračun cene i realizacija isplate pripremno-predškolskog programa; obračun naknada i drugih primanja zaposlenih, postavljenih i angažovanih lica u Ministarstvu; obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za realizaciju svih ostalih programskih i projektnih aktivnosti Ministarstva; poslovi kreiranja i unosa naloga za plaćanja i praćenje realizacije istih; izrada pojedinačnih izveštaja o izvršenju budžeta; ciklično finansijsko planiranje troškovan obrazovanja i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Član 55.

U Odseku za budžetsko računovodstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: analizu izveštaja završnih računa i periodičnih obračuna indirektnih korisnika i prikupljanje i izradu zbirnih (konsolidovanih) bilansa; knjiženje verodostojnih knjigovodstvenih isprava; bilansiranje knjigovodstvenih promena; izradu knjigovodstvenih izveštaja i bilansa; vođenje pomoćnih knjiga za finansijsko-materijalno poslovanje; unos podataka u pomoćne knjige i evidencije Ministarstva; otvaranje evidencionih računa; evidenciju i izradu izveštaja o realizovanim finansijskim transakcijama sa Upravom za trezor i indirektnim korisnicima budžeta; usaglašavanje stanja, sravnjenje podataka, preknjižavanje neprepoznatih stavki, povraćaj sredstva i sprovođenje refundacije i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 56.

U Odseku za pripremu i izvršenje programskog budžeta i budžetsko računovodstvo u oblasti nauke obavljaju se poslovi koji se odnose na: finansijsko upravljanje projektima iz naučnoistraživačke i inovacione delatnosti od opšteg interesa za Republiku; pripremu planskih akata sa finansijskim elementima za projektno finansiranje projekata od opšteg interesa u naučnoistraživačkoj i inovacionoj delatnosti i izradu analiza primene ekonomskih instrumenata u razvoju naučnoistraživačke i inovacione delatnosti; poslove pripreme plana raspodele finansijskih sredstava iz budžeta za finansiranje programa od opšteg interesa, posebnih programa, kao i programa inovacione delatnosti; pripremu predloga finansijskog plana; pripremu planova izvršenja budžeta; pripremu izveštaja o izvršenju budžeta; obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za programe i projekte koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije; poslove iz domena finansijsko-materijalnog poslovanja; vođenje pomoćnih knjiga za finansijsko-materijalno poslovanje i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 57.

U Grupi za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Beograd i Požarevac, sa sedištem u Beogradu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava ustanova, odnosno obavljanje poslova u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava sa teritorije navedenih školskih uprava; prikupljanje, obradu i obračun podataka za područje koje pokrivaju školske uprave, a koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga u osnovnom i srednjem obrazovanju; unos podataka za plate u osnovnom i srednjem obrazovanju u aplikaciji PAYROLL – Uprave za trezor; obradu promena u broju izvršilaca; prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja); konsolidovanje predloga finansijskih planova škola za određenu budžetsku godinu i pripremanje predloga potrebnih sredstava za ostvarivanje godišnjeg plana rada škola u postupku donošenja propisa kojim se uređuje budžetski sistem; konsolidovanje tromesečnih finansijskih izveštaja i završnih računa osnovnih i srednjih škola na nivou školske uprave; saradnju sa organima jedinica lokalne samouprave nadležnim za oblast obrazovanja; saradnju sa Upravom za trezor i drugim organima; koordinaciju rada na stručnoj obradi predmeta i predstavki iz ove oblasti; obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Član 58.

U  Grupi za obavljanje finansijsko materijalnih poslova za područje školskih uprava Leskovac, Zaječar i Niš i za ustanove u Kosovsko-Pomoravskom upravnom okrugu, sa sedištem u Leskovcu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava ustanova, odnosno obavljanje poslova u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava sa teritorije navedenih školskih uprava; prikupljanje, obradu i obračun podataka za područje koje pokrivaju školske uprave, a koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga u osnovnom i srednjem obrazovanju; unos podataka za plate u osnovnom i srednjem obrazovanju u aplikaciji PAYROLL – Uprave za trezor; obradu promena u broju izvršilaca; prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja); konsolidovanje predloga finansijskih planova škola za određenu budžetsku godinu i pripremanje predloga potrebnih sredstava za ostvarivanje godišnjeg plana rada škola u postupku donošenja propisa kojim se uređuje budžetski sistem; konsolidovanje tromesečnih finansijskih izveštaja i završnih računa osnovnih i srednjih škola na nivou školske uprave; saradnju sa organima jedinica lokalne samouprave nadležnim za oblast obrazovanja; saradnju sa Upravom za trezor i drugim organima; koordinaciju rada na stručnoj obradi predmeta i predstavki iz ove oblasti; obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Član 59.

U Grupi za obavljanje finansijskomaterijalnih poslova područje školskih uprava Valjevo, Sombor i Novi Sad, sa sedištem u Valjevu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava ustanova, odnosno obavljanje poslova u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava sa teritorije navedenih školskih uprava; prikupljanje, obradu i obračun podataka za područje koje pokrivaju školske uprave, a koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga u osnovnom i srednjem obrazovanju; unos podataka za plate u osnovnom i srednjem obrazovanju u aplikaciji PAYROLL – Uprave za trezor; obradu promena u broju izvršilaca; prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja); konsolidovanje predloga finansijskih planova škola za određenu budžetsku godinu i pripremanje predloga potrebnih sredstava za ostvarivanje godišnjeg plana rada škola u postupku donošenja propisa kojim se uređuje budžetski sistem; konsolidovanje tromesečnih finansijskih izveštaja i završnih računa osnovnih i srednjih škola na nivou školske uprave; saradnju sa organima jedinica lokalne samouprave nadležnim za oblast obrazovanja; saradnju sa Upravom za trezor i drugim organima; koordinaciju rada na stručnoj obradi predmeta i predstavki iz ove oblasti; obavljanje drugih poslova u sladu sa zakonom.

Član 60.

U Grupi za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Kraljevo, Užice, Kruševac, Kosovska Mitrovica i Grupe za stručno-pedagoški nadzor za opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin sa sedištem u Novom Pazaru,  sa sedištem u Kraljevu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava ustanova, odnosno obavljanje poslova u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava sa teritorije navedenih školskih uprava; prikupljanje, obradu i obračun podataka za područje koje pokrivaju školske uprave, a koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga u osnovnom i srednjem obrazovanju; unos podataka za plate u osnovnom i srednjem obrazovanju u aplikaciji PAYROLL – Uprave za trezor; obradu promena u broju izvršilaca; prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja); konsolidovanje predloga finansijskih planova škola za određenu budžetsku godinu i pripremanje predloga potrebnih sredstava za ostvarivanje godišnjeg plana rada škola u postupku donošenja propisa kojim se uređuje budžetski sistem; konsolidovanje tromesečnih finansijskih izveštaja i završnih računa osnovnih i srednjih škola na nivou školske uprave; saradnju sa organima jedinica lokalne samouprave nadležnim za oblast obrazovanja; saradnju sa Upravom za trezor i drugim organima; koordinaciju rada na stručnoj obradi predmeta i predstavki iz ove oblasti; staranje o tačnosti podataka; obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Član 61.

