Технолошки развој

Области:

Биотехнологија и пољопривреда

Аналитичар за биотехнологију и пољопривреду

Ивана Рајчић
тел.: (+381 11) 36-40-230 лок .120 или 36-40-232 лок. 120

Измењене привредно-системске прилике у свету и код нас захтевају од научноистраживачког рада одговоре на социјалне, еколошке и економске изазове (растућу потражњу за безбеднијом, здравијом и квалитетнијом храном) и за одрживим коришћењем и производњом обновљивих биоресурса. У будућим истраживањима, потребно је објединити основна, примењена и развојна истраживања која заједнички треба да допринесу изградњи српске биоекономије засноване на знању путем удруживања науке, индустрије и других заинтересованих фактора с циљем:

очувања земљишта, биљних и животињских ресурса;

изградње одрживог и ефикасног пољопривредног и прехрамбеног сектора који може да се такмичи на светском тржишту, доприносећи порасту националног дохотка;

обезбеђења хране која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и безбедности („food quality and safety”) ;

развој технологија које ће сачувати животну средину од утицаја ефеката пољопривредне производње;

припремити пољопривреду и прехрамбену индустрију Србије за интеграције у ЕУ.

Електроника, телекомуникације и информационе технологије

Аналитичар за електронику, телекомуникације и информационе технологије

Драган Сатарић
тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 115 или (+381 11) 36-40-232 лок 115

Електроника, телекомуникације и информационе технологије су најдинамичнија технолошка област од кључног значаја за одрживи развој и напредовање сваког друштва. Примена електронике, телекомуникација и информационе технологије води ка остваривању основних циљева друштва: иновативности, компетитивности и транспарентности. Ова област је у потпуности мултидисциплинарна у својим применама и стога је нераскидив део стратешких планова у области здравља, енергетике, хране и заштите животне средине.

Енергетика, рударство и енергетска ефикасност

Аналитичар за енергетику, рударство и енергетску ефикасност

Драган Сатарић
тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 115 или (+381 11) 36-40-232 лок 115

Енергетика је стратешка инфраструктура земље, неопходна за њен свеукупни развој и сигурност. Република Србија не располаже енергетским ресурсима довољним за сопствене потребе, па је оријентисана на увоз већег дела стратешких енергената (нафте, гаса и квалитетног угља), као и дела енергетске опреме, посебно савремене – ефикасне и еколошки прихватљиве. Због тога је поред сигурног снабдевања енергијом и рационалне потрошње, стратешки интерес Републике Србије и смањење увозне зависности и обнова и проширење домаће производње савремене енергетске опреме и опреме за заштиту околине, чиме се доприноси и смањењу стопе незапослености.
Републици Србији неминовно предстоји увођење нових, ефикасних, еколошки прихватљивих енергетских технологија, технологија за дистрибуирану производњу енергије, технологија за заштиту природне средине, технологија за коришћење неквалитетних горива, биомасе, ванбилансних резерви угља, угљева из рудника подземне експлоатације, технологија за коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ): биомасе, малих хидроелектрана, енергије ветра, геотермалне енергије, енергије сунца, комуналног и индустријског отпада. Са једне стране то представља инвестициони напор, али са друге стране то је изазов за науку и технолошки развој и могућност отварања нове производње.
Приоритети у науци и технолошком развоју морају бити усклађени са приоритетима развоја енергетике. У енергетици ће се у наредном периоду највише радити на изградњи нових енергетских објеката за производњу електричне енергије, а затим на ревитализацији енергетских постројења у електроенергетском систему, опреми на површинским коповима, градским топланама и индустријским енерганама. Сигурно је да ће бити потребна и технолошка модернизација енергетских објеката, побољшање технолошких и оперативних перформанси објеката у погону, уз увођење савремених технологија при градњи заменских капацитета и уградња опреме за заштиту околине. Биће потребно усклађивање законске регулативе у области енергетике и екологије са европским прописима и стандардима и задовољење међународних конвенција и обавеза са пооштравањем еколошких стандарда – ради приближавања европским интеграцијама, очувања природне средине и здравља становништва.

Материјали и хемијске технологије

Аналитичар за материјале и хемијске технологије

Вероника Распоповић
тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 120 или (+381 11) 36-40-232 лок 120

Основни циљеви истраживања у области савремених материјала односе се на разумевање корелације између синтезе, процесирања и карактеристика материјала, као и опис структуре материјала, састава и својстава на атомском, молекуларном, микроскопском и макроскопском нивоу. Материјали имају мултидисциплинарни аспект и захтевају истраживања из области физике, хемије, математике, инжењерства, а најзначајнији изазови се налазе на границама основних области.
Основни правци развоја савремених материјала су:

иновативна примена постојећих материјала која треба да се базира на добром познавању структуре и својстава материјала и експлоатационих захтева;

синтеза нових функционалних материјала и материјала нових и супериорних карактеристика;

унапређење фундаменталног разумевања својстава материјала и феномена при консолидацији кроз теоријска истраживања;

примене нанонаука и нанотехнологија у циљу побољшања карактеристика, добијања потпуно нових функционалних карактеристика, као и у циљу минијатуризације;

развој чистих технологија, које високо вреднују заштиту животне средине, смањење токсичности материјала и ризика по животну средину.

