Регистар иновационе делатности

Сагласно члану 11. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“, број 110/05, 18/2010 и 55/2013), Министарство просвете, науке и технолошког развоја води Регистар иновационе делатности.

Услови за регистрацију правних и физичких лица утврђени су Правилником о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра  („Сл. Гласник РС“, број 16/2011 и 39/2021).

Поступање и решавање поводом захтева за регистрацију и брисање из Регистра одређено је Законом о општем управном поступку. („Сл.Гласник РС“ бр. 1872016 и 95/2018-аутентично тумачење)

Упис и промене у Регистру се не врше електронским путем.

Поступак регистрације у својству субјекта иновационе делатности покреће правно или физичко лице захтевом за упис у Регистар и издавање решења о регистрацији. Датум подношења Захтева је датум пријема у Министарству, од ког дана тече законски рок од 45 дана за издавање решења о регистровању.

Захтев правног лица се подноси Министарству на адресу Немањина 22-26, Београд, у једном примерку, непосредно или поштом, као писани поднесак на језику и писму који су у службеној употреби у Републици. У Захтеву се наводе подаци који се региструју  у складу са Обрасцем 1 или Обрасцем 2.

Захтев физичког лица се подноси Министарству на адресу Немањина 22-26, Београд, у једном примерку, непосредно или поштом, као писани поднесак на језику и писму који су у службеној употреби у Републици. У Захтеву се наводе подаци који се региструју  у складу са Обрасцем 1А.

Документација се прилаже уз Захтев Министарство не испитује тачност података и веродостојност докумената достављених уз Захтев.

Поводом примљеног Захтева, Министарство:

  • подносиоцу непотпуног Захтева налаже да у примереном року допуни Захтев или приложену документацију, са претњом одбијања Захтева. Од дана пријема у Министарству тражене допуне, почиње да тече рок из члана 15. став 2. односно 20.став 2. Закона;
  • доноси закључак о одбијању Захтева подносиоца који не испуњава услове за регистрацију;
  • издаје решење о регистрацији на основу кога субјект иновационе делатности стиче права и обавезе из регистрације.

Промена података у Регистру врши се на основу писаног Захтева за промену података који регистровани субјект иновационе делатности подноси у року од петнаест дана од дана настанка промене, у складу са Обрасцем 4.

Брисање из Регистра врши се сходном применом поступка уписа у Регистар у складу са Обрасцем 3, под условима прописаним Правилником, а поводом захтева регистрованог субјекта иновационе делатности или по службеној дужности. Доношењем решење о брисању регистрације престају права и обавезе регистрованог субјекта иновационе делатности.

Регистар чине:

  • Спискови регистрованих правних лица
  • Списак регистрованих физичких лица
  • Спискови посебно евидентираних привредних друштава
  • Спискови евидентираних иновационих пројеката

Регистар чини и сва документација на основу које је извршен упис или брисање, као и документација у складу са којом је вршена промена података садржаних у Регистру.

б) У року од осам дана од пријема захтева за издавање извода или уверења из Регистра поднетог у писаном облику, Министарство заинтересованом лицу:

  • доставља изводе података појединачних регистрација и евиденција;
  • доставља потврду да Регистар не садржи тражени податак;
  • доставља обавештење да је за тражене податке утврђен режим ограничене доступности, са разлога пословне тајне или су у питању лични подаци иноватора који се односе на њихове пријављене патенте.

*** Уз захтев за издавање уверења односно потврде из претходног става, подносилац прилаже доказ о уплаћеној републичкој административној такси – (приложити читку копију уплатнице о уплаћеном износу од 200,00 динара на: жиро рачун број: 840-742221843-57; шифра плаћања:153; модел: 97; позив на број: 50-016; сврха дознаке: реп. адм. такса за уврење одн. потврду; корисник: буџет Републике Србије).