U Grupi za obavljanje finansijsko materijalnih poslova za područje školskih uprava Kragujevac, Jagodina, Čačak i Zrenjanin, sa sedištem u Kragujevcu, obavljaju se poslovi koji se odnose na: vršenje kontrole namenskog korišćenja budžetskih sredstava ustanova, odnosno obavljanje poslova u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava sa teritorije navedenih školskih uprava; prikupljanje, obradu i obračun podataka za područje koje pokrivaju školske uprave, a koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga u osnovnom i srednjem obrazovanju; unos podataka za plate u osnovnom i srednjem obrazovanju u aplikaciji PAYROLL – Uprave za trezor; obradu promena u broju izvršilaca; prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja); konsolidovanje predloga finansijskih planova škola za određenu budžetsku godinu i pripremanje predloga potrebnih sredstava za ostvarivanje godišnjeg plana rada škola u postupku donošenja propisa kojim se uređuje budžetski sistem; konsolidovanje tromesečnih finansijskih izveštaja i završnih računa osnovnih i srednjih škola na nivou školske uprave; saradnju sa organima jedinica lokalne samouprave nadležnim za oblast obrazovanja; saradnju sa Upravom za trezor i drugim organima; koordinaciju rada na stručnoj obradi predmeta i predstavki iz ove oblasti; staranje o tačnosti podataka; obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Sektor za inspekcijske poslove

Prosvetna inspekcija 

Član 62.

U Sektoru za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    nadzor nad zakonitošću rada ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; nadzor nad zakonitošću akata ustanova iz ovih oblasti kada se na osnovu zakona rešava o pravima, obavezama i pravnim interesima građana;

–    inspekcijski nadzor i nadzor nad radom ustanova visokog obrazovanja;

–    nadzor nad  zakonitošću rada i akata Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;

–    inspekcijski nadzor nad radom ustanova kada ga ne obavlja opštinska, odnosno gradska uprava;

–    obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    upravne poslove u vezi sa poverenim poslovima;

–    utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad ustanova visokog i višeg obrazovanja;

–    pripremu odgovora na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima;

–    priprema i izrada godišnjeg plana inspekcijskog nadzora i objavljivanje na internet stranici Ministarstva;

–    priprema, preispitivanje sadržaja, izmena i dopuna kontrolnih lista i njihovo objavljivanje na internet stranici Ministarstva;

–    izrada mesečnih i kvartalnih izveštaja o izvršenim inspekcijskim nadzorima;

–    izrada godišnjeg izveštaja o izvršenim inspekcijskim nadzorima i objavljivanje na internet stranici Ministarstva;

–    izradu nacrta zakona, podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Sektora;

–    pripremu rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja prosvetnog inspektora u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o inspekcijskom nadzoru;

–    ostvarivanje neposrednog nadzora nad radom opštinskih, odnosno gradskih prosvetnih inspektora u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;

–    davanje obaveznih instrukcija, oduzimanje ovlašćenja pojedinom inspektoru u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o inspekcijskom nadzoru;

–    stručnu obradu predmeta i predstavki u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora;

–    postupanje po predstavkama i sprovođenje preporuka Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za objavljivanje na internet stranicu Ministarstva i

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 63.

U Sektoru za inspekcijske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 2. Odsek za inspekcijske poslove u ustanovama visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda i
 3. Grupa za pravne, analitičke i informatičke poslove i praćenje stanja i procenu rizika.

Član 64.

U Odeljenju za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje sprovođenja inspekcijskog nadzora nad radom ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; nadzor nad zakonitošću rada ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; nadzor nad zakonitošću akata ustanova iz ovih oblasti kada se na osnovu zakona rešava o pravima, obavezama i pravnim interesima građana; nadzor nad zakonitošću rada i akata Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; inspekcijski nadzor nad radom ustanova iz ovih oblasti kada ga ne obavlja opštinska, odnosno gradska uprava; upravne poslove u vezi sa poverenim poslovima; utvrđivanje ispunjenosti uslova u postupku verifikacije ustanova; pripremu odgovora na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima; pripremu rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja prosvetnog inspektora; ostvarivanje neposrednog nadzora nad radom opštinskih, odnosno gradskih prosvetnih inspektora; davanje obaveznih instrukcija; stručnu obradu predmeta i predstavki u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi poslova iz nadležnosti Odeljenja; kontrolu ustanova u primeni Zakona o zaštiti stanovništva izloženosti duvanskog dima; učestvovanje u pripremi izveštaja o radu i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 65.

U Odseku za inspekcijske poslove u ustanovama visokog obrazovanja  i učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje sprovođenja inspekcijskog nadzora nad radom visokoškolskih ustanova; poslovi inspekcijskog nadzora u ustanovama visokog obrazovanje i nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova visokog obrazovanja; pripremanje odgovora na tužbe u upravnom  sporu kada se spor pokreće po rešenju u vršenju inspekcijskog nadzora i odgovora na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima; pripremanje odgovora za potrebe: javnih tužilaštava, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencije za borbu protiv korupcije u vezi predmeta iz nadležnosti inspektora; obavljanje kontakata unutar (sa odgovarajućim službama) i izvan Ministarstva (sa nadležnim organima i telima visokoškolskih ustanova9; neposredan rad sa strankama (podnosiocima podnesaka); proveravanje verodostojnosti javnih isprava; kontrola sprovođenja Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu;  izradu analiza i izveštaja u vezi sa uočenim nepravilnostima i nedostacima tokom vršenja nadzora i predlaganje ministru neophodnih mera; obavljanje poslova nadzora na ustanovama učeničkog i studentskog standarda; donošenje rešenja i zaključaka i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, prijavljivanje za pokretanje postupka za privredni prestup i krivične prijave; postupanja po prijavama građana i izveštavanje o preduzetim merama; učestvovanje u pripremi izveštaja o radu; i druge posl9ove u skladu sa zakonom.

Član 66.

