Registar inovacione delatnosti

Saglasno članu 11. Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 110/05, 18/2010 i 55/2013), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vodi Registar inovacione delatnosti.

Uslovi za registraciju pravnih i fizičkih lica utvrđeni su Pravilnikom o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz Registra  („Sl. Glasnik RS“, broj 16/2011 i 39/2021).

Postupanje i rešavanje povodom zahteva za registraciju i brisanje iz Registra određeno je Zakonom o opštem upravnom postupku. („Sl.Glasnik RS“ br. 1872016 i 95/2018-autentično tumačenje)

Upis i promene u Registru se ne vrše elektronskim putem.

Postupak registracije u svojstvu subjekta inovacione delatnosti pokreće pravno ili fizičko lice zahtevom za upis u Registar i izdavanje rešenja o registraciji. Datum podnošenja Zahteva je datum prijema u Ministarstvu, od kog dana teče zakonski rok od 45 dana za izdavanje rešenja o registrovanju.

Zahtev pravnog lica se podnosi Ministarstvu na adresu Nemanjina 22-26, Beograd, u jednom primerku, neposredno ili poštom, kao pisani podnesak na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici. U Zahtevu se navode podaci koji se registruju  u skladu sa Obrascem 1 ili Obrascem 2.

Zahtev fizičkog lica se podnosi Ministarstvu na adresu Nemanjina 22-26, Beograd, u jednom primerku, neposredno ili poštom, kao pisani podnesak na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici. U Zahtevu se navode podaci koji se registruju  u skladu sa Obrascem 1A.

Dokumentacija se prilaže uz Zahtev Ministarstvo ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz Zahtev.

Povodom primljenog Zahteva, Ministarstvo:

  • podnosiocu nepotpunog Zahteva nalaže da u primerenom roku dopuni Zahtev ili priloženu dokumentaciju, sa pretnjom odbijanja Zahteva. Od dana prijema u Ministarstvu tražene dopune, počinje da teče rok iz člana 15. stav 2. odnosno 20.stav 2. Zakona;
  • donosi zaključak o odbijanju Zahteva podnosioca koji ne ispunjava uslove za registraciju;
  • izdaje rešenje o registraciji na osnovu koga subjekt inovacione delatnosti stiče prava i obaveze iz registracije.

Promena podataka u Registru vrši se na osnovu pisanog Zahteva za promenu podataka koji registrovani subjekt inovacione delatnosti podnosi u roku od petnaest dana od dana nastanka promene, u skladu sa Obrascem 4.

Brisanje iz Registra vrši se shodnom primenom postupka upisa u Registar u skladu sa Obrascem 3, pod uslovima propisanim Pravilnikom, a povodom zahteva registrovanog subjekta inovacione delatnosti ili po službenoj dužnosti. Donošenjem rešenje o brisanju registracije prestaju prava i obaveze registrovanog subjekta inovacione delatnosti.

Registar čine:

  • Spiskovi registrovanih pravnih lica
  • Spisak registrovanih fizičkih lica
  • Spiskovi posebno evidentiranih privrednih društava
  • Spiskovi evidentiranih inovacionih projekata

Registar čini i sva dokumentacija na osnovu koje je izvršen upis ili brisanje, kao i dokumentacija u skladu sa kojom je vršena promena podataka sadržanih u Registru.

b) U roku od osam dana od prijema zahteva za izdavanje izvoda ili uverenja iz Registra podnetog u pisanom obliku, Ministarstvo zainteresovanom licu:

  • dostavlja izvode podataka pojedinačnih registracija i evidencija;
  • dostavlja potvrdu da Registar ne sadrži traženi podatak;
  • dostavlja obaveštenje da je za tražene podatke utvrđen režim ograničene dostupnosti, sa razloga poslovne tajne ili su u pitanju lični podaci inovatora koji se odnose na njihove prijavljene patente.

*** Uz zahtev za izdavanje uverenja odnosno potvrde iz prethodnog stava, podnosilac prilaže dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi – (priložiti čitku kopiju uplatnice o uplaćenom iznosu od 200,00 dinara na: žiro račun broj: 840-742221843-57; šifra plaćanja:153; model: 97; poziv na broj: 50-016; svrha doznake: rep. adm. taksa za uvrenje odn. potvrdu; korisnik: budžet Republike Srbije).