Машинство и индустријски софтвер

Аналитичар за машинство и индустријски софтвер:

Војислав Стефановић
тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 130 или (+381 11) 36-40-232 лок 130

Приоритети:

­машински системи;

­опрема

­процеси

Саобраћај, урбанизам и грађевинарство

Аналитичар за саобраћај, урбанизам грађевинарство

Вероника Распоповић
тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 120 или (+381 11) 36-40-232 лок 120

Приоритети:

­методологије, поступци, процедуре, софтвери и опрема за израду информационе основе паркирања – базе података о паркирању;

­ примена савремених технологија у саобраћају;

­ сертификација елемената саобраћајне сигнализације;

­ усклађивање урбанистичке регулативе у Републици Србији са праксом у земљама ЕУ;

­ архитектура и урбанизам: тенденције развоја дисциплинеу контексту европских интеграција;

­ функционална и физичка организација простора градова и насеља на принципима одрживости;

­ урбана обнова у Србији;

­ развој и примена нових технологија и материјала у челичним конструкцијама и високоградњи;

­ унапређење метода анализа и прорацуна конструкција, са посебним нагласком на нове материјале и технологије.

Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Аналитичар за уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Војислав Стефановић
тел.: (+381 11) 36-40-230 лок 130 или (+381 11) 36-40-232 лок 130

Еколошка безбедност, одрживи развој и питања животне средине у процесу приближавања ЕУ јесу део регионалних иницијатива и фактор унутрашње стабилности и економског развоја. Током последњих деценија, постало је јасно да је наше глобално окружење под озбиљном претњом последица људских активности које воде ка свеобухватном загађењу вода и ваздуха, исцрпљивању природних богатстава, као што су шумски и рибљи фонд, уништавању биљних и животињских врста и њихових станишта и растућој претњи глобалног загревања.
Заштита екосистема захтева мултидисциплинаран приступ решавању проблема, од посматрања и разумевања до адаптивног управљања. Активности су предвиђене у односу на ресурсе воду, ваздух и земљиште, биодиверзитет урбаних система и шума. Значајне проблеме са којима се становништво сусреће свакодневно су загађење обрадивог земљишта и недостатак система за пречишћавање индустријских и урбаних отпадних вода које се изливају у речне токове. У области квалитета земљишта предност имају истраживања ремедијације земљишта. Интензивно се истражују могућности примене фитоекстракције, имобилизације контаминаната и технике тзв. „прања“ земљишта. Активности у истраживањима треба проширити с циљем развоја нових технологија у области поузданости и ризика урбаних водених система, посебно у контексту несташице воде и нерегулисаних услова водоснабдевања. Технолошка решења треба да буду отворена и интегративна, технички једноставнија и јефтинија за рад и одржавање.

централа Његошева 12
011/3640-230
011/3640-232
011/3640-233
 канцеларија број                42
 

Контактирајте нас

Јавна набавка број ОП/У/16/21 - Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранству


Јавна набавка ОП/У/15/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике и просветне саветнике за спречавање осипања за 60 учесника


Јавна набавка ОП/У/14/21 - Организација и реализација програма тродневне обуке, односно онлине обуке за наставнике, стручне сараднике, просветне саветнике и просветне инспекторе за превенцију и спречавање дискриминације у образовању за 300 учесника


Јавна набавка број ОП/Д/05/21 - Техничка подршка спровођењу државне матуре


Јавна набавка број ПП/Д/04/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу


Јавна набавка број ОП/Д/04/21 - Набавка софтверског решења за регистар уџбеника


Јавна набавка број ОП/Д/03/21- Сервери и сервесрка опрема


EIB-GtP/404-02-61/2021-19 – Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 3


Јавна набавка број ОП/У/08/21 - Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу


Jавнa набавкa број ОП/13/21 - Услуге објављивања информативних огласа


Јавна набавка број ОП/У/12/21 - Текуће поправке и одржавање возила


Јавна набавка број ПП/Д/02/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава који су одговарајућим прилагођавањем формата, односно писма и формата приступачни за ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом који похађају основну школу


Јавна набавка број ПП/Д/03/21 – Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе – Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа (за партије обустављене Одлуком о обустави број 404-02-54/2021-17/8 од 23.06.2021.)


Јавна набавка број ПП/У/02/21 – Пружање услуге одржавања софтвера за финансијско пословање


Јавна набавка број ПП/У/01/21 – Пружање услуге одржавања софтвера и базе података система за подршку рада аналитичара


Јавна набавка број ПП/Д/01/21 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе - Набавка бесплатних уџбеника за ученике основних школа, редни број набавке 


EIB-GtP/404-02-52/2021-19 - Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б


Јавна набавка број OП/У/11/21 – Услуге превођења


Јавнa набавкa број OП/У/10/21 – Услуге oбјављивања информативних огласа


Јавнa набавкa број OП/У/05/21 – Методологија за развој планова и програма наставе и учења за дуалне образовне профиле


Јавнa набавкa број OП/У/06/21 – Праћење налога и комуникација на друштвеним мрежама


Јавнa набавкa број OП/У/04/21 – Пружање стручне помоћи за спровођење набавки по пројекту из кредита ЕИБ-А - "Повезане школе у Србији"


Jавна набавка број ОП/У/07/21 - Фото и видео праћење догађаја МПНТР


Јавнa набавкa број OП/Д/02/21 – Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школама


Јавнa набавкa број OП/Д/01/21 – Набавка софтверских модула за проширење функционалности ЈИСП-а


Јавна набавка број OП/У/03/21 – Организација и реализација јединственог програма састављеног од три обуке за саветнике, спољне сараднике


Јавна набавка број OП/У/02/21 – Закуп службених аутомобила


Јавна набавка број OП/У/01/21 - Услуге ревизије (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус+ за 2020. годину


 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.