U Grupi  za pravne, analitičke i informatičke poslove i praćenje stanja i procenu rizika obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona, podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Sektora; praćenje propisa iz oblasti obrazovanja i drugih propisa relevantnih za obavljanje inspekcijskog nadzora i davanje predloga u vezi sa usaglašavanjem zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti;  izradu godišnjeg plana inspekcijskog nadzora radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva;  izradu mesečnog, tromesečnog i polugodišnjeg plana inispekcijskog nadzora prema proceni rizika u saradnji sa organizacionim jedinicama Sektora;  izradu kontrolnih lista radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva; vršenje izmena kontrolnih lista;  izradu godišnjeg izveštaja o radu Sektora radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva, analizu mesečnog, tromesečnog, šestomesečnog i godišnjeg izveštaja o evidenciji o inspekcijskom nadzoru, izradu jednomesečnog, tromesečnog, šestomesečnog i godišnjeg izveštaja o proceni rizika; pripremanje akata o primeni propisa radi objavljivanja na internet stranivci Ministarstva, pravno tehničku analizu i stručnu obradu zapisnika sačinjenih u vanrednom i kontrolnom inspekcijskom nadzoru; pokretanje inicijative za rešavanje pitanja iz delokruga inspekcijskog nadzora; praćenje funkcionisanja siistema nadzora, obavljanje upravnih poslova u vezi sa poslovima inspekcijskog nadzora, pripremu odgovora na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima; saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva u prikupljanju podataka potrebnih za obavljanje inspekcijskog nadzora; postupanje po mpredstavkama i sprovođenje preporuka Zaštitnika građana i Poverenika u vezi poslova iz nadležnosti Sektora; prikupljanje zapisnika prosvetnih inspektora radi objedinjavnja u bazi podataka, o nadzorima i ustanovama, saradnja sa drugim inspekcijskim organima,  izradu analiza i izveštaja u vezi sa uočenim nepravilnostima i nedostacima tokom vršenja nadzora i predlozima za otklanjanje istih;i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Sektor za nauku

Nauka

Član 67.

U Sektoru za nauku obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    poslove programiranja, praćenja, ostvarivanja, analize i ocenjivanja naučnog i tehnološkog razvoja, izbor i ocenjivanje projekata u okviru programa osnovnih istraživanja, interdisciplinarnih projekata i praćenje svetskih trendova u oblasti nauke;

–    učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz delokruga sektora

–    izradu akta o izboru, vrednovanju i finansiranju programa osnovnih istraživanja, kao i akata o kriterijumima i merilima za (su)finansiranje programa od opšteg interesa;

–    iniciranje mera i instrumenata za reformu naučnoistraživačkog sistema  (racionalizacija Mreže NIO, transformacija instituta, statusne promene instituta, privatizacija instituta, promena organizacione forme instituta i dr.);

–    pripremu ugovora i drugih akata u vezi sa finansiranjem projekata;

–    izradu ugovora, programa i drugih akata u oblasti razvoja naučnoistraživačkih kadrova;

–    izradu akata za određivanje predstavnika Vlade Republike Srbije, kao osnivača u skupštine i upravne odbore instituta koji su organizovani kao privredna društva, imenovanje i razrešenje direktora tih instituta;

–    izradu analitičkih materijala i uporednih analiza istraživanja kao osnove za pripremu strateških dokumenata razvoja nauke u oblasti osnovnih istraživanja;

–    predlaganje novih programa i rešenja iz oblasti naučnoistraživačkog rada;

–    politiku i kriterijume za vrednovanje istraživača, naučnoistraživačkih organizacija (u daljem tekstu: NIO) i naučno istraživačkih projekata;

–    pripremanje analiza i pripremanje podatka za ugovore i rešenja, pripremanje izveštaja, informacija i drugih materijala u oblasti osnovnih nauka;

–    praćenje izvršenja i namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa i projekata u oblasti osnovnih istraživanja;

–    koordinaciju i obezbeđenje funkcionisanja ekspertskih tela (odbori, komisije i eksperti) za vrednovanje rezultata naučnoistraživačkih programa i projekata u oblasti osnovnih nauka;

– planiranje i razvoj kadrova za naučnoistraživački rad;

–    izradu analitičkih materijala, poslove programiranja, praćenja, realizacije i analize ostvarenja programa razvoja naučnoistraživačkih kadrova;

–    usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad (magistrature odnosno mastera, doktorati, postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu);

–    podsticanje i stipendiranje kadrova za naučnoistraživački rad (magistranata odnosno mastera, doktoranata, učenika-talenata);

–    podsticanje aktivnosti NIO i naučnih i stručnih društava za održavanje naučnih skupova u zemlji;

–    usavršavanje naučnoistraživačkih kadrova u inostranstvu – naučni skupovi, kongresi, radni sastanci i studijski boravci u inostranstvu, učešće i rad u međunarodnim naučnim i stručnim asocijacijama;

–    naučne i stručne publikacije i program nabavke naučno-stručne literature (domaći i strani časopisi, monografije, baze);

–    pripremanje analiza i stručnih osnova za ugovore, rešenja, izveštaje i druge materijale u vezi sa razvojem i programiranjem usavršavanja kadrova;

–    podsticanje aktivnosti naučnih organizacija i društava u oblasti promocije i popularizacije nauke i tehnologije;

–    praćenje izvršenja i namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad, podsticanja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad, nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova i podsticaja aktivnosti naučnih i stručnih drupštava koji su u funkciji unapređivanja naučnoistraživačkog rada i

–    praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja iz oblasti doktorskih studija;

–    predlaganje broja studenata za upis na doktorske studije;

–    pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike doktorskih studija;

–    pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;

–    stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo;

–    pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima;

–    izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku;

–    postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 68.

U Sektoru za nauku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti osnovnih istraživanja i studijsko-analitičke poslove,
 2. Odsek za razvoj naučnoistraživačkih kadrova,
 3. Grupa za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj naučnoistraživačke delatnosti.

Član 69.

U Odseku za praćenje realizacije programa i  projekata u oblasti osnovnih istraživanja i studijsko-analitičke poslove obavljaju se poslovi državne uprave koji se odnose na: poslove programiranja, praćenja, ostvarivanja, analize i ocenjivanja naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije; izbor i ocenjivanje projekata u okviru programa osnovnih istraživanja, izbor i ocenjivanje interdisciplinarnih projekata; praćenje svetskih trendova u oblasti nauke; izradu analitičkih materijala i uporednih analiza istraživanja u Republici Srbiji kao osnove za pripremu strateških dokumenata razvoja nauke u oblasti osnovnih istraživanja; predlaganje novih programa i rešenja iz oblasti naučno-istraživačkog rada; politiku i kriterijume za vrednovanje istraživača, naučnoistraživačkih organizacija (u daljem tekstu: NIO) i naučnoistraživačkih projekata; pripremanje analiza i pripremanje podatka za ugovore i rešenja, pripremanje izveštaja, informacija i drugih materijala u oblasti osnovnih nauka; praćenje izvršenja i namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa i projekata u oblasti osnovnih istraživanja; koordinaciju i obezbeđenje funkcionisanja ekspertskih tela (odbori, komisije i eksperti) za vrednovanje rezultata naučnoistraživačkih programa i projekata u oblasti osnovnih nauka; druge poslove u oblasti osnovnih istraživanja, u skladu sa zakonom.

Član 70.

U Odseku za razvoj naučnoistraživačkih kadrova obavljaju se poslovi državne uprave koji se odnose na: planiranje i razvoj kadrova za naučnoistraživački rad; izradu analitičkih materijala, poslove programiranja, praćenja, realizacije i analize ostvarenja programa razvoja naučnoistraživačkih kadrova; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad (magistrature odnosno mastera, doktorati, postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu); podsticanje i stipendiranje kadrova za naučnoistraživački rad (magistranata odnosno mastera, doktoranata, učenika-talenata); podsticanje aktivnosti NIO i naučnih i stručnih društava za održavanje naučnih skupova u zemlji; usavršavanje naučnoistraživačkih kadrova u inostranstvu – naučni skupovi, kongresi, radni sastanci i studijski boravci u inostranstvu, učešće i rad u međunarodnim naučnim i stručnim asocijacijama; naučne i stručne publikacije i program nabavke naučno-stručne literature (domaći i strani časopisi, monografije, baze); pripremanje analiza i stručnih osnova za ugovore, rešenja, izveštaje i druge materijale u vezi sa razvojem i programiranjem usavršavanja kadrova; podsticanje aktivnosti naučnih organizacija i društava u oblasti promocije i popularizacije nauke i tehnologije; praćenje izvršenja i namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad, podsticanja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad, nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka, izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova i podsticaja aktivnosti naučnih i stručnih drupštava koji su u funkciji unapređivanja naučnoistraživačkog rada; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 71.

U Grupi za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj naučnoistraživačke delatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na: obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada; mere i instrumente za unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj sistema naučnoistraživačke delatnosti; izbor i imenovanje organa u institutima čiji je osnivač Republika (upravni odbor, direktor instituta); mere i instrumente za unapređenje kvaliteta naučnoistraživačkog rada; stručnu, admimistrativno-tehničku i  informatičku podršku funkcionisanju i radu tela za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada (Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, matičnih naučnih odbora i Komisije za sticanje naučnih zvanja); pripremu materijala za sednice, zakazivanje sedica i učešće u radu sednica ovih tela; sprovođenje postupka akreditacije naučnoistraživačkih organizacija i postupka za  sticanje naučnih zvanja istraživača; davanje mišljenja iz oblasti obezbeđivanja kvaliteta naučnoistraživačkog rada;  izradu i donošenje podzakonskih akata u vezi sa  akreditacijom naučnoistraživačkih organizacija i podzakonskih akata o dodeli, potvrđivanju, i oduzimanju statusa centra izuzetnih vrednosti, i naučnoistraživački rad centra izuzetnih vrednosti; sprovođenje postupka sticanja naučnih zvanja istraživača;  izrada akata za vođenje Registra naučnoistraživačkih organizacija i Registra istraživača; izrada odluka u  vezi sa akreditacijom NIO; izrada akata o sticanju naučnih zvanja istraživača; vođenje evidencije – baze podataka o akreditovanim NIO i evidencije o dodeljenim naučnim zvanjima; izrada akata o registraciji instituta i upis u Registar NIO; rešavanje po žalbama NIO na odluke Odbora za akreditaciju; komunikaciju sa korisnicima usluga (instituti, univerizeti i fakulteti i drugim nacionalnim institucijama i telima u nauci, visokom obrazovanju i tehnološkom razvoju; korespodenciju državnog sekretara sa korisnicima usluga u nauci i tehnološkog razvoja i obrazovanja,  organizovanje sastanaka sa stranim naučnicima i delegacijama, predstavnicima monetarnih organizacija, predstavnicima stranih ambasada, predstavnicima međunarodnih naučno-obrazovnih institucija i asocijacija; poslove pripreme brošura, publikacija i drugih marketinških materijala u funkciji promocije nauke i tela za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada; poslove evidencije, praćenja i administriranje pošte i predmeta, upravljanje tokom kretanja dokumentacije i njeno ažuriranje i arhiviranje; priprema informacija, analiza, izveštaja o radu koji se odnosi na rad Nacionalnog saveta, Odbora za akreditaciju i Komisije za sticanje naučnih zvanja; administrativno-tehničke; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

Tehnološki razvoj 

Član 72.

U Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem obavljaju se poslovi državne uprave koji se odnose na:

–    utvrđivanje i obezbeđivanje realizacije programa naučnih istraživanja uoblastitehnološkog razvoja, transfera tehnologija, istraživanja iz drugih programa od opšteg interesa i programa iz oblasti inovacione delatnosti,kao i na način izbora i uslove za odobravanje projekata kojima se ti programi realizuju, tako da se doprinese uključivanju Republike Srbije u međunarodnu naučnu i inovacuonu zajednicu;

–    razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji, napredlaganje akata kojima se utvrđuje nacionalna inovaciona politika, doprinosi razvoju nacionalnog inovacionog sistema i realizuju programi koji obezbeđuju njihovo sprovođenjenje;

–    podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija i primenu znanja i rezultata istraživanja u privredi;

– nadležnosti Ministarstva za poslove nuklearne sigurnosti, kao skupa mera kojima se obezbeđuju uslovi za rad nuklearnog objekta, sprečavaju nuklearni akcidenti ili ublažavaju njegove posledice, odnosno smanjuje radijacioni rizik na propisan nivo, kao i nadležnosti Ministarstva za upravljanje radioaktivnim otpadom;

–  vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mera nuklearne sigurnosti u vezi sa nadležnosti Ministarstva za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom;

–    izradu analitičkih materijala i uporednih analiza realizacije i rezultata istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, transfera tehnologija i u oblasti istraživanja za inovacije u Republici Srbiji kao osnova za pripremu strateških dokumenata razvoja nauke, transfera tehnologija i inovativnog preduzetništva kao pokretača nacionalnog privrednog i društvenog razvoja, zasnovanog na znanju;

–    razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture;

–    koordinaciju saradnje sa Fondom za inovacionu delatnost i drugim organizacijama, fondovima i strukturama inovacione delatnosti u zemlji i inostranstvu, a u cilju uključivanja Republike Srbije u Inovacionu uniju, u skladu sa strateškim dokumentima;

–    pripremu ugovora i drugih akata u vezi sa unapređenjem inovacione delatnosti u Republici Srbiji, kao i u vezi sa finansiranjem naučnoistraživačkih, inovacionih i međunarodnih projekata i programa iz delokruga Sektora;

–    pripremu odgovora na podneske u upravnim i sudskim postupcima na zahtev Državnog pravobranilaštva, organa i organizacija državne uprave, kao i učestvovanje u izradi mišljenja Ministarstva koja se odnose na pitanja iz delokruga Sektora;

–    učestvovanje u pripremi akata u vezi sa postupanjem po zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, oblast zaštite podataka o ličnosti i  postupanje po zahtevima tela za borbu protiv korupcije, a  u odnosu na pitanja iz delokruga Sektora;

–    koordinaciju i obezbeđivanje rada  tela za vrednovanje rezultata programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja, transfera tehnologija, istraživanja po programima od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i iz oblasti inovacione delatnosti;

–    obezbeđivanja rada matičnih naučnih odbora obrazovanih za naučnu oblast tehničko-tehnoloških nauka i naučnu oblast biotehničkih nauka;

–    učestvovanje u postupku utvrđivanja kriterijuma za vrednovanje istraživača, NIO i naučnoistraživačkih projekata u oblasti tehnološkog razvoja, transfera tehnologija i oblasti istraživanjapo drugim programima od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i iz oblasti inovacione delatnosti;

–    pravne poslove iz delokruga Sektora, na učestvovanje u pripremi sistemskih zakona u oblasti naučnoistraživačke delatnosti, tehnološkog razvoja, transfera tehnologija, inovacione delatnosti, primene nauke u privredi, komercijalizacije intelektualne svojine, kao i zaštite i prometa prava intelektualne svojine, na  pripremi podzakonskih akata za njihovo sprovođenje, kao i predloga akata iz delokruga Sektora za razmatranje i odlučivanje na sednicama Vlade;

–    izradu analiza i pripremanje mišljenja i podataka koji se odnose na ugovore, odluke, memorandume, izveštaje, informacije i druge materijale iz  oblasti tehnološkog razvoja, transfera tehnologija, po drugim programima od opšteg interesa za Republiku Srbiju, iz oblasti  inovacione delatnosti, kao i iz oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine;

–    koordinaciju i unapređenje aktivnosti kojima se, kroz transfer znanja i novih tehnologija u privredu, kroz institucionalizovane oblike saradnje sa dijasporom u oblasti naučnoistraživačke i inovacione delatnosti, kroz obezbeđenje zaštitei odgovarajućeg upravljanja intelektualnom svojinom,  valorizuju rezultati naučnoistraživačke i inovacione delatnosti iobezbeđuje njihova komercijalizacija kao doprinos ostvarivanju brzog, pametnog i inkluzivnog ekonomskog rasta, povećanju konkurentnosti domaće privrede i zapošljavanju;

–    praćenje izvršenja i kontrolu namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja, transfera tehnologija, interdisciplinarnih istraživanja i podsticanja primene rezultata naučnoistraživačkog rada, kao i programa i projekata iz oblasti inovacione delatnosti;

–    učestvovanje u vođenju evidencija u skladu sa propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti;

–    vođenje baze podataka Ministarstva u skladu sa propisima o inovacionoj delatnosti,

–    učestvovanje u pripremi projekata koji se su/finansiraju iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora, a u vezi su sa delokrugom Sektora;

–    sprovođenje aktivnosti u organizaciji i praćenju izrade i realizacije strategija, projekata, planova i programa za investicije i investiciono održavanje u oblastimaiz delokruga Sektora;

–    pripremu materijala za Vladu u vezi sa imenovanjem i razrešenjem organa upravljanja kod organizacija koje su korisnici sredstava budžetske subvencije sa razdela Ministarstva, u skladu sa zakonom;

–    pripremu materijala za Vladu u vezi sa imenovanjem i razrešenjem organa upravljanja kod organizacija skupština, upravnih i nadzornih  odbora i direktora organizacija korisnika sredstava inostranih kredita, zajmova i donacija, u skladu sa zakonom;

–    pripremu nacionalnih i međunarodnih i izvršnih ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pravnih akata u vezi sa uređenjem, unapređenjem i razvojem tehnološkog razvoja, preduzetništva, transfera tehnologija, inovacione delatnosti i zaštite i prometa prava intelektualne svojine u Republici Srbiji, kao i u vezi sa finansiranjem međunarodnih projekata i programa iz delokruga Sektora;

–    ostvarivanje međunarodne saradnjeu oblasti tehnološkog razvoja, transfera tehnologija, inovacione delatnosti i oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine, kao i staranje o njenom unapređenju;

–    obezbeđivanje usklađivanja propisa iz delokruga Sektora sa pravom Evropske unije, učestvovanje u pregovaračkim strukturama, pripremanje pregovaračkih pozicija i realizaciju odgovarajućih delova NPAA, sa aspekta nadležnosti Sektora;

–    pripremu projekata koji se finansiraju iz predpristupnih fondova EU, kao i regionalnih i međunarodnih izvora (su)finansiranja;

–    praćenje rada i tekućeg poslovanja organizacija-korisnika budžetskih sredstava subvencija (Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, Centar za promociju nauke, JP „Nuklearni objekti Srbije”, Fond za inovacionu delatnost i Naučno tehnološkog parkaBeograd), kao unutrašnji nadzor nad radom posebne organizacije, u skladu sa zakonom;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za potrebe izveštavanja i obezbeđivanja javnosti rada Ministarstva,i

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 73.

U Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja i studijsko-analitičke poslove;
 2. Grupa za nacionalniinovacioni sistem;
 3. Grupa za praćenje rada i poslovanja organizacija-korisnika budžetskih sredstava subvencija i sredstava iz međunarodnih kredita i donacija.

Član 74.

U Odseku za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja i studijsko-analitičke poslove obavljaju se poslovi državne uprave koji se odnose na: poslove programiranja, praćenja, ostvarivanja i ocenjivanja naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, izbor i ocenjivanje programa u oblasti tehnološkog razvoja; izbor i ocenjivanje interdisciplinarnih projekata; praćenje svetskih trendova u ovoj oblasti; izradu analitičkih materijala i uporednih analiza istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja u Republici Srbiji kao osnova za pripremu strateških dokumenata razvoja nauke u ovoj oblasti; koordinaciju i obezbeđenje funkcionisanja ekspertskih tela (odbori, komisije i eksperti) za vrednovanje rezultata naučnoistraživačkih programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja, kao i razvojnih programa i projekata;obezbeđivanja rada matičnih naučnih odbora obrazovanih za naučnu oblast tehničko-tehnoloških nauka i naučnu oblast biotehničkih nauka; predlaganje novih programa i rešenja u naučnoistraživačkom radu u oblasti tehnološkog razvoja; politiku i kriterijume za vrednovanje istraživača, NIO i naučnoistraživačkih projekata u oblasti tehnološkog razvoja; vođenje evidencija u skladu sa propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti;pripremanje analiza i pripremanje podataka za ugovore i rešenja, pripremanje izveštaja, informacija i drugih materijala u oblasti tehnološkog razvoja; drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Član 75.

U Grupi za nacionalni inovacioni sistem obavljaju se poslovi državne uprave koji se odnose na: podsticanje tehnopreduzetništva; inovacionu politiku, i podršku komercijalizacije inovacija; praćenje izvršenja i namenskog korišćenja budžetskih sredstava po ugovorima o finansiranju programa i projekata u oblasti inovacione delatnosti i podsticanja primene rezultata naučnoistraživačkog rada, kao i programa i projekata iz oblasti inovacione delatnosti; vođenje elektronske i javno dostupne baze podataka u skladu sa propisima  o inovacionoj delatnosti; pripremu projekata koji se finansiraju iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora; drugi poslovu u skladu sa zakonom.

Član 76.

U Grupi za praćenje rada i poslovanja organizacija – korisnika budžetskih subvencija i sredstava međunarodnih kredita i donacija, obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje rada i tekućeg poslovanja organizacija-korisnika budžetskih sredstava subvencija sa razdela Minsistarstva, a u odnosu na koje Ministarstvo ima nadležnosti u skladu sa zakonom (Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd;Centar za promociju nauke; Fond za inovacionu delatnost; JP „Nuklearni objekti Srbije“; Naučno tehnološki park „Beograd“); praćenje realizacije Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke kojim je predviđeno sprovođenje osnovnog projekta Istraživanje i razvoj u javnom sektoru, kao i potprojekatau okviru tog projekta;a; praćenje realizacije Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope koji je predviđeno delimično finansiranje kvalifikovanih investicija za unapređenje naučne i obrazovne infrastrukture i obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji, i praćenje realizacije i finansiranja Programa nabavke opreme i potrošnog materijala za potrebe javnih istraživačkih ustanova i akreditovanih laboratorija; praćenje realizacije ugovora u vezi sa izgradnjom kapitalnih objekata i druge infrastrukture koji se finansiraju sredstvima kredita, zajmova i donacija; izradu pravnih akata i drugih materijala za Vladu, a u vezi sa radom i poslovanjem organizacija- korisnika subvencija i sredstava kredita, zajmova i donacija, u skladu sa zakonom; kontrola namenskog trošenja sredstava subvencija; kontrolu trošenja sredstava iz inostranih kredita, zajmova i donacija, programa i projekata u oblasti nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom u Srbiji; saradnju sa Evropskom investicijinom bankom,  Bankom  za razvoj Saveta Evope i Svetskom bankom u vezi sa  realizacijim kreditnih sredstava, zajma i donacija; izradu ugovora i drugih akata kojima se raspoređuju i prati namensko trošenje sredstava budžetske subvencije; pripremu materijala za Vladu u vezi sa imenovanjem organa upravljanja organizacija korisnika sredstava subvencija i sredstava inostranih kredita, zajmova i donacija, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktima; nadzor nad radom Agencije za jonizujuća zračenja i nuklearnu sigurnost u Republici Srbiji u delu koji se odnosi na nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom u Srbiji;  prati rad  i poslovanje JP „Nuklearni objekti Srbije”, u skladu sa zakonom; davanje mišljenja na programe i druge akte iz nadležnosti JP „Nuklearni objekti Srbije”, u skladu sa zakonom;  davanje mišljenja na akte Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost; sprovođenje Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, u delu koji se odnosi na nuklearnu sigurnost i upravljanje radooaktivnim otpadom; davanje mišljenja na akteJedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, u skladu sa zakonom; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sekretarijat Ministarstva

Član 77.

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od značaja za rad Ministarstva a vezani su za kadrovska, informatička, finansijska, opšta i druga pitanja, kao i usklađivanje rada unutrašnjih jedinica i saradnju sa drugim organima.

Član 78.

U Sekretarijat Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za opšte poslove
 2. Odeljenje za usklađivanje rada unutrašnjih jedinica Ministarstva i
 3. Odsek za kadrovske poslove.

Član 79.

U Odeljenju za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizaciju i sprovođenje polaganja ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova; vođenje registra izdatih, suspendovanih i oduzetih licenci vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika;  stručnu obradu predmeta i predstavki u vezi sa pravom na sticanje i korišćenje licence; učešće u pripremi finansijskog plana; staranje o imovini ministarstva; pokretanje i praćenje postupka javnih nabavki iz nadležnosti Sekretarijata; internu komunikaciju i sprovođenje internog obaveštavanja; poslove prevoza; kurirske poslove, poslove telefoniste i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 80.

U Odeljenju za opšte poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova i
 2. Grupa za održavanje vozila i poslove vozača i kurira.

Član 81.

U Odseku za polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizaciju i sprovođenje polaganja ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova; vođenje registra izdatih, suspendovanih i oduzetih licenci vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika;  stručnu obradu predmeta i predstavki u vezi sa pravom na sticanje i korišćenje licence i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 82.

U Grupi za održavanje vozila i poslove vozača i kurira obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu dokumentacije i učešćje u postupku javnih nabavki za servisiranje i održavanje vozila; pripremu predloga finansijskih sredstava za održavanje vozila i nabavku opreme; praćenje realizacije izvršenja ugovora o održavanju službenih vozila; planiranje i vođenje evidencije o upotrebi službenih vozila; poslove prevoza službenim vozilom; preuzimanje i dostavljanje pošte i materijala i druge poslove u skladu sa zakonom..

Član 83.

U Odeljenju za usklađivanje rada unutrašnjih jedinica Ministarstva obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu plana rada i izveštaja o ostvarivanju plana rada Ministarstva za potrebe Vlade; izradu informacije o radu Ministarstva za potrebe Narodne skupštine; koordinaciju izrade predloga akta kojim se utvrđuje unutrašnje uređenje i sistematizuju radna mesta u Ministarstvu; sprovođenje Zakona o zaštiti uzbunjivača i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem; saradnju sa Agencijom za borbu protiv korupcije na planiranju mera i donošenju procedura za prevenciju korupcije; pripremu i sprovođenje Plana integriteta Ministarstva; izradu predloga planova vezanih za odbranu; izradu Predloga plana za sprovođenje postupka procene rizika i učešće u pripremi Akta o proceni rizika; praćenje primene mera za bezbednost i zdravlje na radu; saradnju sa osiguravajućim društvom u oblasti osiguranja zaposlenih u Ministarstvu; učešće u planiranju i sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite i u izradi i sprovođenju Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; nadzor nad pripremom odgovora na zahteve i na žalbe po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i izradom Informatora o radu Ministarstva; koordinaciju saradnje sa Kancelarijom Zaštitnika građana i pripreme odgovora po zahtevima Zaštitnika građana; pružanje podrške korisnicima prilikom korišćenja računara i opreme; praćenje servisa računara i opreme; saradnju sa organom nadležnim za poslove e uprave; održavanje bezbednosti i kvaliteta podataka u okviru interne mreže Ministarstva, pravljenje rezervnih kopija podataka nastalih u programima za finansijsko-materijalno poslovanje, pružanje podrške i obuke korisnika prilikom korišćenja računara i opreme, praćenje servisa računara i opreme, planiranje, razvoj i implementaciju bežičnih mreža, nadzor nad aktivnim mrežnim servisima i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 84.

U Odeljenju za usklađivanje rada unutrašnjih jedinica obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za javnost rada i
 2. Grupa za održavanje kvaliteta u internoj mreži računara.

Član 85.

U Grupi za javnost rada obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu odgovora na zahteve i na žalbe po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; izradu Informatora o radu Ministarstva; saradnju sa Kancelarijom Zaštitnika građana i pripremu odgovora po zahtevima Zaštitnika građana; prijavu evidencija zbirki podataka o ličnosti u Centralni registar; informisanje javnosti o radu Ministarstva; praćenje i analizu izveštavanja štampanih i elektronskih medija o radu Ministarstva; izradu predloga za unapređivanje javnosti rada Ministarstva; planiranje interne komunikacije i sprovođenje internog obaveštavanja zaposlenih i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 86.

U Grupi za održavanje kvaliteta u internoj mreži računara obavljaju se poslovi koji se odnose na: održavanje bezbednosti i kvaliteta podataka u okviru interne mreže Ministarstva, pravljenje rezervnih kopija podataka nastalih u programima za finansijsko-materijalno poslovanje, pružanje podrške i obuke korisnika prilikom korišćenja računara i opreme, praćenje servisa računara i opreme,  planiranje, razvoj i implementaciju bežičnih mreža, nadzor nad aktivnim mrežnim servisima i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 87.

U Odseku za kadrovske poslove obavljaju se poslovi iz oblasti radnih odnosa koji se odnose na: zasnivanje radnog odnosa, raspoređivanje i ostvarivanje prava iz radnog odnosa; provera sposobnosti prilikom prijema u radni odnos i u toku rada; analize poslova, radnih mesta i unutrašnje organizacije; uspostavljanje i ažuriranje baze podataka o zaposlenima; ažuriranje kadrovske evidencije; međunarodnu saradnju u ovoj oblasti, obuku i razvoj zaposlenih; organizovanje polaganja ispita za prosvetne savetnike; nagrađivanje i izradu opštih i pojedinačnih akata iz oblasti rada i radnih odnosa i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kabinet ministra

Član 88.

U Kabinetu ministra obavljaju se savetodavni i protokolarni poslovi, poslovi za odnose s javnošću i administrativno-tehnički poslovi od značaja za rad ministra.

Uže unutrašnje jedinice izvan sektora i Sekretarijata

Član 89.

U užim unutrašnjim jedinicama izvan sektora i Sekretarijata obavljaju se pravni poslovi, poslovi interne revizije, kao i poslovi utvrđeni posebnim zakonima iz oblasti obrazovanja.

Član 90.

U Ministarstvu se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice izvan sektora i Sekretarijata, i to:

 1. Odsek za pravne poslove
 2. Grupa za internu reviziju i
 3. Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava.

Član 91.

U Odseku za pravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta sistemskog zakona iz oblasti preduniverzitetskog obrazovanja za Vladu i predloga sistemskog zakona za Narodnu skupštinu; analizu, planiranje, koordinaciju i praćenje postupka  pripreme drugih nacrta zakona iz oblasti obrazovanja, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; koordinacija i učestvovanje u radu radnih grupa na izradi podzakonskih akata koji se donose na osnovu sistemskog zakona odnosno podzakonskih akata iz oblasti preduniverzitetskog obrazovanja; koordinaciju poslova sa nadležnim sektorima,  zavodima (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja) i savetima (Nacionalni prosvetni savet i Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih), u postupku donošenja i objavljivanja propisa; pripremu mišljenja i izradi informacija o primeni sistemskog zakona; pripremu objedinjenih mišljenja i informacija o primeni podzakonskih akata koji se donose na osnovu sistemskog zakona, osim za podzakonske akte kojima se propisuje vrsta obrazovanja i koji se odnose na finansiranje; pripremu materijala iz delokruga Odseka koji će se razmatrati na sednici Vlade i Narodne skupštine; objedinjavanje stavova sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva radi pripreme celovitih mišljenja na nacte zakona i predloge akata koji se dostavljaju Ministarstvu na mišljenje ili saglasnost, osim za akte iz oblasti finansiranja, investicija i nauke i tehnološkog razvoja, odnosno ukoliko nisu u delokrugu druge organizacione jedinice; učešće u pripremi odgovora po zahtevu Zaštitnika građana i poverenika iz delokruga Odseka; praćenje pravne usklađenosti svih akata kojima se uspostavljaju prava i obaveze iz delokruga rada Ministarstva; proveru ugovora i drugih akata iz nadležnosti Ministarstva; proveru usklađenosti i ispravnosti dokumentacije pri zaključivanju ugovora i dokumenata koji se odnose na donatorske projekte i međunarodne kredite; priprema podnesaka i neposredna saradnja sa Državnim pravobranilaštvom u vezi sa sudskim sporovima u kojima Državno pravobranilaštvo zastupa Ministarstvo kao stranku u postupku zaštite imovinskih prava Republike Srbije; postupak i praćenje realizacije zaštite imovinskih prava Republike Srbije iz delokruga Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 92.

U Grupi za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: operativno planiranje, organizovanje i izvršavanje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva i indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji su u nadležnosti ministarstva; ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; davanje saveta i stručnog mišljenja kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; izradu godišnjih, periodičnih i pojedinačnih izveštaja o nalazu interne revizije sa odgovarajućim mišljenjem i ocenama; obavljanje posebnih revizija na zahtev ministra ili prema potrebi; praćenje sprovođenja preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija; izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije interne revizije kao i praćenje izvršenja; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom i drugim nadležnim organima; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 93.

U Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava obavljaju se poslovi koji se odnose na: usmeravanje i koordinaciju rada školskih uprava; koordinaciju pripreme operativnog plana za sprovođenje stručno-pedagoškog nadzora  i spoljašnjeg vrednovanja u ustanovama iz oblasti obrazovanja; koordinaciju i praćenje rada školskih uprava u sprovođenju stručno-pedagoškog nadzora, spoljašnjeg vrednovanja, stručnog usavršavanja, razvojnog planiranja, prikupljanja i obrade finansijskih i informatičkih podataka; izradu izveštaja i analiza o ostvarenim rezultatima rada školskih uprava; predlaganje mera za unapređivanje rada školskih uprava i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 94.

U Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava, za područja upravnih okruga, van sedišta Ministarstva, obrazuju se sledeće grupe – školske uprave, i to

1)    Školska uprava Užice, za Zlatiborski upravni okrug, sa sedištem u Užicu;

2)    Školska uprava Kraljevo, za Raški upravni okrug, sa sedištem u Kraljevu;

3)    Školska uprava Čačak, za Moravički upravni okrug, sa sedištem u Čačku;

4)    Školska uprava Kruševac, za Rasinski upravni okrug, sa sedištem u Kruševcu;

5)    Školska uprava Kragujevac, za Šumadijski upravni okrug, sa sedištem u Kragujevcu;

6)    Školska uprava Jagodina, za Pomoravski upravni okrug, sa sedištem u Jagodini.

7)    Školska uprava Sombor, za Severnobački i Zapadnobački upravni okrug, sa sedištem u Somboru;

8)    Školska uprava Novi Sad, za Južnobački i Sremski upravni okrug, sa sedištem u Novom Sadu;

9)    Školska uprava Valjevo, za Mačvanski i Kolubarski upravni okrug, sa sedištem u Valjevu;

10)  Školska uprava Požarevac, za Braničevski i Podunavski upravni okrug, sa sedištem u Požarevcu;

11)  Školska uprava Zaječar, za Zaječarski i Borski upravni okrug, sa sedištem u Zaječaru;

12)  Školska uprava Leskovac, za Jablanički i Pčinjski upravni okrug, sa sedištem u Leskovcu;

13)  Školska uprava Zrenjanin, za Severnobanatski, Srednjebanatski i Južnobanatski upravni okrug, sa sedištem u Zrenjaninu;

14)  Školska uprava Niš, za Nišavski, Toplički i Pirotski upravni okrug, sa sedištem u Nišu;

15)  Školska uprava Kosovska Mitrovica, za Pećki, Prizrenski, Kosovsko-Mitrovački,  Kosovski i Kosovsko-Pomoravski upravni okrug, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

16)  Školska uprava Beograd, za područje grada Beograda, sa sedištem u Beogradu i

17)  Grupa za stručno-pedagoški nadzor za opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin sa sedištem u Novom Pazaru.

Član 95.

U Školskoj upravi obavljaju se poslovi koji se odnose na: stručno-pedagoški nadzor u ustanovama; spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada ustanova; staranje o listama zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja koji ostvaruju pravo na preuzimanje pri školskoj upravi; koordiniranje stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova; davanje podrške razvojnom planiranju, samovrednovanju, razvoju predškolskog, školskog i vaspitnog programa i osiguranju kvaliteta obrazovanja; učestvovanje u pripremama plana razvoja obrazovanja i vaspitanja za područje za koje je obrazovanja školska uprava i praćenje njegovog ostvarivanja; obezbeđivanje svih uslova da ustanove nesmetano unose, popunjavaju, ažuriraju i održavaju bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete; ostvarivanje saradnje sa lokalnom samoupravom u vezi sa obezbeđivanjem sredstava iz budžeta namenjenih za stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovama; stručnu obradu predmeta i predstavki u vezi sa vršenjem stručno-pedagoškog nadzora  i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 96.

U Grupi za obavljanje stručno-pedagoškog nadzora obavljaju se poslovi koji se odnose na stručno-pedagoški nadzor i spoljašnje vrednovanje u ustanovama i druge poslove u skladu sa zakonom.

Javna nabavka broj OP/U/16/21 - Organizacija skupova i službenih putovanja u zemlji i inostranstvu


Javna nabavka OP/U/15/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike i prosvetne savetnike za sprečavanje osipanja za 60 učesnika


Javna nabavka OP/U/14/21 - Organizacija i realizacija programa trodnevne obuke, odnosno online obuke za nastavnike, stručne saradnike, prosvetne savetnike i prosvetne inspektore za prevenciju i sprečavanje diskriminacije u obrazovanju za 300 učesnika


Javna nabavka broj OP/D/05/21 - Tehnička podrška sprovođenju državne mature


Javna nabavka broj PP/D/04/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu


Javna nabavka broj OP/D/04/21 - Nabavka softverskog rešenja za registar udžbenika


Javna nabavka broj OP/D/03/21- Serveri i servesrka oprema


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 3


Javna nabavka broj OP/U/08/21 - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju srednje škole i dogradnju učeničkog doma u Kniću


Javna nabavka broj OP/U/13/21 - Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/12/21 - Tekuće popravke i održavanje vozila


Javna nabavka broj PP/D/02/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odgovarajućim prilagođavanjem formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koji pohađaju osnovnu školu


Javna nabavka broj PP/D/03/21 – Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove – Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola (za partije obustavljene Odlukom o obustavi broj 404-02-54/2021-17/8 od 23.06.2021.)


Javna nabavka broj PP/U/02/21 – Pružanje usluge održavanja softvera za finansijsko poslovanje


Javna nabavka broj PP/U/01/21 – Pružanje usluge održavanja softvera i baze podataka sistema za podršku rada analitičara


Javna nabavka broj PP/D/01/21 - Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove - Nabavka besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, redni broj nabavke 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Nabavka opreme za digitalne učionice, faza 2b


Javna nabavka broj OP/U/11/21 – Usluge prevođenja


Javna nabavka broj OP/U/10/21 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa


Javna nabavka broj OP/U/05/21 – Metodologija za razvoj planova i programa nastave i učenja za dualne obrazovne profile


Javna nabavka broj OP/U/06/21 – Praćenje naloga i komunikacija na društvenim mrežama


Javna nabavka broj OP/U/04/21 – Pružanje stručne pomoći za sprovođenje nabavki po projektu iz kredita EIB-A - "Povezane škole u Srbiji"


Javna nabavka broj OP/U/07/21 - Foto i video praćenje događaja MPNTR


Javna nabavka broj OP/D/02/21 – Računari za potrebe opremanja računarskih kabineta u osnovnim i srednjim školama


Javna nabavka broj OP/D/01/21 – Nabavka softverskih modula za proširenje funkcionalnosti JISP-a


Javna nabavka broj OP/U/03/21 – Organizacija i realizacija jedinstvenog programa sastavljenog od tri obuke za savetnike, spoljne saradnike


Javna nabavka broj OP/U/02/21 – Zakup službenih automobila


Javna nabavka broj OP/U/01/21 - Usluge revizije (verifikacije) troškova Nacionalne agencije u programu Erazmus+ za 2020. godinu


 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.